ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ-1

Βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων: 7 συμβουλ?? για κορυφα?α αποτελ?σματα

Η βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων ε?ναι μια ?λλη εκδοχ? του SEO ? ΣΕΟ στα ελληνικ? που αποτελε? το ακρων?μιο τη? φρ?ση? Search Engine Optimization ? Βελτιστοπο?ηση Ιστοσελ?δων για τι? Μηχαν?? Αναζ?τηση?.

Επειδ? ?μω? το ΒΙΜΑ (Βελτιστοπο?ηση Ιστοσελ?δων για τι? Μηχαν?? Αναζ?τηση?) σαν ακρων?μιο ε?ναι αρκετ? αδ?κιμο και δεν θα παρ?πεμπε σημειωτικ? στο αγγλικ? ομ?τιμο ?ρο του, ?χει επικρατ?σει το SEO.

Με το ?ρο βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων εννοο?με το ?διο πρ?γμα με το SEO.

Γιατ? ?γραψα αυτ? το ?ρθρο για την βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων

Ο λ?γο? ?ταν για να σα? δ?σω μερικ?? πρακτικ?? συμβουλ?? και ερεθ?σματα ?στε να βελτι?σετε την ορατ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? με απλ? και κατανοητ? β?ματα.

Εντ?ξει σ?ρυ για την παραμ?θα, απλ? με τον ΣΥΡΙΖΑ την τελευτα?α τετραμησιετ?α ?χουμε αρχ?σει να λ?με ?λοι ψ?ματα μεταξ? μα?. Επειδ? μου αρ?σει να διδ?σκω με παραδε?γματα θα σα? αποκαλ?ψω τον πραγματικ? λ?γο.

?γραψα το ?ρθρο για την βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων γιατ? απλ?? και μ?νο με μ?α μικρ? ?ρευνα που ?κανα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, στη Google δηλαδ? ανακ?λυψα πω? δεν εμφαν?ζομαι πουθεν? με αυτ?ν τον ?ρο αναζ?τηση?.

Πολ? λογικ? γιατ? ποτ? δεν κ?λυψα με κ?ποιο περιεχ?μενο, ?ρθρο ? σελ?δα αυτ? τον ?ρο αναζ?τηση?. Για να μπορ?σω να καλ?ψω αυτ? τον ?ρο αναζ?τηση?, να πι?σω με ?λλα λ?για αυτ? την λ?ξη κλειδ?, θα ?πρεπε να δημιουργ?σω μια ?μορφη και περιεκτικ? σελιδο?λα ?πω? αυτ? με ξεκ?θαρη την λ?ξη κλειδ? στο URL, στον τ?τλο, στο alt text τη? εικ?να?, στην κεφαλ?δα 1, στην κεφαλ?δα 2, στο meta description και μετ? να δημιουργ?σω και μερικ? απλ? και καθημεριν? backlinks προ? αυτ?ν.

Τ?ρα που εξηγηθ?καμε, μπορε?τε να διαβ?σετε παρακ?τω και να δε?τε τι? 7 μικρ?? αλλ? πολ? πρακτικ?? συμβουλ?? για να ?χετε κορυφα?α αποτελ?σματα στην βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων.

Α? ξεκιν?σουμε γρ?γορα με το πρ?το.

1. Βρε?τε τι? λ?ξει? κλειδι? που χαρακτηρ?ζουν την αγορ? σα?

Θα πρ?πει να βρε?τε τα money keywords.

Τα money keywords ε?ναι οι λ?ξει? κλειδι? που εν?χουν πρ?θεση αγορ??, ε?ναι οι λ?ξει? και οι ?ροι αναζ?τηση? που χρησιμοποιο?ν οι χρ?στε? για να επισκεφτο?ν την ιστοσελ?δα σα? ?ταν θ?λουν να αγορ?σουν κ?τι απ? εσ??.

Α? μην κρυβ?μαστε. Κ?θε ιστοσελ?δα ε?ναι ?να ηλεκτρονικ? μαγαζ? εμμ?σω? ? αμ?σω?. Υπ?ρχει το eshop που πουλ?ει αγαθ? και υπ?ρχουν και ιστοσελ?δε? που πουλ?νε υπηρεσ?ε? ?πω? οι δικηγ?ροι, μηχανικο?, συμβολαιογρ?φοι, γιατρο? κτλ.

Κ?θε κλ?δο? ?χει τι? δικ?? του λ?ξει? κλειδι? με τι? οπο?ε? ψ?χνει να βρει αυτ? που θ?λει ο μ?σο? χρ?στη? του ?ντερνετ που θ?λει να γ?νει πελ?τη? σα?.

2. Βγε?τε στην πρ?τη τρι?δα τη? Google με τα money keyword

Το δε?τερο β?μα, φαντ?ζει πολ? απλ? αλλ? ε?ναι το δυσκολ?τερο ?λων γιατ? το να βγει? πρ?το? στη Google και να διατηρ?σει? τι? θ?σει? σου ε?ναι κ?τι εξαιρετικ? δ?σκολο ?μα δεν ε?στε ?μπειροι επαγγελματ?ε? στο SEO.

Μια λα?κ? ρ?ση λ?ει πω? ?μα θ?λει? να κρ?ψει? κ?τι, β?λτο στην δε?τερη σελ?δα τη? Google και δεν θα το βρει κανε??. Και αυτ? ισχ?ει ?μα λ?βουμε υπ?ψιν μα? ?τι το 95% δεν προχωρ?ει ποτ? στην δε?τερη σελ?δα αποτελεσμ?των τη? Google.

Μια παλαι?τερη ?ρευνα τη? Google το 2014 για σταθερο?? υπολογιστ?? ?δειξε ?τι το 71% κ?νει κλικ σε κ?ποιε? απ? τι? ιστοσελ?δε? που βρ?σκονται στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, εν? η δε?τερη και η τρ?τη σελ?δα πα?ρνουν μ?λι? και μετ? β?α? το 6% των χτυπημ?των.

Αυτ? τα στατιστικ? ?χουν αρχ?σει να δυσχερα?νουν τα τελευτα?α χρ?νια αφο? η Google ?ρχισε να δε?χνει εμπλουτισμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? με διαφημ?σει?, τοπικ? αποτελ?σματα, γραφ?ματα γν?σεω?, απαντ?σει? σε ερωτ?σει? και πολλ? ?λλα που μπερδε?ουν τον μ?σο χρ?στη.

Εν π?ση περιπτ?σει, το σκεπτικ? ε?ναι απλ?, βγε?τε στην πρ?τη τρι?δα με τα money keywords για να μπορ?σετε να επιβι?σετε και να κερδ?σετε ν?ου? πελ?τε?.

3. Διευκολ?νετε την διαδικασ?α αγορ??

Η διευκ?λυνση τη? διαδικασ?α? αγορ?? ?ποια και αν ε?ναι αυτ?, ε?ναι κ?τι σημαντικ?. Π?ση ?ρα χρει?ζεται ο μ?σο? χρ?στη? για να αγορ?σει κ?τι απ? το eshop σα?; Π?σο χρ?νο χρει?ζεται για να σα? π?ρει τηλ?φωνο ? να συμπληρ?σει τη φ?ρμα προσφορ??;

Μπορε? κ?ποιο? να βρει ε?κολα τα στοιχε?α επικοινων?α? ? θα πρ?πει να φ?γει απ? την ιστοσελ?δα σα? και να μπει στην σελ?δα σα? στο facebook για να σα? στε?λει μ?νυμα ? να βρει το email σα?;

Κ?θε κλικ μετρ?ει αρνητικ? και για αυτ? θα πρ?πει να σκεφτε?τε ?σο πιο απλ? γ?νεται. Ηλεκτρονικ? καταστ?ματα που απαιτο?ν πολλ? κλικ ? εγγραφ? του χρ?στη για να αγορ?σει δεν ε?ναι και τ?σο φιλικ? και βλ?πουν λ?γε? ? καθ?λου πωλ?σει?.

Δε?τε περισσ?τερα στο πολ? ενδιαφ?ρον ?ρθρο: Γιατ? δεν πουλ?ει το eshop μου;

4. Μει?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση?

Η βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων, στα αγγλικ? λ?γεται και website optimization ?χει να κ?νει και με την ταχ?τητα φ?ρτωση?.

Η με?ωση τη? ταχ?τητα? φ?ρτωση? μια? ιστοσελ?δα? ?χει ευεργετικ?? συν?πειε? τ?σο στην κατ?ταξη των μηχαν?ν αναζ?τηση? και τη? Google αλλ? και στην α?ξηση τη? επισκεψιμ?τητα?, τη? παραμον?? των υποψ?φιων πελατ?ν στην ιστοσελ?δα? σα? και ?λλων ποιοτικ?ν στοιχε?ων.

Η με?ωση τη? ταχ?τητα? φ?ρτωση? μει?νει το ποσοστ? εγκατ?λειψη?, το ποσοστ? εγκατ?λειψη? του καλαθιο? αγορ?ν και αποτελε? και απ? μ?νη τη? παρ?γοντα κατ?ταξη?.

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? μπορε?? να μειωθε? με τα παρακ?τω β?ματα:

 • Αναβ?θμιση του hosting
 • Δι?ρθωση του κ?δικα τη? ιστοσελ?δα? σα?
 • Με?ωση των γραφικ?ν και του μεγ?θου? σε MB κ?θε σελ?δα? απ? το site σα?
 • Αλλαγ? του wordpress theme κτλ.

5. Αφαιρ?στε τα περιττ? απ? το site σα?

?,τι δεν χρει?ζεται για να ωθ?σει τον τελικ? σα? πελ?τη να αγορ?σει θα πρ?πει να εξοντ?νεται, να σκοτ?νεται, να αφαιρε?ται χωρ?? δε?τερη σκ?ψη. Η δε?τερη σκ?ψη θα ?ρθει μετ?, εφ?σον μελετ?σετε τα αποτελ?σματα που σα? ?χουν φ?ρει οι βελτι?σει? που ?χετε κ?νει στην ιστοσελ?δα σα?.

?να καλλ?γραμμο site ε?ναι αυτ? που δεν ?χει περιττ? βαρ?δια και ναι μεν ε?ναι απλ?, ?χει ?μω? τ?ση πληροφορ?α σωστ? τοποθετημ?νη ?στε να διευκολ?νει τον χρ?στη να κ?νει μια αβ?αστη και απρ?σκοπτη αγορ?.

6. Βελτι?στε την εμπειρ?α του χρ?στη

Το user experience ε?ναι ?να? ?ρο? που χρησιμοποιε?τε κατ? κ?ρον στο ?ντερνετ μ?ρκετινγκ, στον σχεδιασμ? ιστοσελ?δων και στο SEO.

Μην στοχε?ετε στο να βελτι?σετε απλ?? και μ?νο την εμπειρ?α του χρ?στη, εστιαστε?τε στο πω? μπορε?τε να κ?νετε την επ?σκεψη εν?? υποψ?φιου πελ?τη στην ιστοσελ?δα σα? εμπειρ?α.

User experience: εστιαστε?τε στο πω? μπορε?τε να κ?νετε την επ?σκεψη εν?? υποψ?φιου πελ?τη στην ιστοσελ?δα σα? εμπειρ?α.

Β?λτε συνα?σθημα, τον?στε τα χρ?ματα που του αρ?σουν, κ?ντε την ?κπληξη με την ποι?τητα για να θυμ?ται την επ?σκεψη στην ιστοσελ?δα σα? ?χι ω? μια ακ?μα επ?σκεψη σε ?να απρ?σωπο site, αλλ? ω? μια πραγματικ? εμπειρ?α.

7. Μ?πω? ?ρθε η ?ρα να δημιουργ?σετε ?να ν?ο site;

?μα σα? ?χει κουρ?σει το παλι?, η ?ρα για ?να φρεσκ?ρισμα ? ανασχεδιασμ? ε?ναι ?τι χρει?ζεστε για να αλλ?ξετε look και να προσαρμ?σετε ?λε? τι? βελτι?σει? που ?χετε στο νου σα? στη ν?α σα? ιστοσελ?δα.

Ο ανασχεδιασμ?? τη? ιστοσελ?δα? σα? θα πρ?πει να γ?νει αφο? πρ?τα καταγρ?ψετε μ?σω split testing το τι αλλαγ?? θα πρ?πει να γ?νουν εκτ?? απ? τι? τεχνικ?? αλλαγ?? οι οπο?ε? ε?ναι στ?νταρ στον χ?ρο τη? βελτιστοπο?ηση?.

Το ξ?ρω ?τι πολλο? απ? εσ?? μπορε? να ?χετε σχεδι?σει την ιστοσελ?δα σα? μ?λι? τ?ρα, ?μω? αυτ? δεν σημα?νει κ?τι. Αρκε? να σα? αναφ?ρω ?τι το 90% των ιστοσελ?δων που ε?ναι του κουτιο? και μου ?ρχονται για SEO χρ?ζουν ανασχεδιασμο? γιατ? οι διορθ?σει? που πρ?πει να γ?νουν για να ευθυγραμμιστε? η ιστοσελ?δα σα? με τον αλγ?ριθμο κατ?ταξη? τη? Google ε?ναι τ?σε? πολλ?? που δεν αξ?ζει τον κ?πο να το διορθ?σει? αλλ? να το ξαναφτι?ξει? απ? την αρχ?.

Οι λ?γοι που οδηγο?ν στον ανασχεδιασμ? μια καινο?ρια? ιστοσελ?δα? ε?ναι αρκετο? με τον σημαντικ?τερο να ε?ναι η ?γνοια του προγραμματιστ? ? του web designer που ?φτιαξε την ιστοσελ?δα των βασικ?ν αρχ?ν του SEO.

Αυτο? οι web designers σχεδι?ζουν ιστοσελ?δε? μ?νο και μ?νο για να εξυμν?σουν το σχεδιαστικ? του ταλ?ντο και να εντυπωσι?σουν γραφιστικ? τον πελ?τη. Δυστυχ?? ?μω? οι εντυπ?σει? ξεθωρι?ζουν ?ταν το site π?φτει στην τελευτα?α σελ?δα τη? Google και μετ? την τρ?τη επ?σκεψη στην ?δια ιστοσελ?δα.

Βλ?πετε ακ?μα και τα πιο φανταχτερ? γραφικ? τα βαρι?ται το ανθρ?πινο μ?τι ?ταν παραμ?νουν ?δια και δεν αλλ?ζουν.

Η κατασκευ? μια? ιστοσελ?δα? δεν θα πρ?πει να ε?ναι αυτοσκοπ??, αλλ? θα πρ?πει να εξυπηρετε? κ?ποιον στ?χο πωλ?σεων, κ?ποιον στ?χο το να συλλ?ξει πελ?τε? πετυχα?νοντα? καλ? κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Σε ?να ?ρθρο που ε?χα γρ?ψει παλι?τερα ε?χα αναφερθε? ?τι το SEO ξεκιν?ει απ? το web design και ?χι μετ? απ? αυτ?. Μετ? ε?ναι αργ? και μ?λλον ?μα το site σα? δεν πληρο? τη? προδιαγραφ?? τη? Google θα οδηγηθο?με σε ανακατασκευ?.

Θα πρ?πει η ιστοσελ?δα σα? να ε?ναι απ? την κατασκευ? τη? βελτιστοποιημ?νη (SEO by Design) και το λ?ω αυτ? με μεγ?λη σιγουρι? γιατ? καθημεριν? διορθ?νουμε δεκ?δε? ιστοσελ?δε? που ε?χαν στηθε? λ?θο? ? ε?χαν λ?θο? κ?δικα ? οτιδ?ποτε ?λλο ?τανε στραβ? και α?ρατο στο μ?σο μ?τι.

Τι περιλαμβ?νει συν?θω? ?να? κ?κλο? βελτιστοπο?ηση? ιστοσελ?δα?;

Τι? περισσ?τερε? φορ?? οι υπηρεσ?ε? βελτιστοπο?ηση? μια? ιστοσελ?δα? περιλαμβ?νουν τα παρακ?τω:

 • Website Design Optimization
  • Χρ?ση σωστ?ν μενο? πλο?γηση?
  • Βελτιστοπο?ηση με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι? των γραφικ?ν, εικ?νων, β?ντεο και ?λλων μορφ?ν πολυμ?σων
  • Η χρ?ση κειμ?νων και περιεχομ?νου που ε?ναι προσπελ?σιμο απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?
  • Η εφαρμογ? σωστ?ν Call to Action
 • Website Development Optimization που περιλαμβ?νει
  • W3C validation και δι?ρθωση του κ?δικα τη? σελ?δα?,
  • Δι?ρθωση τη? ταχ?τητα? φ?ρτωση?
  • Δι?ρθωση τη? προβολ?? τη? ιστοσελ?δα? σε κινητ?? συσκευ?? και στου? παρακ?τω browsers Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla
  • Καθαρ?? κ?δικα? και δι?ρθωση του τεχνικο? SEO
 • Βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δα? με β?ση τι? ν?ε? τ?σει? και αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google
 • Βελτιστοπο?ηση τη? javascript και του CSS
 • Δι?ρθωση ορφαν?ν σελ?δων
 • Βελτιστοπο?ηση τη? δομ?? των εσωτερικ?ν σελ?δων
 • Μεταφορ? σε WordPress

Τελει?νοντα? θα ?θελα να προσθ?σω ?τι ?μα τα παραπ?νω σα? φα?νονται δ?σκολα ? ακαταν?ητα, μην διστ?σετε να επικοινων?σετε με κ?ποιου? ειδικο?? στον χ?ρο τη? βελτιστοπο?ηση? ιστοσελ?δων και να ζητ?σετε προσφορ?.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για την βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍