ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Developer-vs-Designer-diafores-4

Web Designer VS Web Developer: Ποιε? οι διαφορ?? στην κατασκευ? ιστοσελ?δων

?να θ?μα που ?χει απασχολ?σει π?ρα πολ? την προγραμματιστικ? κοιν?τητα αλλ? και ?χει γ?νει στ?χο? γελοιογραφι?ν ε?ναι οι διαφορ?? μεταξ? web dessigner και web developer που στην συγκεκριμ?νη περ?πτωση ε?ναι π?ρα πολλ?? και απτ??.

Ποιε? ?μω? ε?ναι αντικειμενικ? οι διαφορ?? των δ?ο τεχνικ?ν στην κατασκευ? ιστοσελ?δων;

Εμε?? βρ?καμε κ?ποια πολ? ?μορφα αλλ? και αστε?α ινφογραφικ? τα οπο?α απεικον?ζουν με ακρ?βεια του? δ?ο ρ?λου? και θα θ?λαμε να τα μοιραστο?με μαζ? σα?.

?λλωστε μια εικ?να χ?λιε? λ?ξει? λ?νε και ?ντω? ισχ?ει και σε αυτ? τον τομ?α.

Web-Designer-vs-Web-Developer-diafores-1

Οι web designers που στα ελληνικ? δεν ε?ναι ?λλοι απ? του? σχεδιαστ?? ιστοσελ?δων ε?ναι λ?γο πιο καλλιτεχνικ? ?τομα, λ?γο πιο ατ?θασα και ελε?θερα πνε?ματα που δεν μπα?νουν ε?κολα σε καλο?πια.

Θεωρο?νται κυρ?ω? ?τομα του δεξιο? ημισφαιρ?ου του εγκεφ?λου και ε?ναι ?τομα με ιδια?τερη καλ? γν?ση τη? αισθητικ?? εν? του? αρ?σει περισσ?τερο να ζωγραφ?ζουν παρ? να γρ?φουν ? να ασχολο?νται με τεχνικ? θ?ματα και αριθμο??.

Στην κατασκευ? εν?? website, εστι?ζονται περισσ?τερο στο πω? αυτ? φα?νεται στον τελικ? χρ?στη, στην εμφ?νιση του και ?τσι ε?ναι προσανατολισμ?νοι στην χρ?ση τη? HTML, CSS και τη? Javascript ?που αυτ? χρει?ζεται.

Σε αντ?θεση με του? web developers οι οπο?οι φα?νονται να ε?ναι ?νθρωποι τη? λογικ??, του προγραμματισμο? και τη? οργ?νωση?. Ε?ναι περισσ?τερο μαθηματικ? μυαλ?, και χρησιμοποιο?ν περισσ?τερο το αριστερ? μ?ρο? του εγκεφ?λου του?.

Κυρ?ω? ε?ναι μαθηματικ? μυαλ?, του? αρ?σει η ακρ?βεια, η σαφ?νεια και η αν?λυση, εν? οι γλ?σσε? προγραμματισμο? που χρησιμοποιο?ν οι περισσ?τεροι web developers ε?ναι η PHP, .NET, Python, C και Ruby.

Σημειωτ?ον θα πρ?πει να αναφ?ρουμε ?τι οι ιδρυτ?? τη? Google, τη? μεγαλ?τερη? μηχαν?? αναζ?τηση? παγκοσμ?ω? ?ταν και αυτο? ?νθρωποι του αριστερο? εγκεφ?λου και ?κλιναν πιο πολ? προ? το web development ω? ακαδημα?κο?.

WEB DESIGNER-WEB DEVELOPER-GREECE-1

O web developer μοι?ζει πιο πολ? με τον SEO expert

Οι δεξι?τητε? που ?χει ?να? web developer ε?ναι πιο κοντ? στι? δεξι?τητε? εν?? SEO expert σ?μερα. Οι ακαδημα?κο? τ?ποι και οι ?νθρωποι τη? λογικ?? ευνοο?νται και ω? SEO experts αλλ? και ω? web developers περισσ?τερο.

Εν? ω? web designers θα πρ?πει να ε?ναι ?τομα που του? αρ?σει το σχ?διο, το Photoshop, το να βγ?ζουν φωτογραφ?ε? και γενικ? να ασχολο?νται με πρ?γματα που ?χουν σχ?ση με το πηγα?ο καλλιτεχνικ? πνε?μα ?πω? ε?ναι οι graphic animators, οι γραφ?στε?, οι αρχιτ?κτονε?, οι σχεδιαστ?? μ?δα? και γενικ? ?σοι ασχολο?νται με το σχ?διο, την μουσικ?, τον χορ?.

Οι Web designers παρομοι?ζονται με γυνα?κε? εν? οι web developers με ?νδρε?

Web-Designer-vs-Web-Developer-diafores-2

?μα ?τανε παιχν?δι ρ?λων, τ?τε τον ρ?λο τη? γυνα?κα? θα ε?ναι ο web designer εν? τον ρ?λο του ?νδρα θα ε?ναι ο web developer γιατ? απλο?στατα οι γυνα?κε? ε?ναι πιο συναισθηματικ?? εν? ο ?νδρα? ε?ναι πιο λογικ??.

Ωστ?σο, αυτο? οι ρ?λοι δεν ε?ναι π?ντα στ?νταρ και θα πρ?πει να ξ?ρουμε ?τι π?ντα θα υπ?ρχουν ?νδρε? που θα ε?ναι καλλιτεχνικ? πνε?ματα και π?ντα θα υπ?ρχουν γυνα?κε? που θα ε?ναι περισσ?τερο λογικ? ?ντα και απ? ?λου? του? ?νδρε?.

Σε γενικ?? γραμμ??, οι γυνα?κε? ε?ναι ?μω? αυτ?? που του? αρ?σουν τα περ?εργα χρ?ματα, οι σπ?νιοι χρωματικο? συνδυασμο?, ο καλλωπισμ?? και ?χουν μια ολιστικ? προσ?γγιση στη ζω? αλλ? και στο web design.

Developer-vs-Designer-diafores-5

Το web design ε?ναι και αυτ? ακ?μα μια μορφ? τ?χνη? και η τ?χνη ε?ναι μια μικρογραφ?α του χαρακτ?ρα μα? και των δεξιοτ?των μα?. Αντ? λοιπ?ν κ?ποιο? καλλιτ?χνη? να εκφρ?ζεται δημιουργικ? σ?μερα με ?ναν π?νακα ζωγραφικ??, εκφρ?ζεται με ?να ν?ο website.

Και το website θα μπορο?σε και αυτ? να ε?ναι μια μορφ? τ?χνη? και μια μορφ? ?κφραση? του σ?γχρονου ανθρ?που.

Β?βαια το website ε?ναι πιο εφ?μερο στο design του σε σχ?ση με ?να πιο κλασσικ? ?ργο ?πω? ο Ερμ?? του Πραξιτ?λη ? η Γκου?ρνικα του Π?μπλο Πικ?σο, δεν πα?ει ?μω? να αποτελε? μια μορφ? ?κφραση? του υλικο? πολιτισμο? του σ?γχρονου ανθρ?που.

Web developer και web designer ενδυμασ?α εργασ?α?

Web-Designer-vs-Web-Developer-diafores-3

Σε αυτ? τον τομ?α θα ?λεγα ?τι δεν υπ?ρχει κ?ποιο συγκεκριμ?νο πρ?τυπο, συν?θω? υπερισχ?ει η εταιρικ? κουλτο?ρα ? μ?λλον η κουλτο?ρα του χ?ρου και των ανθρ?πων με του? οπο?ου? εργ?ζεται κανε??.

?τσι αν και του? web designers του? παρουσι?ζουν ω? πιο ελε?θερα πνε?ματα και πιο αν?μελοι στο ντ?σιμο και στο κο?ρεμα εν? οι web developers ε?ναι λ?γο πιο συγκρατημ?νοι και ?νθρωποι που ακολουθο?ν πιο ?πια πρ?τυπα και καν?νε?, θα ?λεγα απ? προσωπικ? εμπειρ?α ?τι δεν ισχ?ει αυτ? απ?λυτα.

Εξαρτ?ται απ? την εταιρικ? φιλοσοφ?α τη? εταιρε?α? κατασκευ?? ιστοσελ?δων για το πω? θα συμπεριφ?ρεται ο καθ?να?. Εξαρτ?ται απ? αυτ? που λ?με paradigm ? παρ?δειγμα που ακολουθε?τε απ? τι? εταιρε?ε? web design.

Τελικ? τι χρειαζ?μαστε περισσ?τερο web designer ? web developer;

Στην εταιρε?α μα? ?που κ?θε μ?ρα κατασκευ?ζουμε ιστοσελ?δε?, διαθ?τουμε και τα δ?ο ταλ?ντα ? και τα δ?ο ε?δη ειδικ?ν. Το καλ?τερο ε?ναι να υπ?ρχει κ?ποιο? τεχνικ?? κατασκευ?? ιστοσελ?δων που να ε?ναι και web designer αλλ? και web developer.

Κανε?? ?μω? σ?μερα δεν ε?ναι 100% web designer χωρ?? να ε?ναι ?στω και λ?γο web developer και το αντ?στροφο. Χρει?ζονται και οι δ?ο ειδικ?τητε? και οι δ?ο οι δεξι?τητε? για να μπορ?σει να δημιουργηθε? μια σωστ? ιστοσελ?δα που να βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Δε?τε περισσ?τερα για web designers και web developers:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍