ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Κατασκευ? Ιστοσελ?δων που βγα?νουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Κατασκευ?στε μια σ?γχρονη, δυναμικ?, responsive και SEO friendly ιστοσελ?δα τ?ρα!

Το SEO ξεκιν?ει απ? το Web Design! Εμπιστευτε?τε του? ειδικο??, η πολυετ? μου πε?ρα στο ?ντερνετ το SEO και το Web Design ε?ναι εγγ?ηση για ?να πετυχημ?νο και κερδοφ?ρο site στο ?ντερνετ!

Η εταιρε?α μα? φτι?χνω ιστοσελ?δε? απ? το 2000, ναι σχεδ?ν 18 χρ?νια και ?χει κατασκευ?σει ? συμμετ?σχει στην κατασκευ? π?νω απ? 600 site, ιστοσελ?δε?, blog, portal και e-shop.

Πακ?τα Web Design και κατασκευ?? ιστοσελ?δων

Επιλ?ξτε ?να απ? τα βασικ? πακ?τα σχεδιασμο? και κατασκευ?? ιστοσελ?δων του WordPress:

WordPress Web Design

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ WORDPRESS

Κατασκευ?? blog και site με premium WordPress Themes. Εγκατ?σταση και παραμετροπο?ηση των σημαντικ?τερων πρ?σθετων του WordPress.

Επιπλ?ον περιλαμβ?νει:

 • Καταχ?ριση στη Google του χ?ρτη του site σα? (xml sitemap) και διασ?νδεση με τα Google Webmasters Tools
 • Πλ?ρη? στατιστικ? επισκεψιμ?τητα? και ολοκλ?ρωση με τα Google Analytics
 • Δωρε?ν Premium wordpress theme τη? αρεσκε?α? σα?
 • Mobile First Web Design και Responsive design, προσαρμ?ζεται σε ?λε? τι? κινητ?? συσκευ??
 • Δυναμικ? site και SEO Ready
 • Mobile SEO
 • Εγκατ?σταση και ενεργοπο?ηση SSL
 • Δημιουργ?α ?λων των κατηγορι?ν του blog
 • Δημιουργ?α των σημαντικ?τερων σελ?δων
 • Δημιουργ?α του πρ?του ?ρθρου στο blog
 • Δημιουργ?α του newsletter και τη? υπηρεσ?α? email marketing με το mailerlite
 • Δημιουργ?α υπηρεσ?α? ενημερ?σεων μ?σω sendpulse στον browser
 • Διασ?νδεση ?λων των σελ?δων και των ?ρθρων μεταξ? του?
 • Παρ?δοση σε 30 εργ?σιμε? μ?ρε?
 • Δωρε?ν Τεχνικ? Υποστ?ριξη και Εκπα?δευση στην χρ?ση τη? ιστοσελ?δα? σα? για ?να μ?να

Πιο λεπτομερειακ? σχετικ? με την κατασκευ? δυναμικ?? ιστοσελ?δα? σε WordPress:

 • Δημιουργ?α εικαστικ?ν ιστοσελ?δα?
 • Προγραμματισμ?? σε γλ?σσα HTML, PHP και CSS
 • Προσθ?κη υλικο? (κειμ?νου & φωτογραφ?ε?)
 • Κατηγορ?ε? με metatags φιλικ?? για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? (SEF)
 • Προσθ?κη related posts ?που προτε?νει σε κ?θε ?ρθρο και σελ?δα και κ?ποια ?λλη
 • Ενσωμ?τωση videos σε κ?θε επιθυμητ? σημε?ο τη? ιστοσελ?δα? Social Media δυναμικ? απ? το YouTube ? ?λλο αντ?στοιχο site
 • Διασ?νδεση ιστοσελ?δα? και με επ?σημε? σελ?δε? τη? εταιρ?α? στο Facebook, YouTube, Τwitter κτλ.
 • Εσωτερικ? μηχαν? αναζ?τηση? για ?μεση ε?ρεση στην ιστοσελ?δα
 • Εγκατ?σταση φ?ρμα? επικοινων?α?
 • Προγραμματισμ?? για πιο γρ?γορη παρουσ?αση τη? ιστοσελ?δα? με διαφορετικο?? τρ?που? caching
 • Δημιουργ?α site map για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και για τον χρ?στη που ψ?χνει κ?τι συγκεκριμ?νο
 • Εγκατ?σταση διαδραστικο? χ?ρτη (Google Μap)
 • Παροχ? συμβουλευτικ?ν υπηρεσι?ν web marketing για την καλ?τερη εκμετ?λλευση του διαδικτ?ου σαν μ?σω προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα?.
 • Δυνατ?τητα απομακρυσμ?νη? διαχε?ριση? ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου στο domain name του τ?που info@site.gr
 • Ημερ?σιο αυτ?ματο Backup

Προαιρετικ?:

 • Συμβ?λαιο συντ?ρηση? και αναν?ωση? ιστοσελ?δα?.
 • Συμβ?λαιο SEO Πρ?τη Σελ?δα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.
 • Social Media Marketing ? SEM.
 • Δημιουργ?α προφ?λ στα σημαντικ?τερα social media ?πω? facebook, pinterest, google plus και twitter.
 • Αν?λυση SEO,? ανταγωνισμο? και λ?ξεων κλειδι?ν
 • Email Marketing και δημιουργ?α λ?στα? email με την Aweber.
 • Custom Web Design.
 • Web Hosting στην TopHost

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για την ευκολ?α χρ?ση? του WordPress.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ?? ιστοσελ?δα?

Κατασκευ? E-shop Web Design

woocommerce-logo

Κατασκευ?? e-shop με WooCommerce και premium WordPress Themes.? Εγκατ?σταση και παραμετροπο?ηση των σημαντικ?τερων πρ?σθετων του WordPress:

Επιπλ?ον περιλαμβ?νει:

 • Σ?νδεση με τρ?πεζε? και Paypal
 • Σ?νδεση με τραπεζικ?? κ?ρτε? ?λων των τ?πων ?πω? πιστωτικ?? κ?ρτε?, χρεωστικ?? κ?ρτε?, προπληρωμ?νε? κ?ρτε?, VISA, Mastercard και diners
 • Επιλογ? διαφορετικ?ν τρ?πων πληρωμ?? ?πω?, τραπεζικ? κατ?θεση, paypal, αντικαταβολ? κτλ.
 • Δωρε?ν Premium wordpress theme τη? αρεσκε?α? σα?
 • Δημιουργ?α των 20 πρ?των κατηγορι?ν των προ??ντων
 • Καταχ?ρηση 20 προ??ντων με τιμ?, κωδικ?, φωτογραφ?α, περιγραφ? και link
 • Πλ?ρη? λειτουργικ? καλ?θι αγορ?ν
 • Πλ?ρη? στατιστικ? επισκεψιμ?τητα? και ολοκλ?ρωση με τα Google Analytics
 • Responsive design που προσαρμ?ζεται αυτ?ματα σε ?λε? τι? συσκευ??
 • Εγκατ?σταση και ενεργοπο?ηση SSL
 • Δυναμικ? site και SEO Ready
 • Mobile First Design και Mobile SEO, προσαρμ?ζεται σε ?λε? τι? κινητ?? συσκε?ε?
 • Καταχ?ριση στη Google του χ?ρτη του site σα? (xml sitemap) και διασ?νδεση με τα Google Webmasters Tools
 • Δημιουργ?α ?λων των σελ?δων και των κατηγορι?ν
 • Ενεργοπο?ηση? τη? υπηρεσ?ε? ειδοποι?σεων στο Web Browser με το Sendpulse
 • Δημιουργ?α του newsletter και τη? υπηρεσ?α? email marketing με το mailerlite
 • Δημιουργ?α υπηρεσ?α? ενημερ?σεων μ?σω sendpulse στον browser
 • Δυνατ?τητα σ?νδεση? με Skroutz.gr, Bouldoza.gr, Linkwise.gr, Clickbanner.gr και Bestprice.gr και δυνατ?τητα δυναμικ?? αναν?ωση? των προ??ντων σα?
 • Παρ?δοση σε 30 εργ?σιμε? μ?ρε?
 • Δωρε?ν Τεχνικ? Υποστ?ριξη και Εκπα?δευση στην χρ?ση τη? ιστοσελ?δα? σα? για ?να μ?να

Πιο λεπτομερειακ? σχετικ? με την εφαρμογ? ηλεκτρονικο? καταστ?ματο? Woocommerce:

 • Δημιουργ?α εικαστικ?ν ηλεκτρονικο? καταστ?ματο?
 • Προγραμματισμ?? σε γλ?σσα HTML, PHP και CSS
 • Online CRM για διατ?ρηση αρχε?ου αγορ?ν κ?θε πελ?τη (ιστορικ?) προσβ?σιμο και στον πελ?τη και στον διαχειριστ? Παραγγελι?ν του ηλεκτρονικο? καταστ?ματο?
 • Ενημ?ρωση status παραγγελι?ν (received order, shipped etc) με e-mail στον πελ?τη
 • Προσθ?κη υλικο? (κειμ?νου & φωτογραφ?ε?) (ενδεικτικ? προ??ντα)
 • ?νδειξη για διαθεσιμ?τητα ? μη των προ??ντων Προ??ντων
 • Κατηγορ?ε? με metatags φιλικ?? για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? (SEF)
 • Σ?ντομη και αναλυτικ? περιγραφ? των προ??ντων
 • Προσθ?κη related products ?που προτε?νει σε κ?θε προ??ν και κ?ποιο ?λλο
 • Δυνατ?τητα διαγραφ?? κανονικ?? αναγραφ?μενη? τιμ?? και ταυτ?χρονη? προβολ?? τη? ν?α? εκπτωτικ?? τιμ??
 • Yπολογισμ?? κ?στου? μεταφορικ?ν
 • Ενσωμ?τωση videos σε κ?θε επιθυμητ? σημε?ο τη? ιστοσελ?δα? Social Media δυναμικ? απ? το YouTube ? ?λλο αντ?στοιχο site
 • Διασ?νδεση ιστοσελ?δα? και με επ?σημε? σελ?δε? τη? εταιρ?α? στο Facebook, YouTube, Τwitter κτλ.
 • Ειδικ? ?κπτωση με ειδικ? κωδικ? ?στε κ?ποιο? πελ?τη? να π?ρει μια συγκεκριμ?νη ?κπτωση
 • Δυνατ?τητα προβολ?? των προ??ντων στην πρ?τη σελ?δα με διαφορετικο?? τρ?που? (πιο πρ?σφατα, τα 10 καλ?τερα σε πωλ?σει? ? προβεβλημ?να)
 • Δυνατ?τητα σ?σταση? του προ??ντο? σε ?να φ?λο
 • Δυνατ?τητα βαθμολ?γηση? του προ??ντο? απ? του? χρ?στε?
 • Εσωτερικ? μηχαν? αναζ?τηση? για ?μεση ε?ρεση στην ιστοσελ?δα
 • Εγκατ?σταση φ?ρμα? επικοινων?α?
 • Προγραμματισμ?? για πιο γρ?γορη παρουσ?αση τη? ιστοσελ?δα? με διαφορετικο?? τρ?που? caching
 • Δημιουργ?α site map για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και για τον χρ?στη που ψ?χνει κ?τι συγκεκριμ?νο
 • Εγκατ?σταση διαδραστικο? χ?ρτη (Google Μap)
 • Παροχ? συμβουλευτικ?ν υπηρεσι?ν web marketing για την καλ?τερη εκμετ?λλευση του διαδικτ?ου σαν μ?σω προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα?.
 • Δυνατ?τητα απομακρυσμ?νη? διαχε?ριση? ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου στο domain name του τ?που info@site.gr
 • Ημερ?σιο αυτ?ματο Backup

Προαιρετικ?:

 • Συμβ?λαιο συντ?ρηση? και αναν?ωση? ιστοσελ?δα?.
 • Συμβ?λαιο SEO Πρ?τη Σελ?δα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.
 • Social Media Marketing ? SEM.
 • Email Marketing και δημιουργ?α λ?στα? email με την Aweber.
 • Custom Web Design.
 • Δημιουργ?α προφ?λ στα σημαντικ?τερα social media ?πω? facebook, pinterest, google plus και twitter.
 • Aν?λυση SEO,? ανταγωνισμο? και λ?ξεων κλειδι?ν.
 • Web Hosting στην TopHost

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ?? eshop

Δυνατ?τητα σ?νδεση? Woocommerce με ERP

Μπορο?με να διασυνδ?σουμε το eshop σα? με δι?φορα προγρ?μματα εμπορικ?? διαχε?ριση? για να εξασφαλ?σουμε την αδι?λειπτη λειτουργ?α τη? επιχε?ρηση? σα?.

To woocommerce ε?ναι ?να ?ριμο πρ?γραμμα κατασκευ?? eshop και ?χει τη δυνατ?τητα να διασυνδεθε? απευθε?α? με το ERP σα? για να ?χετε οργανωμ?νη αποθ?κη στο λογιστ?ριο σα?.

Το woocommerce διασυνδ?εται με ?λα τα μεγ?λα και καταξιωμ?να erp τη? αγορ?? ?πω? το Atlantis, Soft1, Poseidon Software και γενικ? τα πιο δημοφιλ? εμπορικ? προγρ?μματα διαχε?ριση? που υπ?ρχουν.

SEO Web Design και Πρ?τη Σελ?δα Google

Σ?μερα 18 χρ?νια μετ? ε?μαστε στην ευχ?ριστη θ?ση να κ?νουμε αυτ? που μα? αρ?σει και να το κ?νουμε καλ?. Κ?νουμε μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ επαγγελματικ? και μα? αρ?σει να κατασκευ?ζουμε ιστοσελ?δε?, να προωθο?με προ??ντα, να κ?νουμε SEO και να βγα?νουμε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google!

Η κατασκευ? ιστοσελ?δων χωρ?? κ?ποιο πλ?νο και σχεδιασμ? ε?ναι τ?χνη, η κατασκευ? ιστοσελ?δων με κ?ποιο ορατ? και μετρ?σιμο στ?χο και σχεδιασμ? αποτελε? επιστ?μη και ε?ναι η επιστ?μη του μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ σε συνεργασ?α με το SEO που καθιστ? μια ιστοσελ?δα πλ?ρη? και επαρκ?? για να σταθε? στον ανταγωνισμ?.

Για ποιο λ?γο να επιλ?ξετε εμ?? για την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?;

 1. Γιατ? ε?μαστε η μ?νη εταιρε?α κατασκευ?? ιστοσελ?δων που συνδυ?ζει απ? την αρχ? το SEO, την βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? με την κατασκευ? ιστοσελ?δων ? το Web Design. Προσφ?ρουμε την αξ?α δ?ο πραγμ?των στην τιμ? του εν??.
 2. Γιατ? ο στ?χο? μα? ε?ναι να φτι?ξουμε μ?α ιστοσελ?δα ? ?να eshop που να ε?ναι γρ?γορο, να ε?ναι λειτουργικ? και να βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με ?σο το πιο πολλ?? λ?ξει? κλειδι? γ?νεται.
 3. Γιατ? ε?μαστε η μοναδικ? εταιρε?α που η εμπειρ?α του χρ?στη ε?ναι σημαντικ?τερη απ? τα εντυπωσιακ? βαρετ? γραφικ? μ?νο.
 4. Γιατ? ε?μαστε η μοναδικ? εταιρε?α κατασκευ?? ιστοσελ?δων που διαθ?τει ειδικ? ?νθρωπο για το Copywritting, τη συγγραφ? των κειμ?νων με β?ση αυτ? που ζητ?νε οι μηχαν?? αναζ?τηση? και που ψ?χνουν οι χρ?στε? του ?ντερνετ καθημεριν?.
 5. Γιατ? ε?μαστε η μοναδικ? εταιρε?α κατασκευ?? ιστοσελ?δων που βασ?ζει την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα? εξολοκλ?ρου στι? λ?ξει? κλειδι? και στο τι ζητ?ει ο χρ?στη? στο ?ντερνετ, ο υποψ?φιο? πελ?τη? σα? και η αγορ? σα? γενικ?τερα.
 6. Γιατ? ε?μαστε η μοναδικ? εταιρε?α web design που θα σα? εκπαιδε?σει με β?ντεο και ?ρθρα για το πω? θα πρ?πει να δημοσιε?εται ?ρθρα στην ιστοσελ?δα σα? και πω? να αλλ?ζετε τα προ??ντα απ? το eshop σα? ?στε να ανεβα?νετε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Γιατ? να επιλ?ξω Web Design σε WordPress;

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ WEB DESIGN

Το WordPress ε?ναι το πιο διαδεδομ?νο και πιο εξελιγμ?νο Σ?στημα Διαχε?ριση? Περιεχομ?νου παγκοσμ?ω? με π?νω απ? εικοσιπ?ντε εκατομμ?ρια εγκαταστ?σει?. Χρησιμοποιε?ται κυρ?ω? για κατασκευ? blog και σελ?δων βασισμ?νε? στο περιεχ?μενο. Το περιεχ?μενο περιλαμβ?νει β?ντεο, κε?μενα, εικ?να και ?χο.

Οι λ?γοι που ?καναν το WordPress τ?σο δημοφιλ?? ?ταν η ευκολ?α στη χρ?ση του, η ελε?θερη ?δεια χωρ?? περιορισμο?? και τ?λο? η πολ? μεγ?λη κοιν?τητα ανοιχτο? λογισμικο? το οπο?ο το υποστηρ?ζει. Υπ?ρχουν χιλι?δε? θ?ματα και πρ?σθετα για το σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου WordPress.

Το WordPress ε?ναι ?να πλ?ρω? δυναμικ? site, το οπο?ο μπορε?τε να ανανε?νετε μ?νοι σα? και να το εκμεταλλευτε?τε για να δημιουργ?σετε δεκ?δε? ?λλα site και ηλεκτρονικ? καταστ?ματα.

Ιστοσελ?δε? που μπορε?τε να δημιουργ?σετε με το WordPress ε?ναι και οι παρακ?τω:

 • Eshop Φαρμακε?ου
 • Σ?στημα Ηλεκτρονικ?ν Κρατ?σεων
 • Ιστοσελ?δα Ξενοδοχε?ου
 • Eshop με ρο?χα
 • Ηλεκτρονικ? κατ?στημα με παπο?τσια
 • Ιστοσελ?δα τουριστικο? καταλλ?ματο?
 • Ιστοσελ?δα τουριστικ?? επιχε?ρηση?
 • Ιστοσελ?δα εταιρικ?? παρουσ?αση?
 • Ιστοσελ?δα ενημερωτικο? blog
 • Ιστοσελ?δα ηλεκτρονικ?? εφημερ?δα?
 • Ιστοσελ?δα forum
 • Ιστοσελ?δα social media
 • Ιστοσελ?δα e-learning
 • Ιστοσελ?δα Φροντιστηρ?ου
 • Ιστοσελ?δα Νοσοκομε?ου
 • Ιστοσελ?δα Μη Κυβερνητικ?? Οργ?νωση?
 • Ιστοσελ?δα Υπουργε?ου
 • Portal
 • Φωτογραφικ? ιστοσελ?δα
 • Eshop γ?μου
 • Ιστοσελ?δα Φωτογραφε?ου
 • Ιστοσελ?δα Γραφε?ου Τελετ?ν
 • Ιστοσελ?δα Εμπορικ?? επιχε?ρηση?

Και οι συνδυασμο? ε?ναι ?πειροι πραγματικ?.

Α? μην ξεχν?με ?τι και οι New York Times προτ?μησαν για την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? του? το WordPress.

Εξειδικευμ?νε? Λ?σει? Custom Web Design & Κατασκευ?? Ιστοσελ?δων

Ε?ν θ?λετε κ?τι πιο εξειδικευμ?νο στην κατασκευ? ιστοσελ?δων ? στο web design μπορε?τε να ζητ?σετε μια προσφορ? για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? να καλ?σετε στο τηλ?φωνο 6972.364.387 για να συζητ?σουμε για το επ?μενο site σα?.

Καλ?πτουμε ?λη την Ελλ?δα και το εξωτερικ?. Ειδικ?τερα εξειδικευ?μαστε στην κατασκευ? ιστοσελ?δων σε ?λε? τι? μεγ?λε? π?λει? τη? επικρ?τεια?:

 • Κατασκευ? Ιστοσελ?δων Αθ?να
 • Κατασκευ? Ιστοσελ?δων Θεσσαλον?κη
 • Κατασκευ? Ιστοσελ?δων Λ?ρισα
 • Κατασκευ? Ιστοσελ?δων Β?λο?
 • Κατασκευ? Ιστοσελ?δων Π?τρα
 • Κατασκευ? Ιστοσελ?δων Ηρ?κλειο
 • Κατασκευ? Ιστοσελ?δων και κατασκευ? eshop Γι?ννενα
 • Κατασκευ? Ιστοσελ?δων και κατασκευ? eshop Χανι?
 • Κατασκευ? Ιστοσελ?δων Καρδ?τσα
 • Κατασκευ? Ιστοσελ?δων Τρ?καλα
 • Κατασκευ? Ιστοσελ?δων Πειραι??
 • Κατασκευ? Ιστοσελ?δων Αγ?α Παρασκευ?
 • Κατασκευ? Ιστοσελ?δων Χαλ?νδρι
 • Κατασκευ? Ιστοσελ?δων Β?ρεια Προ?στεια

Η τεχνολογ?α μα? δ?νει σ?μερα ?πειρε? δυνατ?τητε? επικοινων?α? και μπορε?τε μ?σω Skype και βιντεοκλ?σεων να φτι?ξετε τα π?ντα εξ αποστ?σεω?. Δεν απαιτε?τε φυσικ? παρουσ?α για την δημιουργ?α εν?? πλ?ρου? δυναμικο? site.

Το μ?νο που χρει?ζεται ε?ναι θ?ληση και ?ρεξη για δουλει? και για να μ?θετε και να αφομοι?σετε ν?α πρ?γματα και ν?α εργαλε?α δουλει?? που θα σα? φ?ρουν πιο κοντ? στην τερ?στια αγορ? του ?ντερνετ.

Web Design Τραπεζικ? Κατ?θεση

Εναλλακτικ? ε?ν δεν ?χετε paypal ? πιστωτικ? η χρεωστικ? κ?ρτα και επιθυμε?τε να αγορ?σετε κ?ποιο πακ?το σχεδιασμο? ιστοσελ?δων ? κατασκευ?? eshop, τ?τε μπορε?τε να κ?νετε τραπεζικ? κατ?θεση στον παρακ?τω τραπεζικ? λογαριασμ?. Με την εμφ?νιση τη? κατ?θεση?, επικοινων?στε μαζ? μου στο 6972.364.387 .

Πληρωμ? με Paypal ? Τραπεζικ? Κ?ρτα

Paypal Account: xanthogenous@gmail.com

Δικαιο?χο?: IOANNIS DIVRAMIS

Για οποιαδ?ποτε απορ?α μπορε?τε να με καλ?σετε στο 6972.364.387.

 

27 Σχ?λια. Leave new

 • Thank you for providing these details.

  Απ?ντηση
 • ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΡΟΣΟΥ
  14 Οκτωβρ?ου 2017 12:20 πμ

  Γει? σα?.θ?λω να σα? ρωτ?σω,ενδιαφ?ρομαι να φτι?ξω μια ιστοσελ?δα με ποικ?λα θ?ματα, blog και e-shop, ηλεκτρονικ? βιβλ?α,κι ?λλα θ?ματα που θ?λω να προσθ?σω.π?σο θα μου π?γαινε σαν τιμ?? Στο περ?που.ευχαριστ?.

  Απ?ντηση
 • Τον Ιουλιο υπαρχει γενικα πτ?ση σημαντικη στο τραφικ ? Μετα τι? 10 Ιουλιου ε?δα μ?α σημαντικ? με?ωση στο δικο μου.

  Απ?ντηση
  • Οι διακυμ?νσει? στο traffic ε?ναι συχν?? στη Google γιατ? κ?θε εβδομ?δα υπ?ρχουν μεταβολ?? του αλγορ?θμου αναζ?τηση?, ωστ?σο κ?ποια site ανεβα?νουν και κ?ποια π?φτουν.

   ?μω? μπορε? να π?φτετε και η στ?χευση να ε?ναι καλ?τερη, να ?χετε δηλαδ? περισσ?τερε? μετατροπ??. Επειδ? ?μω? κ?θε περ?πτωση ιστοσελ?δα? ε?ναι μοναδικ?, χωρ?? στοιχε?α δεν μπορ? να σα? απαντ?σω.

   Απ?ντηση
 • Γεια σου γιαννη πολλα bravo για τα πολυ σημαντικα αρθρα και videakia ,εγω αυτο που θα ηθελα να δω ειναι tutorials για το genesis framework και γενικα για περρισοτερα plugins….οπω? του πω? να βαλω χαρτη στο wordpress …!!!

  Απ?ντηση
 • ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  11 Δεκεμβρ?ου 2016 12:47 μμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΩ ΤΟ SITE ΜΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΕΩΡΩ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΟΥ ΙΔΙΩΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΑ. ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ?
  Υ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ Κου ΑΓΓΕΛΙΔΗ ( ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ) .

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ.

  ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα θα ηθελα να δε?τε μια ματια στο site μου και να μου πε?τε πω? το βλ?πετε. Απο SEO χ?λια αυτ? που βλ?πω εγ?, εχετε να μου προτε?νετε κ?τι

  Απ?ντηση
 • καλημερα κατασκευη android app κανετε ?

  Απ?ντηση
 • ΑΝΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  29 Απριλ?ου 2016 9:47 πμ

  Σε ευχαριστ? πολ? Γι?ννη, με τι? συμβουλ?? σου και τα χρ?σιμα β?ντεο σου κατ?φερα και ?φτιαξα ?να eshop στο WordPress και πουλ?ω χειροπο?ητα κοσμ?ματα.

  Τ?ρα παιδε?ομαι με τα αγγλικ? και τη μετ?φραση τη? ιστοσελ?δα? σε subdomain ?πω? προτε?νει?!

  Απ?ντηση
 • Αποστολ?? Στασιν?πουλο?
  1 Απριλ?ου 2016 8:04 μμ

  Γεια σου Γι?ννη. Θα ?θελα τα β?ντεο με τα 20 δωρε?ν μαθ?ματα wordpress.

  Απ?ντηση
 • Γι?ννη καλημ?ρα,
  Πρ?τη φορ? σου γρ?φω αν και σε παρακολουθ? τακτικ?τατα για να σου θ?σω μια ερ?τηση. Κατ? π?σο πα?ζει ρ?λο στο seo το ?νομα του site, δηλαδ? αν αγορ?σω ?νομα παρεμφερ?? με ?νομα πολ? δημοφιλο?? και διαδεδομ?νου site θα ωφεληθ? απ? την δημοτικ?τητα του υπ?ρχοντο??
  Ευχαριστ? πολ?

  Απ?ντηση
  • Αυτ? η τεχνικ? ε?ναι πολ? γνωστ? στην Αμερικ? και θεωρε?ται spam τ?σο απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?σο και απ? τον κ?σμο που μπα?νει. Καλ?τερα να αποκτ?σει? το δικ? σου brand και να αποφ?γει? γενικ? την παραπλ?νηση.

   Δεν ε?ναι τερ?στιο το ?φελο? απ? το να ?χουμε παρ?μοιο ?νομα για να μπερδε?εται ο επισκ?πτη? για να μπει στην ιστοσελ?δα? μα? και μ?λλον θα ?χει αρνητικ? αντ?κτυπο στη συμπεριφορ? του χρ?στη, αφο? σχεδ?ν καν?να? δεν θα εμπιστε?εται την ιστοσελ?δα σου.

   Απ?ντηση
 • Μιλ?σαμε λ?γο πριν τηλεφωνικ?? για την δημιουργ?α εν?? site.Ε?μαι ο Ηρακλ??.Ευχαριστ? για τον χρ?νο σου.

  Απ?ντηση
 • ‘Ελεγα να προσθ?σω ?να forum στο site μου, αυτ? π?σο θα μου στοιχ?σει και π?σο καιρ? χρει?ζεται για να παραμετροποιηθε?; Μιλ?με για wordpress forum, bbpress ? buddypress μ?λλον.

  Απ?ντηση
  • Καλησπ?ρα ?λενα, το κ?στο? κατασκευ?? μια? ιστοσελ?δα? ? εν?? forum στο WordPress ε?ναι συν?ρτηση πολλ?ν πραγμ?των.

   Δεν μπορ? να σου δ?σω μια απ?ντηση για το κ?στο? ?μα δεν μιλ?σουμε πρ?τα για να δο?με τι ακριβ?? θ?λει? να φτι?ξει?.

   Καλ?τερα να με καλ?σει? στο τηλ?φωνο.

   Απ?ντηση
 • Κωστ?κα? Παναγι?τη?
  6 Αυγο?στου 2015 10:08 μμ

  Καλησπ?ρα, ?θελα να ρωτ?σω αν φτι?χνετε eshop που να ?χουνε καλ? SEO για να μπορ?σω να πουλ?σω κ?ποια παραδοσιακ? προ??ντα, ?πω? μαρμελ?δε?, γλυκ?, τυποποιημ?να και συσκευασμ?να, λιανικ? αγορ? κυρ?ω? για την Ελλ?δα και το εξωτερικ?.

  Με ενδιαφ?ρει το site να φα?νεται στα κινητ? καλ? και να μην αργε? πολ? να φορτ?σει. ?κανε ?να? φ?λο? μου eshop και αργε? υπερβολικ? να φορτ?σει στο tablet.

  Απ?ντηση
 • Σωτ?ρη? Μπακ?λογλου
  23 Ιουλ?ου 2015 10:06 πμ

  ?θελα να ρωτ?σω στην κατασκευ? ιστοσελ?δων, περιλαμβ?νεται και το SEO; Και π?σο θα μου κοστ?σει το μ?να;

  Απ?ντηση
  • Ναι, Σωτ?ρη υπ?ρχει η δυνατ?τητα συμβολα?ου συντ?ρηση? με το μ?να και παραγωγ?? περιεχομ?νου, ν?ων ?ρθρων και αναβαθμ?σεων των προσθ?των τη? ιστοσελ?δα? σου. Καλ?τερα να με καλ?σει? στο 6972.364.387 να συζητ?σουμε τι ακριβ?? θ?λει? να επιτ?χει? με το SEO και το site σου.

   Απ?ντηση
 • KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
  3 Ιουλ?ου 2014 1:53 μμ

  Καλησπ?ρα, ?θελα μαι προσφορ? για ?να e-shop σε 2 γλ?σσε?, ελληνικ? και αγγλικ? με περ?που 1.000 προ??ντα και φωτογραφ?ε?.
  Θ?λω να βγα?νω στη Google και να ?χω και email marketing. Επειδ? ?ιμαστε εταιρε?α, θ?λω να μ?θω μια τιμ? γιατ? τα 1.000 ευρ? μου φα?νονται λ?γα που προτε?νετε.
  ?χω π?ρει τιμ?? απ? 4.000€ μ?χρι 7.000€ περ?που και νομ?ζω ?τι δεν φτ?νουν τα χ?λια ευρ? για αρχ?.

  Μπορ? να σα? π?ρω ?να τηλ?φωνο κ?ποια στιγμ?;

  KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
  Τμ?μα Μ?ρκετινγκ

  Απ?ντηση
 • Γι?ργο? Πολ?δη?
  30 Ιουν?ου 2014 9:33 μμ

  Γι?ννη για ρ?ξε μια ματι? και γρ?ψε μου 2 λ?για κατευθυντ?ρια-συμβουλ?? για τι? προτεραι?τητε? προ? την πρ?οδο και βελτιστοπο?ηση του ιστολογ?ου μου.

  Απ?ντηση
  • Καλησπ?ρα Γι?ργο, η ιστοσελ?δα σου μου ?ρεσε π?ρα πολ? απ? ?ποψη περιεχομ?νου. Ε?μαι οπαδ?? γενικ? τη? Εκκλησ?α? μα? και τη? Ορθοδοξ?α?. Σε ευχαριστ? πολ? που γρ?φτηκε? στα μαθ?ματα SEO στο blog μου και που ζητ?? την ?ποψη μου για την ιστοσελ?δα σου.
   Αρχικ?, θα πρ?πει να μεταβε?? στο WordPress. Το blog σου ε?ναι αρκετ? ?ριμο για WordPress και απ? ?ποψη SEO αλλ? και απ? επαγγελματικ? ?ποψη.

   Επ?ση? θα πρ?πει να απλοποι?σει? την πλο?γηση και τα μενο? γιατ? ε?ναι πολλ?. Μετ? θα ?λεγα ?τι και τα χρ?ματα θα πρ?πει να γ?νουν λευκ? και να αφ?σει? το background σε λευκ?.
   Βελτιστοπο?ηση χρει?ζονται αρκετ? πρ?γματα ?πω? το εναλλακτικ? κε?μενο στι? φωτογραφ?ε?, τα meta keywords, τα google analytics, η γλ?σσα ακαι αρκετ? ?λλα μικρ? πρ?γματα. Μπορε?? να δει? περισσ?τερα χρησιμοποι?ντα? το plugin seoquake για Firefox. https://www.seoquake.com/

   Πιστε?ω να σε βο?θησα αρκετ?.

   ?μα θ?λει? μπορε?? να με π?ρει? και ?να τηλ?φωνο στο 6972.364.387 να σου πω περισσ?τερα.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍