ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΧRISTOUGENNA-SEO-PROOTHISI-ISTOSELIDON-1
Αυτ? τα Χριστο?γεννα μην ξεχν?τε το SEO τη? επιχε?ρηση? σα?!

Τι πρ?πει να κ?νετε για να κερδ?σετε θ?σει? στη Google κατ? την περ?οδο των γιορτ?ν!

Μην περιμ?νετε του? ανταγωνιστ?? σα? να σα? ξεπερ?σουν, εκμεταλλευτε?τε την εορταστικ? ραστ?νη των ανταγωνιστ?ν σα? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google σ?μερα κι?λα?.

Το SEO ε?ναι ?να? διαρκ?? μαραθ?νιο? και κ?ποιε? στιγμ?? ιδ?ω? κατ? την περ?οδο των εορτ?ν, Χριστο?γεννα, Π?σχα και Δεκαπεντα?γουστο, παρατηρο?με κ?ποιε? σημαντικ?? ανακατατ?ξει? στη Google και στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Κ?ποιε? ιστοσελ?δε? ανεβα?νουν προσωριν? στη Google και στι? ?λλε? βασικ?? μηχαν?? αναζ?τηση? εν? κ?ποιε? ?λλε? π?φτουν.

Το ερ?τημα ε?ναι γιατ? γ?νεται αυτ? και πω? μπορε?τε να ε?στε και εσε?? με την δικ? σα? ιστοσελ?δα αν?μεσα στου? κερδισμ?νου? των φετιν?ν Χριστουγ?ννων και των φετιν?ν εορτ?ν.

Για να δε?τε τι πρ?πει να κ?νετε, διαβ?στε παρακ?τω.

Γιατ? αλλ?ζει η κατ?ταξη στη Google τι? γιορτ??;

Οι δ?ο βασικο? λ?γοι που αλλ?ζει η κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? την περ?οδο των γιορτ?ν, ?πω? τα Χριστο?γεννα-Πρωτοχρονι?, Π?σχα και Δεκαπεντα?γουστο ε?ναι:

  • Γιατ? υπ?ρχουν εποχικ? ε?δη και εποχικ?? αναζητ?σει?
  • Γιατ? κ?ποιε? ιστοσελ?δε? κ?νουν SEO και εντ?? τη? περι?δου των διακοπ?ν των εορτ?ν, εν? κ?ποιε? ?λλε? ?χι

Για την πρ?τη περ?πτωση μπορο?με να σα? βοηθ?σουμε και ?χουμε και αν?λογα πακ?τα για εποχικ? SEO. Για την δε?τερη περ?πτωση ?μω? που σα? αφορ? ?μεσα, η κατ?ταξη κ?ποιων ιστοσελ?δων ανεβα?νει γιατ? συνεχ?ζουν και την περ?οδο των διακοπ?ν να κ?νουν SEO και προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? του? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Κ?ποιε? ?λλε? ιστοσελ?δε? διακ?πτουν την εκστρατε?α SEO την περ?οδο των διακοπ?ν, εν? ?λλε? φορ?? διακ?πτουν ακ?μα και τη λειτουργ?α του? κατ? την περ?οδο των διακοπ?ν αφο? θεωρο?ν ?τι δεν θα υπ?ρξει δουλει? ? οι δεν θα υπ?ρξουν πιθανο? πελ?τε? που θα ζητ?σουν τι? υπηρεσ?ε? του? μ?σα στα Χριστο?γεννα, αλλ? ακ?μα και αν το κ?νουν δεν θα μπορ?σουν να του? εξυπηρετ?σουν γιατ? θα βρ?σκονται σε διακοπ??.

Αυτ? σ?γουρα του? οδηγε? σε μια κοιλι? κατ? την περ?οδο των εορτ?ν στι? μηχαν?? αναζ?τηση? που πολλ?? φορ?? μπορε? να ε?ναι προσωριν?, ?λλε? φορ?? ?μω? μπορε? να με?νει και μ?νιμα αυτ? η πτ?ση στην κατ?ταξη και να επωφεληθο?ν οι ανταγωνιστ?? σα? να κερδ?σουν τι? θ?σει? που ?χετε χ?σει εσε??.

Για να δε?τε τι πρ?πει να κ?νετε, ?στε να μην χ?σετε τι? θ?σει? που με κ?πο ?χετε κερδ?σει στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google, απλ?? συνεχ?στε παρακ?τω.

Χριστουγεννι?τικο SEO 101: 3 Συμβουλ??

Για να μην σα? κουρ?σω, θα σα? δ?σω 3 βασικ?? συμβουλ?? για να διατηρ?σετε αλλ? ?σω? και να αυξ?σετε μερικο? απ? εσ?? την κατ?ταξη σα? στη Google.

1 Εμπιστευτε?τε το SEO σα? σε κ?ποιο γραφε?ο SEO που θα κ?νει σταθερ? SEO κ?θε μ?να

Με αυτ? την συμβουλ?, δεν θ?λω να φωτογραφ?σω το δικ? μα? γραφε?ο SEO που παρ?χει αδι?λειπτα τι? υπηρεσ?ε? του χειμ?να, καλοκα?ρι, και ?λου? του? μ?νε? του χρ?νου.

?μω?, ?λε? οι σοβαρ?? εταιρε?ε? SEO που σ?βονται του? πελ?τε? του? και που γνωρ?ζουν πολ? καλ? π?σο δ?σκολο ε?ναι να ανεβ?σει? μια ιστοσελ?δα στη Google, διαθ?τουν κ?ποιο προσωπικ? ασφαλε?α? ? ?χουν προγραμματ?σει να καλ?ψουν το κεν? των εορτ?ν με περισσ?τερε? εν?ργειε? SEO τι? προηγο?μενε? ? τι? επ?μενε? μ?ρε? του μ?να.

Γενικ? θα πρ?πει το SEO και κ?θε εκστρατε?α SEO να προγραμματ?ζεται με μακροπρ?θεσμο ορ?ζοντα και να μην διακ?πτεται ?μα δεν υπ?ρχουν αποτελ?σματα απ? τον πρ?το μ?να.

2 Πι?στε ν?ε? λ?ξει? κλειδι? με θ?μα τα Χριστο?γεννα και τι? γιορτ??

Σ?γουρα οι γιορτ?? ε?ναι μια ευκαιρ?α να πι?σετε και ν?ε? λ?ξει? κλειδι? που δεν θα πι?νατε ο?τω? ? ?λλω? και που ?χουν κ?ποια εποχικ?τητα. Αυτ? σημα?νει ?τι θα πρ?πει να δημιουργ?σετε τι? αν?λογε? σελ?δε? προορισμο? και να τι? βελτιστοποι?σετε αν?λογα, τουλ?χιστον ?να μ?να πριν για να προλ?βει να τι? δει και η Google αλλ? και οι ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? η Bing.

Για παρ?δειγμα ?μα πουλ?τε θ?κε? κινητ?ν, τ?τε θα πρ?πει να στοχε?σετε σε λ?ξει? κλειδι? ?πω?:

3 Προσαρμ?στε τι? διαφημ?σει? σα? και τα newsletter σα? για τα Χριστο?γεννα και τι? γιορτ??

Αφο? λοιπ?ν ?χετε ?δη προνο?σει και ?χετε δημιουργ?σει τι? κατ?λληλε? σελ?δε? προορισμο? καθ?? και τι? σωστ?? διαφημ?σει? και γραφιστικ? σ?νολα για την ιστοσελ?δα σα? για τι? γιορτ?? ?πω? λογ?τυπα, banners, και προσφορ??, τ?τε θα πρ?πει να προσαρμ?σετε τι? διαφημ?σει? σα? στο Adwords ? ?που αλλο? ?χετε διαφημ?σει?, ακ?μα και αν ?χετε τηλεοπτικ?? διαφημ?σει?, με β?ση την περ?οδο των εορτ?ν.

Το ?διο θα πρ?πει να κ?νετε ?μα γρ?φετε ?ρθρα στο blog σα? ? σε ?λλα blog ?στε να προωθ?σετε την ιστοσελ?δα σα? με β?ση το τι ζητ?ει ο κ?σμο? τα Χριστο?γεννα στη Google και που ?χει σχ?ση με το αντικε?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Τι γ?νεται με τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? στα Χριστο?γεννα;

Το τελευτα?ο μυστικ? το κρ?τησα για το τ?λο? για ?λου? εσ??, γιατ? το αξ?ζετε επειδ? ?χετε φτ?σει να διαβ?ζετε μ?χρι εδ?.

Η βασικ? εκστρατε?α SEO με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι? θα πρ?πει να ενταθε? κατ? την δι?ρκεια των εορτ?ν και αν μπορε?τε να αυξ?σετε τον προυπολογισμ? σα? για SEO αυτ?ν τον μ?να για ?ναν απλ? λ?γο.

Για να πι?σετε στον ?πνο ?λου? του? ανταγωνιστ?? σα? που δεν ?καναν ? δεν θα κ?νουνε SEO αυτ? τον μ?να των Χριστουγ?ννων αποκοιμισμ?νοι απ? το πνε?μα των Χριστουγ?ννων και ?λη αυτ? την θαλπωρ? που εκπ?μπουν οι γιορτ?? και φυσικ? σα? αποσυντον?ζουν χωρ?? λ?γο και αφορμ? απ? τον στ?χο σα?.

Δεν λ?ω να μην γιορτ?σετε, απλ? λ?ω να εκμεταλευτε?τε παρ?λληλα και την μοναδικ? ευκαιρ?α να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ? να ξεπερ?σετε του? ανταγωνιστ?? σα? που πιθαν?ν να μην κ?νουν SEO αυτ? τον μ?να ? να μην με?νουν εστιασμ?νοι στην εκστρατε?α SEO που ?χουν χαρ?ξει.

?τσι ?μα διπλασι?σετε ? πολλαπλασι?σετε τον προυπολογισμ? σα? για SEO αυτ?ν τον μ?να, τ?τε θα δε?τε τι? θ?σει? σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? να αλλ?ζουν προ? τα π?νω ?ναντι ?σων δεν κ?ναν κ?τι ? τα παρ?τησαν λ?γω εορτ?ν.

Πριν κ?νετε οτιδ?ποτε καλ? θα ?ταν να ζητ?σετε την γν?μη των ειδικ?ν. Σα? ε?χομαι καλ?? γιορτ?? και να ανεβε?τε στη Google!

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και τη Google:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍