ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WORDPRESS VS JOOMLA ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ SEO KΑΙ ΤΗ GOOGLE KAI ΓΙΑΤΙ;

Γεια σα? φ?λοι μου σ?μερα θα β?λουμε στο μικροσκ?πιο το Joomla και το WordPress για να συγκρ?νουμε ποιο ε?ναι καλ?τερο απ? ?ποψη SEO.

Η απ?ντηση β?βαια εκ των προτ?ρων ε?ναι ?τι το WordPress ε?ναι σαφ?? αν?τερο στο SEO σε σ?γκριση με ?να Joomla site και το Woocommerce ε?ναι αν?τερο απ? το αντ?στοιχο eshop του Joomla που ε?ναι το Virtuemart ? το Eshop.

Το θ?μα ε?ναι το γιατ?;

Διαβ?στε παρακ?τω.

1 Το WordPress ε?ναι ευκολ?τερο στη χρ?ση

Το WordPress ε?ναι κατ? πολ? ευκολ?τερο στη χρ?ση και βασ?ζεται στη φιλοσοφ?α Cheaper, Better, Faster που σημα?νει ευκολ?τερο, καλ?τερο, ταχ?τερο.

Ε?ναι το αγαπημ?νο CMS ?λων των ειδικ?ν SEO και ε?ναι το πιο δημοφιλ?? πρ?γραμμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων με 38% ?λων των ιστοσελ?δων παγκοσμ?ω? να ε?ναι κατασκευασμ?να σε WordPress.

Με Joomla ε?ναι κατασκευασμ?να μ?νο το 5% των ιστοσελ?δων παγκοσμ?ω?, που αν και ε?ναι μεγ?λο νο?μερο, δεν ε?ναι το ?διο με το WordPress.

Η καμπ?λη μ?θηση? του WordPress ε?ναι π?ρα πολ? μικρ? συγκριτικ? με το Joomla γιατ? δεν απαιτο?νται γν?σει? προγραμματισμο? για να ?χει κ?ποιο? ιστοσελ?δα σε WordPress.

Η εγκατ?σταση εν?? απλο? blog ? site σε WordPress γ?νεται μ?σα σε λ?γα λεπτ? γιατ? ?λοι οι π?ροχοι web hosting ?χουν αυτ?ματα συστ?ματα εγκατ?σταση? του WordPress και μ?σα σε λ?γε? ?ρε? κ?ποιο? αρχ?ριο? μπορε? να μ?θει ?λε? τι? βασικ?? λειτουργ?ε? του και να ?χει ?δη δημοσιε?σει ?ρθρα που θα αρχ?σουν να πα?ρνουν κατ?ταξη στη Google.

2 Το Joomla ?χει προβλ?ματα στι? αναβαθμ?σει?

wordpress-joomla--paramarketing-LOW2

Δεν ε?ναι 100% σ?γουρο ?τι θα ?χει το Joomla πρ?βλημα στην αναβ?θμιση του, αλλ? σ?μφωνα με προσωπικ? εμπειρ?α σε Joomla αλλ? και σ?μφωνα με πηγ?? στο ?ντερνετ, θα βρε?τε με μια μικρ? αναζ?τηση με τον ?ρο “Αποτυχ?α αναβ?θμιση? Joomla 2.x σε 3.x” π?ρα πολλ? αποτελ?σματα, γιατ? σε κ?θε ?κδοση του Joomla δημιουργο?νταν ασυμβατ?τητε? στη β?ση δεδομ?νων.

Παραθ?τω μερικ? απλ? ?ρθρα που βρ?κα στη γνωσιακ? β?ση δεδομ?νων τη? Dnhost:

Αν η αναβ?θμιση του Joomla 2.x site σα? σε Joomla 3.x αποτυγχ?νει, θα πρ?πει να αναβαθμ?σετε τα language files (αρχε?α γλ?σσα?), τα plugins και το template του Joomla σα?, ?στε να ε?ναι συμβατ? με τη ν?α ?κδοση του Joomla.

Επ?ση?, συστ?νουμε να διαβ?σετε τα παρακ?τω ?ρθρα, που προτε?νουν τη διαδικασ?α αναβ?θμιση? και λ?σει? σχετικ? με θ?ματα που μπορε? να προκ?ψουν κατ?πιν τη? αναβ?θμιση? Joomla 2.5 σε Joomla 3.x:

?τσι δεν μπορο?σατε να κ?νετε μ?νο? σα? ? μ?νη σα? αναβ?θμιση σε μια ν?α ?κδοση εκτ?? και ?μα ?σασταν προγραμματιστ??.

Στην αντ?θετη ?κρη, το WordPress ε?ναι πολ? ε?κολο στην αναβ?θμιση των ν?ων εκδ?σεων γιατ? παρουσι?ζει 100% συμβατ?τητα κ?θε ν?α ?κδοση με τον πυρ?να τη? παλι?? καθ?? και με τα περισσ?τερα πρ?σθετα.

Η ε?κολη και απρ?σκοπτη αναβ?θμιση του CMS που χρησιμοποιε?τε ?χει να κ?νει και με το π?σο ασφαλ?? ε?ναι. Πολλ?? φορ?? το WordPress επιβ?λει την αυτ?ματη αναβ?θμιση του πυρ?να του για λ?γου? ασφαλε?α?, ?τσι δεν ε?ναι τυχα?ο που θεωρε?τε το ασφαλ?στερο πρ?γραμμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων παγκοσμ?ω?.

Δε?τε περισσ?τερα για την ασφ?λεια στο ?ντερνετ: 7 Δημοφιλε?? μ?θοι ασφαλε?α? στο WordPress

3 Το WordPress ?χει περισσ?τερε? δυνατ?τητε? και επεκτασιμ?τητα

?χω μιλ?σει π?ρα πολλ?? φορ?? για την επεκτασιμ?τητα του WordPress και τι? σχεδ?ν αστε?ρευτε? δυνατ?τητε? του στην δημιουργ?α θεματικ?ν ιστοσελ?δων.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: 12 site που μπορε?τε να φτι?ξετε με το WordPress.

Ο λ?γο? που το WordPress ?χει περισσ?τερε? δυνατ?τητε? ε?ναι γιατ? υπ?ρχουν περισσ?τεροι προγραμματιστ?? που το υποστηρ?ζουν και περισσ?τερε? εταιρε?ε? με λ?σει? και εφαρμογ?? σε WordPress.

Κ?θε μ?να ν?α πρ?σθετα σε WordPress δ?νουν ν?ε? δυνατ?τητε? στο αγαπημ?νο σα? πρ?γραμμα και φυσικ? φ?ρνουν ν?ε? ευκαιρ?ε? για να πι?σετε και ?λλε? λ?ξει? κλειδι? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

4 Το WordPress διαθ?τει την μεγαλ?τερη προγραμματιστικ? κοιν?τητα παγκοσμ?ω?

Η μεγαλ?τερη προγραμματιστικ? κοιν?τητα παγκοσμ?ω? με περισσ?τερου? απ? 40.000 προγραμματιστ?? ασχολε?ται κ?θε μ?να με την βελτ?ωση και την αναβ?θμιση του.

Δεν θα ξεμε?νετε ποτ? απ? κ?ποιον τεχνικ? για το WordPress ?σο και εξεζητημ?νη ε?ναι η εγκατ?σταση σα?. Αντ?θετα ?μα προτιμ?σετε κ?ποιο ?λλο πρ?γραμμα CMS ?πω? το Joomla, οι επιλογ?? σα? για τεχνικ? ε?ναι λιγ?τερε? και φυσικ? το κ?στο? θα ε?ναι λ?γο μεγαλ?τερο γιατ? και εδ? ισχ?ει ο ν?μο? τη? προσφορ?? και τη? ζ?τηση?.

Σε περ?πτωση δε που επιλ?ξετε custom web design ? custom CMS, τ?τε ?χετε παντρευτε? την εταιρε?α κατασκευ??, πρ?γμα που σημα?νει ?τι το διαζ?γιο μαζ? του? θα ε?ναι λ?γο επ?πονο.

Δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: WORDPRESS VS CUSTOM WEB DESIGN SITE ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΟ SEO ΚΑΙ ΣΤΗ GOOGLE ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

5 Το WordPress ?χει καλ?τερη απ?δοση στο SEO

Το πιο φιλικ? CMS ε?ναι το WordPress και λ?γω ευκολ?α? στην παραγωγ? περιεχομ?νου ε?ναι και το πιο αποδοτικ? στο SEO.

Παρ?λληλα, τα πολ? καλ? πρ?σθετα του ?πω? το Rankmath και η δομ? του WordPress με σελ?δε?, ?ρθρα και ετικ?τε? το κ?νουν το τ?λειο εργαλε?ο για να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

Το ROI δηλαδ? το Return On Investment ? η απ?δοση τη? επ?νδυση? σα? ε?ναι σαφ?? μεγαλ?τερη σε ?να site που ε?ναι φτιαγμ?νο σε WordPress γιατ? ?χει χαληλ?τερο κ?στο? κατασκευ?? και ταχ?τερη κατ?ταξη στη Google.

6 ?χει χαμηλ?τερο κ?στο? και χρ?νο κατασκευ??

Ο χρ?νο? κατασκευ?? μια? ιστοσελ?δα? πα?ζει καταλυτικ? ρ?λο στο κ?στο? τη?, μια και η εργασ?α κοστολογε?τε με την ?ρα ? με την ημ?ρα. ?ταν κ?ποιο site κατασκευ?ζεται σε WordPress κατ? μ?σο ?ρο ?χει χαμηλ?τερο κ?στο? γιατ? απλο?στατα ?χει χαμηλ?τερο χρ?νο κατασκευ??.

?να απ? τα δυνατ? σημε?α του WordPress ε?ναι ?τι ?χει πολ? γρ?γορο και ?μεσο crawling και indexing στη Google που το δ?νει προβ?δισμα στο ranking.

Στα ελληνικ? σημα?νει ?τι η προσπ?λαση του απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι πανε?κολη, γρ?γορη και συν?μα η κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? σε WordPress ε?ναι σημαντικ? ταχ?τερη σε σ?γκριση με ?να site σε Joomla.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: SEO: Πω? Λειτουργε?;

?μα σα? ?ρεσε το ?ρθρο και το β?ντεο μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο καν?λι μου και να κ?νετε like στο β?ντεο!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και το WordPress:

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍