ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Responsive Web Design: Τι ε?ναι και γιατ? το χρειαζ?μαστε;

Περιεχ?μενα

responsive-web-design-greece
Responsive Web Design: Τι ε?ναι και γιατ? το χρειαζ?μαστε; Το responsive web design ε?ναι αναγκα?ο για κ?θε ιστοσελ?δα που θ?λει να βγα?νει πρ?τη στη Google σ?μερα Η εισαγωγ? ν?ων συσκευ?ν κυρ?ω? smartphones αλλ? και smart tv στην καθημεριν?τητα μα?, ?χει αλλ?ξει του? καν?νε? του? παιχνιδιο? στο ?ντερνετ και στι? μηχαν??…

Πω? να ζωνταν?ψετε το παρατημ?νο σα? website;

POS ZONTANEPSETE-PALIO SITE
Πω? να ζωνταν?ψετε το παρατημ?νο σα? website; Μ?πω? ?χετε κ?ποια ιστοσελ?δα που δεν χρησιμοποιε?τε πια και την ?χετε παρατ?σει; Δεν ε?στε ο?τε οι πρ?τοι ο?τε οι τελευτα?οι και ?μα την ?χετε ακ?μα στον α?ρα και δεν την ?χετε κατεβ?σει -πρ?γμα που ε?ναι το χειρ?τερο που μπορε?τε να κ?νετε, τ?τε ?σω?…

21 Συμβουλ?? για τ?λειο web design

21-web-design-tips
21 Συμβουλ?? για τ?λειο web design Πω? να σχεδι?σετε μια ιστοσελ?δα με τα τ?λεια γραφιστικ? χαρακτηριστικ? για υψηλ? απ?δοση ?ταν κ?ποιο? ξεκιν?ει την κατασκευ? τη? ν?α? του ιστοσελ?δα? ε?ναι λ?γο δ?σκολο να συνδυ?σει ?λα ?σα χρει?ζονται για να μπορ?σει να χτ?σει ?να πρωτ?τυπο σ?νολο σχεδιαστικ? που ε?ναι σ?μφωνο με τι?…

Η πρ?τη κατασκευ? eshop στα Ολλανδικ?

ELGRECOCOSMETICS.NL-OLLANDIKO_WEB_DESIGN
Η πρ?τη κατασκευ? eshop στα Ολλανδικ? Το πρ?το eshop για την Ολλανδικ? αγορ? κατασκε?ασε η εταιρε?α μα?, www.comfrey-central.com με θ?μα τα οργανικ? σαπο?νια απ? γ?λα γα?δ?ρα?. Το eshop ε?ναι κατασκευασμ?νο σε Woocommerce, την premium εφαρμογ? eshop του WordPress και ε?ναι εξαιρετικ? φιλικ? προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τη Google. Το…

Τι θα πρ?πει να κ?νετε μ?λι? φτι?ξετε το site σα?

WEB DESIGN
0
SEO AFTER WEB DESIGN
? Τι θα πρ?πει να κ?νετε μ?λι? φτι?ξετε το site σα? για να αν?βει στη Google και να αποκτ?σει κ?νηση απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? Γεια σα? φ?λοι μου, ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη? για ?σου? δεν με ξ?ρετε και σ?μερα θα μιλ?σουμε για ?να θ?μα κρ?σιμη? σημασ?α? για την επιτυχ?α…

Π?σο ασφαλ?? ε?ναι το site σα?;

WEB DESIGN
0
WEB SECURITY-HACKERS
Π?σο ασφαλ?? ε?ναι το site σα?; Μ?πω? η ιστοσελ?δα σα? ?χει π?σει θ?μα χ?κερ και δεν το ξ?ρετε; Χιλι?δε? ιστοσελ?δε? καθημεριν? π?φτουνε θ?ματα κακ?βουλων bots και επ?δοξων hackers. Οι εταιρε?ε? των οπο?ων οι ιστοσελ?δε? δ?χονται επιθ?σει? καταγρ?φουν συχν? ζημι?? εκατομμυρ?ων ευρ? και το ?λο θ?μα στοιχ?ζει στην οικονομ?α, στι? θ?σει?…

Πω? να στ?σετε ?να online φαρμακε?ο με σωστ? SEO στο ?ντερνετ

WEB DESIGN
0
ONLINE-FARMAKEIO-ESHOP-2
Πω? να στ?σετε ?να online φαρμακε?ο με σωστ? SEO στο ?ντερνετ Γεια σα? φ?λοι μου, η δημιουργ?α του κατ?λληλου ηλεκτρονικο? καταστ?ματο? ε?ναι πολ? σοβαρ? υπ?θεση και ε?ναι το ?λφα και το ωμ?γα στην επιτυχ?α τη? επιχε?ρηση? σα? στο ?ντερνετ. Κ?θε μ?ρα δημιουργο?νται δεκ?δε? καινο?ρια eshops και ο ανταγωνισμ?? σε κ?θε…

Για ποιο λ?γο να επιλ?ξετε εμ?? για την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?;

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Για ποιο λ?γο να επιλ?ξετε εμ?? για την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?; Μ?θετε πω? να? μει?σετε το κ?στο? κατασκευ?? χωρ?? να μει?σετε το SEO σα?! ?μα δεν παιν?σει? το σπ?τι σου θα π?σει να σε πλακ?σει, ?μω? θα πρ?πει και κ?ποια στιγμ? αντικειμενικ? να προβ?λουμε τα σημε?α που το ParaMarketing…

Ποιο? ε?ναι ο στ?χο? τη? κατασκευ?? μια? ιστοσελ?δα? σ?μερα;

WEB DESIGN
0
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟΧΟΣ
Ποιο? ε?ναι ο στ?χο? τη? κατασκευ?? μια? ιστοσελ?δα? σ?μερα; Η κατασκευ? μια? ιστοσελ?δα? σ?μερα? σα? ε?ναι μια αποτελε? επ?νδυση για κ?θε εταιρε?α για αυτ? σκοπ?? τη? ιστοσελ?δα? ε?ναι να προωθ?σει την επιχε?ρηση σα? σε ν?ε? αγορ?? και να βρε?τε ν?ου? πελ?τε? Δεν ε?ναι υπερβολ? το να πο?με σ?μερα ?τι κ?θε…

Τι θα χρειαστε?τε για να φτι?ξετε μια πετυχημ?νη ιστοσελ?δα;

WEB DESIGN
0
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ-1
Τι θα χρειαστε?τε για να φτι?ξετε μια πετυχημ?νη ιστοσελ?δα; Μ?θετε ?λα τα απλ? β?ματα για να σχεδι?σετε ?να website που θα αν?βει στη Google και θα σα? φ?ρει πολλ? ?σοδα Μια ιστοσελ?δα ε?ναι σαν ?να μαγαζ?. Κ?ποια μαγαζι? ανο?γουν και κ?νουν χρυσ?? δουλει?? εν? ?λλα δεν πι?νουν και αναγκ?ζονται να…

Πω? να στ?σετε ?να site με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Πω? να στ?σετε ?να site με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι? που θα σα? φ?ρνει χιλι?δε? επισκ?πτε? τη μ?ρα Οι λ?ξει? κλειδι? ε?ναι απ? τα πιο σημαντικ? πρ?γματα σε μια ιστοσελ?δα και θα πρ?πει κ?θε site να στ?νεται γ?ρω απ? τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? που ?χει η αγορ? στ?χο? σα?. Οι…

7 λ?γοι για να επενδ?σετε σε μια ν?α ιστοσελ?δα

WEB DESIGN
0
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ WORDPRESS
7 λ?γοι για να επενδ?σετε σε μια ν?α ιστοσελ?δα Η μεγαλ?τερη επ?νδυση και ?χι η παντοτιν? ε?ναι η παρουσ?α σα? στον κ?σμο, το ηλεκτρονικ? σα? μαγαζ? ? η ιστοσελ?δα σα?. Με την τερ?στια ?νοδο των ηλεκτρονικ?ν μ?σων, και την διασπορ? τη? τεχνολογ?α? ακ?μα και στα λα?κ? στρ?ματα, θα πρ?πει κ?θε…

Πω? να δε?τε το ν?ο σα? site χωρ?? να αλλ?ξετε dns

ALLAGI HOST FILE WINDOWS
Πω? να δε?τε το ν?ο σα? site χωρ?? να αλλ?ξετε dns Πω? μπορε?τε να κ?νετε προεπισκ?πηση τη? ιστοσελ?δα? σε ν?ο server Ε?στε μ?πω? στην φ?ση τη? ανακατασκευ?? τη? ιστοσελ?δα? σα? και θα θ?λατε να τη δε?τε πριν τη βγ?λετε στον α?ρα; Μεταφ?ρετε το hosting?του site σα? απ? ?λλο web hosting…

Γιατ? επ?λεξα το Genesis Theme Framework;

WEB DESIGN
0
WEB DESIGN GENESIS THEMES
Γιατ? επ?λεξα το Genesis Theme Framework; Πω? θα μπορ?σετε να δημιουργ?σετε μια ιστοσελ?δα ? ?να e-shop που θα σπ?ει τα ταμε?α με το καλ?τερο και ποιο παραμετροποι?σιμο Theme Framework του WordPress Η επιλογ? του κατ?λληλου προγρ?μματο? για την κατασκευ? μια? ιστοσελ?δα? ?πω? του WordPress μπορε? να σα? γλιτ?σει χιλι?δε? ?ρε?…

Πω? να επιλ?ξετε ?να E-shop Theme σε Woocommerce

themeforest-wordpress-themes
Πω? να επιλ?ξετε ?να E-shop Theme σε Woocommerce Και να φτι?ξετε ?να e-shop που να βγ?ζει λεφτ? στον αυτ?ματο πιλ?το στο ?ντερνετ! Γεια σα? φ?λοι μου, μετ? απ? πολλ?? αλλαγ?? και εκτεταμ?νη ?ρευνα στο χ?ρο των ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των αποφ?σισα να μοιραστ? μαζ? σα? τα συμπερ?σματα που κατ?ληξα. Ξ?ρω ?τι π?ρα…

38 Πηγ?? για να γ?νετε ?να? WordPress Expert!

WEB DESIGN
0
learn-wordpress
38 Πηγ?? για να γ?νετε ?να? WordPress Expert! Μοναδικ?? πηγ?? για να γ?νετε ?να? μ?γο? του WordPress και να αναδε?ξετε το ταλ?ντο σα?! Γεια σα? φ?λοι μου, μια βροχερ? μ?ρα στη Λ?ρισα και σε ?λη την Ελλ?δα π?λι και ε?πα να γρ?ψω ?να επικ? ?ρθρο απ? αυτ? που σα? αρ?σουν…

11 Ερωτ?σει? πριν φτι?ξετε το ν?ο σα? website

WEB DESIGN
0
ftiakste-neo-web-site
11 Ερωτ?σει? πριν φτι?ξετε το ν?ο σα? website 11 κρ?σιμε? ερωτ?σει? και απαντ?σει? που θα καθορ?σουν την επιτυχ?α τη? ιστοσελ?δα? σα? Κ?θε μ?ρα ?λο και περισσ?τεροι ?νθρωποι μπα?νουν στο ?ντερνετ, δημιουργο?νε προφ?λ στο Facebook και βρ?σκουν δι?ξοδο απ? την κρ?ση στο ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν. Το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο ε?ναι το μοναδικ? κομμ?τι…

Απ? τη Facebook Page στο δικ? σα? site

facebook-page-website
Απ? τη Facebook Page στο δικ? σα? site Πω? να ξεφ?γετε απ? τον ερασιτεχνισμ? και να γ?νετε ?να? πετυχημ?νο? επαγγελματ?α? στο ?ντερνετ Γεια σα? φ?λοι μου, μετ? απ? μ?α πολ? κουραστικ? εβδομ?δα σχεδι?ζοντα? καινο?ρια site και αφο? ?φτασα στα ?ρια τη? υπερκ?πωση?, επιτ?λου? σ?μερα βρ?κα την ευκαιρ?α να γρ?ψω ?να…

Πω? να φτι?ξετε ?να μοναδικ? site με ?να μοναδικ? προ??ν ? υπηρεσ?α

seo-google-pop-up
Πω? να φτι?ξετε ?να μοναδικ? site με ?να μοναδικ? προ??ν ? υπηρεσ?α Καλημ?ρα φ?λοι μου, μετ? απ? μια εντατικ? παραγωγικ? εβδομ?δα και αφο? ?στησα τ?σσερα καινο?ρια site την προηγο?μενη εβδομ?δα, ?πρεπε να γρ?ψω και τα συνηθισμ?να μου καθημεριν? ?ρθρα για το blog μου. ?σω? πολλο? να αναρωτηθ?κατε για το που…

Πω? να μεταφ?ρετε το site σα? απ? Joomla σε WordPress

WEB DESIGN
0
Wordpress
Πω? να μεταφ?ρετε το site σα? απ? Joomla σε WordPress σε 3 απλ? β?ματα Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο μου 7 Λ?γοι για να αλλ?ξετε απ? το Joomla στο WordPress ε?χα αναφερθε? στο γιατ? θα πρ?πει επειγ?ντω? αν ?χετε κ?ποια ιστοσελ?δα ? e-shop σε Joomla να το μεταφ?ρετε σε WordPress. Η…

WEB DESIGN TIPS

WEB DESIGN TIPS

Η κατασκευ? τη? επ?μενη? ιστοσελ?δα σα? ε?ναι ?να απ? τα δυνατ? μα? σημε?α και μ?χρι σ?μερα ?χουμε ανακατασκευ?σει ? κατασκευ?σει π?νω απ? 500 sites, eshops, forums και ?λλε? ιστοσελ?δε? εφαρμογ?ν ? β?σεων δεδομ?νων.

Για να κατασκευ?σετε μια ιστοσελ?δα σ?μερα θα πρ?πει να απευθυνθε?τε σε μια εταιρε?α κατασκευ?? ιστοσελ?δων που κ?νουν επαγγελματικ? αυτ? τη δουλει?, γιατ? ?μα τη φτι?ξετε μ?νοι σα? θα ε?ναι φανερ? σε ?λο τον κ?σμο ?τι την κ?νατε εσε??.

Η κατασκευ? ιστοσελ?δων ε?ναι μια ομαδικ? εργασ?α και απαιτε? τι? δεξι?τητε? και του? χειρισμο?? αρκετ?ν επαγγελματι?ν του ?ντερνετ ?πω?:

Η εταιρε?α μα? ε?ναι μια ?μπειρη και αξι?πιστη εταιρε?α κατασκευ?? ιστοσελ?δων και web design και μπορε? να σα? βοηθ?σει να πετ?χετε του? επιχειρηματικο?? στ?χου? σα? στο ?ντερνετ ε?τε ε?στε μια μικρ? επιχε?ρηση ? ?να μεγ?λο εργοστ?σιο.

Τι θα πρ?πει να προσ?ξετε πριν την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?;

Βασικ? θα πρ?πει πρ?τα να ?χετε κατασταλ?ξει στην εταιρικ? σα? ταυτ?τητα ? στο branding τη? επιχε?ρηση? σα?. Ε?ναι το λογ?τυπο σα? κατανοητ? και περν?ει κ?ποιο μ?νυμα; ?χει αναγνωρισιμ?τητα;

?χετε βρει ποιο θα ε?ναι το χρ?μα που θα χαρακτηρ?ζει την επιχε?ρηση σα?; Με β?ση το χρ?μα που θα επιλ?ξετε θα σχεδιαστε? και η ιστοσελ?δα σα? και θα χρησιμοποιηθε? το ?διο περ?που χρ?μα ? το χρ?μα που θα ?χετε επιλ?ξει θα ε?ναι το βασικ? χρ?μα που θα βασιστε? η παλ?τα χρωμ?των τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Ε?ναι καλ? να προτιμ?σουμε ?να χρ?μα ?πω? το κ?κκινο ? το μπλε και π?νω σε αυτ? να επιλ?ξουμε μερικ?? αποχρ?σει? του για να χρησιμοποι?σουμε στα σχεδιαστικ? στοιχε?α μ?σα στην ιστοσελ?δα μα?.

Κ?ποια χρ?ματα θα πρ?πει να αποφε?γονται στο ?ντερνετ και δεν θα πρ?πει ποτ? να επιλ?γουμε π?νω απ? δ?ο διαφορετικ? χρ?ματα για τον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? μα?.

Τα πολλ? χρ?ματα δεν σημα?νουν και καλ?τερο web design, αντ?θετα μει?νουν αισθητ? την λειτουργικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? και την καθιστο?ν δυσαν?γνωστη.

Στη συν?χεια θα πρ?πει να επιμεληθε?τε τα κε?μενα και τι? φωτογραφ?ε?. Τα κε?μενα θα πρ?πει να ε?ναι γραμμ?να με σωστ? και επαγγελματικ? τρ?πο και θα πρ?πει να υπ?ρχουν διασυνδ?σει? που θα παραπ?μπει η μ?α στι? ?λλε? σελ?δε?.

?μα ε?στε λ?γο πριν την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, μπορε?τε να ζητ?σετε μια επαγγελματικ? προσφορ? για κατασκευ? ιστοσελ?δα? σ?μερα.

Δε?τε περισσ?τερε? κατηγορ?ε? απ? το blog:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍