ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Web design 2: Δημιουργ?α Blog σε WordPress

Φτι?ξτε το δικ? σα? blog, site ? e-shop σε WordPress σε 60 λεπτ?! Δε?τε το δε?τερο μ?ρο?.

Το ξ?ρω ?τι ?λοι σα? θ?λετε ? θα θελ?σετε να φτι?ξετε το δικ? σα? blog. ?τσι λ?γο web design σε WordPress ? WordPress Web Design ε?ναι απαρα?τητο για κ?θε ?ναν που θ?λει να φτι?ξει ?να blog ? ?χει ?να blog και θ?λει να το συμμαζ?ψει λ?γο και δεν ξ?ρει πω?.

Μετ? την επιτυχ?α του πρ?του μ?ρου?, αποφ?σισα να γυρ?σω και το δε?τερο μ?ρο?, Web Design 2. Ε?ν δεν ?χετε δει ακ?μα το πρ?το μ?ρο?, καλ? να το δε?τε τ?ρα πριν προχωρ?σετε παρακ?τω. Δε?τε το πρ?το μ?ρο? του Web Design: Web design: Κατασκευ?στε το δικ? σα? Blog σε WordPress

Web Design: Εργαλε?α ταχ?τητα φ?ρτωση?

τα εργαλε?α που χρησιμοποιο?με στο web design δε?τερο μ?ρο? ε?ναι τα παρακ?τω:

tools.pingdom.com

Για τη μ?τρηση τη? ταχ?τητα? τη? ιστοσελ?δα? σα?. Μην ξεχν?τε ?τι η ταχ?τητα φ?ρτωση? του site σα? ε?ναι παρ?γοντα? SEO και προσμετρ?τε απ? την Google. Μια ?λλη εναλλακτικ? υπηρεσ?α ε?ναι και το gtmetrix.com.

Web Design WordPress Plugins

Σ?μερα θα ασχοληθο?με με την ασφ?λεια και την ταχ?τητα, kαθ?? και τι? ρυθμ?σει? στο SEO plugin για WordPress του Yoast.

Stealth Login Page

Προστατ?ψτε το blog σα? με την δημιουργ?α εν?? τετραψ?φιου pin και αποτρ?ψετε κ?θε επ?δοξο hacker απ? κακ?βουλε? επιθ?σει? στο site σα?.

WP Security Audit Log

Δε?τε κ?θε αλλαγ? στην εγκατ?σταση του WordPress αναλυτικ? με αυτ? το plugin.

WP Super Cache

Μει?στε ω? το μισ? το χρ?νο φ?ρτωση? του site σα?!

Επειδ? η ταχ?τητα ε?ναι παρ?γοντα? SEO, αλλ? μετρ?ει και στην συνολικ? εμπειρ?α του χρ?στη τη? ιστοσελ?δα μα?, καλ? θα ε?ναι να κρατ?σουμε την ταχ?τητα φ?ρτωση? κ?τω απ? τα 4 δευτερ?λεπτα. Μεγ?λο μ?ρο? τη? ευθ?νη? φ?ρνει η ταχ?τητα φ?ρτωση? ?ταν μιλ?με για εγγραφ?? στη λ?στα σα? και για μετατροπ?.

Επ?ση? το ποσοστ? εγκατ?λειψη? σε μια ιστοσελ?δα ? e-shop που αργε? φαινομενικ? ε?ναι πολ? υψηλ?. Οι πωλ?σει? στο e-shop αυξ?νονται κατακ?ρυφα ?ταν ?χω ?να site που φορτ?νει ταχ?τατα. Η ταχ?τητα φ?ρτωση? δεν εξαρτ?ται μ?νο απ? το hosting, αλλ? και απ? το μ?γεθο? τη? ιστοσελ?δα?, το μ?γεθο? των φωτογραφι?ν και την αρχιτεκτονικ?. Το WordPress συνδυ?ζει ?λα τα παραπ?νω για αυτ? δικα?ω? ?χει χαρακτηριστε? το νο?μερο ?να.

?Web design και google webmaster tools

Google webmaster tools

Για να καταχωρ?σετε το xml sitemap του blog σα? στη Google, χρει?ζεται να εγγραφε?τε στα webmaster tools, το οπο?ο ε?ναι αρκετ? ε?κολο ε?ν ?χετε ?να gmail account στη Google. To xml sitemap σα? βοηθ?ει να ευρετηρι?σετε γρ?γορα και ?υκολα ?λε? τι? σελ?δε? απ? το site σα? στη Google. Το xml sitemap δημιουργε?τε αυτ?ματα με την εγκατ?σταση του πρ?σθετου WordPress SEO.

Google drive

15 gigabyte χ?ρο? για να κρατ?σετε τα αντ?γραφα ασφαλε?α? του site σα? στο cloud τη? Google, εντελ?? δωρε?ν! Στα αντ?γραφα ασφαλε?α? η βασικ? αρχ? ε?ναι να ?χετε τουλ?χιστον 3!

Gmail account

?μα δεν ?χετε ?ναν λογαριασμ? gmail, ευκαιρ?α ε?ναι γιατ? σ?γουρα θα σα? χρειαστε?!

Λοιπ? εργαλε?α στο WordPress Web Design

jing

Το πολ?τιμο εργαλε?ο καταγραφ?? τη? οθ?νη?, μ?τρηση? των pixels, λ?ψη? φωτογραφι?ν, εντελ?? δωρε?ν!

web-design

WordPress Web Design: Πηγ??

Επειδ? το ξ?ρω ?τι ε?στε ιδια?τερα μελετηρο? και απαιτητικο?, θα θ?λατε να μ?θετε περισσ?τερα για το Web Design και δεν σα? φτ?νει μ?νο το WP PinUp και θ?λετε να μ?θετε για την τελευτα?α λ?ξη στο web design, το Parallax design, ξετρ?πωσα για σα? τι? παρακ?τω πηγ??, φυσικ? στα αγγλικ?, θαυμ?στε:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

?

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍