ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Wordpress

WordPress E-shop Χαμ?νοι στην Μετ?φραση

Πω? να φτι?ξετε το δικ? σα? WordPress e-shop και να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google!

Kαλημ?ρα φ?λοι μου, μετ? απ? μια τρελ? περιπ?τεια με την μετ?φραση του woocommerce στα ελληνικ? που ε?χα περιγρ?ψει σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο μου η οδ?σσεια εν?? E-shop, ε?χα αναφερθε? σε ?λα τα ε?δη e-shop που μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε για την ελληνικ? αγορ? και πρ?τεινα τη χρ?ση του WordPress Woocommerce ω? την καλ?τερη λ?ση για e-shop.

Για ?σου? δεν με ξ?ρετε, ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ο ιδιοκτ?τη? του ParaMarketing blog και μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για μ?να στο προφ?λ μου.

?μω? μετ? απ? μερικ? προβλ?ματα που παρουσι?στηκαν με το plugin qtranslate, ?θελα να βρω επειγ?ντω? κ?ποια λ?ση για τα ελληνικ? e-shops σε WordPress.

Αρχικ? ?μω? θα ?θελα να σα? κ?νω μια αναφορ? σχετικ? με ποιε? διαθ?σιμε? λ?σει? ?χουμε για ?να e-shop στο WordPress

WordPress E-shop Plugins στα ελληνικ?

Κ?θε σωστ?? web developer θα πρ?πει να κ?νει εκτεν? ?ρευνα στην αγορ? για τα διαθ?σιμα WordPress plugins και για τι? λ?σει? που ?χει πριν προχωρ?σει σε κ?ποια κατασκευ? e-shop ? e commerce site. Προσωπικ?, π?ντα με το κ?νητρο τη? περι?ργεια? ? τη? τελειομαν?α?, ε?πα να κ?νω μια εκτεν? ?ρευνα και να δοκιμ?σω ?να ?να χωριστ? μερικ? απ? τα προσφερ?μενα plugins, το οπο?α στην συν?χεια θα ?πρεπε να μεταφρ?σω στα ελληνικ?.

?τσι ?φαγα μερικ?? μ?ρε? στο αποθετ?ριο plugin του WordPress προσπαθ?ντα? να καταλ?βω ποιο ε?ναι το καλ?τερο plugin για e-shop.

Σα? παραθ?τω 6 απ? τα πλ?ον καλ?τερα δ?θεν wordpress plugins, μ?νο για λ?γου? οικονομ?α?. Αφο? ?χω συνολικ? δοκιμ?σει παραπ?νω απ? 10.

Cart66 Lite

Το Cart66 lite ε?ναι ?να e-commerce plugin για το WordPress blog σα?. Το cart 66 lite αρχικ? μου φ?νηκε αρκετ? δελεαστικ? με πολλ?? επιλογ?? στο ν?μισμα και στη διανομ? προ??ντων φυσικ?ν και μη. Υπ?ρχει δυνατ?τητα υποστ?ριξη? affiliate marketing.

Το πρ?βλημα ε?ναι ?τι δεν μου ?ρεσε η αρχικ? σελ?δα απ? το e-shop απ? ?ποψη? γραφικ?ν. Επ?ση? και η μετ?φρασ? του αποδε?χθηκε μπελ?? με το Poedit. Δεν το συνιστ? σε καμ?α περ?πτωση.

Download plugin | Cart66 lite website

wordpress-cart66

eShop Plugin

Το eShop ?ταν το ε?δα για πρ?τη φορ?, αφο? το πρ?τειναν αρκετ? ξ?να sites ν?μιζα ?τι βρ?κα αυτ? που ?θελα. Μ?λι? το εγκατ?στησα αντιλ?φθηκα ?τι ?τανε και αυτ? πολ? φτωχ? σε γραφικ? ? απαιτο?σε πολ? μεγ?λη παραμετροπο?ηση για να ?ρθει σχεδιαστικ? ?πω? ?θελα.

Το μεγαλ?τερο μειον?κτημα του ?πω? και ?λων των ?λλων WordPress plugins για e-shop πλην του Woocommerce ?τανε η φιλοσοφ?α κατασκευ?? του? που ?τανε τη? προηγο?μενη? δεκαετ?α?. Δεν βασιζ?τανε σε ?να Premium WordPress Theme, αλλ? σε ?ναν καλ? γραφ?στα η δημιουργ?α του e-shop σα?. Δεν υπ?ρχαν αν?λογα θ?ματα σε WordPress που να το υποστηρ?ζουν και η μετ?φραση του στο Poedit αποδε?χθηκε ?θλο?.

Τελικ? ?τανε και αυτ? ?να απ? τα πολλ? επαγγελματικ? wordpress plugins τα οπο?α μ?λι? τα δοκιμ?σει? καταλαβα?νει? το λ?θο? σου. Αρκετ? μπερδεμ?νο? και απογοητευμ?νο? προχ?ρησα στο επ?μενο e-commerce plugin.

Download plugin | eShop website

wordpress-eshop-plugin

Jigoshop WordPress e-commerce Plugin

To Jigoshop ?τανε το μοναδικ? plugin ?σω? που εμπεριε?χε ενσωματωμ?νη μετ?φραση και ?τανε και δωρε?ν σε αντ?θεση με το? MarketPress. ?μω? μ?λι? το εγκατ?στησα στο site μου ε?δα ?τι τα γραφικ? του ?τανε απα?σια και θα ?πρεπε να προσλ?βω ?ναν γραφ?στα με αβ?βαια αποτελ?σματα. Επ?ση?, στι? επιλογ?? τρ?πων πληρωμ?? υπ?ρχαν αρκετ? κεν? τα οπο?α με προβλημ?τισαν.

Μ?λλον θα πρ?πει η εταιρε?α που το ?φτιαξε να προχωρ?σει σε μια ποιο βελτιωμ?νη και επαγγελματικ? ?κδοση. Επ?ση?, δεν χρειαζ?τανε μετ?φραση ? κ?ποιο plugin μετ?φραση? αλλ? τι να το κ?νει? ?ταν δεν σου αρ?σει κ?τι εμφανισιακ?;

Download plugin | Jigoshop website

jigoshop

Woocommerce Plugin

Το Woocommerce plugin προ?ρχεται απ? του? developers των δι?σημων Woothemes. Μην φανταστε?τε και τ?ποτα σπουδα?α θ?ματα τα Woothemes, αν και επαγγελματικ? εμ?να δεν μου ?ρεσε καν?να και για αυτ? το λ?γο δεν τα προτε?νω. Το Woocommerce plugin υπ?σχεται ?τι ε?ναι το καλ?τερο e-commerce plugin για WordPress.

Αν και η μετ?φρασ? του ?τανε λ?γο μαν?κι, αποδε?χθηκε ?τι ε?ναι το πιο επαγγελματικ? εργαλε?ο για e-shop, με τα πιο επαγγελματικ? θ?ματα στην αγορ?, συμπεριλαμβανομ?νου και του Shopkeeper απ? την Solostream που το ?χω χρησιμοποι?σει σε πολλ? e-shop και με την μεγαλ?τερη κοιν?τητα προγραμματιστ?ν να το υποστηρ?ζει.

?χει πολ? καλ? γραφικ? περιβ?λλον, πολλ?? επιλογ?? πληρωμ?ν και παρ? πολλ?? extensions και επεκτ?σει? να το υποστηρ?ζουν. Για τη μετ?φρασ? του χρησιμοπο?ησα το Poedit για να την κ?νω και το qtranslate για να την ενεργοποι?σω.

Το Woocommerce Plugin ε?ναι το προτειν?μενο plugin για e-shop και απ? προσωπικ? ?ποψη το καλ?τερο για να φτι?ξετε ?να e-shop σ?μερα.

Download plugin | Woocommerce website

woocommerce

WP e-Commerce Plugin

Με 1.5 million downloads, το WP e-commerce ?τανε το πιο δημοφιλ?στερο? e-commerce WordPress plugin στην αγορ? μ?χρι τ?ρα. Παρ?λο που ε?ναι σχετικ? ε?κολο στην εγκατ?σταση και στην χρ?ση του και υπ?ρχει πλ?θο? θεμ?των WordPress με τα οπο?α μπορε? να χρησιμοποιηθε?, δυστυχ?? ε?ναι αρκετ? φτωχ? σε γραφικ? ?πω? και τα ?λλα.

Με ?λλα λ?για δεν μου ?ρεσε γιατ? τα γραφικ? του ε?ναι παρωχημ?να και θα πρ?πει να ε?σαι γραφ?στα? για να το χρησιμοποι?σει?. ?πω? καταλαβα?νετε, η χρ?ση γραφ?στα στη σημεριν? εποχ? ε?ναι ?να αρνητικ? σημε?ο γενικ?τερα γιατ? σα? καθιστ? ?μεσα εξαρτ?μενου? απ? αυτ?ν και? απαιτε? υψηλ? παραμετροπο?ηση των WordPress themes για να τα φ?ρετε σε ?να σημε?ο που θα ε?ναι ικανοποιητικ?.

Αντ?ο WP e-commerce!

Download plugin |? WP e-Commerce website

wp-e-commerce

Quick Shop Plugin

Το Quick Shop προσθ?τει μια sidebar ? ?να widget με το καλ?θι αγορ?ν σα? στο site σα?. Ε?ναι μια πολ? απλ? εφαρμογ? e-shop και δεν ?χει storefront. Μπορε? να χρησιμοποιηθε? με το Paypal και το Email αλλ? ε?ναι ανεπαρκ??.

Σαν το Quick Shop υπ?ρχουν πολλ?? ημιτελε?? εφαρμογ?? με καλ?θια αγορ?ν και ολοκλ?ρωση μ?σω Paypal για WordPress. Δεν ε?ναι ?μω? πλ?ρη? εφαρμογ?? e-shop και δεν τι? συνιστ?, απλ? τι? αναφ?ρω για να τι? αποφ?γετε αν πρ?κειται να κ?νετε ?να πλ?ρη e-commerce site.

Προσωπικ? χρησιμοποι? το WP Simple Paypal Shopping cart και με ?χει βολ?ψει π?ρα πολ? στι? πληρωμ?? και σε κ?ποιε? ηλεκτρονικ?? παραγγελ?ε? μ?σω Paypal, ?μω? ε?ναι περιορισμ?νων δυνατοτ?των.

Download plugin | Επισκεφτε?τε το? Quick Shop website

quick-shop

 

Εναλλακτικ? e-shops αντ? του WordPress

Ε?στε ακ?μα σκεπτικιστ?? για την χρ?ση του WordPress; Νομ?ζετε ?τι υπ?ρχει μ?λλον εκτ?? WordPress; Πολ? καλ? κ?νετε για ?λου? εσ?? θα παραθ?σω ?λα τα μειονεκτ?ματα μερικ?ν απ? των εκατοντ?δων επιλογ?ν εκτ?? Woocommerce.

Opencart

Το Opencart ε?ναι μια ?ριμη εφαρμογ? e-shop που λειτουργε? και σε shared hosting, και οι περισσ?τεροι web hosting providers την υποστηρ?ζουν ?πω? η TopHost. Υπ?ρχει η επιλογ? εγκατ?σταση? με ?να κλικ που δεν τη συνιστ? γιατ? θα σα? μπερδ?ψει απ? ?ποψη SEO και απ? ?ποψη διαχε?ριση? τη? MySQL.

Το Opencart ε?ναι μια εφαρμογ? αποκλειστικ? σχεδιασμ?νη για e-shop και ?χει ενσωματωμ?νη μετ?φραση, ?μω? ?χει ?να σωρ? ελαττ?ματα απ? ?ποψη SEO:

 • Δεν ?χει blog, σε π?ρα πολλ? Opencart eshops αναγκ?στηκα να προσθ?σω wordpress blogs. ?τσι χρει?ζεστε και WordPress blog για να στ?λνετε traffic στο e-shop! Επ?ση?, το blog του Opencart ε?ναι παρωχημ?νο και ?χρηστο.
 • Δεν ?χει σελιδοποιημ?να tags
 • Δεν ?χει social media bars κτλ.
 • Δεν ?χει εφαρμογ?? και επεκτ?σει? στο SEO ?πω? το WordPress SEO by Yoast.

Γενικ? π?σχει απ? ?ποψη SEO. Και ?τι π?σχει απ? ?ποψη SEO, π?σχει απ? ?ποψη traffic και ?ποιο site δεν ?χει σ?μερα επισκεψιμ?τητα στο ?ντερνετ, πεθα?νει!

Μεγ?λε? εταιρε?ε? απ? την Αθ?να με ?χουν π?ρει τηλ?φωνο γιατ? το opencart αντιμετ?πισε προβλ?ματα SEO και επειδ? ?τανε εταιρε?ε? με χιλι?δε? προ??ντα, αυτ? σ?μαινε κ?νδυνο για τη βιωσιμ?τητα του?.

Τα σημεριν? e-shop θα πρ?πει να ε?ναι απ? ?ποψη SEO e-shops, blogs, sites και forums αξιολ?γηση? μαζ?, επιλογ?? που παρ?χονται αποκλειστικ? απ? ?να WordPress E-shop σε Woodcommerce.

Magento

?μα θ?λετε να φτι?ξετε ?να τερ?στιο E-shop και να γ?νετε ?να? μεγιστ?να? του e-commerce ?σω? το Magento να ε?ναι για σα?. ?μω? ?λα αυτ? μ?χρι πριν το Google Panda 4 Update!

Τ?ρα τι σχ?ση ?χει το Google Panda 4 Update με το Magento, θα σα? το αποκαλ?ψω τ?ρα αμ?σω?. Το Magento ε?ναι παραγωγ? σαν λογισμικ? απ? την διεθνο?? φ?μη? εταιρε?α ηλεκτρονικο? εμπορ?ου Ebay. Με το Panda 4 η Google τιμ?ρησε το ebay με μια πτ?ση 30% με 50% τη? συνολικ?? τη? ορατ?τητα? τη? στη Google και του συνολικο? traffic!

Ω? συν?πεια αυτο? καταλαβα?νεται ?τι και το Magento ω? εφαρμογ? e-shop που βασ?ζεται στι? αρχ?? λειτουργ?α? του ebay και στο SEO του ebay, θα ?χει και αυτ? υποστε? αν?λογη τιμωρ?α απ? τη Google.

Θ?λοντα? να κ?νω μια δοκιμ? με το Magneto και να δω αν ?ντω? αυτ? ισχ?ει και αν ε?ναι το καλ?τερο e-commerce πρ?γραμμα τη? αγορ??, προχ?ρησα σε εγκατ?σταση του σε ?να shared hosting που ?χω στο Papaki, θυγατρικ? εταιρε?α τη? TopHost.

Η εγκατ?σταση ?ργησε πολ?, ?πω? μου ε?πε τεχνικ?? τη? εταιρε?α?, λ?γω του μεγ?θου? του Magento και των πολλ?ν π?ρων που καταναλ?νει απ? τον server και ω? αποτ?λεσμα θα χρειαστο?με VPS. Το VPS ανεβ?ζει το κ?στο? του hosting απ? τα 100€ στα 500€ το χρ?νο!

Μετ?, με μια μικρ? ?ρευνα αγορ?? ε?δα ?τι ?να καλ? Magento Theme ξεκινο?σε απ? 150€, εν? η παραμετροπο?ηση του ?τανε πιο δ?σκολη και πιο κοπιαστικ? απ? μια αντ?στοιχη εγκατ?σταση? WordPress. Γενικ? το Magento ε?ναι για πολ? μεγ?λε? εγκαταστ?σει? μ?νο και για υψηλο?? προ?πολογισμο?? στο χ?ρο του ηλεκτρονικο? εμπορ?ου.

Αν και θεωρητικ? το SEO του το υποστηρ?ζει ο Yoast de Valk, πρακτικ? δεν βρ?σκω κ?ποιο? ?φελο? να ξοδ?ψω τα τριπλ?σια χρ?ματα για ?να e-shop τη στιγμ? που μπορ? να ?χω τι? ?διε? ? και περισσ?τερε? δυνατ?τητε? με ?να Woocommerce E-shop.

Prestashop

?να τηλεφ?νημα που δ?χτηκα πριν μερικ?? μ?ρε? απ? ?ναν πελ?τη στην Αθ?να, ε?χε τη μορφ? παρ?πονου που δεν αναλαμβ?νω την κατασκευ? και το SEO κ?ποια? ?λλη? πλατφ?ρμα? πλην του WordPress, ?πω? για παρ?δειγμα του εκπληκτικο? Prestashop.

Θα ?θελα να πω ?τι το Prestashop ε?ναι μια καλ? εφαρμογ? e-shop, αλλ? ?χι για κ?ποιον που θ?λει να βγει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Επ?ση? ?ταν ε?στε σχετικ? καινο?ριο? σε ?ναν τομ?α και λ?γο ?σχετο? επηρε?ζεστε ε?κολα απ? γυαλιστερ? αντικε?μενα, π?σχετε απ? το λεγ?μενο SOS Syndrome. (Shiny Object Syndrome)

Αφο? μετ? την πατ?σετε μερικ?? φορ?? και ψηθε?τε, φ?τε και μερικ?? σφαλι?ρε? τ?τε θα καταλ?βετε τη διαφορ?. Πατ?στε την λοιπ?ν με το PrestaShop και μετ? ελ?τε να βγο?με στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με το Woocommerce E-shop σε WordPress.

Η εμμον? μου με το WordPress ε?ναι αυτ? που με δικαι?νει μ?χρι σ?μερα. Η εστ?αση των ακτ?νων του ?λιου ε?ναι που αν?βει τη φωτι? στα ξερ? ξ?λα και ?χι ο διασκορπισμ?? αυτ?ν. Διασκορπ?ντα? τι? δυν?μει? και τη σκ?ψη σα? σε δι?φορα site και εφαρμογ?? e-shop με εκπληκτικ?? δυνατ?τητε? θα γ?νεται ?να? ειδικ?? στο τ?ποτα και τελικ? θα αποτ?χετε σε αυτ? που κ?νετε. Αυτ? ισχ?ει γενικ? σε ?λα τα επαγγ?λματα και ?λε? τι? επιχειρ?σει? στο ?ντερνετ και μη.

Custom E-shop

Στεναχωρι?μαι ακ?μα περισσ?τερο ?ταν βλ?πω ν?ε? εγκαταστ?σει? σε Custom E-shop. To Custom E-shop ε?ναι πεταμ?να λεφτ? και ?χω δει αρκετ? πεταμ?να λεφτ? και στο παρελθ?ν αλλ? και στο 2014.

Το Custom e-shop ε?ναι μια λ?ση λογισμικο? και κ?δικα προσαρμοσμ?νου στα μ?τρα σα?. ?ταν ξεκ?νησα στο ?ντερνετ π?σω στο 2000, ?λα τα sites ?τανε custom εφαρμογ?? σε PHP, HTML ? ASP. Δεν υπ?ρχε WordPress και δεν υπ?ρχε γενικ? γν?ση γ?ρω απ? το SEO, το ?ντερνετ και το μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ.

Σ?μερα μετ? απ? 14 χρ?νια , δεν δικαιολογε?τε κ?ποιο? να φτι?χνει ακ?μα custom e-shop, εκτ?? και ε?ν σχεδι?ζει το επ?μενο Facebook ? YouTube και δεν το ξ?ρουμε. Μ?χρι στιγμ?? δεν ?χω δει κ?ποιο αξι?λογο custom e-shop εκτ?? απ? ?να στον ?γιο Νικ?λαο Κρ?τη? και μιλ?με ?τι βλ?πω καθημεριν? χιλι?δε?.

?μω? τα μειονεκτ?ματα που ?χει ?να custom e-shop ε?ναι ?πειρα και δεν δικαιολογο?ν σε καμ?α περ?πτωση την επιλογ? του?:

 1. Μεγ?λο κ?στο? αν?πτυξη?
 2. ?λλειψη πρ?σβαση? σε κοιν?τητα προγραμματιστ?ν
 3. ‘?λλειψη plugins και extensions που θα υποστηρ?ξουν το e-shop
 4. Αν?παρκτο SEO

Στην ουσ?α παντρε?εστε τον προγραμματιστ? ? την εταιρε?α που θα σα? το φτι?ξει, οι οπο?οι πολλ?? φορ?? θα π?ρουν το πρ?γραμμα του? που το φυλ?γουν ω? επτασφρ?γιστο μυστικ?, στον τ?φο! Αμ?ν.

Μετ?φραση WordPress Eshop

Αφο? λοιπ?ν πιστε?ω ?τι σα? ?πεισα και ?χετε φτι?ξει το δικ? σα? e-shop σε WordPress, θα πρ?πει να προσθ?σετε τα ελληνικ? αρχε?α του Woocommerce και να ενεργοποι?σετε την ελληνικ? μετ?φραση.

Το Plugin που χρησιμοπο?ησα για να ενεργοποι?σω την ελληνικ? μετ?φραση του Woocommerce ε?ναι το qtranslate το οπο?ο διατ?θεται δωρε?ν, αν και μερικ?? φορ?? οι προγραμματιστ?? που το υποστηρ?ζουν αργο?ν αρκετ? να το ενημερ?σουν με τι? ν?ε? εκδ?σει? του WordPress και του Woocommerce.

Παρατ?ρησα λοιπ?ν μερικ? προβλ?ματα στο Woocommerce και στο qtranslate και προσπ?θησα να τα επιλ?σω. Στην προσπ?θεια αυτ? μελ?τησα π?ρα πολλ? site και ?κανα πολλ?? δοκιμ??.

Πρ?τα ν?μισα ?τι ?τανε πρ?βλημα του qtranslate. ?τσι δοκ?μασα ?να πληρωμ?νο WordPress Premium Plugin, το WPML το οπο?ο κοστ?ζει περ? τα 79$ το χρ?νο η χρ?ση του. Δυστυχ?? το WPML δεν απ?δωσε τα προσδοκο?μενα. Πολ? υψηλ? παραμετροπο?ηση και μηδ?ν αποτ?λεσμα. Το qtranslate απ?δωσε αμ?σω? και σε 2 λεπτ? ε?χα ενεργοποι?σει την ελληνικ? μετ?φραση και την ελληνικ? εγκατ?σταση του Woocommerce.

Δεν ε?ναι η πρ?τη φορ? που ?να premium plugin σε WordPress αποδυκνε?εται ?χρηστο. Μπορε? ?μω? να οφε?λεται και σε δικ? μου αδυναμ?α να το ψ?ξω περισσ?τερο και δεν βρ?σκω το λ?γο να το κ?νω αυτ? αφο? με μερικ? κλικ ε?χα ?δη κ?νει τη δουλει? μου με το qtranslate.

Εν π?σι περιπτ?σει, αυτ? τη στιγμ? για μ?να το WPML ε?ναι πεταμ?να λεφτ? και ακ?μα δυσλειτουργικ?.

Επιστρ?φοντα? στα προβλ?ματα του qtranslate και τη? μετ?φραση? του woocommerce, μετ? απ? μερικ? πειρ?ματα και δοκιμ?? σε δοκιμαστικ? e-shop, κατ?ληξα στα παρακ?τω συμπερ?σματα.

Επιλ?ξτε τα ελ?χιστα plugins για να δουλ?ψει το wordpress e-shop σα?. Πιθαν?? τα ?λλα plugins να δημιουργο?ν πρ?βλημα στο qtranslate. Εγ? περι?ρισα τα plugin μου απ? 15 σε 10.

Αυτ? ε?ναι:

 1. AA’s Digg Digg Alternative
 2. BackUpWordPress
 3. Google Analytics for WordPress
 4. Growmap Anti Spambot Plugin
 5. Jetpack by WordPress.com
 6. qTranslate
 7. W3 Total Cache
 8. WooCommerce
 9. Wordfence Security
 10. WordPress SEO

Κ?ντε εγκατ?σταση στη γλ?σσα που θα ε?ναι το e-shop σα? και αποφ?γετε τι? πολ?γλωσσε? εγκαταστ?σει?. Κ?θε διαφορετικ? γλ?σσα ε?ναι και διαφορετικ? site, διαφορετικ? εγκατ?σταση WordPress, διαφορετικ? αγορ? και διαφορετικ? SEO.

Τ?λο? επιλ?ξτε μ?νο ?να Premium WordPress Theme που να υποστηρ?ζει Woocommerce και μην αλλ?ζεται καθημεριν? θ?ματα και plugins. Οι πολλ?? εγκαταστ?σει? στο WordPress επηρρε?ζουν αρνητικ? το qtranslate.

Πιστε?ω ?τι στο μ?λλον, θα υπ?ρχουν πιο σταθερ?? ν?ε? εκδ?σει? του πρ?σθετου qtranslate και θα εξαλειφθο?ν τα σημεριν? προβλ?ματα ασυμβατ?τητα?. Θα σα? παρακαλο?σα λοιπ?ν ?λοι σα? να κ?νετε ?στω και την ελ?χιστη δωρε? για να παραμε?νει το qtranslate ελε?θερο και να συνεχ?σει η ομ?δα προγραμματιστ?ν που το υποστηρ?ζει να κ?νει τη δουλει? τη?. Σα? ευχαριστ?!

Νικητ?? στα plugin μετ?φραση? του WordPress το qtranslate

Στο site τη? qtranslate ο ?διο? o developer του plugin περιγρ?φει με αηδ?α τα προβλ?ματα ?λων των ?λλων plugins, συνιστ?ντα? σα? μ?λιστα να δοκιμ?σετε και μ?νοι σα? την κατωτερ?τητα του? ?ναντι του qtranslate:

Ξ?χασα κ?τι; Σ?γουρα, αλλ? ακ?μα και αν παρ?λειψα κ?τι, μπορε?τε να επικοινων?στε μαζ? μου στο 6972.364.387 για να μου το υπενθυμ?σετε. Κανε?? δεν ε?ναι τ?λειο? και ?σο ζω μαθα?νω ? γιρ?σκω αει διδασκ?μενο?.

Μετ?φραση WordPress Eshop Πηγ??:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍