ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WEBSITE-OPTIMIZATION-TI-EINAI-POS-GINETAI-1

Website optimization: Τι ε?ναι και πω? γ?νεται;

Μ?θετε τι ε?ναι στα αλ?θεια το website optimization και πω? μπορε?τε να αυξ?σετε τη δυναμικ? τη? ιστοσελ?δα? σα? με αυτ?

Το website optimization ?χει να κ?νει με την συνολικ? βελτιστοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα?. Ε?ναι η διαδικασ?α σε ελεγχ?μενο πειραματικ? περιβ?λλον τη? βελτ?ωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? καθ?? και των σελ?δων προορισμο? τη? ιστοσελ?δα? σα? ?στε να επιτ?χει του? επιχειρηματικο?? σα? στ?χου?.

Η βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων που γ?νεται χωρ?? κ?ποιον προκαθορισμ?νο στ?χο ε?ναι εκ των πραγμ?των καταδικασμ?νη και δεν πρ?πει να γ?νεται για το καλ? τη? βελτιστοπο?ηση? και μ?νο.

Τι περιλαμβ?νει το Website Optimization

Για να βελτιωθε? η οικονομικ? ? επιχειρηματικ? απ?δοση μια? ιστοσελ?δα? χρησιμοποιο?νται απ? του? επαγγελματ?ε? μαρκετ?στε? στον χ?ρο μα? δι?φορα εργαλε?α ?πω? A/B testing για να πειραματιστο?με με δ?ο διαφορετικ?? εκδοχ?? τη? ιστοσελ?δα? μα? ? των σελ?δων προορισμο? με στ?χο την ?υξηση των μετατροπ?ν.

Εκτ?? απ? την α?ξηση των μετατροπ?ν κ?ποιοι ?λλοι ποιοτικο? ? ποσοτικο? στ?χοι που επιτυγχ?νονται με την χρ?ση A/B τεστ ε?ναι:

  • α?ξηση των οργανικ?ν αποτελεσμ?των στι? μηχαν?? αναζ?τηση?,
  • α?ξηση πωλ?σεων,
  • με?ωση χρ?νου εξυπηρ?τηση?,
  • α?ξηση τηλεφωνικ?ν παραγγελι?ν,
  • α?ξηση αγορ?ν αν? πελ?τη,
  • με?ωση χρ?νου φ?ρτωση? ιστοσελ?δα?.

Διαφορ?? Website Optimization με το Search Engine Optimization

Ο ?ρο? Website Optimization ? αλλι?? Βελτιστοπο?ηση Ιστοσελ?δα? στα ελληνικ? συγχ?εται λανθασμ?να μερικ?? φορ?? με τον ?ρο Search Engine Optimization ? SEO.

Θα πρ?πει να αναφ?ρουμε ?τι το SEO δεν ε?ναι ?λλο απ? την βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και ?πω? καταλαβα?νετε, το Search Engine Optimization ε?ναι παρακλ?δι του Website Optimization και κ?θε σωστ? εκστρατε?α Website Optimization θα πρ?πει να εμπερι?χει και στοιχε?α απ? το Search Engine Optimization.

Πολλ?? φορ?? β?βαια δεν μπορε? κ?ποιο? να διαχωρ?σει τη διαφορ? του εν?? με το ?λλο αφο? σ?μερα το μ?ρκετινγκ ε?ναι σχεδ?ν συνηφασμ?νο με το SEO και το SEO ?χει π?ρα πολλ? στοιχε?α απ? το Website Optimization ειδικ? ?ταν πρ?κειται για την εντ?? σελ?δα βελτιστοπο?ηση.

Θα λ?γαμε καλ?τερα πω? το Website Optimization ταυτ?ζεται με το on page optimization ? το SEO on page εν? η δεν περι?χει την ?ννοια τη? εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση ? off page SEO.

Πω? γ?νεται το Website Optimization

Η βασικ? φιλοσοφ?α του Website Optimization ε?ναι η χρ?ση εν?? test server για την δημιουργ?α παραλλαγ?ν απ? το αρχικ? μα? site.

Στη συν?χεια, λανσ?ρουμε ? παρ?λληλα ? διαδοχικ? τι? διαφορετικ?? μα? εκδ?σει? τη? ιστοσελ?δα? μα? ? των σελ?δων προορισμο? που ?χουμε δημιουργ?σει και παρακολουθο?με ποια ?χει καλ?τερη απ?δοση σχετικ? με του? στ?χου? που ?χουμε θ?σει.

?πω? ?χουμε αναφ?ρει παραπ?νω οι στ?χοι μα? θα πρ?πει να ε?ναι μετρ?σιμοι και συν?θω? ε?ναι οικονομικο?, ποσοτικο? ? ποιοτικο?.

Αφο? συλλ?ξουμε επαρκ? στοιχε?α και κλικ για να καταλ?ξουμε σε ασφαλ? συμπερ?σματα, μετ? μπορο?με να καταλ?ξουμε σε ποια ?κδοση απ? την παραλλαγ? ? τι? παραλλαγ?? μα? θα καταλ?ξουμε.

Το Website Optimization ε?ναι μια πρακτικ? που π?ρα πολλ? μεγ?λα site χρησιμοποιο?ν συν?χεια για να βελτι?σουν τα αποτελ?σματα του?, να αν?βουν στη Google και να αυξ?σουν τι? πωλ?σει? του? ε?τε με live εκδ?σει? ε?τε με beta εκδ?σει?.

Πολλ?? φορ?? τυγχα?νει και εμε?? οι ?διοι να χρησιμοποιο?με τ?τοιε? εκδ?σει? χωρ?? να το ξ?ρουμε και ?θελα μα? να γιν?μαστε μ?ρο? τη? διαδικασ?α?.

Το Website Optimization σαν διαδικασ?α μπορε? να φαντ?ζει απλ? και ?σω? μερικ? πρ?γματα να μπορο?ν να τα κ?νουν λ?γο πολ? ?λοι μα? χωρ?? ιδια?τερε? γν?σει? σχετικ? με προγραμματισμ?, κ?δικα ? SEO αλλ? για να π?με στα βαθι? του θ?ματο? και για να ?χουμε σωστ? αποτελ?σματα, θα πρ?πει να αναθ?σουμε το Website Optimization σε κ?ποιον επαγγελματ?α του χ?ρου.

Δε?τε περισσ?τερα για το website optimization:

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το πω? λειτουργε? το SEO:

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍