ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

youtube

VIDEO MARKETING: Γιατ? θα πρ?πει να φτι?ξετε το δικ? σα? β?ντεο

Πω? θα αυξ?σετε τα ποσοστ? μετατροπ??, κερδ?ζοντα? backlinks απ? δεκ?δε? β?ντεο κ?ναλα

Το YouTube ε?ναι η δε?τερη μεγαλ?τερη μηχαν? αναζ?τηση? μετ? τη Google και το μεγαλ?τερο social media παγκοσμ?ω? με το Facebook να ?ρχεται δε?τερο.

Η εταιρ?α YouTube εδρε?ει στο Σαν Μπρο?νο τη? Καλιφ?ρνια, και χρησιμοποιε? την τεχνολογ?α Adobe Flash Video και HTML5 για να εμφανιστε? μια μεγ?λη ποικιλ?α απ? το περιεχ?μενο φτιαγμ?νο απ? χρ?στε?, συμπεριλαμβανομ?νων των β?ντεο κλιπ ταινι?ν, κλιπ τηλε?ραση?, β?ντεο και μουσικ??, καθ?? και ερασιτεχνικ? περιεχ?μενο, ?πω? το video blogging και σ?ντομα πρωτ?τυπα β?ντεο.

Μεγαλ?τερο μ?ρο? του περιεχομ?νου στο YouTube ?χει φορτωθε? απ? μεμονωμ?να ?τομα, αλλ? και μ?σα μαζικ?? ενημ?ρωση? και ι ?λλα παγκ?σμια δ?κτυα τηλε?ραση? και ?λλοι παρ?χουν ορισμ?νο απ? το υλικ? του? μ?σω των καναλι?ν του? στο YouTube , ω? μ?ρο? του προγρ?μματο? συνεργασ?α? με το YouTube.

Μπορε?τε να? δε?τε ?λα τα β?ντεο που ?χω δημιουργ?σει για την κατασκευ? ιστοσελ?δων, την βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? και το WordPress στα παρακ?τω καν?λια στο ?ντερνετ που διατηρ?:

Εκτ?? απ? τα τρ?α αυτ? βασικ? βιντεοκ?ναλα υπ?ρχουν ακ?μα δεκ?δε? ?λλα συνδρομητικ? β?ντεο social media και πολλ? ?λλα που δεν ε?ναι ?ξια αναφορ??. Πω? το ξ?ρω; Γιατ? απλο?στατα ?χω δημιουργ?σει στα περισσ?τερα απ? αυτ? λογαριασμ? και ?χω ανεβ?σει και σε αυτ? κ?μποσα β?ντεο.

Γιατ? να προτιμ?σετε και τη δ?ναμη του β?ντεο στο ?ντερνετ;

Το β?ντεο μ?ρκετινγκ ε?ναι πολ? σημαντικ? στο να γ?νεται γνωστο? αλλ? και να δημιουργ?σετε ?να ν?ο καν?λι επικοινων?α? με το κοιν? σα? και του? πελ?τε? σα?. Πολλο? απ? του? πελ?τε? σα? δεν ε?ναι ?νθρωποι που διαβ?ζουν ? δεν του? αρ?σει το δι?βασμα. Αυτο?? θα του? χ?σετε ε?ν δεν επιχειρ?σετε να προβ?λετε την ιστοσελ?δα σα? μ?σα απ? ?να καν?λι στο YouTube.

Το μεγαλ?τερο ποσοστ? των υποψ?φιων πελατ?ν σα? θα πειστε? περισσ?τερο για την ποι?τητα των υπηρεσι?ν και τη? εργασ?α? σα? μ?σα απ? το β?ντεο παρ? απ? το κε?μενο και την ιστοσελ?δα σα? μ?νο.

Για αυτ? και μ?νο το λ?γο το β?ντεο ε?ναι το νο?μερο 2 μετ? το email marketing στην δημιουργ?α πελατ?ν απ? την δεξαμεν? των επισκεπτ?ν σα?. Το β?ντεο μ?ρκετινγκ π?ντα ε?χε πολ? μεγ?λο ποσοστ? μετατροπ?ν.

Απ? ?ποψη SEO, οι μηχαν?? αναζ?τηση? δουλε?ουν ακ?μα και σ?μερα κατ? 90% με κε?μενα, να μην πω κατ? 99%! Το β?ντεο ?μω? παρ?χει περισσ?τερο domain authority και βελτι?νει τα ποιοτικ? χαρακτηριστικ? τη? ιστοσελ?δα? σα? ?πω? την μεγαλ?τερη παραμον? των επισκεπτ?ν σε αυτ?ν και την σημαντικ? με?ωση του bounce rate.

Β?ντεο μ?ρκετινγκ και personal branding

Η δ?ναμη τη? εικ?να? αλλ? και του β?ντεο ε?ναι κ?τι αναντικατ?στατο. Θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να εκμεταλλευτε?τε απ? τη πρ?τη στιγμ? που βγα?νετε στο ?ντερνετ με μ?α ιστοσελ?δα ?στω και εταιρικ? αυτ? την δ?ναμη και να την μετατρ?ψετε σε πελ?τε? και χρ?ματα.

?σε? πιο πολλ?? φορ?? ?χει κ?ποιο? υποψ?φιο? πελ?τη? να σα? δει στο β?ντεο ? σε φωτογραφ?α, τ?σε? πιο πολλ?? πιθαν?τητε? ?χετε να κερδ?σετε αυτ?ν τον πελ?τη.

Το ?ντερνετ δεν ε?ναι το κατ?λληλο μ?σο για να κρυφτε?τε ? για να ντρ?πεστε. Θα πρ?πει να ?χετε τη δ?ναμη να εκθ?σετε τον εαυτ? σα? σε χιλι?δε? ?τομα για να μπορ?σετε να κερδ?σετε ?να μικρ? ποσοστ? που θα γ?νουν οι πελ?τε? σα?.

Δε?τε περισσ?τερα για τη δ?ναμη του β?ντεο στην ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍