ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WOOCOMMERCE-ESHOP-VIMATA-DIADIKASIA-DIMIOURGIAS

Β?ματα και διαδικασ?α δημιουργ?α? eshop σε Woocommerce

Περιεχ?μενα

Γεια σα? φ?λοι μου, π?ρα πολλο? απ? εσ?? που σα? ενδιαφ?ρει το ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν και ?χετε σκεφτε? να ανο?ξετε ?να eshop στο ?ντερνετ, ?σω? να θ?λατε σ?γουρα να ξ?ρετε ποια ε?ναι η διαδικασ?α απ? τεχνικ? σκοπι? για την δημιουργ?α εν?? eshop σε Woocommerce.

Το Woocommerce ε?ναι η εφαρμογ? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου και σ?μερα υποστηρ?ζει με επιτυχ?α το 25% των ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των που υπ?ρχουν στο ?ντερνετ.

?μα και εσε?? ?χετε στ?χο να ξεκιν?σετε σ?μερα ?να eshop, ? να δε?τε ?μα ?χετε στ?σει σωστ? το δικ? σα?, τ?τε θα πρ?πει σ?γουρα να διαβ?σετε παρακ?τω.

Ποια ε?ναι τα βασικ? β?ματα για την δημιουργ?α εν?? επαγγελματικο? eshop στο ?ντερνετ σ?μερα;

Επιγραμματικ? τα βασικ? β?ματα για να ξεκιν?σετε σ?μερα αλλ? και για να ?χετε ?ναν μπο?σουλα και να μην χ?σετε ?δικα χρ?νο για την δημιουργ?α του δικο? σα? eshop ε?ναι τα παρακ?τω:

1. Ε?ρεση και κατοχ?ρωση domain name

2. ?νοιγμα hosting

3. Δημιουργ?α logo και εταιρικ?? ταυτ?τητα?

4. Στ?σιμο τη? εφαρμογ?? eshop

5. Φωτογρ?φηση προ??ντων

6. Αν?βασμα προ??ντων

7. Σ?νδεση συστημ?των πληρωμ?ν (στην αρχ? δουλε?ει αυτ?ματα το paypal, αντικαταβολ?, τραπεζικ? μεταφορ?)

8. Σ?νδεση με τρ?πεζε?

9. Σ?νδεση με linkwise, skroutz, bestprice

10. Προ?θηση SEO Google στα οργανικ?, Google My Business, κατοχ?ρωση σε οδηγο?? κτλ.

11. Δημιουργ?α καμπ?νια? Google Adwords

12. Facebook διαφ?μιση και social media

13. Μηνια?α παρακολο?θηση και δημιουργ?α τη? ξεν?γλωσση? ? αγγλικ?? ?κδοση?

Α? π?με να τα δο?με ?να ?να αναλυτικ?.

1. Ε?ρεση και κατοχ?ρωση domain name

Η ε?ρεση και η κατοχ?ρωση εν?? κατ?λληλου domain name για να τρ?ξει το eshop σα? ε?ναι βασικ?? παρ?γοντα? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ.

Προτιμ?στε ?να domain name που να ε?ναι ε?χρηστο, να μην ε?ναι πολ? μεγ?λο και να μην ?χει πα?λε? αν?μεσα του. Τα πιο πετυχημ?να eshop στο ?ντερνετ αποτελο?νται απ? λ?γα γρ?μματα και ?χουν μοναδικ?τητα και αναγνωρισιμ?τητα, ?πω? θα πρ?πει να ?χει κ?θε σωστ? brand name.

Δε?τε μερικ? παραδε?γματα:

  • ebay.com
  • amazon.com
  • skroutz.gr

Οι συμβολισμο? και εδ? πα?ζουν το ρ?λο του? και βοηθ?νε στο να γ?νει το brand αλλ? και το domain name σα? αρεστ? στον κ?σμο και ε?κολο στην χρ?ση του.

2. ?νοιγμα hosting

Το hosting για να λειτουργ?σει σωστ? το eshop σα? θα πρ?πει να ε?ναι περ? οπ??, να ?χει δηλαδ? αρκετ? επεξεργαστικ? ισχ? και μν?μη για να μην σ?ρνεται το site σα?.

Οπ?τε η ιδ?α ?τι με 50€ και 100€ hosting θα κατακτ?σετε τον κ?σμο και θα πουλ?τε προ??ντα στα β?θη τη? Ασ?α?, μ?λλον μοι?ζει με απατηλ? ?νειρο ?μα δεν κ?νετε την αν?λογη προετοιμασ?α.

Ειδικ? ?μα σκ?φτεστε να τοποθετ?σετε δεκ?δε? προ??ντα, η ταχ?τητα φ?ρτωση? του? στο eshop και το hosting πα?ζουν καταλυτικ? ρ?λο.

Το τρ?το β?μα ε?ναι το λεγ?μενο branding ? η δημιουργ?α logo και εταιρικ?? ταυτ?τητα?.

?πω? ε?παμε και στο πρ?το β?μα, στο β?μα τη? κατοχ?ρωση? του domain name, το λογ?τυπο σα? ε?ναι η ταυτ?τητα τη? επιχε?ρηση? σα? και θα πρ?πει να κ?νετε επαγγελματικ? δουλει?.

4. Στ?σιμο τη? εφαρμογ?? eshop

Η εφαρμογ? eshop που προτε?νουμε ε?ναι το Woocommerce και μαζ? με αυτ? θα πρ?πει να εγκατασταθο?ν και πλ?θο? ?λλων πραγμ?των ?πω? το SSL, το WordPress, το θ?μα για το WordPress και κ?μποσα πρ?σθετα που ε?ναι απαρα?τητα για να τρ?ξει σωστ? το eshop σα?.

5. Φωτογρ?φηση προ??ντων

Η φωτογρ?φηση των προ??ντων σα? για το ηλεκτρονικ? κατ?στημα σα? ε?ναι και αυτ? σημαντικ? συστατικ? για την επιτυχ?α του eshop σα? σε περ?πτωση που δεν ?χετε ψηφιακ?? φωτογραφ?ε? απ? τον προμηθευτ? σα?.

Η φωτογρ?φηση θα πρ?πει να γ?νεται απ? επαγγελματ?α φωτογρ?φο σε ligtbox ? με την τεχνικ? mock up και θα πρ?πει να ε?ναι σ?ντομη και γρ?γορη.

Σε περ?πτωση που πρ?κειται να συμμετ?σχετε σε ?λλα πολυκαταστ?ματα ?πω? το skroutz, τ?τε θα πρ?πει να ?χετε λευκ?? φωτογραφ?ε? χωρ?? φ?ντο.

6. Αν?βασμα προ??ντων

Κατ?πιν αφο? φωτογραφ?σετε τα προ??ντα σα?, θα πρ?πει να επεξεργαστε?τε τι? φωτογραφ?ε? σα? και να τι? ανεβ?σετε στο eshop σα?, μαζ? με την περιγραφ?, του? τ?τλου? και τι? τιμ?? του?.

Το αν?βασμα των προ??ντων μπορε? να γ?νει ?να ?να εκτ?? και ?μα ?χετε λ?στα σε xml ? σε csv απ? τον προμηθευτ? σα? οπ?τε μπορε? να γ?νει με import.

7. Σ?νδεση συστημ?των πληρωμ?ν (στην αρχ? δουλε?ει αυτ?ματα το paypal, αντικαταβολ?, τραπεζικ? μεταφορ?)

Εκτ?? απ? την αντικαταβολ?, την τραπεζικ? κατ?θεση και το paypal που οι ρυθμ?σει? ε?ναι παιχνιδ?κι, η σ?νδεση με την τρ?πεζα ? με τι? τρ?πεζε? χρει?ζεται λ?γο περισσ?τερο χρ?νο γιατ? εμπερι?χει και τα τεχνικ? τεστ που ζητ?ει η κ?θε τρ?πεζα για λ?γου? ασφαλε?α? αλλ? και λειτουργικ?τητα?.

Στην συν?χεια θα πρ?πει να ρυθμ?σετε και του? τρ?που? αποστολ?? και τα επιμ?ρου? κ?στη τη? αποστολ??. Σα? συμβουλε?ω για αρχ? να προτιμ?σετε δωρε?ν αποστολ? και δωρε?ν αντικαταβολ? ?μα ε?ναι εφικτ?.

8. Σ?νδεση με τρ?πεζε?

Η σ?νδεση με τι? τρ?πεζε? θα π?ρει λ?γο περισσ?τερο χρ?νο και συν?θω? θα χρειαστε?τε και κ?ποιο πληρωμ?νο πρ?σθετο για να το κ?νετε. Ο χρ?νο? σ?νδεση? με ?να τραπεζικ? σ?στημα πληρωμ?ν με το eshop σα? ε?ναι συν?θω? απ? 3 ?ω? 15 ημ?ρε? αν?λογα με την τρ?πεζα.

9. Σ?νδεση με linkwise, skroutz, bestprice

Για να προωθ?σετε τι? υπηρεσ?ε? σα? και τα προ??ντα σα? και να πετ?χετε μεγαλ?τερη κ?λυψη θα πρ?πει να μπε?τε παντο? και να εκμεταλευτε?τε τι? υπηρεσ?ε? των affiliate marketing εταιρει?ν ?πω? η linkwise και των μεγ?λων συγκριτικ?ν πολυκαταστημ?των ?πω? το skroutz, bestprice, bouldoza κτλ.

Η σ?νδεση με κ?θε μια απ? αυτ?? τι? ιστοσελ?δε? απαιτε? κ?ποιο αρχικ? κ?στο? συν κ?στο? αν? κλικ ? αν? π?ληση. Επ?ση? υπ?ρχει και κ?ποιο τεχνικ? κ?στο? για την διασ?νδεση του eshop σα?.

10. Προ?θηση SEO Google στα οργανικ?, Google My Business, καταχ?ρηση σε οδηγο?? κτλ.

Το δ?κατο β?μα, αυτ? τη? προ?θηση? του eshop σα? στην Google και στι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι κρ?σιμο για την βιωσιμ?τητα τη? επιχε?ρηση? σα? στο ?ντερνετ.

Η οργανικ? επισκεψιμ?τητα?ε?ναι το καλ?τερο ε?δο? επισκεψιμ?τητα? απ? ?ποψη μετατροπ?ν επισκεπτ?ν σε πελ?τε? και θα πρ?πει να δ?σετε ιδια?τερη βαρ?τητα απ? τον πρ?το κι?λα? μ?να? λειτουργ?α? του eshop σα?.

Για την ακρ?βεια θα πρ?πει να λ?βετε υπ?ψιν τι? λ?ξει? κλειδι? και το SEO του eshop σα? πριν ακ?μα ξεκιν?σετε να το φτι?χνετε.

Με το που θα το ολοκληρ?σετε θα πρ?πει να σχεδι?σετε μια ρεαλιστικ? καμπ?νια SEO με κ?ποιον ειδικ? στο ε?δο? και να θ?σετε ?να χρονοδι?γραμμα για ?να ?το? για να βγε?τε στην Google.

Το Google My Business?για να φα?νεστε στι? τοπικ?? αναζητ?σει??και η καταχ?ρηση του eshop σα? σε επαγγελματικο?? οδηγο?? ε?ναι και αυτ? αναγκα?α για να ανεβε?τε στη Google αλλ? και για να γ?νετε γνωστο?.

11. Δημιουργ?α καμπ?νια? Google Adwords

To Google Adwords ε?ναι συνοδευτικ? τη? καμπ?νια? SEO και δεν σημα?νει ?τι θα πρ?πει να κ?νετε ?να απ? τα δ?ο ? επειδ? κ?νετε SEO να μην κ?νετε και Adwords.

To Google Adwords δεν σημα?νει ?τι θα σα? φ?ρει κ?ποια επισκεψιμ?τητα στο site σα? η οπο?α θα ε?ναι και η κατ?λληλη για εσ??. Δηλαδ? δεν σημα?νει ?τι θα ?χει και αποτ?λεσμα.

To Google Adwords δεν συν?σταται για ?λε? τι? αγορ?? και για ?λα τα ε?δη και τα eshop. Για να μ?θετε αν κ?νει για το δικ? σα? eshop θα πρ?πει πρ?τα να το δοκιμ?σετε τουλ?χιστον για 3 μ?νε? και να κ?νετε τι? αν?λογε? διορθ?σει? στην καμπ?νια σα?.

12. Facebook διαφ?μιση και social media

Το Facebook καθ?? και ?λα τα ?λλα social media ε?ναι χρ?σιμα για να προωθ?σετε το eshop σα? αλλ? και για να ανεβε?τε στη Google.

Το facebook επ?ση? σα? παρ?χει και ?να ?ξτρα καν?λι διαφ?μιση? στον κ?σμο που βρ?σκεται σε αυτ? και που ?σω? δεν θα μπορο?σατε να του? προσεγγ?σετε με ?λλον τρ?πο για να γνωστοποι?σετε την υπηρεσ?α σα? και το προ??ν σα?.

?μω? δεν σημα?νει και π?λι ?τι θα ?χετε 100% επιτυχ?α γιατ? η διαφ?μιση στο Facebook δεν ε?ναι το κατ?λληλο μ?σο προ?θηση? για κ?θε ιστοσελ?δα και για κ?θε eshop.

Κ?θε κλ?δο? ?χει τι? δικ?? του ιδιαιτερ?τητε? και θα πρ?πει να δημιουργ?σετε δι?φορε? εκστρατε?ε? για να μπορ?σετε να δε?τε ?μα δουλε?ει ? ?μα θα δουλ?ψει για εσ??.

13. Μηνια?α παρακολο?θηση και δημιουργ?α τη? ξεν?γλωσση? ? αγγλικ?? ?κδοση?

Η μηνια?α παρακολο?θηση του eshop σα? και οι βελτι?σει? ? οι αλλαγ?? ?που χρει?ζονται ε?ναι κ?τι που θα σα? συνοδε?ει για π?ντα απ? την στιγμ? που το φτι?ξατε.

Κ?θε μ?να θα πρ?πει να κ?νετε τα απαρα?τητα update στον κ?δικα και στα πρ?σθετα για λ?γου? ασφαλε?α? αλλ? και για να ε?στε μπροστ? απ? τον ανταγωνισμ? σα?.

Παρ?λληλα θα πρ?πει να ανεβ?ζετε τα ν?α προ??ντα αν? εποχ? ?μα ?χετε ε?δη που αλλ?ζουν το χειμ?να και το καλοκα?ρι, να γρ?φετε ?ρθρα στο blog σα? και να στ?λνετε newsletter ?στε να κρατ?τε του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? ζεστο??.

H συνεχ?? βελτ?ωση του eshop σα? κ?θε μ?να ε?ναι ο μοναδικ?? τρ?πο? για να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα? και να κερδ?σετε περισσ?τερου? ν?ου? πελ?τε?.

Πιστε?ω να σα? βο?θησα να αποκτ?σετε μια πρ?τη εικ?να για το τι χρει?ζεται να κ?νετε για να ξεκιν?σετε ?να επαγγελματικ? eshop στο ?ντερνετ.

Δε?τε περισσ?τερα για τα eshop σε Woocommerce:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍