ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Βγ?λτε λεφτ? με το Affiliate Marketing

Το affiliate marketing ε?ναι ?να? απ? του? πολλο?? τρ?που? για βγ?λει κ?ποιο? χρ?ματα σ?μερα απ? το ?ντερνετ ? και να δημιουργ?σει τη δικ? του ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση.

Μετ? απ? ενδελεχ? ?ρευνα και αφο? δοκ?μασα περ?που στα 50 προγρ?μματα affiliate marketing -συνεργατικ? μ?ρκετινγκ στα ελληνικ?- επ?λεξα ?να που πιστε?ω ε?ναι στα μ?τρα τη? ελληνικ?? αγορ?? και αποφ?σισα να σα? το παρουσι?σω εδ? με αυτ? το β?ντεο και το ?ρθρο.

Β?βαια η παρουσ?αση αυτ? δεν ε?ναι αφιλοκερδ??! Γιατ? ?σοι ακολουθ?σουν τι? συμβουλ?? μου και εγγραφο?ν στην εταιρε?α affiliate marketing που θα σα? αποκαλ?ψω στο επ?μενο ?ρθρο!? Το ξ?ρω γ?νομαι κακ??, αλλ? αυτ? το κ?νω για 2 βασικο?? λ?γου?:

 1. Να γραφτε?τε στη λ?στα μου για να μην χ?νεται καμ?α αναν?ωση, καν?να β?ντεο και καν?να ?ρθρο απ? την ιστοσελ?δα μου, τα οπο?α ε?ναι μοναδικ?!
 2. Να σα? προετοιμ?σω με ?να πολ? σπ?σιαλ δ?ρο στο επ?μενο ?ρθρο: Η λ?ση στην κρ?ση: Affiliate Marketing.

Οι 10 πρ?τοι που θα εγγραφο?ν στο συγκεκριμ?νο πρ?γραμμα affiliate marketing θα ?χουν απ? μια ?ρα δωρε?ν coaching, συμβουλευτικ? συν?ντηση μαζ? μου μ?σω Facebook video call. Για να μπορ?σουν να ξεκιν?σουν δυνατ? τη ν?α του? επιχε?ρηση στο ?ντερνετ!

Για αυτ? προλ?βετε, με?νετε συντονισμ?νοι με τι? τελευτα?ε? ενημερ?σει? τη? σελ?δα? μου, απλ?? γραφτε?τε εντελ?? δωρε?ν!

SEO-GOOGLE-7

Τι ε?ναι το affiliate marketing;

Τι ε?ναι το affiliate marketing? Το Affiliate marketing ε?ναι η χρ?ση μια ιστοσελ?δα? που πουλ?ει προ??ντα ? υπηρεσ?ε? απ? ?λλε? ιστοσελ?δε? που ονομ?ζονται affiliates ? συνεργ?τε? για να την βοηθ?σει να προωθ?σει τα προ??ντα τη?.

Διαφορετικ? λ?γεται και online marketing ? internet marketing ? performance marketing. To performance marketing ε?ναι μια μ?θοδο? μ?ρκετινγκ ?που ?λλε? συνεργαζ?μενε? ιστοσελ?δε? πουλ?νε ηλεκτρονικ? τα προ??ντα ? τι? υπηρεσ?ε? που παρ?χει?.

Εταιρε?ε? που ?χω δοκιμ?σει και δεν μου ?ρεσαν

Π?ρα πολλ?? εταιρε?ε? ?χω δοκιμ?σει στο παρελθ?ν σχετικ?? με το affiliate marketing. Η μεγαλ?τερη ?λων ε?ναι η clickbank, η οπο?α ?μω? δεν ε?ναι ιδανικ? για την ελληνικ? αγορ? γιατ? ?χει προγρ?μματα μ?νο στα αγγλικ? και σε ?λλε? γλ?σσε?.

Απ? τα κορυφα?α προγρ?μματα που ξεχ?ρισα για την αγγλοσαξονικ?, αλλ? και την παγκ?σμια αγορ? ε?ναι τα παρακ?τω:

 1. LinkShare
 2. Commission Junction
 3. ShareASale
 4. Amazon Associates
 5. Google Affiliate Network
 6. ClixGalore
 7. PeerFly.com
 8. ClickBank
 9. MaxBounty
 10. Neverblue.com

Τα μειονεκτ?ματα του? ?μω? ε?ναι και αυτ? μοναδικ?:

 1. Τα περισσ?τερα απ? αυτ? τα προγρ?μματα affiliate marketing ?χουν καε? απ? μ?να του? λ?γο spam.
 2. Tο ποσοστ? επιτυχ?α? στην εφαρμογ? των γν?σεων αυτ?ν των προγραμμ?των ε?ναι λιγ?τερο απ? 3%! Αυτ? οφε?λεται κυρ?ω? στον συνδυασμ? των γν?σεων και ?χι στο πρ?γραμμα affiliate marketing αυτ? καθεαυτ?.
 3. Δεν ε?ναι προσαρμοσμ?να ?λα για τα ?λα τα ?τομα, τι? αγορ?? και τι? γλ?σσε? ?λου του κ?σμου. Δεν γ?νεται ?λοι να ?χουμε τι? ?διε? αν?γκε?.

Π?? να πετ?χετε στο affiliate marketing

Το να πετ?χω στο affiliate marketing δεν ε?ναι δ?σκολο, αρκε? να ?χω τι? γν?σει? και την εμπειρ?α που χρει?ζεται, αλλ? πρ?τα πρ?πει να ?χω ?να στ?χο στο ξεκ?νημ? μου. Εκτ?? απ? τον στ?χο, χρει?ζομαι και την αν?λογη νοοτροπ?α του να θ?λω να κ?νω ?τι μπορ? για να πετ?χω και ?σο καιρ? χρει?ζεται.

Η στ?χοι σα? στο affiliate marketing ε?ναι αποτ?λεσμα των προσωπικ?ν σα? στ?χων. Ο νου? σα? ε?ναι το εργαλε?ο το οπο?ο θα σα? βοηθ?σει να πετ?χετε τον στ?χο σα?. Η σκ?ψη οδηγε? σε δρ?ση και η δρ?ση σε αποτελ?σματα. Αυτ? που πρ?πει να κ?νετε ε?ναι να ξεκιν?σετε επικ? δρ?ση για να ?χετε επικ? αποτελ?σματα στο ?ντερνετ.

Το πρ?το β?μα που πρ?πει να κ?νετε ε?ναι να γραφτε?τε στην ιστοσελ?δα μου.

Χρησιμοποι?στε το You First Branding

Τι ε?ναι το You First Branding;

Το You First Branding ε?ναι να χτ?ζουμε το ?νομα μ?? σαν επαγγελματ?ε? και το πρ?σωπ? μα? χωρ?? ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ και περισπασμο?? και ανεξαρτ?τω? εταιρει?ν. Οι εταιρε?ε? ?ρχονται και παρ?ρχονται ?μω? εμε?? δεν ?χουμε χρ?νο να κα?με του? συνεργ?τε? μα? και να κρυβ?μαστε π?σω απ? αστραφτερ?? και γυαλιστερ?? εταιρε?ε?.

Οι νεοεισερχ?μενοι στο δικτυακ? μ?ρκετινγκ και γενικ? στο marketing καλο?νται να ξοδ?ψουν χρ?ματα για να παρακολουθ?σουν ?λα αυτ? τα σεμιν?ρια που θα του? κ?νουν ειδικο?? στο δικτυακ? μ?ρκετινγκ. Μετ? απ? μερικ?? χιλι?δε? ευρ? αργ?τερα και αφο? το ?νειρο ?χει σβ?σει βλ?πουν ?τι ?λα αυτ? που διδ?χθηκαν δεν δουλε?ουν και απογοητευμ?νοι τα παρατ?νε αισθαν?μενοι εξαπατημ?νοι.

Η αλ?θεια ε?ναι ?τι π?σανε θ?ματα του ?διου του? του εαυτο? και του μ?ρκετινγκ? τη? εταιρε?α?.? Και αυτ? ε?ναι μοιρα?ο να γ?νει γιατ? ποιο? μπορε? να π?ει κ?ντρα σε μια εταιρε?α εκατομμυρ?ων με χιλι?δε? επιστ?μονε?? και επιστημονικ? μ?ρκετινγκ; Ποιο? μπορε? να τα β?λει με του? ειδικο?? και την ψυχολογ?α του καταναλωτ?;

Ε?ναι αδ?νατο να επιβι?σετε με τι? μεγ?λε? εταιρε?ε? κολοσσο??! Απλ?? θα σα? φ?νε ζωντανο??! Το μ?νο που μπορε?τε να κ?νετε ε?ναι να αλλ?ξετε στρατηγικ? και να εφαρμ?σετε το δικ? σα? σ?στημα που θα βασ?ζεται στο personal branding.

Πολλο? επαγγελματ?ε? του μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ ?χουνε αγγ?ξει και αυτο? με τον τρ?πο του? τα ?ρια των σο?περσταρ σε εισοδ?ματα και σε φ?μη. Δεν θ?λω να αναφ?ρω τ?ρα κ?ποιου?, αλλ? πολλο? bloggers ?χουν γ?νει εκατομμυριο?χοι. Π?? το κατ?φεραν αυτ?; Απλ?? προβ?λλοντα? τον εαυτ? του? και δημιουργ?ντα? μοναδικ? περιεχ?μενο.

 

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍