ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WordPress SEO

Πω? να κ?νετε τι? βασικ?? ρυθμ?σει? SEO στο site σα? με το WordPress SEO Plugin

To WordPress σ?μφωνα με τον Yoast ε?ναι το καλ?τερο? content management system απ? ?ποψη SEO. ?κανα μια μικρ? ?ρευνα αγορ?? στην ελληνικ? αγορ? SEO και παρ?λο υπ?ρχανε π?ρα πολλ? ?ρθρα απ? συναδ?λφου? για το SEO και το WordPress SEO, ε?δα ?τι υπ?ρχε παντελ?? ?λλειψη απ? ?να σχετικ? β?ντεο με το WordPress SEO by Yoast.

Το WordPress SEO by Yoast, ε?ναι το καλ?τερο WordPress Plugin για SEO και στην ?κδοση 1.5.3.3 για την οπο?α θα μιλ?σουμε συνδυ?ζει ?λλα 2 WordPress Plugins, το Google XML Sitemaps και το Breadcrumps. Η Υπ?ρχουσα ?κδοση WordPress που βλ?πετε στο β?ντεο ε?ναι η ελληνικ? ?κδοση 3.9.1.

Β?ματα πριν την εγκατ?σταση του WordPress SEO by Yoast

Πριν την εγκατ?σταση του WordPress SEO θα πρ?πει:

  • να ?χω ρυθμ?σει τα permalinks ? του? μ?νιμου? συνδ?σμου? στην επιλογ? ?νομα ?ρθρου.
  • και να ?χω π?ρει backup ?λο μου το site σε περ?πτωση που η εγκατ?σταση του Plugin μου δημιουργ?σει προβλ?ματα.

Εγκατ?σταση WordPress SEO by Yoast

Αφο? ?χω κ?νει τα παραπ?νω, προχωρ?ω στην εγκατ?σταση του WordPress SEO και στι? αν?λογε? ρυθμ?σει?. Για περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε? των ρυθμ?σεων που πρ?πει να κ?νω στο plugin δε?τε το β?ντεο μ?χρι να δημοσιε?σω αν?λογο ?ρθρο οδηγ? με τι? λεπτομερ?? ρυθμ?σει?.

Επ?ση?, μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο site μου για να πα?ρνεται τα πολ?τιμα update για το SEO στο email σα?. Με την εγγραφ? σα? θα π?ρετε δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των SEO Google Πρ?τη Σελ?δα αξ?α? 129€!

Β?ματα μετ? την εγκατ?σταση του WordPress SEO by Yoast

WORDPRESS SEO YOAST-1

Μετ? την εγκατ?σταση, μπορ? να καταχωρ?σω το sitemap απ? το site μου στη Google μ?σω των εργαλε?ων Google Webmasters Tools ?που και πρ?πει να ανο?ξω λογαριασμ?.

Για να κ?νω επιβεβα?ωση ?τι ε?μαι ιδιοκτ?τη? του συγκεκριμ?νου ιστοτ?που, ο καλ?τερο? τρ?πο? ε?ναι να ?χω τοποθετ?σει τα Google Analytics στο site μου. Αυτ? μπορε? να γ?νει ε?κολα με το πρ?σθετο Google Analytics by Yoast.

Πηγ?? WordPress SEO

 

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍