ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Web Hosting στην Ελλ?δα

SEO Web Hosting Linux στην TopHost

Αφο? λοιπ?ν π?ρασα μερικ? εφιαλτικ? σεν?ρια με το θ?μα web hosting, κατ?λαβα ?τι η υπ?θεση web hosting ε?ναι πολ? σοβαρ? και πρ?πει να την αντιμετωπ?σω με προσοχ?. Μπορε?τε να μ?θετε περισσ?τερα για τα π?θη μου στα ?ρθρα:

Μετ? απ? μερικ?? γκρ?νιε? απ? αδικημ?νου? δ?θεν του χ?ρου web hosting, τελικ? δικαι?θηκα -?πω? π?ντα στη δουλει? μου γιατ? κανε?? δεν γ?νεται να σε κορο?δ?ψει στη δουλει? σου- και μπ?κε κ?θε κατεργ?ρη? στον π?γκο του.
Η ΤopHost ε?ναι μ?α απ? τι? δυναμικ?τερα αναπτυσσ?μενε? εταιρ?ε? hosting στην Ελλ?δα με χιλι?δε? πελ?τε? και απασχολε? μια ομ?δα απ? ν?ου? εξα?ρετου? επαγγελματ?ε? με ενθουσιασμ? και π?θο? για τo αντικε?μενο και του? στ?χου? τη? ΤοpHost.>

Η ΤopHost σα? παρ?χει ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? φιλοξεν?α? με μοναδικ?, extreme εξυπηρ?τηση.

100% Αξιοπιστ?α, ελ?χιστο downtime και ειδικ? σχεδιασμ?νη για WordPress

Στ?χο?? στην TopHost ε?ναι να παρ?χει στου? πελ?τε? μα? την καλ?τερη δυνατ? εμπειρ?α Web hosting. Η TopHost ?χει ορ?σει υψηλ? standards για τι? υπηρεσ?ε? hosting και αυτ? φα?νεται καθημεριν? στην καθημεριν? τριβ? με του? πελ?τε? και του? συνεργ?τε? τη?.
Προσωπικ? ασχολο?μαι επαγγελματικ? με την κατασκευ? ιστοσελ?δων απ? το 2000 με τη δικ? μου εταιρε?α. ?χω αλλ?ξει και δοκιμ?σει π?νω απ? 20 servers και web hosting providers αν? την Υφ?λιο, ξεκιν?ντα? απ? το San Fransisco μ?χρι την Μ?κονο και ?χω συνεργαστε? με ?λου? του? ISP, Otenet, Cyta, Wind, Vodafone, Hol, Forthnet και πολλ?? ?λλε? εταιρε?ε? που ?χουν εξαφανιστε? σε μια ν?χτα.
Σκ?φτηκα σοφ? να εκθει?σω την επιλογ? μου με την TopHost και το hosting σε WordPress που παρ?χει ω? το καλ?τερο για την ελληνικ? και γιατ? ?χι τη? ξ?νη αγορ? για του? παρακ?τω λ?γου?:
 • ?9-24 το βρ?δι τηλεφωνικ? τεχνικ? υποστ?ριξη και με chat τι? υπ?λοιπε? ?ρε?
 • Υψηλ? καταρτισμ?νη προσωπικ? ασφαλε?α? με πολ? γρ?γορη εξυπηρ?τηση
 • Υποδειγματικ? ασφ?λεια στου? servers
 • Ποτ? δεν παρουσι?στηκε το παραμικρ? πρ?βλημα με το WordPress και τα WordPress plugins σε αντ?θεση με ?λλα hosting και
 • Ταχ?τητα και SEO

Web Hosting και Κ?δικα? Ορθ?? Συμπεριφορ??

H TopHost δεσμε?εται για τι? υπηρεσ?ε? φιλοξεν?α? που παρ?χει και εγγυ?ται την ?ψογη εξυπηρ?τηση των πελατ?ν τη? σε κ?θε τη? συναλλαγ?. Αναλυτικ? δεσμε?εται ?τι θα:
 • παρ?χει ακριβε?? και up-to-date πληροφορ?ε? για?τι? υπηρεσ?ε??hosting
 • παρ?χει χρ?σιμε? λ?σει? σε αιτ?ματα υποστ?ριξη? και πωλ?σεων
 • τιμ? την εγγ?ηση επιστροφ?? χρημ?των που παρ?χει
 • ?χει ξεκ?θαρη και σαφ? τιμολογιακ? πολιτικ?
 • παρ?χει ασφαλ?? συναλλαγ?? παραγγελ?α? και χρ?ωση? με πιστοποιητικ? κρυπτογρ?φηση??(SSL Certificates)
 • διευθετε? τυχ?ν διαφορ?? με του? πελ?τε? τη? ?μεσα και επαγγελματικ?
 • ελ?γχει σχολαστικ? ?λε? τι? υπηρεσ?ε? τη? για να εξασφαλ?ζει μ?γιστη απ?δοση και uptime των servers
 • προστατε?ει τα προσωπικ? δεδομ?να των πελατ?ν τη? αποφε?γοντα? τη διανομ?, ενοικ?αση ? π?ληση αυτ?ν των στοιχε?ων

 

Web Hosting Servers που δεν ε?ναι υπερφορτωμ?νοι

Ποι?τητα και ?χι ποσ?τητα! Στην TopHost ?λοι ενδιαφ?ρονται για την ποι?τητα του web hosting. Με ελ?χιστο downtime χρ?νον και ελ?χιστο χρ?νο αναμον?? στην τηλεφωνικ? υποστ?ριξη τιμ?ει πραγματικ? την ?ννοια τη? ποι?τητα? στο web hosting και βοηθ?ει το site σα? στο SEO.? Α? μην ξεχν?με ?τι το web hosting ε?ναι παρ?γοντα? SEO!

Στο web hosting τη? TopHost περιορ?ζουν τον αριθμ? των sites που φιλοξενο?νε σε κ?θε server, με στ?χο τη μεγιστοπο?ηση τη? ταχ?τητα? και τη? αξιοπιστ?α? των web hosting υπηρεσι?ν που παρ?χουν και με την επιθυμ?α να χτ?ζουν σχ?σει? εμπιστοσ?νη? με κ?θε πελ?τη.

?λοι γνωρ?ζουν τι? τακτικ?? που χρησιμοποιο?ν πολλο? π?ροχοι Hosting, στριμ?χνοντα? πολλαπλο?? χρ?στε? στον ?διο web server για τη μεγιστοπο?ηση του κ?ρδου? του? και απαντ?με επιλ?γοντα? για του? πελ?τε? μα? την ποι?τητα των υπηρεσι?ν μα?. ?λλωστε, γνωρ?ζουμε πολ? καλ? ?τι ?να υπερφορτωμ?νο? server, ?ταν ?χει πρ?βλημα επηρε?ζει πολλο?? πελ?τε? και ανεβ?ζει σημαντικ? το κ?στο??υποστ?ριξη? εν? βυθ?ζει το site στη Google απ? ?ποψη SEO.

Τι εννοε? η TopHost με το Unlimited Πακ?το

Unlimited=Unmetered και σημα?νει ?τι σε επιλεγμ?να πακ?τα Web Hosting δεν ?χετε καν?να λ?γο να ανησυχε?τε για το disk storage (χ?ρο στο δ?σκο) ?/και για το Traffic (κ?νηση) του site σα?! Απλ? δεν τα μετρ?με (unmetered) και δε σα? χρε?νουμε επιπλ?ον.

Ο μ?νο? λ?γο? για τον οπο?ο θα πρ?πει να ανησυχε? ?να? χρ?στη? ε?ναι το κατ? π?σο βελτιστοποιημ?νο ε?ναι το site του ?στε να μη προκαλε? προβλ?ματα στο server που βρ?σκεται, και κατ’ επ?κταση και στα υπ?λοιπα websites που φιλοξενο?νται εκε? (shared hosting)!

Δημιουργ? πρ?βλημα σημα?νει ?τι το site μου κ?νει υπερβολικ? χρ?ση των π?ρων του συστ?ματο?, πχ. του επεξεργαστ?, τη? μν?μη? ?/και του δ?σκου και αυτ? οφε?λεται σε προγραμματιστικ? λ?θο? ? σε κ?ποιο bug ! Στην περ?πτωση αυτ? ?να? Τεχνικ?? τη? TopHost θα σα? ενημερ?σει επισημα?νοντα? την πηγ? του προβλ?ματο?.

Αν το πρ?βλημα συνεχιστε? μπορε? να σα? ζητηθε? να μεταφ?ρεται το site σα? σε Dedicated Server, σε Virtual Private Server ? και ακ?μη – δεν ?χουμε λ?γο να το κρ?βουμε- σε ?λλη εταιρ?α!

Φανταστε?τε τι αμ?λεια θα ?ταν απ? μ?ρου? μα? να επιτρ?παμε σε ?να site με shared hosting, να επηρε?σει τη λειτουργ?α του δικο? σα? και δεκ?δων ?λλων sites στον ?διο server!

Οι παραπ?νω περιορισμο? υπ?ρχουν στην πλειοψηφ?α των εταιρι?ν Hosting σε Ελλ?δα και εξωτερικ?!

Η διαφορ? τη? Tophost ε?ναι:

 • στο Unlimited/Unmetered που σα? απελευθερ?νει απ? το ?γχο? του να πρ?πει να προβλ?ψετε και να παρακολουθε?τε το χ?ρο και την επισκεψιμ?τητα του site σα?,
 • στο ενδιαφ?ρον που θα δε?ξει η ομ?δα τη? TopHost για το πρ?βλημ? σα? και στην εξυπηρ?τηση που η ομ?δα υποστ?ριξη? ε?ναι αφοσιωμ?νη για να σα? παρ?χει.

Παραγγελ?α Web Hosting Deluxe Unlimited

Ε?κολο στη χρ?ση Plesk!

Στην TopHost θα βρε?τε ?να απ? τα πιο ισχυρ? και ε?χρηστα Control Panel τη? αγορ?? που σα? επιτρ?πει με ελ?χιστα κλικ? να δημιουργε?τε e-mail accounts και β?σει? δεδομ?νων, να ενεργοποιε?τε το webmail σα?, να παρακολουθε?τε τα στατιστικ? σα? και δεκ?δε? ?λλε? λειτουργ?ε?.
To Plesk σα? επιτρ?πει να εγκαταστ?σει με μ?λι? μερικ? κλικ, χρ?σιμε? εφαρμογ??, με τι? οπο?ε? θα μπορε?τε να δημιουργ?σετε μ?σα σε λ?γα λεπτ? το δικ? σα? blog, forum, gallery ? και eshop !
Μερικ?? απ? τι? εφαρμογ?? ε?ναι:
 • WordPress
 • Joomla
 • osCommerce
 • Drupal
 • Cubecart
 • PhpAds
 • Zen Cart
 • Gallery
 • WebCalendar
Δε?τε ?λε? τι? εφαρμογ?? στην Plesk Applications σελ?δα ? πραγματοποιε?στε μια σ?ντομη περι?γηση στο Demo του Plesk μα?.

Εξαιρετικ? Data Centers και Δ?κτυο σε Ελλ?δα, Ευρ?πη και Αμερικ?

Η TopHost συνεργ?ζεται με την πλ?ον αξι?πιστη εταιρ?α “The Planet” για του? servers που διαθ?τει στην Αμερικ? και τι? εταιρ?ε??Ιntergenia &?Hetzner για του? servers τη? στην Ευρ?πη. Π?ρα απ? πολ? υψηλ?? ταχ?τητε? και ?ρτια τεχνολογ?α, η αξιοπιστ?α των datacanters ?που στεγ?ζονται οι servers τη? TopHost εξασφαλ?ζεται με:
 • 24/7 παρακολο?θηση
 • N+2 Data Center συστ?ματα HVAC (Heating, Ventilation, Air-conditioning – Θ?ρμανση, Εξαερισμ??, Κλιματισμ??)
 • Αξι?πιστη τροφοδοσ?α
 • Αδι?λειπτη παροχ? εν?ργεια?
 • Ν+1 Εφεδρικ?? Γενν?τριε?
 • Μ?τρα Ασφαλε?α? φυσικ?? πρ?σβαση? στα Data Centers
 • SAS 70 Type II Πρ?τυπα Ασφαλε?α?
Επιπλ?ον η εταιρ?α διαθ?τει μια απ? τι? καλ?τερε? δικτυακ?? υποδομ?? routing & switching διαμορφ?νοντα? ?να ασφαλ?? και χωρ?? αδ?ναμα σημε?α δ?κτυο, με τη χρ?ση πολλαπλ?ν Tier 1 παροχ?ν τηλεπικοινων?α?.

**********************************-

Συνδυ?στε το πακ?το web? hosting με μια απ? τι? παρακ?τω υπηρεσ?ε?:

Εκμεταλλευτε?τε τη? προσφορ?? hosting και κερδ?στε τα παρακ?τω δ?ρα:

Παραγγελ?α Web Hosting Deluxe Unlimited

Πληρωμ? με κατ?θεση στην τρ?πεζα, Visa, MasterCard ? Paypal.

Τι ε?ναι η φιλοξεν?α ιστοσελ?δων;

Σ?μφωνα με την wikipedia, φιλοξεν?α ιστοσελ?δων ε?ναι ?να μια διαδικτυακ? υπηρεσ?α που επιτρ?πει σε ιδι?τε? και εταιρε?ε? να διαθ?τουν μ?α ιστοσελ?δα συνεχ?? αναρτημ?νη στο Διαδ?κτυο, χωρ?? να χρει?ζεται να επιβαρ?νονται με το κ?στο? του αν?λογου εξοπλισμο? (π.χ. εξυπηρετητ??) ? την αν?γκη εξυπηρ?τηση? μεγ?λου αριθμο? εξωτερικ?ν συνδ?σεων και ε?ρου? σ?νδεση? (bandwidth). Αυτ? το αναλαμβ?νουν οι εταιρ?ε? φιλοξεν?α? ιστοσελ?δων (web hosts) που προσφ?ρουν χ?ρο στον διακομιστ? του? καθ?? και μ?ρο? τη? σ?νδεσ?? του? στο δ?κτυο.

Ο ?ρο? Web Hosting αναφ?ρεται στη διαδικασ?α με την οπο?α ο ιδιοκτ?τη? μ?α? ιστοσελ?δα? ενοικι?ζει χ?ρο σε υπολογιστ?? (διακομιστ??) για να τοποθετ?σει τα αρχε?α του ? και την ηλεκτρονικ? αλληλογραφ?α του. Τα αρχε?α αυτ?, που στοιχειοθετο?ν την ιστοσελ?δα του, προσφ?ρονται μ?σω ασφαλο?? δικτ?ου αδι?λειπτη? παροχ?? στου? επισκ?πτε?.

Η διαχε?ριση για ?να ιστ?τοπο απ? τον ιδιοκτ?τη του, μπορε? να γ?νει μ?σω προγραμμ?των απομακρυσμ?νη? σ?νδεση? ? απ? τον περιηγητ? ιστο? (browser) μ?σω πρ?σβαση? σε ?ναν π?νακα ελ?γχου (control panel), το οπο?ο δ?νει τη δυνατ?τητα διαχε?ριση? των emails, των αρχε?ων, των στατιστικ?ν επισκεψιμ?τητα? του ιστ?τοπου, των εγκατεστημ?νων εφαρμογ?ν και διαθ?σιμων τεχνολογι?ν κ.α.

Ο ιδιοκτ?τη? του ιστ?τοπου μπορε? να ανεβ?ζει τα αρχε?α του μ?σω προγρ?μματο? (FTP client) στο διακομιστ? φιλοξεν?α?, να διαχειρ?ζεται του? λογαριασμο?? ηλεκτρονικ?? αλληλογραφ?α (email accounts) και να εγκαθιστ? τι? επιθυμητ?? διαδικτυακ?? εφαρμογ?? στον ιστ?τοπ? του (ιστολ?γιο / blog, forum, βιβλ?ο επισκεπτ?ν κλπ). Μερικο? απ? αυτο?? του? π?νακε? ελ?γχου φιλοξεν?α? ε?ναι το Plesk, το Cpanel, το Webmin κ.α.

Απ? τι? αρχ?? τη? δεκαετ?α? του ’90 πολλ?? εταιρε?ε? ξεκ?νησαν να δραστηριοποιο?νται στον τομ?α τη? παροχ?? φιλοξεν?α?, καθ?? η αν?γκη για σταθερ? και συνεχ? διαδικτυακ? παρουσ?α ?ρχισε να γ?νεται επιβεβλημ?νη. Τη δεκαετ?α του 2000 η βιομηχαν?α του web hosting γν?ρισε τερ?στια ?νθηση πρ?τα στι? Η.Π.Α. κι ?πειτα και στην Ευρ?πη, ακολουθ?ντα? την μεγ?λη ζ?τηση για υπηρεσ?ε? φιλοξεν?α απ? ιδι?τε? κι επιχειρ?σει?, για τη στ?γαση τη? ιστοσελ?δα? του?. Σ?μερα, ε?ναι εμφαν?? η σχετικ? πτ?ση στο ενδιαφ?ρον για φιλοξεν?α ιστοσελ?δων.

Web hosting στον OTE ? στην TopHost

Και οι δ?ο εταιρε?ε? φα?νεται να ε?ναι πολ? δυνατ?? στον τομ?α του hosting, ειδικ? η TopHost ασχολε?ται μ?νο με το hosting και με τα domain name, εν? ο OTE ?χει δεκ?δε? υπηρεσ?ε? και ?τσι ε?ναι λ?γο πιο δυσκ?νητο? στο hosting.

Παρ?λαυτ? και το hosting του OTE και τη? Cosmote ε?ναι πολ? ποιοτικ?.

 

26 Σχ?λια. Leave new

 • Καλησπ?ρα Γι?ννη, ε?σαι ?ψογο?! Μ?πω? ξ?ρει? αν υπ?ρχει εταιρε?α που δ?νει hosting με δυνατ?τητα email archiving;

  Απ?ντηση
 • Χρησιμοποι? κι εγ? tophost εδ? και χρ?νια. ?χω στ?σει περ?που 50 sites και 20 eshops. Ε?μαι πολ? ευχαριστημ?νο? με τη φιλοξεν?α, την υποστ?ριξη, τι? ταχ?τητε?. ?χω το πακ?το bing bang 3. Το μεγ?λο μου ερ?τημα ε?ναι αν αξ?ζει η μετ?βαση σε dedicated. Μου φα?νεται βουν? η μετ?βαση, ?,τι θα ‘μαι μ?νο? μετ? (στι? ρυθμ?σει? κλπ του server). Ποια η γν?μη σα?; Θα δω διαφορ? στι? ταχ?τητε?; Αξ?ζει για το seo?

  Απ?ντηση
 • καλησπ?ρα..?χει? κ?νει εξαιρετικ? δουλει?. Ωστ?σο θ?λω να μου λ?σει? μ?α απορ?α…αν θ?λω να φτι?ξω ?να μ?νο site θα επιλ?ξω το ??economy” απ? το tophost εν? αν ?χω κ ?λλα site to ”deluxe”? ουσιαστικ? ?μω? και στι? 2 περιπτ?σει? θα διαμοιραζ?μαστε τον ?διο server(πολλ? ?τομα) σωστα? για να ?χω ?ναν σερβερ μ?νη μου θα π?ω στο VPS?
  ευχαριστ? εκ των προτ?ρων..με τ?σα που ?χω διαβ?σει στο internet μπερδε?τηκα..
  Υ.Γ π?ντω? και ξ?να site προτε?νουν στο 80% που ?χω δει το hostgator.

  Απ?ντηση
 • Παιδι?, ?σο μεγαλ?τερη ε?ναι μ?α εταιρε?α hosting – τ?σο περισσ?τερο δ?σκολο γ?νεται η εξυπηρ?τηση των πελατ?ν. Nα μην μιλ?σουμε για την αναμον? στα αιτ?μα υποστ?ριξη?… Δεν ε?ναι απλ? ?να? καν?να?, ε?ναι η κοιν? λογικ?. Φανταστε?τε να ?χουν σε καθημεριν? β?ση 100-200-300-400 tickets στην αναμον?. Π?σο χρ?νο θα αφιερ?σουν σε κ?θε πελ?τη?

  Απ?ντηση
 • H tophost ε?ναι απ? τι? καλ?τερε? εταιρε?ε?, εκε? ?χω τo eshop μου και ε?μαι πολ? ευχαριστημ?νο?!

  Απ?ντηση
 • Συζητω για eshop ετσι;;;

  Απ?ντηση
  • Απ? ?τι ξ?ρω Ν?σο, η Τophost σαν εταιρε?α υποστηρ?ζει WordPress και eshop και ?χουνε και ειδικ?τητα στην ρ?θμιση των web hosting server για να λειτουργ?σει σωστ? το WordPress. ?μα δεν μα? δ?σει? λ?γα περισσ?τερα στοιχε?α, δεν θα μπορ?σουμε να κατανο?σουμε το θ?μα σου και δεν θα μπορ?σουμε να καταλ?βουμε τι συν?βη.

   Απ?ντηση
 • Οσο για την tophost ειναι απλα απαραδεκτη!!!!

  Για δοκιμασε τωρα να ανεβασει? wordpress

  Εαν θε? στειλε μου μηνυμα να σου εξηγησω τα χαλια του?…………………..

  Απ?ντηση
 • ?στειλα μ?νυμα στην tophost ενδιαφερ?μενο? για webhosting και 24 ?ρε? μετ? δεν ?χω λ?βει απ?ντηση. Θ?λω να πιστε?ω ?τι δεν καβ?λησαν το καλ?μι. Δεν ξ?ρω αν του? δικαιολογε? ?τι ?χουν αρκετ? δουλει? ?στε να παραμερ?ζουν υποψ?φιου? πελ?τε?.

  Απ?ντηση
 • Τελικ? το hosting ε?ναι πολ? σημαντικ?. Π?γα στην tophost και ε?μαι πολ? ευχαριστημ?νη μ?χρι στιγμ??.

  Απ?ντηση
 • Σε συν?χεια του προηγο?μενου σχολ?ου,
  Το hosting φυσικ? συμβ?λει στην ταχ?τητα αλλ? θεωρ? ?τι την μεγαλ?τερη σημασ?α για του? χρ?νου? φ?ρτωση? ?χει η σωστ? κατασκευ? τη? σελ?δα?.

  Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα Γι?ννη,
  Δε? λ?γο αυτ? το ενδιαφ?ρον project.
  Μπορε?? να κ?νει? σ?γκριση ταχ?τητα? φορτ?ματο? 2 websites. ?χει ενδιαφ?ρον γιατ? το test πραγματοποιε?ται απ? την πλευρ? του χρ?στη (client side). Να μην πολυλογ? β?ζοντα? 2 websites για σ?γκριση και τα δ?ο φτιαγμ?να με WordPress, το ?να απ? Server απ? Αμερικ?νικο host και το ?λλο απ? Ελληνικ?, στη ταχ?τητα φ?ρτωση? αυτ? Αμερικ?νικο ?ταν γρηγορ?τερο κατ? πολλ? secs. Μου ?κανε πολ? εντ?πωση γιατ? το site στο Αμερικ?νικο Server ?ταν επιβαρυμ?νο με πολλ?? εικ?νε? και δι?φορα ?λλα γραφικ? εν? αυτ? του Ελληνικο? server ?ταν πολ? light.

  ?ποψη μου ε?ναι ?τι οι εταιρε?ε? που παρ?χουν hosting μεθοδευμ?να προωθο?ν τι? δικ?? του? τακτικ?? ?στε να αποκτ?σουν ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα σε σχ?ση με του? ανταγωνιστ??. Μιλ?ω π?ντα για τι? πιο γνωστ?? εταιρε?ε? που ?χουν καταξιωθε? και ?χουν αποκτ?σει ?νομα. Ελληνικ?? και ξ?νε?.

  Απ?ντηση
  • Client side? Δεν νομ?ζω ?τι ε?ναι ακριβ?? ?πω? τα λε?. Ο ασφαλ?στερο? τρ?πο? ε?ναι να τον μετρ?σει? με πραγματικ? λογισμικ? μ?τρηση? ?πω? το ping απ? το σ?στημα σου.

   Απ?ντηση
   • Συμφων? με αυτ? που λε?, αλλ? εδ? μιλ?με για αληθιν?? καταστ?σει?. Ο χρ?στη? επισκ?πτεται ?να site, δεν το ενδιαφ?ρει η ταχ?τητα ανταπ?κριση? του Server.

    Απ?ντηση
   • Συμφων? με αυτ? που λε?, αλλ? εδ? μιλ?με για αληθιν?? καταστ?σει?. ?ποψη μου ε?ναι ?τι χρ?στη? ?ταν επισκ?πτεται ?να site, δεν το ενδιαφ?ρει η ταχ?τητα ανταπ?κριση? του Server. Ειδικ? ?ταν οι διαφορ?? αφορο?ν ms. Ενδιαφ?ρεται περισσ?τερο για την ταχ?τητα φ?ρτωση? του website.

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍