ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

?USER GENERATED CONTENT-1

User generated content: Απαρα?τητο για να βγε?τε πρ?τοι στη Google!

Οι ν?ε? τ?σει? στο ολιστικ? SEO επικροτο?ν την σ?γκλιση ?λων των επιστημ?ν και των αντικειμ?νων στη βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση?. Το μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ, η διαδραστικ?τητα του χρ?στη και η δημοφιλ?α μια? ιστοσελ?δα? βοηθο?ν ?να site να ξεπερ?σει τον ανταγωνισμ? και να βγει πρ?το στη Google με μ?λλον ?ξυπνε? στρατηγικ?? απ? ?τι οι κλασσικ?? στρατηγικ?? προ?θηση? μια? ιστοσελ?δα?.

Το μυστικ? για να πετ?χετε ?λα τα παραπ?νω ονομ?ζεται User Generated Content (περιεχ?μενο δημιουργημ?νο απ? τον χρ?στη), σε συντομογραφ?α UGC και φυσικ? ε?ναι η τελευτα?α τ?ση του viral marketing και του viral SEO.

Παρακ?τω θα δε?τε γιατ? το χρει?ζεται η επιχε?ρηση ? η ιστοσελ?δα σα? σ?μερα για να κ?νει την διαφορ? στο ?ντερνετ.

Τι ε?ναι το User Generated Content;

USER GENERATED CONTENT-2

Το user generated content ε?ναι το περιεχ?μενο το οπο?ο δημιουργε?ται?σε μια ιστοσελ?δα απ? τον ?διο τον χρ?στη?τη?.

Οι επιλογ?? του?περιεχομ?νου που μπορε? να παραχθε? απ? τον χρ?στη σ?μερα ε?ναι π?ρα πολλ?? και περιλαμβ?νουν: ?ρθρα σε blogs, guest posts, σχ?λια, testimonials λ?μματα σε wikis,?discussion forums, posts, chats, tweets, podcasts,?β?ντεο, εικ?νε? και φωτογραφ?ε? καθ?? και ?λλα αρχε?α ψηφιακο? περιεχομ?νου ?πω? slideshows, ηλεκτρονικ? βιβλ?α, κριτικ?? και αξιολογ?σει? προ??ντων κτλ.

?να πολ? γνωστ? παρ?δειγμα user generated content ε?ναι αυτ? του Facebook, ?που εκατομμ?ρια χρ?στε? δημιουργο?ν ν?ο και φρ?σκο περιεχ?μενο με εικ?νε?, φωτογραφ?ε?, β?ντεο, σχ?λια και κοινοποι?σει?.

3 παραδε?γματα User generated content απ? δημοφιλ? site

1 Η ιστοσελ?δα του ο?κου Burberry

Η Burberry ε?ναι μια Βρετανικ? εταιρε?α ενδυμ?των που ιδρ?θηκε π?σω στα?1856. Η ν?α Διευθ?νων σ?μβουλο? τη? εταιρε?α? το 2006 η οπο?α ε?ναι γυνα?κα αποφ?σισε να λανσ?ρει μια καμπ?νια ?User generated content που ε?χε ω? στ?χο να ανανε?σει το brand name τη? εταιρε?α? που με το χρ?νο ?ρχισε να χ?νει το κοιν? τη? νεαρ?? ηλικ?α?.

Ω? αποτ?λεσμα η Burberry ?βγαλε στον α?ρα ?να social media website το 2009 με τ?τλο Art of the Trench??(η τ?χνη τη? πρ?τη? γραμμ?? ? του πεζοδρομ?ου)??που ?να? χρ?στη? μπορο?σε να γραφτε? και να ανεβ?σει φωτογραφ?ε? με ανθρ?που? που φορο?σαν ρο?χα Burberry και να κ?νει και το δικ? του σχ?λιο απ? κ?τω.

Μετ? το λανσ?ρισμα του Art of the Trench ε?δε η αγγλικ? φ?ρμα μια α?ξηση τη? τ?ξεω? του 50% των ηλεκτρονικ?ν τη? πωλ?σεων!

Συμπ?ρασμα: Το User generated content μπορε? να σα? κ?νει αξ?χαστου? γιατ? γ?νεστε viral!

2 Η ιστοσελ?δα 4bag

Το ηλεκτρονικ? eshop με τσ?ντε??4bag.gr μετ? απ? το λανσ?ρισμα του το 2013 γν?ρισε κ?ποια επιτυχ?α και μετ? ακολο?θησε μια περ?οδο? σταθερ?τητα? χωρ?? ιδια?τερε? αυξ?σει? στι? ηλεκτρονικ?? πωλ?σει?.

Μετ? απ? ?ναν πετυχημ?νο ανασχεδιασμ? του ηλεκτρονικο? καταστ?ματο? και μετ? απ? ?να πετυχημ?νο rebranding (ανασχεδιασμ? εταιρικ?? ταυτ?τητα?) ?λειπε το κερασ?κι στην το?ρτα για να αυξ?σει την κατ?ταξη στα οργανικ? αποτελ?σματα τη? Google και φυσικ? να αυξ?σει τι? πωλ?σει?. Σημειωτ?ον ?τι το eshop 4bag.gr το ?χουμε ανακατασκευ?σει εμε??.

Θεωρ?σαμε καλ? να ξεκιν?σουμε ?ναν διαγωνισμ? FREE BAG ?που κ?θε μ?να και ο νικητ?? κερδ?ζει ?να σακ?διο πλ?τη? απ? την συλλογ? Greek Handmade τη? 4bag.

Για να λ?βει κ?ποιο? ? κ?ποια μ?ρο? στον διαγωνισμ? δεν απαιτε?ται κ?ποια αγορ? ? κ?στο? συμμετοχ??. Το μ?νο που χρει?ζεται ε?ναι να εγγραφε? στο Newsletter ?στε να ενημερ?νεται για το τι β?ματα θα πρ?πει να κ?νει για να κερδ?σει στον διαγωνισμ?.

Συν?θω? τα β?ματα ε?ναι να αφ?σει κ?ποιο σχ?λιο 10 λ?ξεων σε μια σελ?δα ? σε ?να προ??ν τη? 4bag μ?σα στο site. Τα σχ?λια ε?ναι user generated content και λαμβ?νονται υπ?ψιν απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, εν? παρ?λληλα δημιουργο?ν και κ?ποιο ντ?ρο γ?ρω απ? το eshop.

Ο στ?χο? ?τανε να συλλεχθο?ν τα απαρα?τητα email των υποψ?φιων πελατ?ν για να χτιστε? η μελλοντικ? email list. Ω? γνωστ?, το email marketing ε?ναι το νο?μερο ?να καν?λι πωλ?σεων παγκοσμ?ω? με το μεγαλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?ν που πολλ?? φορ?? μπορε? να αγγ?ξει το 15%.

Η λ?στα με τα email του 4bag.gr μ?σα σε 2 μ?νε? αυξ?θηκε απ? τα 150 email που ?τανε αγκυλωμ?νη τα τελευτα?α 3 χρ?νια στα 850 email και η τ?ση ε?ναι ανοδικ?τατη!

3 Οι διαγωνισμο? κ?ντε like στο facebook

Τ?λο? θα σα? δ?σω και ?να κακ? παρ?δειγμα user generated content που δεν ε?ναι ?λλο απ? το να τρ?ξετε ?ναν διαγωνισμ? στο Facebook για να μαζ?ψετε like στη σελ?δα σα? ? σε κ?ποια δημοσ?ευση με στ?χο να δ?σετε ?να δ?ρο ? να κ?νετε μια κλ?ρωση.

Θα ?θελα να πω ?τι η μεγαλ?τερη μπαρο?φα αν?δραση? και επικοινων?α? με τον υποψ?φιο πελ?τη σα? ε?ναι το like στη σελ?δα σα? στο Facebook. Κι εν? τα like και τα share στην ιστοσελ?δα σα? ? σε κ?ποιε? δημοσιε?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι social media signals που σα? ανεβ?ζουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, το like στην σελ?δα σα? στο Facebook μοι?ζει χαμ?νο? κ?πο? μια και τα ποσοστ? που κ?νουν πραγματικ? κλικ μ?σα στο site σα? ε?ναι μηδαμιν? ? αν?παρκτα.

Μετ? τι? τελευτα?ε? αλλαγ?? του αλγορ?θμου του Facebook, πλ?ον ?χει π?σει κατ? πολ? αναδραστικ?τητα του χρ?στη και η οργανικ? προσ?λκυση δημοσιε?σεων, ακ?μα και πληρωμ?νων. Στην προσπ?θεια του το Facebook να αυξ?σει τα ?σοδα του ?χει γ?νει πλ?ον ασ?μφορο για τι? επιχειρ?σει? και η μεγ?λη ενασχ?ληση του ε?ναι για μ?να χ?σιμο χρ?νου και μ?νο.

Τα σ?ματα κατ?ταξη? ε?ναι προσωριν? και επ?ση? δεν δημιουργο?ν περιεχ?μενο στο site σα? αλλ? στο Facebook. Προτιμ?στε κ?ποιον ?λλον πιο αποτελεσματικ? τρ?πο δημιουργ?α? περιεχομ?νου απ? τον χρ?στη απ? του? παρακ?τω που σα? αναφ?ρω και προτε?νω.

Για ποιο λ?γο ε?ναι σημαντικ? το User generated content για το site σα?;

Το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι???στο ?ντερνετ και στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και για αυτ?ν τον λ?γο το user generated content θα πρ?πει να ε?ναι μια απ? τι? προτεραι?τητε? σα? ?μα θ?λετε να ανεβε?τε γρ?γορα στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google για χιλι?δε? λ?ξει? κλειδι?.

Το περιεχ?μενο ε?ναι αναγκα?ο για κ?θε ιστοσελ?δα για να μπορ?σει αυτ? να αποκτ?σει ορατ?τητα στι? μηχαν?? αναζ?τηση??και να μπορ?σει να ταξινομηθε? για πολλ?? λ?ξει? κλειδι?.

?μα για παρ?δειγμα θα θ?λατε να πι?σετε δ?κα διαφορετικ?? λ?ξει? κλειδι? για το site σα? στην Google, θα πρ?πει να δημιουργ?σετε αντ?στοιχα δ?κα σελ?δε? προορισμο? στο site σα? με αυτ?? τι? λ?ξει? κλειδι? ? γ?ρω απ? αυτ?? τι? λ?ξει? κλειδι?. Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο:?Πω? να στ?σετε ?να site με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι?.

Φανταστε?τε ?τι ?μα θ?λετε να πι?σετε δεκ?δε? συνδυασμο?? φρ?σεων και λ?ξεων κλειδι?ν θα πρ?πει να δημιουργ?σετε ?λε? αυτ?? τι? σελ?δε? προορισμο??, να τι? γεμ?σετε περιεχ?μενο, να τι? δ?σετε social signals και να τι? γεμ?σετε backlinks.

Γιατ? να κ?νετε ?λη αυτ? τη δουλει? μ?νοι σα? τη στιγμ? που μπορε?τε να παροτρ?νετε του? χρ?στε? και του? επισκ?πτε? τη? ιστοσελ?δα? σα? να το κ?νουν αυτ? για εσ??;

Πω?; με τη δ?ναμη του user generated content και για να δε?τε συγκεκριμ?νου? τρ?που? διαβ?στε παρακ?τω.

5 Τρ?ποι για να επιβραβε?σετε το user generated content στο site σα?

1 Προσθ?στε ?να forum

?να? πολ? καλ?? τρ?πο? για να δ?σετε το δικα?ωμα στου? χρ?στε? τη? ιστοσελ?δα? σα? να κ?νουν τι? δικ?? του? ερωτ?σει? ? να γρ?ψουν σχετικ? με τα δικ? του? θ?ματα και να μοιραστο?ν τι? δικ?? του? εμπειρ?ε? ε?ναι και η δημιουργ?α εν?? forum μ?σα στην ιστοσελ?δα σα?.

Οτιδ?ποτε δημιουργε?ται και δημιουργε?τε μ?σα στο forum, ταξινομε?τε και απ? τη Google εν? τα φ?ρουμ με το μεγαλ?τερο αποτ?πωμα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι το bbforum του WordPress. Ο λ?γο?;

Ο καθαρ?? κ?δικα?, η ευκολ?α χρ?ση? και το ?διο το WordPress.

Εκτ?? απ? το παραδοσιακ? forum μπορε?τε να προσθ?σετε περισσ?τερε? δυνατ?τητε? στον τελικ? χρ?στη με το να μετατρ?ψετε το WordPress site σα? σε ?να social media με τη δ?ναμη του buddypress.

Αν και εξαιρετικ? απλ? στη χρ?ση, τ?σο που σε πολλο?? web designers θα φανε? αστε?ο, ?μω? εξαιρετικ? εθιστικ? και ειδικ? κατασκευασμ?νο για να δημιουργε?ται περιεχ?μενο απ? τον ?διο τον χρ?στη ?χει αρκετ?? ομοι?τητε? με το Facebook και με κ?ποιο σ?γχρονο social media.

2 Αξιολογ?σει? προ??ντων

Οι αξιολογ?σει? προ??ντων σε ιστοσελ?δε? eshop με σκοπ? να δ?σουν κ?ποιο δ?ρο ? να κερδ?σει ο χρ?στη? κ?ποια ?κπτωση ε?ναι πολ? σημαντικ?? γιατ? και αυτ?? με την σωστ? χρ?ση των microformats φα?νονται στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google κ?νοντα? την ιστοσελ?δα σα? ποιο ελκυστικ? στον τελικ? χρ?στη.

3 Σχ?λια

Τα σχ?λια θα πρ?πει να ε?ναι ανοιχτ? σε ?λε? σχεδ?ν τι? σελ?δε? και τα ?ρθρα πλην την αρχικ?? και κ?ποιων ?λλων σελ?δων ?πω? οι ?ροι χρ?ση? μ?σα στο site. Τα σχ?λια δεν ε?ναι ?λλα απ? παραγ?μενο περιεχ?μενο απ? τον τελικ? χρ?στη και πι?νονται ω? κε?μενο (περιεχ?μενο δηλαδ? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?).

Ο καλ?τερο? τρ?πο? για να προσθ?σετε ν?ο κε?μενο σε ?να παλι? ?ρθρο ε?ναι να δημιουργ?σετε ? να δ?σετε τα κατ?λληλα κ?νητρα για να δημιουργηθο?ν φρ?σκα σχ?λια.

4 Guest posting

To guest posting ? guest blogging ε?ναι ?να? πολ? καλ?? τρ?πο? για να δημιουργ?σετε περιεχ?μενο για την ιστοσελ?δα σα?, αφ?νοντα? τον τελικ? χρ?στη να γρ?ψει ?να ?ρθρο με αντ?λλαγμα την προβολ? ? κ?ποιο backlink.

Αν και το guest blogging ?χει υποβαθμιστε? αρκετ? απ? τη Google, ?μα γ?νει με τον σωστ? τρ?πο και δεν γρ?φετε ?σχετα πρ?γματα σε ?σχετα blogs, σ?γουρα ε?ναι αρκετ? ωφ?λιμο για την ιστοσελ?δα σα?.

Στο σχετικ? κλασικ? ?ρθρο μου Guest blogging?αναφ?ρω συγκεκριμ?να β?ματα που θα πρ?πει να κ?νετε ?στε να στεφτε? το guest blogging με επιτυχ?α.

5 Tweet ? like για να π?ρετε κουπ?νι ?κπτωση?

Μπορε? να ε?ναι λ?γο σπαστικ? να ζητιανε?ουμε like ? tweet αλλ? ?χουν και αυτ? την χρησιμ?τητα του?. Το να ανταλλ?σσουμε ?να like ? ?να tweet με στ?χο κ?ποιο ?φελο? ?πω? ?να κουπ?νι ?κπτωση? ? την συμμετοχ? σε κ?ποιον διαγωνισμ? (το like θα πρ?πει να ε?ναι ?χι στη σελ?δα στο facebook αλλ? τη? σελ?δα? τη? ιστοσελ?δα?) κερδ?ζουμε μερικο?? π?ντου? στην μ?χη τη? κατ?ταξη? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Το like ε?ναι και αυτ? ?να απ? του? 200 παρ?γοντε? κατ?ταξη? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και ?πω? σε κ?θε εκστρατε?α SEO χρειαζ?μαστε και τα like, και τα backlink αλλ? και το φρ?σκο, μοναδικ? περιεχ?μενο παραγ?μενο απ? τον χρ?στη.

Οι τρ?ποι για να αυξ?σετε το user generated content στην ιστοσελ?δα σα? ε?ναι αμ?τρητοι και ?ριο του? ?χουν μ?νο την ανθρ?πινη φαντασ?α. Στην προ?θηση των ιστοσελ?δων σ?μερα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? πα?ζουν καθοριστικ? ρ?λο η ευρηματικ?τητα, η πρωτοτυπ?α, η καινοτομ?α και τ?λο? η επιθυμ?α κ?ποιου να βγει στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

Αυτ? η επιθυμ?α ?μω? θα πρ?πει να συνοδε?εται και με την αν?λογη σκληρ? δουλει? που γ?νεται μ?λλον απ? του? ειδικο?? στον χ?ρο τη? προ?θηση? ιστοσελ?δων και του SEO.

Δε?τε περισσ?τερα για το User generated content:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

5 Σχ?λια. Leave new

 • Πραγματικ? κ?τι δε π?ει καλ? με δημοφιλ? πρ?γραμμα κοινωνικ?? δικτ?ωση?, Δεν θα αναφ?ρω ?νομα. Η απ?χηση στι? δημοσιε?σει? ?χει π?σει απ?στευτα σε ?διο σαιτ με περισσ?τερου? followers απο πρ?ν. Κ?τι πιο σοβαρ? ενω στι? πληρωμ?νε? διαφημ?σει? λεει 30 λαικ απ? ανθρ?που?, στην αναλυτικ? λ?στα μπορε? να βλεπουμε μ?νο 7 φυσικ? ?τομα. Μετα το τελο? κ?θε ημ?ρα? και π?λι ε?ναι για παρ?δειγμα 7. Εχουμε στε?λει καθημεριν? το συγκεκριμ?νο ζ?τημα στο τμ?μα υποστ?ριξη? αλλ? κανει? δεν απαντ?ει, το μ?νο που λαμβ?νουμε ε?ναι αυτοματοποιημ?νε? απαντ?σει?. Το ?διο ζ?τημα το οπο?ο ε?ναι πολ? σοβαρ?, το ?χω δει σαν παρ?πονο και απο αλλου? χρ?στε? το τελευτα?ο καιρ?, που το ?χουν προσ?ξει. Ε?ναι θ?μα αξιοπιστ?α? και γιαυτο το λ?γο ΣΤΑΜΑΤ?ΣΑΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ σε γνωστ? κοινωνικ? δ?κτυο.

  Απο κει και π?ρα ?λαξα cms και πλεον τα σαιτ μου τα κ?νω σε WordPress , ε?ναι ?τι καλ?τερο υπ?ρχει, ?ψογο σε ?λα , αψεγ?διαστο. ?τι πιο τ?λιο σε ?λα για το νεο μου σαιτ https://dodland.com/games/dod-games/

  Παλι?τερα χρησημοποιο?σα Joomla. Δυστηχ?? το Joomla πρ?πει να λ?σει πολ? κατασκευαστικ? του θ?ματα, ?πω? ε?ναι οι duplicate urls κ?τι που κ?νει harming , ?να αλλο θεμα ε?ναι οτι δε μπορο?σαμε να β?λουμε ενα k2 item σε παραπ?νω απ? δυο κατηγοριε?, Θα μου πε?τε υπ?ρχουν plugin που μπορο?ν να τα μπαλ?σουν, αν ξεκιν?σει κ?τι λ?θο? και αλλ?ξει μετ? παλι harm-?ρει .

  Απ?ντηση
 • Elgrecocosmetic’s soaps are perfect

  Απ?ντηση
 • Γι?ννη μια ερ?τηση σχετικ? με τα backlinks.

  Α? υποθ?σουμε ?τι ?χω γρ?ψει παλι?τερα (? και πρ?σφατα) κ?ποια κε?μενα σε κ?ποια forum υπ? μορφ? απ?ντηση? σε κ?ποιο θ?μα σχετικ? με το αντικε?μεν? μου.

  Εαν π?ω μετ? απ? καιρ? και κ?νω edit μετατρ?ποντα? μια λ?ξη κλειδ? του κειμ?νου σε backlink για το Site μου, αυτ? θα μετρ?σει σαν “καλ?” backlink?

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍