ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WOOCOMMERCE WEB DESIGN GREECE ESHOP-1

WOOCOMERCE WORDPRESS ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ESHOP

Με? 16,645,371 downloads τη στιγμ? που γρ?φεται αυτ? η σελ?δα, το WooCommerce υποστηρ?ζει το 11% απ? ?λων των ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των στον πλαν?τη, αφ?νοντα? κατ? πολ? π?σω μεγ?λα και υποτ?θεται καταξιωμ?να ον?ματα του χ?ρου.

Το WooCommerce ε?ναι σ?μερα η πιο δημοφιλ?? πλατφ?ρμα eCommerce platform στο ?ντερνετ (σ?μφωνα με στατιστικ? απ? το site Builtwith), οπ?τε μπορε? να αισθ?νεστε ?τι ?χετε επιλ?ξει τη σωστ? εφαρμογ? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου ?μα ?χετε eshop σε Woocommerce και τη λ?θο? ?μα δυστυχ?? δεν ?χετε.

Woocommerce και ελληνικ?

Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο μου Ελληνικ? Εγκατ?σταση WooCommerce και σε ?να ακ?μα προγεν?στερο με τ?τλο WordPress E-shop Χαμ?νοι στην Μετ?φραση ε?χα αναφερθε? στα προβλ?ματα μετ?φραση? του Woocommerce απ? τα αγγλικ? στα ελληνικ?.

?τανε τα πρ?τα χρ?νια χρ?ση? τη? εφαρμογ?? Woocommerce και ακ?μα δεν ε?χε ενσωματωθε? η ελληνικ? μετ?φραση στον πυρ?να του κ?δικα του Woocommerce ?πω? ε?ναι σ?μερα. Απ? τ?τε συνεχε?? και αδι?κοπε? αναβαθμ?σει? ?χουν φ?ρει το Woocommerce στην αιχμ? τη? τεχνολογ?α?, του SEO και κατ? επ?κταση των πωλ?σεων μ?σω ?ντερνετ.

Woocommerce demo eshops

WooCommerce-themes

Μπορε?τε να δε?τε μερικ? δε?γματα απ? eshop σε Woocommerce στο Web Design Portfolio.

Woocommerce και σ?νδεση με τρ?πεζε?

Το Woocommerce μπορε? να δεχθε? ?λε? τι? τραπεζικ?? κ?ρτε?, πιστωτικ?? κ?ρτε? προπληρωμ?νε? κ?ρτε? και χρεωστικ?? κ?ρτε? απ? ?λε? τι? τρ?πεζε?. Επ?ση? ?χει αυτ?ματη σ?νδεση με paypal και με πολλ? ?λλα συστ?ματα πληρωμ?ν ?πω? Vivapayments, Eurobank, Alphabank, Winbank κτλ.

Υπ?ρχουν περισσ?τερα απ? 100 πρ?σθετα που μπορο?ν να συνδ?σουν το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα με οποιαδ?ποτε τρ?πεζα ? πιστωτικ? ?δρυμα που συμβ?λλει στην εκκαθ?ριση των συναλλαγ?ν. Πω? το ξ?ρω; Μ?λλον ?χω σπουδ?σει χρηματοοικονομικ? και λογιστικ? στο Λονδ?νο και ?σω? να ε?μαι και ορκωτ?? λογιστ??.

?μω? για ?λου? εσ?? που δεν ε?στε, δεν υπ?ρχει λ?γο? να αγχ?νεστε γιατ? εκτ?? απ? τρ?πεζε? και τραπεζικ?? συναλλαγ??, το Woocommerce υποστηρ?ζει πολ? καλ? την αντικαταβολ? και την τραπεζικ? μεταφορ? ? το ?μβασμα ω? τρ?πο πληρωμ??.

Παρ?λληλα το Woocommerce μπορε? να υποστηρ?ξει πολλ? νομ?σματα και πολλ?? γλ?σσε?.

Woocommerce και σ?νδεση με skroutz.gr

WooCommerce development

Το Woocommerce μπορε? να συνδεθε? με το ηλεκτρονικ? πολυκατ?στημα skroutz.gr σε online σ?νδεση μ?σω xml. Αυτ? σημα?νει ?τι μπορε?τε να ανεβ?ζετε προ??ντα στο eshop σα? τα οπο?α θα προωθο?νται προ? ταξιν?μηση απ? το skroutz αυτ?ματα.

Με τον ?διο τρ?πο το Woocommerce συνδ?εται με το bestprice.gr, το ntynomai.gr, το amazon.com, το ebay.com και οποιοδ?ποτε ?λλο μεγ?λο ηλεκτρονικ? πολυκατ?στημα και shopping mall.

Woocommerce και σ?νδεση με εμπορικ? διαχε?ριση

To Woocommerce συνδ?εται μ?σω γ?φυρα? σχεδ?ν με τι? περισσ?τερε? γνωστ?? εμπορικ?? διαχειρ?σει?, λογιστικ? προγρ?μματα και ERP.

Τα πιο γνωστ? προγρ?μματα με τα οπο?α μπορε? να συνδεθε? το woocommerce ε?ναι το Atlantis, Altec, Softone, Anima.

Το κ?στο? τη? γ?φυρα? ξεκιν?ει απ? 800€ ?ω? 1.800€ και ε?ναι απαρα?τητο για να μπορ?σει να λειτουργ?σει πλ?ρω? σε ολοκλ?ρωση το eshop με τη μηχανογραφημ?νη αποθ?κευση σα?.

Woocommerce themes

woocommerce themes

Σ?μερα ?λο και περισσ?τερε? εταιρε?ε? που παρ?γουν θ?ματα για WordPress υποστηρ?ζουν και eshop themes σε Woocommerce.

Η επιλογ? εν?? θ?ματο? σε Woocommerce ( Woocomerce theme) εν?χει και κ?ποιο ρ?σκο αποτυχ?α? αν δεν ε?ναι το θ?μα δοκιμασμ?νο για να επιτελε? τι? λειτουργ?ε? που θ?λετε και που χρει?ζεται να κ?νει το eshop σα?.

Καλ? θα ?τανε β?βαια να επιλ?ξετε ?να θ?μα που να ?χει minimal design και να μην αργε? πολ? να φορτ?σει γιατ? σ?μφωνα με την ?δια τη Google, το μεγαλ?τερο πρ?βλημα με τι? ιστοσελ?δε? και τα eshop σε WordPress δεν ε?ναι ?λλο απ? την ταχ?τητα φ?ρτωση?.

Γενικ? το WordPress ε?ναι πολ? γρ?γορο σαν εφαρμογ? και σε κ?θε ν?α του ?κδοση γ?νεται ακ?μα ποιο γρ?γορο. ?μω? η πληθ?ρα των θεμ?των σε WordPress και η πληθ?ρα των προσθ?των σε WordPress που ?χουν μερικ?? φορ?? κακογραμμ?νο κ?δικα ?χουν επιβαρ?νει την ?λη κατ?σταση στο θ?μα ταχ?τητα? φ?ρτωση?.

Το σωστ? λοιπ?ν ε?ναι να χρησιμοποι?σετε λελογισμ?να κ?ποια πρ?σθετα στο WordPress και να αποφ?γετε τι? υπερβολ??. Καλ?τερα να ?χετε φτωχ?τερα γραφικ? παρ? να ?χετε καθυστ?ρηση στον ενδι?μεσο χρ?νο των κλικ.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο Πω? να επιλ?ξετε ?να E-shop Theme σε Woocommerce.

Γενικ? θα σα? συνιστο?σα να επιλ?ξετε μερικ? Woocommerce themes που ?χουν δοκιμαστε? στο παρελθ?ν και ?μα δεν ?χετε εμπειρ?α θα πρ?πει να απευθυνθε?τε σε μια εταιρε?α Woocommerce development ?πω? η δικ? μα? για να σα? κατευθ?νει σωστ?.

Δε?τε περισσ?τερα για κατασκευ? eshop με woocommerce:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

6 Σχ?λια. Leave new

 • ?λενα Αχαρν??
  23 Μα?ου 2018 12:35 μμ

  Καλημ?ρα σα?, εξαιρετικ? ?ρθρο σχετικ? με το ηλεκτρονικ? κατ?στημα, θ?λω να ρωτ?σω κατασκευ?ζεται και blogspot ειδησεογραφικ?

  Απ?ντηση
 • Ενδιαφ?ρον ?ρθρο , το woocommerce πρ?γματι ε?ναι ?να π?ρα πολ? δυνατ? εργαλε?ο ( ?σω? το πιο δυνατ? που υπ?ρχει) . το συνιστ? ανεπιφ?λακτα για οποιουδ?ποτε τ?που e-shop , μπορε? να φ?ρει ει? π?ρα με λ?γο customization και τα θ?λω των πιο απαιτητικ?ν πελατ?ν.

  Απ?ντηση
 • Καλημ?ρα σα?, πολ? ωρα?ο ?ρθρο σχετικ? με το Woocommerce, και θ?λω να δημιουργ?σω ?να eshop. Ε?μαστε εταιρε?α λιανικ?? π?ληση? με πολλ? υποκαταστ?ματα και τ?ρα θ?λουμε να πα?ξουμε και ηλεκτρονικ?,

  Ευχαριστ?.

  Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα σα?,
  θα ?θελα μια προσφορ? για κατασκευ? ηλεκτρονικο? καταστ?ματο? (woocommerce). Διαθ?τω ?δη την ιστοσελ?δα womenassociations.gr και θα ?θελ? να κ?νω και το αντ?σοιχ? κατ?στημα.
  Ευχαριστ?
  Μαρ?α Κλεπετο?να 6978214515

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍