ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Web-design-greece

Web Design

Περιεχ?μενα

To Web Design στην Ελλ?δα σ?μερα ε?ναι ?σω? το πιο δ?σκολο πρ?γμα, ειδικ? ?ταν ?ρχεται να παντρ?ψει την αρμον?α με το SEO και τι? παραδοσιακ?? αξ?ε? με τα social media.

?μα ε?στε ?να β?μα πριν την κατασκευ? του site σα?, τ?τε θα πρ?πει πριν κ?νετε οτιδ?ποτε και το μετανι?σετε να διαβ?σετε προσεχτικ? το παρακ?τω ?ρθρο. θα σα? γλιτ?σει πολ?τιμο χρ?νο και χρ?μα που θα ξοδε?ατε σε ανο?σια web design και θα αλλ?ξει τον τρ?πο που βλ?πατε μια ιστοσελ?δα μ?χρι χτε?.

Γιατ? ?να site με ?να απλ? web Design δεν βγα?νει πρ?το στη Google;

Σ?μερα με την αγορ? τη? κατασκευ?? ιστοσελ?δων και του web design να ωριμ?ζουν, φα?νεται ?τι δεν ε?ναι και τ?σο απλ? υπ?θεση να φτι?ξει? ?να site αξι?σεων που θα επιτελε? 2 βασικο?? στ?χου?:

  • Να ε?ναι ?μορφο και καλοσχεδιασμ?νο και
  • Να βγα?νει στι? πρ?τε? σελ?δε? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Εν? παλι?τερα το μ?νο που χρειαζ?τανε ?τανε να φτι?ξει? ?να στατικ? site με κ?δικα HTML και PHP, σ?μερα τα στατικ? site ?χουνε προσπεραστε? απ? τα δυναμικ? site και τα CMS. Τα CMS ε?ναι τα συστ?ματα διαχε?ριση? περιεχομ?νου και συνδυ?ζουν ?λε? τι? δυνατ?τητε? εν?? site σε blog, e-shop και δ?χονται πολ? μεγ?λη παραμετροπο?ηση.

Γενικ? τα CMS ε?ναι πολ? καλ?τερα απ? τα στατικ? sites γιατ? δ?νουν τη δυνατ?τητα στον χρ?στη να δημιουργ?σει ?πειρε? σελ?δε? και ?ρθρα μ?νο? του. Απ? τη στιγμ? που η Google βασ?ζεται στο περιεχ?μενο για να βρει μια ιστοσελ?δα και να την ταξινομ?σει στον δε?κτη τη?, ?πω? καταλαβα?νεται ε?ναι πολ? καλ?τερο να προτιμ?σει κ?ποιο? ?να δυναμικ? σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου απ? ?να στατικ? site για λ?γου? SEO.

?σο SEO friendly διαλαλο?νε οι σχεδιαστ?? που φτι?χνουνε τα στατικ? designata site, δεν ?χουνε καμι? ελπ?δα μπροστ? σε ?να ολοκληρωμ?νο CMS. Τα νο?μερα μιλ?νε μ?να του?. ?να στατικ? site θα ?χει μερικ?? στατικ?? σελ?δε? απ? κατασκευ??. Μπορε? να ?χει 10, ?σω? και 110 απ? κατασκευ??.

?μω? ?να CMS μπορε? να ξεκιν?σει σ?μερα με μερικ?? σελ?δε? και ?ρθρα, αλλ? σε β?θο? χρ?νου?, ?μα προσθ?τει ο ιδιοκτ?τη? του ?να ?ρθρο την εβδομ?δα, τ?τε σε ?να χρ?νο θα ?χει 52 ?ρθρα τα οπο?α με 4 σελ?δε? το μ?σο ?ρθρο, ε?ναι 200 ν?ε? σελ?δε?. Ακ?μα θ?λετε ?να στατικ? site;

Ο αλγ?ριθμο? τη? google με το λεγ?μενο caffeine update, δε?χνει κ?ποια ε?νοια ?στω και προσωριν? στα φρ?σκα ?ρθρα και στο φρ?σκο περιεχ?μενο ε?τε αυτ? ε?ναι κε?μενο, β?ντεο ? podcast. Επ?ση?, ακ?μα και διορθ?σει? ? επαναλανσαρ?σματα παλαι?τερων ?ρθρων και σελ?δων μοι?ζουν να επηρε?ζουν τη Google, αφο? κερδ?ζετε ακ?μα μερικο?? ψ?φου? στον αγ?να για την πρ?τη σελ?δα.

?μω? ποιο CMS ?χει το καλ?τερο SEO;

Στην αγορ? υπ?ρχουν χιλι?δε? CMS, προγρ?μματα κατασκευ?? ιστοσελ?δων, blog, εφαρμογ?? forum, και εφαρμογ?? e-shop. Επ?ση? δραματικ? ?νοδο ε?δαμε την τελευτα?α δεκαετ?α στα Custom CMS περισσ?τερο για δ?ο λ?γου?:

1. Λ?γω ?γνοια? τη? αγορ?? και των δυνατοτ?των των μεγ?λων brand CMS ?πω? του WordPress, Drupal, Joomla και

2. Επειδ? δεν ε?χε ωριμ?σει αρκετ? η αγορ? των Branded CMS και δεν υπ?ρχανε ακ?μα ?λε? οι δυνατ?τητε? που αναζητο?σε ο τελικ?? χρ?στη?.

Σ?μερα ?μω? δεν υπ?ρχει δικαιολογ?α στο να π?με σε Custom λ?ση τη στιγμ? που υπ?ρχουν τα branded CMS ?πω? το WordPress.

Τι ε?ναι το WordPress;

Το WordPress ε?ναι ?να απλ? σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου ( CMS content management system ) που μπορε? να χρησιμοποιηθε? στην κατασκευ? οποιουδ?ποτε τ?που website. Αρχικ? αναπτ?χθηκε για την κατασκευ? και δημοσ?ευση μ?νο blogs. Τα τελευτα?α χρ?νια ?χει εξελιχθε? σε ?να πλ?ρε? πρ?γραμμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων, e-shop, forum και ?λων των ειδ?ν sites.

Ε?ναι ?να λογισμικ? ανοιχτο? κ?δικα ( open source ) και ε?ναι παν?σχυρο στην δημιουργ?α, διαχε?ριση και διαμοιρασμ? περιεχομ?νου στο ?ντερνετ και τα social media. Επ?ση?, ?σα site φτι?χνω με wordpress, ?λα βγα?νουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Σ?μερα, το WordPress ?χει δ?σει πνο? σε χιλι?δε? blogs που ε?ναι ιδια?τερα δημοφιλ? και ?χουν πολ? traffic. Το WordPress ε?ναι ?να πολ? δυνατ? εργαλε?ο και ?χει π?ρα πολλ? καλογραμμ?να πρ?σθετα. Τα WordPress plugins ? πρ?σθετα που ε?ναι δωρε?ν ε?ναι περισσ?τερα απ? 24.000 και παραπ?νω απ?? 1.700? θ?ματα διατ?θενται και αυτ? δωρε?ν.

Ο αριθμ?? του? συν?χεια αυξ?νει, και αυτ? σημα?νει ?τι αν ξεκιν?σετε σ?μερα το site σα? θα ?χετε απερι?ριστη πρ?σβαση σε χιλι?δε? θ?ματα και πρ?σθετα, χωρ?? να χρειαστε? να αγορ?σετε κ?τι.

Γιατ? να ξεκιν?σω ? να αλλ?ξω σε WordPress;

Οι λ?γοι που θα πρ?πει να προτιμ?σετε το WordPress ?ναντι εν?? custom CMS, εν?? ?λλου ανταγωνιστικο? CMS ? μια στατικ?? σελ?δα? στο ?ντερνετ ε?ναι π?ρα πολλο?. Παρακ?τω αναφ?ρω του? κυρι?τερου? και μπορε?τε να κ?νετε και τη δικ? σα? ?ρευνα αγορ?? για να διαπιστ?σετε ε?ν ?χω δ?κιο σε αυτ? που λ?ω:

  1. ??χει τη μεγαλ?τερη κοιν?τητα προγραμματιστ?ν, με αποτ?λεσμα να ?χει περισσ?τερε? επιλογ?? απ? κ?θε ?λλο πρ?γραμμα Web Design σε θ?ματα, πρ?σθετα και αναβαθμ?σει?.
  2. ??χει την πιο φιλικ? προ? τη Google αρχιτεκτονικ? απ? το σχεδιασμ? του. Περισσ?τερο απ? κ?θε ?λλο CMS, η Google φα?νεται να ευννοε? περισσ?τερο το WordPress.
  3. ?χει ?πειρη επεκτασιμ?τητα και μπορε?τε να το χρησιμοποι?σετε για ?να απλ? blog ω? ?να τερ?στιο εταιρικ? portal. Η επεκτασιμ?τητα του δεν ε?ναι μ?νο κ?θετη αλλ? και οριζ?ντια, αφο? μπορε? να καλ?ψει π?ρα πολλ?? αν?γκε? μ?σω των κατ?λληλων plugin. Δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: 12 site που μπορε?τε να φτι?ξετε με το WordPress
  4. Ε?ναι το πιο ε?κολο στη χρ?ση, εν? στο ?ντερνετ και στο YouTube υπ?ρχουν διαθ?σιμα δωρε?ν μαθ?ματα WordPress και βιβλ?α για να μ?θετε να το χειρ?ζεστε.

Οι παραπ?νω ε?ναι μ?νο μερικο? λ?γοι για να προτιμ?σετε να κ?νετε το ντεμπο?το σα? στο ?ντερνετ με ?να WordPress Site.

Επ?ση? το σημαντικ?τερο ε?ναι ?τι το σωστ? WordPress Theme μαζ? με ?λο τα πακ?το εφαρμογ?ν και προσθ?των θα σα? γλιτ?σει ?ω? και 1000 ?ρε? προγραμματισμο?. Αυτ?? θα τι? χρειαζ?σασταν μ?νοι σα? για να αναπτ?ξετε τον κ?δικα και ?τι ?λλο χρει?ζεται για να δημιουργ?σετε ?να ολοκληρωμ?νο site. Και αυτ? γιατ? το WordPress αποτελε?τε απ? χιλι?δε? γραμμ?? καλογραμμ?νου κ?δικα που χρει?στηκαν ?ντω? π?νω απ? μια δεκαετ?α για να λειανθε? και να ραφιναριστε?.

Οι μομφ?? εναντ?ον του WordPress

Πολλο? σκληροπυρηνικο? προγραμματιστ?? βλ?πουν την κατ?σταση με διαφορετικ? ?μω? μ?τι. Πιστε?ουν ?τι ?λο? αυτ? ο παραπαν?σιο? κ?δικα? του WordPress ε?ναι ?χρηστο? και μ?νο πρ?βλημα μπορε? να δημιουργ?σει και ?τσι θα πρ?πει να αφαιρεθε? ? να δημιουργ?σουν την δικ? του? εκδοχ? του WordPress που θα ε?ναι καλ?τερη απ? το WordPress.

Βλ?πετε πολλο? θ?λουν να γ?νουν χαλ?φη? στη θ?ση του χαλ?φη, αλλ? αυτ? η φιλοδοξ?α ε?ναι λ?γο μωρ? και αβ?σιμη. Το WordPress δεν ε?ναι δημιο?ργημα εν?? ατ?μου, αλλ? αποτ?λεσμα σκληρ?? δουλει?? χιλι?δων ατ?μων για χρ?νια. Απαιτο?νται δηλαδ? χιλι?δε? ?ρε? για να γ?νει κ?τι παρ?μοιο και ανταγωνιστικ? ? καλ?τερο του.

?ταν με ρωτ?νε ποιο ε?ναι το μυστικ? τη? επιτυχ?α? εν?? site, οι περισσ?τεροι νομ?ζουν ?τι θα του? πω το ταλ?ντο, η ?μπνευση, ? η γν?ση, οι πανεπιστημιακ?? σπουδ?? κτλ. Και οι πιο πνευματ?δε? μετατρ?πονται σε σκεπτικιστ?? ?ταν του? λ?ω ?τι το μυστικ? τη? επιτυχ?α? εν?? site ε?ναι η σκληρ? δουλει? και η εστ?αση σε ?να στ?χο με σκληρ? δουλει?!

Απαιτο?νται πολλ?? φορ?? ?ω? και 10.000 ?ρε? εξ?σκηση? για να γ?νει ?να καλ? site που να αξ?ζει τον κ?πο κ?ποιο? να το επισκεφτε? και να με?νει.

Φτι?ξτε το δικ? σα? site, blog ? e-shop σ?μερα κατακτ?στε ν?ε? αγορ??, βρε?τε ν?ου? πελ?τε? και βγε?τε πρ?τοι στην google! Δε?τε τα προτειν?μενα πακ?τα SEO Web Design.

Π?? γ?νεται δ?ο site να μοι?ζουν ?δια, το πρ?το να βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και το ?λλο να μην φα?νεται πουθεν?;

Ωρα?α, αφο? φτ?σατε να διαβ?ζετε μ?χρι εδ?, σημα?νει ?τι σα? ενδιαφ?ρει σοβαρ? το θ?μα του Web Design και ?ντω? θ?λετε να φτι?ξετε ?να πετυχημ?νο site στο ?ντερνετ που να σα? βρ?σκουν ε?κολα και γρ?γορα οι πελ?τε? σα? και να σα? προτιμο?ν συγκριτικ? απ? του? ?λλου? πελ?τε?.

Αρχικ?, θα πρ?πει να σα? πω ?τι το SEO ε?ναι σαν το παγ?βουνο. Το 90% του SEO σε ?να site δεν φα?νεται με την πρ?τη ματι? και θα χρειαστε? τα κατ?λληλα εργαλε?α και το προσεχτικ? βλ?μμα του ειδικο? για να δει ε?ν ?να site ε?ναι ?ντω? SEO.

To SEO χωρ?ζεται σε on site SEO και σε off site SEO.

Το On site SEO ε?ναι το SEO εντ?? σελ?δα? ? αυτ? που γ?νεται μ?σα στην ιστοσελ?δα σα? και ?χει να κ?νει με τα γραφικ?, τα κε?μενα, τι? λ?ξει? κλειδι?, την ταχ?τητα φ?ρτωση?, το blog σα? κτλ.

Το off site SEO ε?ναι το SEO εκτ?? σελ?δα? και ?χει να κ?νει με οτιδ?ποτε γ?νεται εκτ?? τη? ιστοσελ?δα σα? και αυτ? ε?ναι backlinks, social media profiles, αναφορ?? στα social media, Public Relations, likes και shares, κτλ.

?Απ? ?ποψη σημαντικ?τητα? το off site SEO ευθ?νεται για το 90% των αποτελεσμ?των στο SEO, εν? το εντ?? σελ?δα? μ?νο για το 10%. ?μω? ε?ν η ιστοσελ?δα σα? δεν ε?ναι προετοιμασμ?νη απ? την κατασκευ? τη? για SEO, τ?τε ?σο εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση και να κ?νουμε ε?ναι αναμφ?βολα τα αποτελ?σματα. Θα πρ?πει δηλαδ? να ?χουμε προτιμ?σει ?να web design τ?τοιο που θα λ?βει υπ?ψη του ?λου? του? παρ?γοντε? τη? σ?γχρονη? βελτιστοπο?ηση? και του τι ζητ?ει η Google σ?μερα.

Οι λ?γοι που ?να site βγα?νει ? δεν βγα?νει στην Google εν? ?να ?λλο αντ?στοιχο βγα?νει ε?ναι π?ρα πολλο? και θα πρ?πει να του? εξετ?σουμε πριν π?ρουμε κ?ποια απ?φαση ? καταλ?ξουμε σε κ?ποιο συμπ?ρασμα.

Δεν ε?ναι σωστ? να καταλ?ξουμε σε κ?ποιο συμπ?ρασμα ε?ν δεν ?χουμε πρ?τα ?λε? τι? πληροφορ?ε? που χρειαζ?μαστε και ε?ν δεν ξ?ρουμε τι ?κανε αυτ?? που βγα?νει πρ?το? ? τι περιλαμβ?νει ο αλγ?ριθμο? τη? Google και βγ?ζει το τ?δε site πρ?το και ?χι το δικ? μα?.

Συν?θω? η συνειδητοπο?ηση ?τι φτι?χνοντα? ?να site με τα ποδ?ρια ? φτι?χνοντα? με επιμ?λεια το λ?θο? site ?ρχεται μ?λι? το φτι?ξουμε και δεν ?χουμε καν?να αποτ?λεσμα. Στην δε?τερη κατηγορ?α αν?κουν οι σοβαρο? επαγγελματ?ε? που επ?νδυσαν στο επαγγελματικ? site ? επαγγελματικ? ηλεκτρονικ? κατ?στημα παραβλ?ποντα? ?μω? χιλι?δε? πρ?γματα που θα του? οδηγο?σαν στην επιτυχ?α και αυτο? δεν ε?ναι μ?νο το SEO, αλλ? και οι μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε?, οι λ?ξει? κλειδι?, το απλ? αλλ? κατανοητ? γραφικ? περιβ?λλον, ο ανταγωνισμ?? κα.

7 Συμβουλ?? για πετυχημ?νο Web Design

1. Ορ?στε μετρ?σιμου? στ?χου?

Που θα πρ?πει να πετ?χει η ιστοσελ?δα σα?. Μην ζε?τε στη σκι?. Το Web Design δεν ε?ναι μια αφηρημ?νη τ?χνη και δεν ?χει να κ?νει με τον αντιεπικοινωνιακ? γραφ?στα που δουλε?ει παρ?ξενε? μεταμεσον?κτιε? ?ρε? σε μια σοφ?τα, ο?τε με hackers. Θ?στε ξεκ?θαρου? στ?χου? για το τι λειτουργ?ε? θα πρ?πει να κ?νει η ιστοσελ?δα σα? και γρ?ψτε του? κ?τω.

Μετ? επιλ?ξτε απ? ?λου? αυτο?? του? στ?χου?, φροντ?στε να ε?ναι δηλαδ? περισσ?τεροι απ? 10, ποιο? ε?ναι ο πρωτε?ων στ?χο? τη? ιστοσελ?δα? σα? και εστιαστε?τε στον νο?μερο ?να στ?χο σα?. Κατ?πιν, αφο? εκπληρ?σετε τον νο?μερο ?να στ?χο σα?,? εστιαστε?τε στον νο?μερο δ?ο στ?χο και ο?τε καθεξ??. Μην προσπαθε?τε να πετ?χετε με τη μ?α πολλο?? στ?χου? μια και ο διασκορπισμ?? δυν?μεων θα σα? οδηγ?σει στην αποτυχ?α.

2. Αναγνωρ?στε το κοιν? σα? ? την αγορ? στ?χο

Η αγορ? στ?χο? ε?ναι το πρ?το β?μα για να ξεκιν?σετε τον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? σα?. Θα πρ?πει πριν σχεδι?σετε την ιστοσελ?δα σα? να ξ?ρετε σε ποιου? απευθ?νεστε και τι ζητ?νε αυτο? απ? εσ??. Ποια ε?ναι η αγορ? στ?χο? σα? και πω? σκ?φτεται;

Θα πρ?πει να μελετ?σετε καλ? του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? και να γνωρ?ζετε τουλ?χιστον τι? συν?θειε? του? και τι του? αρ?σει περισσ?τερο. Ποιε? ε?ναι οι προτιμ?σει? του? και ποιο? ε?ναι ο κ?ριο? δημογραφικ?? του? ?γκο?;

3. Επικεντρωθε?τε στο στοχοκεντρικ? Web Design.

Δημιουργ?στε το βασικ? layout ? επιλ?ξτε θ?μα (WordPress Theme) με β?ση του? στ?χου? σα?. Μην χ?νετε την εστ?αση σα? στην αρχ? απ? τα τ?σα ν?α και λαμπερ? αντικε?μενα που βλ?πετε. ?ταν και αυτ? ξεθωρι?σουν θα με?νετε μ?νο εσε?? με τον πελ?τη σα?, αν ?χετε βρει καν?ναν μ?χρι τ?τε.

Πριν κ?νετε κ?ποια αλλαγ? στο βασικ? design αναρωτηθε?τε ε?ν πετυχα?νει κ?ποιο στ?χο αυτ? η αλλαγ?.

4. Δημιουργ?στε ?να ολοκληρωμ?νο brand image

Ε?τε πρ?κειται για προσωπικ? site, ε?τε πρ?κειται για εταιρικ? θα πρ?πει να δημιουργ?σετε ?να ολοκληρωμ?νο brand image που να εξωτερικε?ει μ?σα απ? το design σα? τι? αξ?ε? σα?. Επιδι?ξτε να χρησιμοποι?σετε μ?νο εκε?να τα χρ?ματα που σα? αντιπροσωπε?ουν και δημιουργο?ν τα αν?λογα συναισθ?ματα στο κοιν? σα?. ?λε? οι πετυχημ?νε? καμπ?νιε? μ?ρκετινγκ στοχε?ουν στο συνα?σθημα του πελ?τη.

5. Μετρ?στε τα αποτελ?σματα

Το θ?μα ε?ναι πω?; Με ποιον τρ?πο θα μετρ?σετε τα αποτελ?σματα τη? ιστοσελ?δα σα?; ?να? απλ?? στ?χο? ε?ναι να μετρ?σετε τα email που πα?ρνεται, τι? προσφορ?? που δ?νετε απ? το ?ντερνετ ? τα τηλεφων?ματα που λαμβ?νεται. Ξεκιν?στε με κ?ποιο τρ?πο να μετρ?τε τα αποτελ?σματα τη? ιστοσελ?δα σα?. Μπορε?τε επ?ση? να θ?σετε στ?χου? μετατροπ?? στα google analytics.

6. Κ?νετε τι? απαρα?τητε? βελτι?σει? και δεσμευτε?τε να κ?νετε συν?χεια βελτι?σει?

Η συνεχ?? προσ?λωση στι? βελτι?σει? λ?γεται απ? του? Γιαπων?ζου? Kaizen. Στα ελληνικ? λ?γεται ?ειν αριστε?ειεν που σημα?νει ?τι π?ντα θα κοιτ?τε την αριστε?α τη? ιστοσελ?δα σα? ?ναντι των ?λλων. Στο β?μα 7 του μαθ?ματο? Βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ, μιλ?ω για την συνεχ? βελτ?ωση και την ποι?τητα τη? ιστοσελ?δα και των υπηρεσι?ν σα?.

7. Συνεχ?στε να μελετ?τε και να μαθα?νετε για το Web Design

Η ημιμ?θεια ε?ναι χειρ?τερη τη? αμ?θεια? και εγ? ο ?διο? ?χω δεσμευτε? προσωπικ? κ?θε μ?ρα να μαθα?νω ?λο και περισσ?τερα για το αντικε?μενο μου, το Web Design. Η αποστολ? μου ε?ναι ?δια με την αποστολ? τη? Google: να δεκαπλασι?σω τι? γν?σει? και το εισ?δημα μου, το δικ? μου αλλ? και των πλησ?ον μου και των πελατ?ν μου.

Θ?λετε και σει? να δεκαπλασι?σετε τι? γν?σει? και τα εισοδ?ματα σα?; Γ?νεται και σει? σ?μερα πελ?τη? μου επιλ?γοντα? μ?α απ? τι? υπηρεσ?ε? SEO.

Δε?τε περισσ?τερα για το πετυχημ?νο web design

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

 

4 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍