ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Πω? να κ?νετε BackUp και Restore σε μια παλαι?τερη ?κδοση του WordPress

Το WordPress ε?ναι το καλ?τερο σ?στημα blogging και κατασκευ?? ιστοσελ?δων με συνεχε?? αναβαθμ?σει?:

  • στην ?κδοση του WordPress
  • στα θ?ματα
  • και στα πρ?σθετα.

Μ?λι? χτε? βγ?κε η ν?α αναβαθμισμ?νη ?κδοση 3.9.2 και π?ρα πολλο? απ? εσ?? θα λ?βατε ?να μ?νυμα απ? το WordPress ?τι το site σα? αναβαθμ?στηκε αυτ?ματα σε 3.9.2!Αυτ? ?σω? να ξ?φνιασε π?ρα πολλο?? απ? εσ?? για αυτ? θα ?θελα να σα? τον?σω μερικ? βασικ? θ?ματα ασφαλε?α? στο WordPress αλλ? και το τι πρ?πει να κ?νουμε πριν την αναβ?θμιση.

Βασικ?? Ρυθμ?σει? Ασφαλε?α? στο WordPress

Πριν επιχειρ?σουμε κ?ποια αναβ?θμιση, θα πρ?πει να ?χουμε κ?νει το απαρα?τητο backup ? αντ?γραφο ασφαλε?α?. Ε?ναι πολ? σημαντικ? να MHN ?χουμε ενεργοποι?σει τι? αυτ?ματε? αναβαθμ?σει? των εκδ?σεων του WordPress.

Η επιλογ? γ?νεται μ?σα απ? το κ?ντρο διαχε?ριση? του πακ?του φιλοξεν?α? σα? ε?τε ε?ναι σε περιβ?λλον PLESK ? σε CPanel.

Επ?ση?, δεν θα πρ?πει ΠΟΤΕ να μην ενεργοποι?σετε και να μην επιτρ?ψετε τι? αυτ?ματε? ενημερ?σει? απ? τα θ?ματα και στα Plugins του WordPress.

Ο λ?γο? που θα πρ?πει να το αποφ?γετε ε?ναι για να αποφ?γετε τα προβλ?ματα ασυμβατ?τητα? που ?σω? να παρουσι?σουν οι ν?ε? εκδ?σει? του WordPress ? των πρ?σθετων σα? σε συνδυασμ? με τα υπ?ρχοντα plugin. Επειδ? δεν ξ?ρουμε τι πρ?βλημα μπορε? να παρουσιαστε?, προτιμ?με τι? χειρ?νακτε? αναβαθμ?σει? αφο? π?ρουμε back up στο WordPress.

Σε περ?πτωση αποτυχ?α? τη? αναν?ωση? ? αν παρουσιαστε? κ?ποιο πρ?βλημα, μπορο?με να επαναφ?ρουμε την παλαι?τερη ?κδοση μ?χρι να λ?σουμε το θ?μα ασυμβατ?τητα?.

WordPress ΒackUp & Restore: Τι θα χρειαστε?τε

WordPress-blog

Τα εργαλε?α που θα χρειαστε?τε ε?ναι τα παρακ?τω:

1. Filezilla FTP Client

Το Filezilla FTP Client ε?ναι ?να δωρε?ν πρ?γραμμα μεταφορ?? αρχε?ων σε FTP.

2. backUpWordpress Plugin

?να απ? τα καλ?τερα δωρε?ν πρ?σθετα για backup στο WordPress. Κατεβ?στε το?backUpWordpress .

3. WinRar File Extractor

Για να μπορ?σετε να αποσυμπι?σετε το αρχε?ο ασφαλε?α?. Κατεβ?στε εδ? το WinRar File Extractor.

Η διαδικασ?α λ?ψη? του WordPress backup ε?ναι πολ? απλ? και μπορε?τε να τη δε?τε στο β?ντεο. Με την ?δια διαδικασ?α που επαναφ?ρουμε το plugin στην προηγο?μενη ?κδοση, μπορο?με να επαναφ?ρουμε ?λο το site μα? σε μια προηγο?μενη κατ?σταση.

Πιστε?ω να βρ?κατε το β?ντεο πολ? χρ?σιμο και να αφ?σετε τη γν?μη σα? κ?τω απ? το ?ρθρο στα σχ?λια. Η γν?μη σα? μετρ?ει και σα? ευχαριστ? π?ρα πολ? εκ των προτ?ρων!

Επ?ση?, ?μα ?χετε προβλ?ματα με το WordPress Backup, μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μου!

WordPress ΒackUp & Restore: Πηγ??

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍