ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

YouTube SEO Πω? να βγει το β?ντεο σα? πρ?το αποτ?λεσμα

To SEO ?χει πολλ? παρακλ?δια ?πω? το YouTube SEO. Το YouTube ε?ναι η δε?τερη μεγαλ?τερη μηχαν? αναζ?τηση? παγκοσμ?ω? και ε?ναι θυγατρικ? τη? Google. Σε αυτ? το ?ρθρο θα μπορ?σετε να μ?θετε τα μυστικ? του YouTube SEO για να εξασφαλ?σετε τι? πρ?τε? θ?σει? στη Google.

Πλεονεκτ?ματα του YouTube SEO και του Video Marketing:

  • Ισχυρ? domain authority με αυτ?ματη ευρετηρ?αση απ? την Google. Με ?λλα λ?για, με ?να β?ντεο μπορε?τε να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google και σε δ?ο ?ρε? ? και λιγ?τερο μετ? την δημοσ?ευση του β?ντεο σα?.
  • Υψηλ? δημοτικ?τητα. Το YouTube ε?ναι το νο?μερο 1 social media site στην Ελλ?δα κερδ?ζοντα? ακ?μα και το Facebook.
  • Personal Branding. Το μεγαλ?τερο μ?σο για να χτ?σετε την εικ?να σα? στο ?ντερνετ ε?ναι το δικ? σα? καλωδιακ? καν?λι στο YouTube. Με το YouTube χιλι?δε? ?τομα μπορο?ν να σα? δουν ταυτ?χρονα παγκοσμ?ω? και να πετ?χετε μαζικ? ?κθεση σε πολ? κ?σμο.
  • Υψηλ? ποσοστ? μετατροπ??. Το μεγαλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?? μετ? το email marketing, το ?χει απ? ?ποψη περιεχομ?νου το YouTube.

Παρ?γοντε? YouTube SEO

Μετ? απ? σχετικ? ?ρευνα, κατ?ληξα σε 20 βασικο?? παρ?γοντε? YouTube SEO που επηρε?ζουν το ranking ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? του YouTube. Καταρχ?ν πρ?πει να ξ?ρουμε ?τι υπ?ρχουν 2 βασικο? παρ?γοντε? στου? οπο?ου? στηρ?ζεται η μηχαν? αναζ?τηση? β?ντεο τη? YouTube:

  1. Ποι?τητα του video
  2. ?Σχετικ?τητα του video με την λ?ξη κλειδ? που αναζητ? ο χρ?στη?

?πω? αντιλαμβ?νεστε, ο τρ?πο? λειτουργ?α? τη? μηχαν?? αναζ?τηση? του YouTube ε?ναι παρ?μοιο? με τη Google και στηρ?ζεται π?νω στι? ?διε? αρχ?? που δι?πουν τη μηχαν? αναζ?τηση? τη? Google.

1. Keywords ? λ?ξει? κλειδι? στον τ?τλο του β?ντεο.

Το σημαντικ?τερο πρ?γμα απ? την ?ποψη των λ?ξεων κλειδι?ν ε?ναι να υπ?ρχουν οι λ?ξει? κλειδι? που στοχε?ετε στον τ?τλο του β?ντεο. Χρησιμοποι?στε τ?τλου? ?ω? 100 χαρακτ?ρε? και κεφαλα?α γρ?μματα για να ξεχωρ?ζουν στι? κινητ?? συσκευ?? που αποτελο?ν και το 70% τη? επισκεψιμ?τητα? του YouTube.

2. Keywords ? λ?ξει? κλειδι? στο ?νομα αρχε?ου του β?ντεο.

3. Δι?ρκεια του β?ντεο. Η δι?ρκεια του β?ντεο ε?ναι σημαντικ?? παρ?γοντα? SEO. ?νω των 5 λεπτ?ν πρ?πει να ε?ναι τουλ?χιστον το β?ντεο σα? γιατ? ?χει παρατηρηθε? σ?μφωνα με ειδικο?? του SEO, ?τι β?ντεο ?νω των 5 λεπτ?ν ?χουν καλ?τερη κατ?ταξη στo YouTube.

Β?βαια η ιδανικ?τερη δι?ρκεια β?ντεο για να ?χει και μεγαλ?τερα διαφημιστικ? ?σοδα ε?ναι ?νω των 10 λεπτ?ν γιατ? σε κ?θε 5 λεπτ? πα?ζει και μια διαφ?μιση ?μα συμμετ?χετε στο πρ?γραμμα AdSense.

4. Views ? προβολ??. Ε?ναι αποδεδειγμ?νο ?τι ?σε? πιο πολλ?? προβολ?? ?χει ?να β?ντεο, τ?σο πιο ψηλ? ανεβα?νει στην κατ?ταξη τη? YouTube. ?σο πιο viral γ?νεται το β?ντεο σα? τ?σο πιο πολ? ανεβα?νει και στο YouTube.

Προβολ? θεωρε?τε ?ταν κ?ποιο? χρ?στη? δει το β?ντεο σα? για περισσ?τερο απ? 30 δευτερ?λεπτα.

Απ? διαφημιστικ? σκοπι? ?να view θεωρε?τε ο χρ?νο? των 11-30 δευτερολ?πτων. Δηλαδ? ?τι ?να? θεατ?? ?χει δει ?να διαφημιστικ? σποτ στο καν?λι σα? για τουλ?χιστον 11 δευτερ?λεπτα.

5. Inbound links ? εισερχ?μενοι σ?νδεσμοι προ? το video σα?

6. Social shares ? κοινοποι?σει?. Κ?τω απ? το β?ντεο σα? υπ?ρχει ?να κουμπ?κι για κοινοπο?ηση σε μερικ? απ? τα σημαντικ?τερα social media sites. Ο αριθμ?? των shares ε?ναι παρ?γοντα? SEO και αυτ?? και βοηθ?ει στο να γ?νει το β?ντεο σα? viral.

7. Embeds ? ενσωματ?σει? του β?ντεο σα? σε τρ?τα sites

8. YouTube Comments ? σχ?λια που γ?νονται στο β?ντεο σα?, ε?τε αρνητικ? ε?τε θετικ?

9. Responses. Απαντ?σει? σε σχ?λια που γ?νονται στο β?ντεο σα? ε?ναι παρ?γοντα? YouTube SEO.

10. Likes στο β?ντεο σα?, γενικ? βοηθ?νε.

11. Thumbs up ? Thumbs down. Ακ?μα και τα αρνητικ? σχ?λια βοηθ?νε ?να β?ντεο να κερδ?σει? θ?σει?.

12. Favorites. Η προσθ?κη στα αγαπημ?να ε?ναι παρ?γοντα??YouTube SEO.

13. PageRank ? Domain Authority του site που ?κανε embed το β?ντεο σα?. Ε?ναι φανερ? ?τι ?σο πιο σημαντικ? ε?ναι το site που ενσωματ?νει το β?ντεο σα?, τ?σο πιο πολ? traffic θα π?ρει το β?ντεο σα? και θα ?χει και πιο πολλ?? προβολ??.

14. Συνολικ? ποι?τητα του καναλιο? στο YouTube.

Μην ξεχ?σετε να δημιουργ?σετε ?να branded channel, φτι?ξτε λογ?τυπο και το αν?λογο επαγγελματικ? channel art.

Για να ντ?σετε το εξ?φυλλο του καναλιο? σα? χρει?ζεστε μια εικ?να 2560 x 1440 π?ξελ?. Το δε λογ?τυπο σα? ? η φωτογραφ?α σα? ?μα πρ?κειται για το προσωπικ? σα? καν?λι στο YouTube θα πρ?πει να ε?ναι 512 x 512 π?ξελ? σε τετρ?γωνο σχ?μα.

15. Descritpion ? περιγραφ? του β?ντεο σα?.? Η περιγραφ? του β?ντεο σα? με σχετικ?? πληροφορ?ε? πρ?πει να ε?ναι 300-500 λ?ξει? τουλ?χιστον για να ?χει καλ?τερη μο?ρα στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? YouTube. Ε?ναι εξ?σου σημαντικ? η περιγραφ? του β?ντεο σα? να ξεκιν?ει με την βασικ? λ?ξη κλειδ?.

16. Video Transcript ? το κε?μενο του β?ντεο σα? σε αρχε?ο txt, ανεβασμ?νο στην επιλογ? CC ε?ναι παρ?γοντα? YouTube SEO.

17. YouTube Partners. ?μα εγγραφε?τε στο πρ?γραμμα YouTube Partners, θα μπορ?σετε να ανεβ?σετε β?ντεο ?νω των 15 λεπτ?ν που ε?ναι το ?ριο και να αποκτ?σετε εισ?δημα απ? τι? διαφημ?σει? που τυχ?ν θα τρ?χουν στο καν?λι σα?.

18. Ποι?τητα του Video. ?σο πιο ποιοτικ? ε?ναι τα β?ντεο σα? τ?σο καλ?τερα θα π?νε και απ? ?ποψη προβολ?ν στη YouTube.

19. Keywords στο meta tags. Τα meta tags βοηθ?νε στην ταξιν?μηση απ? ?ποψη σχετικ?τητα? εν?? β?ντεο στη YouTube.

20. Συνδρομητ??. Ο αριθμ?? των εγγεγραμμ?νων συνδρομητ?ν που ?χει το καν?λι σα? στο YouTube. Ο αριθμ?? των συνδρομητ?ν επηρε?ζει γενικ? την απ?δοση του καναλιο? σα? στο YouTube και σα? βοηθ?ει να αυξ?σετε τα ?σοδα σα? και να κ?νετε χρηματοπο?ηση των κ?πων σα?.

?μα ?χετε διαβ?σει το αντ?στοιχο ?ρθρο οι 200 παρ?γοντε? SEO του αλγορ?θμου τη? Google, θα ?χετε αποκτ?σει μια σφαιρικ? εικ?να για το τι πρ?πει να κ?νετε για να οδηγ?σετε τα β?ντεο σα? στην πρ?τη σελ?δα ? αν ?χι στην πρ?τη θ?ση του YouTube και τη? Google.

Η κεντρικ? φιλοσοφ?α του YouTube SEO παραμ?νει η ?δια, μ?νο αλλ?ζουν λ?γο οι παρ?γοντε? SEO απ? τεχνικ?? σκοπι?? και μ?νο.

Ποιο? ε?ναι ο νο?μερο ?να παρ?γοντα? κατ?ταξη? σ?μφωνα με το YouTube;

youtube

Σ?μφωνα με το ?διο το YouTube, ο νο?μερο ?να? παρ?γοντα? που μετρ?ει στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? ψηλ? στη Google ε?ναι το Watch Time ? στα ελληνικ? ο χρ?νο? παρακολο?θηση?.

Ο λ?γο? που θεωρε?ται ω? ο σημαντικ?τερο? παρ?γοντα? κατ?ταξη? ε?ναι γιατ? ?σο πιο μεγ?λο? ε?ναι ο χρ?νο? παρακολο?θηση? και η θεαματικ?τητα εν?? β?ντεο ? εν?? καναλιο?, τ?σε? πιο πολλ?? διαφημ?σει? θα μπορε? να δει ο χρ?στη? και τ?σο πιο μεγ?λα θα ε?ναι τα διαφημιστικ? ?σοδα τη? Google.

Μην κ?νετε Black Hat SEO στο YouTube

Ξ?ρω ?τι πολλο? απ? εσ?? ?χετε μπει στον πειρασμ? να π?τε να αγορ?σετε views, να αγορ?σετε subscribers, likes και οτιδ?ποτε ?λλο για να αυξ?σετε λ?γο την δημοτικ?τητα του β?ντεο σα?.

Θα σα? δ?σω μια συμβουλ?, αποφ?γετε τα π?ντα που δεν ε?ναι φυσικ? γιατ? θα τα βρε?τε αργ?τερα μπροστ? σα?. Ο αλγ?ριθμο? του YouTube ε?ναι πολ? εκλεπτυσμ?νο? και ?χει ειδικ? φ?λτρα στο να αντιλαμβ?νεται ποιο? κλ?βει και ποιο? προσπαθε? να χαλκε?σει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? στα β?ντεο.

Υπ?ρχει μεγ?λο? κ?νδυνο? να σα? υποβαθμ?σει το YouTube ? το χειρ?τερο να κλε?σει αυτ?ματα το καν?λι σα? χωρ?? προειδοπο?ηση.

Αντ? να σπαταλ?τε χρ?νο και χρ?ματα για να προωθ?σετε με black hat το β?ντεο σα? στο YouTube, προτιμ?στε να δημιουργ?σετε ποιοτικ? β?ντεο και να καλλιεργ?σετε το κοιν? σα?.

Ε?ναι προτιμ?τερο να τραβ?ξετε μερικ? β?ντεο ακ?μα και να ανεβ?ζετε ?να β?ντεο τουλ?χιστον την εβδομ?δα, παρ? να προσπαθε?τε με μα?ρε? και ?ποπτε? μεθ?δου? να φανε?τε ?τι ?χετε π?ρει χιλι?δε? προβολ?? και συνδρομητ??.

Το Netflix Effect

Το YouTube ?χει ?σοδα απ? τι? διαφημ?σει? και ω? διαφημιστικ? πλατφ?ρμα δεν θ?λει να φε?γουν οι χρ?στε? μ?σα απ? αυτ?, ο?τε για πλ?κα. ?σο πιο πολ? παραμ?νουν οι χρ?στε? καθηλωμ?νοι μ?σα στο YouTube, τ?σο πιο πολλ? β?ντεο παρακολουθο?ν και συν?μα παρακολουθο?ν και πιο πολλ?? διαφημ?σει?.

Το 95% των εσ?δων τη? Google που ε?ναι η μαμ? εταιρε?α του YouTube προ?ρχονται απ? τι? διαφημ?σει?.

Φροντ?στε να κρατ?σετε το ενδιαφ?ρον των θεατ?ν σα? αδι?λειπτο. Σπ?στε το β?ντεο σα? με αστε?α και αν?κδοτα, β?λτε ?να μουσικ? χαλ? και προτε?νεται ?λλα β?ντεο στο τ?λο? ? στο μ?σον του β?ντεο σα?.

Κ?ντε τα π?ντα για να κρατ?σετε τον επισκ?πτη μ?σα στο καν?λι σα? και να δει ?σο περισσ?τερα β?ντεο μπορε?.

YouTube SEO: Ξ?χασα κ?τι;

Σ?γουρα δεν μπορο?με να καλ?ψουμε ?λο το ε?ρο? του αλγορ?θμου SEO του YouTube με ?να τ?σο μικρ? ?ρθρο. ?πω? και δεν ε?ναι 100% σ?γουρο ?τι ?λοι αυτο? οι παρ?γοντε? ?ντω? επηρε?ζουν και σε τι βαθμ? ο καθ?να? το SEO στο YouTube.

Πιθανολογο?με σ?μφωνα με πειρ?ματα που ?χω κ?νει προσωπικ? στο SEO, αλλ? και γενικ? ειδικο? στο χ?ρο του SEO ?τι αυτο? ε?ναι οι βασικ?τεροι παρ?γοντε? στο YouTube SEO. Ωστ?σο, θα ακολουθ?σουν και ?λλε? ενημερ?σει? σχετικ? με το YouTube, τη Google και το SEO.

Μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube και να πατ?σετε το καμπαν?κι για να βλ?πετε κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 και ?να καινο?ριο β?ντεο για το SEO.

Μ?θετε πρ?τοι τα σημαντικ?τερα μυστικ? στο SEO, βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google και νικ?στε τον ανταγωνισμ?!

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

YouTube SEO Πηγ??:

 

1 Σχ?λιο. Leave new

  • Γι?ννη ?λλο ?να ?ρθρο σου με αξ?α. Λ?νει πολλ?? απορ?ε? μου σχετικ? με το youtube. ?χω ?μω? και μ?α χαζ? απορ?α. Αν κατεβ?σω video απ? ?λλο χρ?στη (απ? εξωτερικ?) και το ανεβ?σω με δικ? μου σχ?λια τι μπορε? να γ?νει? Θα με κυνηγ?σουν? Υπ?ρχει ν?μιμο? τρ?πο? να β?λω video στο καν?λι μου απ? ?λλον χρ?στη?

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍