ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Wordpress

WordPress Themes: Ο Απ?λυτο? οδηγ??

Τα WordPress Themes ε?ναι ?σω? ο βασικ?τερο? παρ?γοντα? επιτυχ?α? εν?? WordPress site.

Αν ?δη ?χετε το δικ? σα? site ? την δικ? σα? ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση, τ?τε υπ?ρχουν π?ρα πολλο? παρ?γοντε? στου? οπο?ου? θα πρ?πει να εστιαστε?τε για να πετ?χετε στο ?ντερνετ. Αυτο? οι παρ?γοντε? επιτυχ?α? ε?ναι:

 • ο ανταγωνισμ?? και πω? να τον νικ?σετε
 • πω? να βελτι?σετε το SEO σα? και τι? θ?σει? σα? στην Google
 • πω? να βρε?τε ν?ου? υποψ?φιου? πελ?τε? (leads ? prospects) και
 • πω? να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα?.

Επιλ?γοντα? λοιπ?ν να στ?σετε το site σα? σε WordPress, ξεκιν?τε με πλεον?κτημα χιλι?δων χιλιομ?τρων πιο μπροστ? απ? του? ανταγωνιστ?? σα?. Τ?ρα το επ?μενο β?μα σα? ε?ναι να επιλ?ξετε ?να απ? τα WordPress Themes που ταιρι?ζουν στο στυλ και στι? αν?γκε? σα?.

Υπ?ρχουν πολλ? WordPress themes διαθ?σιμα, αλλ? δεν ?γιναν ?λα με β?ση τι? βασικ?? αρχ?? του WordPress.

?να? λ?γο? που προτ?μησα τα Solostream WordPress Themes ε?ναι γιατ? ?χουν το καλ?τερο SEO παγκοσμ?ω? και ?χουν απερι?ριστε? δυνατ?τητε? να υποστηρ?ξουν κ?θε site. Ε?τε αυτ? ε?ναι e-shop, blog, site ? forum.

Επ?ση? με τα Solostream WordPress Themes δεν υπ?ρχει λ?γο? να ξοδ?ψετε μαι περιουσ?α για να φτι?ξετε το site σα?. Μ?νο με 100€ μπορε?τε να αποκτ?σετε ?λο το πακ?το WordPress Themes τη? Solostream, που αριθμε? 36 θ?ματα και να τα χρησιμοποι?σετε ?πειρε? φορ?? και για π?ντα, χωρ?? να χρειαστε? να πληρ?σετε ξαν?.

Free ? Premium WordPress Themes

Τ?ρα η πρ?τη ερ?τηση που πρ?πει να απαντ?σετε ε?ναι: δωρε?ν ? πληρωμ?να WordPress Themes;

Τα πληρωμ?να ? τα Premium WordPress Themes ε?ναι εξ?χουσα? ποι?τητα? και seo design και παρ?χουν μαζ? του? και παγκοσμ?ου επιπ?δου support. Αν θ?λετε να ξεκιν?σετε την ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση σωστ? και δυνατ?, να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και να να βγ?λετε επιτ?λου? λεφτ? απ? το ?ντερνετ η μ?νη σα? επιλογ? ε?ναι τα πληρωμ?να WordPress Themes.

Και τα δωρε?ν WordPress Themes δεν ε?ναι ?σχημα, αλλ? ε?ναι μ?νο για ερασιτ?χνε?. Εκτ?? αυτο? ο κ?δικα? του? σε πολλ? σημε?α ε?ναι κλειδωμ?νο? και περι?χει κρυφ? links. Σε περ?πτωση που προσπαθ?σετε να τα αφαιρ?σετε, τ?τε το WordPress Theme σταματ?ει να δουλε?ει.

Ωστ?σο, υπ?ρχουν π?ρα πολλο? bloggers και web designers που κατ? διαστ?ματα δημοσιε?ουν δωρε?ν WordPress Themes, χωρ?? κωδικοποιημ?νο κ?δικα ? κρυφ? backlinks. Τ?τοια sites στα οπο?α μπορε?τε να βρε?τε δωρε?ν WordPress Themes ε?ναι:

 • WordPress.org Themes: Το πρ?το μ?ρο? που μπορε?τε να βρε?τε free WordPress themes.

Επιλ?γοντα? WordPress Themes

 • Επιλ?ξτε μερικ? WordPress Themes και ?χι μ?νο ?να, που να ταιρι?ζουν στη βιομηχαν?α σα? ? την αγορ? στ?χο. Ποτ? μην αγορ?ζετε ?να WordPress Theme και στηρ?ζετε ?λε? τι? ελπ?δε? σα? σε αυτ?. Για αυτ? ο τ?τλο? του ?ρθρου ε?ναι WordPress Themes: Ο απ?λυτο? οδηγ?? στον πληθυντικ? και ?χι στον ενικ? WordPress Theme. Με την ?ννοια βιομηχαν?α εννοο?με στο μ?ρκετινγκ και στο μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ την αγορ? στ?χο.
 • Αγνο?στε τα fonts και τα χρ?ματα, για να μην πω τα φρου φρου και τα αρ?ματα – Αυτο? οι δ?ο παρ?γοντε? αλλ?ζουν πολ? ?υκολα.
 • Επιλ?ξτε ?να πακ?το WordPress Themes που να καλ?πτει τι? αν?γκε? σα?. Σε περ?πτωση που θ?λετε να φτι?ξετε ?να e-shop θα πρ?πει να επιλ?ξετε WordPress Themes που υποστηρ?ζουν το Woocommerce, το καλ?τερο e-shop plugin για WordPress.
 • Επιμ?νω στο πακ?το WordPress Themes. ?να ?σον καν?να και σε περ?πτωση που ?να αδ?σποτο θ?μα δεν ταιρι?ξει στι? απαιτ?σει? σα?, θα ?χετε ?λα τα ?λλα που θα κουμπ?σουν και θα πα?ξουν σωστ?.
 • Οι εικ?νε? στα demo WordPress Themes μπορο?ν να κ?νουν το site σα? να δε?χνει καλ?τερο ? χειρ?τερο. Εξαρτ?ται απ? τι? φωτογραφ?ε?. Οι περισσ?τεροι Web Developers χρησιμοποιο?ν πολ? επαγγελματικ?? φωτογραφ?ε? για να κ?νουν τα demo WordPress Themes να μοι?ζουν σχεδ?ν εξωτικ?.
 • Με?νετε μ?νο σε φημισμ?νε? εταιρε?ε? που τι? ?χουν δοκιμ?σει οι πετυχημ?νοι του χ?ρου σα?. Για να καταλ?βετε ποια εταιρε?α ε?ναι σωστ?, απλ?? εγγραφε?τε στο support forum τη?. Επ?ση? μια μικρ? αναζ?τηση στη Google σχετικ? με προβλ?ματα που τυχ?ν αντιμετωπ?ζει η εταιρε?α θεμ?των θα σα? ανο?ξει τα μ?τια για να μην το χει ο κ?σμο? βο?κινο και σει? κρυφ? καμ?ρι.

Παρακ?τω θα σα? δ?σω μαι πολ?τιμη λ?στα εταιρει?ν με τα καλ?τερα WordPress Themes παγκοσμ?ω?. Τα περισσ?τερα απ? αυτ? τα ?χω δοκιμ?σει προσωπικ? και για αυτ? και τα προτε?νω ανεπιφ?λακτα.

Μικρ?? συμβουλ?? στην επιλογ? WordPress Themes

Τα Premium WordPress Themes ?χουνε πραγματικ? φανταστικ? χαρακτηριστικ?, αλλ? θα εστιαστο?με μ?νο σε αυτ? που θα χρειαστε?τε και μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε σε καθημεριν? β?ση. Η καθημεριν?τητα και η εξ?σκηση στα WordPress Themes ε?ναι ο νικητ??!

Τιμ? των WordPress Themes

Γνωρ?ζω ?τι πολλο? απ? εσ?? δεν θ?λετε να ξοδ?ψετε μια περιουσ?α για να φτι?ξετε το πρ?το σα? πετυχημ?νο site. ?τσι η τιμ? για πολλο?? απ? εσ?? πα?ζει καταλυτικ? ρ?λο στην απ?κτηση των πληρωμ?νων WordPress Themes.

Β?βαια, υπ?ρχαν στο παρελθ?ν και φορ?? που θα πρ?πει να πληρ?σετε μ?χρι και 1.000 ευρ? για ?να custom design, σ?μερα ?μω? μ?νο με 100 περ?που ευρ? θα μπορ?σετε να αποκτ?σετε ?να ποιοτικ? πακ?το WordPress Themes με αξι?λογη τεχνικ? υποστ?ριξη.

WordPress Themes vs Frameworks

 • WordPress Themes – ?να WordPress theme ε?ναι σχεδιασμ?νο για να εκμεταλλευτε? στο ?πακρο την τεχνολογ?α του WordPress. Βασικ? ?να WordPress Theme δεν μπορε? να αλλαχθε? υπερβολικ?, εν? μπορο?ν χιλι?δε? ?νθρωποι να το αγορ?σουν και να το χρησιμοποι?σουν. Τα Elegant Themes, τα Solostream WordPress Themes και τα Templatic WordPress Themes ε?ναι μερικ?? εταιρε?ε? που παρ?χουν πακ?τα θεμ?των.
 • Theme Frameworks – Τα WordPress Themes frameworks ε?ναι σχεδιασμ?να για του? web designers και web developers και ?χι για τον τελικ? χρ?στη.? Τα WordPress Theme Frameworks ε?ναι βασικ? θ?ματα που προσφ?ρουν τη δυνατ?τητα στον web designer χωρ?? να επ?μβει στον κ?δικα να αλλ?ξει πολλ? πρ?γματα απ? το θ?μα του.? Μερικ? απ? τα πιο δημοφιλ?στερα WordPress theme frameworks ε?ναι τα Genesis , Thesis, Headway, iThemes, Pagelines, και πολλ? ?λλα.

Δε?τε τα πρ?γματα αντικειμενικ?

Κ?θε επαγγελματικ? WordPress θ?μα ?χει ?να στοιχε?ο που το κ?νει να ξεχωρ?ζει απ? τον ανταγωνισμ? απ? αντικειμενικ? ?ποψη.

Πολλ?? φορ?? ?μω? τυφλων?μαστε με καινο?ρια λαμπερ? πρ?γματα (the shiny object syndrome) και ξεχν?με την ουσ?α του θ?ματο?. Τ?τοιο παρ?δειγμα ε?ναι το parallax design και τα themify wordpress themes που αγ?ρασα πρ?σφατα και τελικ? π?ταξα 60€. ?χασα πολ? περισσ?τερα χρ?ματα και πολ?τιμο χρ?νο προσπαθ?ντα? να φ?ρω τα θ?ματα στα ?σα. ?να πακ?το θεμ?των το οπο?ο αποδε?χθηκε ?χρηστο ?σο λαμπερ? και αν φαιν?ταν στην αρχ?.

Οπ?τε κοιτ?ξτε να βρε?τε WordPress Themes που να καλ?πτουν τι? βασικ?? σα? αν?γκε? και να σα? αρ?σουν απ? αντικειμενικ? ?ποψη. Προσπαθε?τε να δοκιμ?σετε ?να θ?μα πριν το αγορ?σετε ? να ρωτ?σετε τη γν?μη κ?ποιου ειδικο?.

Θ?ματα που συστ?νω ανεπιφ?λακτα ε?ναι τα Solostream WordPress Themes που ε?ναι παγκοσμι?? πρ?τα απ? ?ποψη SEO και φιλικ?τητα? προ? τον χρ?στη.

Ευτυχ?? μεγ?λε? εταιρε?ε? θεμ?των ?πω? τα Elegant Themes ? το? StudioPress δεν ?χουν προβλ?ματα ?πω? η Themify.

SEO Themes και SEO Web Design

Ανεξ?ρτητα απ? τα WordPress Themes που θα επιλ?ξετε τελικ?, αυτ? θα πρ?πει να ε?ναι ?πω? λ?νε στα αγγλικ? SEO friendly ? σχεδιασμ?να για SEO.

Αν πραγματικ? θ?λετε να αποκτ?σετε περισσ?τερου? υποψ?φιου? πελ?τε? και να αυξ?σετε τον αριθμ? των μετατροπ?ν απ? επισκ?πτε? σε πελ?τε?,??να SEO WordPress Theme ε?ναι απαρα?τητο. ?λα αυτ? τα SEO Themes θα πρ?πει να ?χουν SEO αρχιτεκτονικ? και SEO δομ? και να μπορο?ν να συνεργαστο?ν με ?λα τα?? WordPress SEO plugins ?πω? το WordPress SEO by Yoast.

Σχεδ?ν τα περισσ?τερα WordPress Themes (εκτ?? απ? το thesis theme) υποστηρ?ζουν εξωτερικ? WordPress? SEO plugins. Αυτ?? ε?ναι και ο λ?γο? που ?λο και περισσ?τεροι ?νθρωποι προτιμο?ν τα Solostream, τα StudioPress και τα WooThemes.

Για να ελ?γξετε ?να θ?μα, χρει?ζεται να κ?νετε τα παρακ?τω τρ?α β?ματα:

 • Να ελ?γξετε το demo WordPress Theme ?μα ?χει καθ?λου? <h> tags.
 • Δε?τε ?μα το θ?μα υποστηρ?ζει εξωτερικ?? SEO plugins.
 • Εξετ?στε ?μα το WordPress Theme φορτ?νει χωρ?? προβλ?ματα και καθυστερ?σει?.

Να θυμ?στε ?τι δεν υπ?ρχουν κακ? WordPress plugins ? WordPress Themes, παρ? μ?νο κακογραμμ?να απ? ?ποψη κ?δικα WordPress Plugins και WordPress Themes.

?να? καλ?? WordPress developer ? WordPress author γνωρ?ζει πολ? καλ? ?τι θα πρ?πει να αφ?νει περιθ?ρια σε κ?θε χρ?στη να επ?μβει π?νω στο θ?μα. ?να πληρωμ?νο WordPress Theme σου δ?νει ?λε? αυτ?? τι? δυνατ?τητε? τη? μεγαλ?τερη? δυνατ?? παραμετροπο?ηση?

Τα πιο καλ? WordPress Themes ?χουνε επιλογ?? για διαφορετικ?? αρχιτεκτονικ?? με 1 ? 2 ? 3 στ?λε?, με landing pages, με site maps και πολλ?? ?λλε? επιλογ?? που δεν θα βρε?τε στα Free WordPress Themes.

Επ?ση?, σα? δ?νουν τη δυνατ?τητα να πα?ξετε με τα χρ?ματα και τη μορφοπο?ηση του θ?ματο?, τι? θ?σει? για banners, β?ντεο κτλ.

Social Media Integration

Κ?θε δωρε?ν ? premium WordPress theme ?χει την απαρα?τητη ολοκλ?ρωση με τα social media. ?χει τα πιο δημοφιλ? social media κουμπι? ενσωματωμ?να ?πω? (Follow ? Like buttons, Twitter follow button, Google+, κτλ ) στο sidebar ? κουμπι? διαμοιρασμο? δ?πλα στο περιεχ?μενο.

Τα πιο δημοφιλ? WordPress Themes ?χουνε τα δικ? του?? social media plugins που σου επιτρ?πουν να προσθ?σει?? social buttons στη μορφ? του WordPress widget.

Φυσικ?, ?μα θ?λετε να αυξ?σετε το διαμοιρασμ? του περιεχομ?νου σα? και να βελτι?σετε το traffic και το SEO σα?, θα πρ?πει να προσθ?σετε ?να social media plugins ?πω? το Alternative Digg.

Responsive design

Με το 30% περ?που των επισκεπτ?ν στο ?ντερνετ να μπα?νει απ? κινητ?? συσκευ??, ?πω? smartphones και notepads, το WordPress Site σα? θα πρ?πει να ?χει responsive design. Αυτ? ξεκιν?ει β?βαια απ? τα WordPress Themes που θα πρ?πει να ?χουν απ? την αρχ? responsive design.

Σ?μερα, τα περισσ?τερα απ? τα premium wordpress themes ?χουν responsive design. Ο ευκολ?τερο? τρ?πο? για να δε?τε ?μα το θ?μα που θ?λετε να αγορ?σετε ?χει responsive design, ε?ναι να δε?τε ?να demo απ? δι?φορε? συσκευ??. Δεν ε?ναι ?λα τα responsive designs ?δια και πολλ?? φορ?? μπορε? να μην σα? αρ?σει ?πω? θα φα?νεται το WordPress Theme απ? το κινητ? σα?.

Συμβατ?τητα με του? περισσ?τερου? browser

?να ?λλο κριτ?ριο επιλογ?? premium wordpress themes ε?ναι η συμβατ?τητα που ?χει με διαφορετικ?? συσκευ?? και διαφορετικο?? browsers.

Μπορε?τε να δε?τε ?μα το θ?μα σα? θα ε?ναι συμβατ? με ?λου? του? browsers και συσκευ?? στο https://browsershots.org

Τεχνικ? Υποστ?ριξη

Παλι?τερα μ?νο ?να καλ? design ?τανε αρκετ? για να πουλ?σει? ? να αγορ?σει? ?να WordPress Theme. Σ?μερα το ποιοτικ? design δεν πουλ?ει απ? μ?νο του. Ο κ?σμο? ζητ?ει ?λο και περισσ?τερο τεχνικ? υποστ?ριξη και after sales service.

Αναζητ?στε πριν αγορ?σετε αν η εταιρε?α με τα WordPress themes ?χει support forum. Εγγραφε?τε σε αυτ? και αναζητ?στε στο τι ε?δου? προβλ?ματα αντιμετωπ?ζουν ?δη οι χρ?στε? αυτ?ν των θεμ?των. Ε?ναι απλ? προβλ?ματα που οφε?λονται στην ?γνοι? του? ? ε?ναι προβλ?ματα που οφε?λονται στην κακ? αρχιτεκτονικ?;

Πλοηγηθε?τε μ?σα στο site και το support forum και δε?τε αν παρ?χονται οδηγ?ε? σε β?ντεο και σε κε?μενο για την παραμετροπο?ηση του θ?ματο?. Αυτ?? ε?ναι κατανοητ?? απ? εσ?? ? θα χρειαστε?τε να καταφ?γετε στην τεχνικ? υποστ?ριξη;

Η τεχνικ? υποστ?ριξη απαντ?ει αμ?σω? και με ποιον τρ?πο; Αν σε ?λα αυτ? ?χετε αναπ?ντητα ερωτ?ματα, τ?τε ?να τηλ?φωνο στον ειδικ? θα σα? αλλ?ξει γν?μη. Καλ?στε με ?φοβα στο 6972.364.387

Προτειν?μενα WordPress Themes:

Υπ?ρχουν ?να κ?ρο δωρε?ν θ?ματα να κατεβ?σετε απ? το ?ντερνετ, αλλ? ?πω? σ?ντομα θα καταλ?βετε, υπ?ρχει μια διαχωριστικ? γραμμ? του επαγγελματ?α με τον ερασιτ?χνη, του χομπ?στα με αυτ?ν που βγ?ζει λεφτ? απ? το ?ντερνετ.

Θα σα? πρ?τεινα να μην καταφ?γετε ποτ? σε δωρε?ν WordPress Themes, αλλ? να αγορ?σετε κατευθε?αν τα Premium WordPress Themes.

Οι προτειν?μενε? εταιρε?ε? WordPress Themes που ?χω δοκιμ?σει και σα? προτε?νω ε?ναι οι παρακ?τω:

Solostream WordPress Themes

Η εταιρε?α Solostream ?χει ?να πακ?το 36 + WordPress Themes στην εκπληκτικ? τιμ? των 100€ το χρ?νο, προαιρετικ? για να ?χετε τεχνικ? υποστ?ριξη.

Προσωπικ? ?χω επιλ?ξει τη Solostream για να φτι?ξω τα περισσ?τερα απ? τα site μου, τα e-shop μου και τα blog και ειλικριν? αδημον? για το π?τε θα βγ?λει καινο?ρια θ?ματα!

Σ?γουρα ε?ναι ο νικητ?? και ο πρωταθλητ?? των WordPress Themes τ?σο απ? ?ποψη SEO αλλ? και απ? ?ποψη design.

Τιμ?: 100€

Αποκτ?στε τα Solostream WordPress Themes σ?μερα

Genesis Theme by StudioPress

Το Genesis WordPress Theme framework ε?ναι μια απ? τι? επιλογ?? των πιο κορυφα?ων και εκατομμυριο?χων bloggers παγκοσμ?ω? ?πω? του becomeablogger.com και του trafficgenerationcafe.com.

Τα κ?ρια πλεονεκτ?ματα του ε?ναι ο καθαρ?? και λιτ?? κ?δικα?, η ταχ?τητα φ?ρτωση? και το SEO. Σ?γουρα θα χρειαστε?τε προγραμματιστ? για να φτι?ξετε το δικ? σα? child theme μια και τα πρ?τυπα που ?χει θα τα βρε?τε λ?γο φτωχ? απ? ?ποψη design.

Εκτ?? απ? τα πολλ? πλεονεκτ?ματα ?να μειον?κτημα ε?ναι ?τι δεν κ?νει για ecommerce και δεν υποστηρ?ζει ακ?μα woocommerce. Πιστε?ω στο μ?λλον να δο?με και μια τ?τοια ?κδοση!

Τιμ?: $59.95

Αποκτ?στε το Genesis Framework

Thesis 2.0

Το Thesis theme ε?ναι κυρ?ω? για web developers και ?μπειρου? χρ?στε? στο WordPress. Το Thesis theme ?τανε απ? τα πρ?τα frameworks που λανσαρ?στηκαν. Το Thesis theme ?χει χρησιμοποιηθε? απ? πολλο?? δι?σημου? επιχειρηματ?ε? του ?ντερνετ και του SEO ?πω?: Pat Flynn, Neil Patel, Matt Cutts και Corbett barr.

Ε?ν θ?λετε να μ?θετε περισσ?τερα για το Thesis δε?τε το λεπτομερ? ?ρθρο: Thesis 2.0.

Η ?κδοση 2 ?ρχεται με λεπτομερ? οδηγ?, με δυνατ?τητα παραμετροπο?ηση? με drag and drop και πολλ? ?λλα χαρακτηριστικ? για να σα? κρατ?σουν ?υπνου? τα βρ?δια!

Τιμ?: $87

WooThemes

Τα Woo Themes παρ?χουν εξαιρετικ?? WordPress themes και plugins. Ε?ναι η θρυλικ? εταιρε?α που λανσ?ρισε στην αγορ? το καλ?τερο WordPress e-shop plugin, το Woocommerce.

Αν και τα θ?ματ? του? ε?ναι επαγγελματικ? και λειτουργικ?, προσωπικ? τα βρ?σκω πολ? απλ? και ε?ναι σ?γουρο ?τι θα χρειαστε?τε ?ναν επαγγελματ?α γραφ?στα για να βελτι?σετε το γραφικ? περιβ?λλον και να παραμετροποι?σετε το θ?ματα που θα επιλ?ξετε.

?λα τα WooThemes ?ρχονται πακ?το με ?να σταθερ? WordPress theme framework. Αν ποτ? σα? αναζητο?σατε κ?τι απλ? και ε?κολο ? θ?λετε να φτι?ξετε ?να λιτ? και απ?ριττο e-shop, τ?τε η WooThemes ε?ναι η ιδανικ? λ?ση για σα?.

ElegantThemes

Τα Elegant Themes ε?ναι ?να WordPress theme club. Ξεκιν?ντα? απ?? $39.95, αποκτ?τε απερι?ριστη πρ?σβαση σε? 76 premium WordPress themes, συν κ?θε ν?ο θ?μα που μπορε?τε να π?ρετε μ?σα στο ?το? τη? συνδρομ?? σα?.

?χουν μια φανταστικ? συλλογ? απ? ποιοτικ? WordPress themes για κ?θε διαφορετικ? αγορ? στ?χο ? market niche με φρ?σκο design και ν?ε? ιδ?ε?. ?χουν τουλ?χιστον 2 με 3 θ?ματα για κ?θε βιομηχαν?α.

Τα περισσ?τερα απ? τα Elegant Themes βγα?νουν με ειδικ? widgets ?πω? το Social Influence και το Personal Image που βοηθ?νε στο να χτ?σετε το personal branding σα?.

Η τιμ? του? ε?ναι υπερβολικ? χαμηλ?, μ?νο απ? $39.95 μπορε?τε να ?χετε πρ?σβαση σε ?λα τα θ?ματα τη? Elegant Themes.

Τιμ?: Απ? $39.95

WordPress Themes και ο νικητ?? ε?ναι η Solostream

Αδιαμφισβ?τητα, πολλ? ?τη φωτ?? μπροστ? απ? τον ανταγωνισμ? η Solostream υπερ?χει. θα μπορο?σα να μιλ?ω ?ρε? για τα θ?ματα τη? Solostream, αλλ? περιορ?ζομαι στα να σα? πω να τα αγορ?σετε!

WordPress Themes προ? αποφυγ?ν

Μην ξεχν?τε ?χουμε και την μα?ρη λ?στα των WordPress Themes, τα οπο?α δοκ?μασα και μου βγ?λανε την π?στη. Με?νετε ?σο μπορε?τε μακρι? απ? αυτ?!

ThemeForest

H ThemeForest ε?ναι η μεγαλ?τερη εταιρε?α μεταπωλητ?? WordPress Themes και η χειρ?τερη που ?χει καταστρ?ψει πολ? κ?σμο.

Δεν ?χω δει ακ?μα ?ναν που ?χει π?ρει θ?μα απ? την ThemeForest που να μην ε?χε πρ?βλημα, εν? απ? ?ποψη SEO ε?χε πατ?σει κυριολεκτικ?.

Επ?ση?, κ?θε μεταφορ? απ? το ?θλιο σο?περ μ?ρκετ WordPress Themes τη? ThemeForest σε Solostream, ε?χε απ?στευτα αποτελ?σματα.

Το SEO βελτιων?ταν θεαματικ?, οι πωλ?σει? αυξ?νονταν και το site του ?βλεπε για πρ?τη φορ? το κατ?φλι τη? πρ?τη? σελ?δα? τη? Google. Τα ThemeForest Themes ε?ναι ?να παρ?δειγμα προ? αποφυγ?ν με αν?παρκτη τεχνικ? υποστ?ριξη, μ?σα σε ?να τερ?στιο και αχαν?? σο?περ μ?ρκετ ?χρηστων γυαλιστερ?ν WordPress Themes!

Ο θε?? να σα? φυλ?ει να μην περ?σετε αυτ? που π?ρασα εγ? με την ThemeForest!

Themify WordPress Themes

Το τελευτα?ο 60?ρι που π?ταξα για WordPress Themes ?τανε στην Themify και μιλ?με ?παθα πλ?κα! Οι ?νθρωποι δεν πα?ζονται. Μπορε? τα θ?ματ? του? να ε?ναι εντυπωσιακ?, με parallax design, αλλ? ε?ναι εντελ?? ?χρηστα! Μετ? απ? ?να μ?να και πολλ?? δοκιμ?? δεν κατ?φερα να φτι?ξω ο?τε ?να σωστ? site σε WordPress!

?χασα ?να μ?να απ? τη ζω? μου σε ?χρηστα πειρ?ματα με ?χρηστα WordPress Themes! ?λεο?!

Optimizepress WordPress Themes

Το να σα? πω ?τι κ?νει 200 δολ?ρια η απ?κτησ? του εν?? και μ?νο θ?ματο? Optimezepress ε?ναι λ?γο μπροστ? στι? δυνατ?τητε? που ?χει το κορυφα?ο internet marketing theme ?λων των εποχ?ν! Και τ?ρα η προσγε?ωση στην πραγματικ?τητα! Το Optimizepress ?χει σοβαρ? προβλ?ματα ασφαλε?α?, ?τσι μπα?νει και αυτ? στην μα?ρη λ?στα. Αντ?ο Optimezepress!

WordPress Themes Ξ?χασα κ?τι;

superstar-marketing-branding

Αν ναι τ?τε μην μ?νετε αμ?τοχοι, επικοινων?στε μαζ? μου για οποιαδ?ποτε απορ?α και π?στε μου πιο θ?μα θ?λετε να καλ?ψω στο μ?λλον!

 

WordPress Themes Πηγ??:

 

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

 • Αθαν?σιο? Ξανθ?πουλο?
  21 Φεβρουαρ?ου 2019 6:40 μμ

  ε?μαι καινο?ριο? στη wordpress και δοκ?μαζα απ? τη δημιουργ?α blog μια σελ?δα με μενο?. Συγκεκριμ?να δοκ?μαζα το https://wordpress.com/theme/rowling
  Ξεκ?νησα να κ?νω τα μενο? που εμφαν?ζονται κ?τω απ? τον τ?τλο τη? σελ?δα? και μ?σω widget κατηγορ?ε? θεμ?των στο πλ?:i δεξι? απ? τον κεντρικ? χ?ρο που γ?νονται τα post
  Αυτ? που δεν κατ?λαβα ε?ναι πω? ?να post, π?ρα απ? την αρχικ? σελ?δα, μπορε? να εμφαν?ζεται και σαν θ?μα σε σελ?δα επιλογ?? απ? το π?νω μενο? ? των κατηγορι?ν που ορ?ζονται απ? το δεξ? πλα?ν? μενο?.

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍