ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Google Trust Rank

Trustrank: τι ε?ναι πω? να το αυξ?σετε για να ανεβε?τε στη Google;

?λοι γνωρ?ζουμε σ?μερα ?τι υπ?ρχει το PageRank, το Domain Authority ? Domain Rank που ?χουν να κ?νουν με το π?σο ποιοτικ? και σημαντικ? βλ?πει η Google το site μα? και αν?λογα μα? κατατ?σσει σε θ?σει?.

?μω? οι παραπ?νω δε?κτε? φα?νεται πω? χειραγωγο?νται ε?κολα μ?σω δι?φορων τεχνικ?ν black hat SEO που λ?γονται γενικ? spamdexing. Το spamdexing ε?ναι ?λα τα μ?σα που χρησιμοποιο?νται για να χειραγωγηθε? ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? τη? Google, το PageRank και το Domain Authority.

Για αυτ? το λ?γο υπ?ρχε η αν?γκη ?παρξη? εν?? τρ?του δε?κτη που θα μετρο?σε την ποι?τητα ?λων των backlinks που δε?χνουν προ? το site σα? και θα διαχ?ριζε τα αρνητικ? backlinks απ? τα θετικ?.

Αυτ?? ο δε?κτη? θα ?ταν λ?γο δ?σκολο να χειραγωγηθε? και να π?σει θ?μα του spam γιατ? απλο?στατα μετρ?ει το ?διο το spam που γ?νεται για να ανεβ?σει το site σα?.

Τι ε?ναι στην ουσ?α το ΤrustRank;

Το TrustRank?ε?ναι μια τεχνικ? αν?λυση? των backlinks προ? το site σα? και αναπτ?χθηκε απ? δ?ο ερευνητ?? του Πανεπιστημ?ου του Στ?νφορντ σε συνεργασ?α με τη Yahoo. Ναι, ?πω? καταλαβα?νετε το TrustRank ε?ναι προ??ν τη? προηγο?μενη? δεκαετ?α? και για ?να δι?στημα ε?χε πατενταριστε? το ?νομα Trustrank απ? την ?δια τη Google μαζ? με τον αλγ?ριθμο του.

Στην ουσ?α αυτ? που μετρ?ει το TrustRank ε?ναι η αξιοπιστ?α των πραγματικ?ν ιστοσελ?δων και ο διαχωρισμ?? του? απ? τι? μουσαντ?νιε?. Για παρ?δειγμα, π?ρα πολλ?? σελ?δε? δημιουργο?νται απλ?? και μ?νον για να εξαπατ?σουν τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και για να δ?σουν backlink σε ?λλε? σελ?δε? ? sites με σκοπ? να αν?βουν στη Google.

Αυτ? ε?ναι το ν?ημα ?λλωστε των backlinks στα backlinks που δε?χνουν σε ?λλα backlinks που οδηγο?ν στην σελ?δα προορισμο?. (Backlinks δευτ?ρου και τρ?του επιπ?δου στα αγγλικ? λ?γονται tier1, tier2, tier3 level backlinks).

Και εν? το ανθρ?πινο χ?ρι ? ανθρ?πινο μ?τι μπορε? να διαπιστ?σει ποιε? σελ?δε? ε?ναι ?ντω? spam και ποιε? ?χι, μια διεξοδικ? εξ?ταση με το χ?ρι ?λων των backlinks που υπ?ρχουν στο ?ντερνετ ε?ναι αδ?νατη, δι?τι υπ?ρχουν εκατομμ?ρια backlinks.

Το TrustRank και ο αλγ?ριθμο? του υπ?σχονται να καταπολεμ?σουν τα spam backlinks φιλτρ?ροντα? το ?ντερνετ με β?ση την αξιοπιστ?α των backlinks που δε?χνουν προ? το site σα?.

Ο τρ?πο? λειτουργ?α? του TrustRank βασ?ζεται σε τεχνολογ?α σ?γκριση? των spam backlinks και των spam σελ?δων με τι? μη spam.

Το συμπ?ρασμα που εξ?γεται απ? ?λη αυτ?ν την προσπ?θεια ε?ρεση? και καταπολ?μηση? του spam ε?ναι ?τι ?σο πιο κοντ? βρ?σκεται το site σα? σε spam sites, ?σο πιο κοντ? συνδ?εται με τ?τοια sites, τ?σο πιο πολ? κινδυνε?ει να χαρακτηριστε? ω? spam και αυτ?.

Θα ?χει κατ? συν?πεια χαμηλ? TrustRank και ακ?μα και να ?χει πολλ? περισσ?τερα backlinks απ? του? ανταγωνιστ?? σα?, δεν θα του? κερδ?ζει στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και θα βγα?νει π?ντα σε θ?σει? κατ?τερε? απ? αυτο??.

Πω? θα αυξ?σετε το TrustRank τη? ιστοσελ?δα? σα?;

Κ?ποιο? επ?σημο? δε?κτη? για το TrustRank δεν υπ?ρχει, οπ?τε θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε μερικο?? δε?κτε? που δεν ε?ναι τη? Google και ?τσι δεν ε?ναι 100% ακριβε??, ?μω? δε?χνουν ?να μ?ρο? τη? πραγματικ?τητα?.

Τ?τοιοι δε?κτε? ε?ναι απ? τα site Moz που ?χει τον MozTrust index που μπορε?τε να τσεκ?ρετε στο Open Site Explorer?και το Majestic με τον δε?κτη TrustFlow.

Majestic TrustFlow

MAJESTICSEO

To Majestic ε?ναι πληρωμ?νο εργαλε?ο που ?μω? σα? δε?χνει μερικ? στοιχε?α στη δωρε?ν του ?κδοση για το site σα?. Για παρ?δειγμα το TrustFlow απ? το site μου το www.comfrey-central.com ?ταν 30 στι? 18 Απριλ?ου 2017.

Δεν ?ταν και αρκετ? υψηλ? και ?τσι για να αν?βω στη Google θα πρ?πει να δουλ?ψω για να βελτι?σω το TrustRank και να αυξ?σω τα ποιοτικ? εισερχ?μενα backlinks.

Βλ?πετε η μαγε?α του SEO ε?ναι ?τι ?λοι βρ?ζουμε στο ?διο καζ?νι και πρ?πει να ακολουθ?σουμε την ?δια συνταγ? με μαθηματικ? ακρ?βεια για να μπορ?σουμε να ανεβο?με στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Εντ?ξει ?ταν λ?με ?λοι δεν εννοο?με ?τι ?να μικρ? site ε?ναι ?διο με το site εν?? μεγ?λου site ?πω? τη? BMW.

?μω? θα πρ?πει να ?χουμε κατ? νου ?τι ακ?μα και ?να μεγ?λο brand να ?μασταν π?λι θα ?πρεπε να αποφ?γουμε τα ?σχημα, spam backlinks απ? τα site με κακ? περιεχ?μενο ? με καθ?λου περιεχ?μενο και να εστιαστο?με στην απ?κτηση σωστ?ν backlinks.

Δε?τε το TrustRank στο MozTrust

MOZ_TRUSTRANK

Αν και η ακρ?βεια του TrustRank εδ? ε?ναι λ?γο ?ω? πολ? αμφιλεγ?μενη, η Moz ?χει βγ?λει ?ναν ?λλον δε?κτη που μ?λι? και μετ? β?α? φα?νεται, το SPAM SCORE που στην προκειμ?νη περ?πτωση ε?ναι για το δικ? μου εταιρικ? site στο 4/17.

?σο πιο μικρ? το Spam Score, τ?σο το καλ?τερο. Στη συγκεκριμ?νη περ?πτωση του www.comfrey-central.com το Spam score 4 οφε?λεται σε 3 αιτ?ε?:

  • ?τι ?χω μεγ?λο site και πολ? λ?γα backlinks,
  • στο ?τι ?χω αρκετ? backlinks απ? σελ?δε? με λεπτ? περιεχ?μενο ?ω? καθ?λου περιεχ?μενο και
  • δεν ?χω μεγ?λη αναλογ?α απ? branded links, απ? links ιστοσελ?δων τ?που Χρυσ?? Οδηγ??.

?τσι διατρ?χω ?να ρ?σκο τιμωρ?α? απ? τη Google, θεωρητικ? μιλ?ντα? και π?λι 7%! Ουφ!

Δυσαν?λογο περιεχ?μενο με?backlinks;

Και εντελ?? συμπερασματικ? και οι τρει? παρατηρ?σει? απ? το Moz ε?ναι 100% σωστ?? γιατ? ?ντω? ?χω ?να πολ? μεγ?λο site σε περιεχ?μενο που ε?ναι δ?σκολο να ευρεθε? και να αναγνωστε? απ? του? ενδιαφερ?μενου? υποψ?φιου? πελ?τε? μου λ?γω του ?τι υπ?ρχουν π?νω απ? 400 ?ρθρα και σελ?δε? με περιεχ?μενο ?νω των 2.000 λ?ξεων μ?σα στο site για δι?φορα θ?ματα.

Μιλ?με για ?ναν συνολικ? ?γκο ?νω των 4.000 σελ?δων σε περιεχ?μενο το οπο?ο ανανε?νεται σε εβδομαδια?α β?ση ο ελ?χιστο.

Πολλ? backlinks απ? site με λεπτ? περιεχ?μενο

Η δε?τερη παρατ?ρηση με τα πολλ? backlinks με λεπτ? περιεχ?μενο προ?ρθε απ? την εμμον? μου με την καταχ?ρηση σε δι?φορου? οδηγο?? και social media ειδικ? στην αρχ? τη? κατασκευ?? αυτο? του site.

Μπορε?τε να δε?τε τι ?κανα στο σχετικ? ?ρθρο:?Πω? να γ?νετε ?να? μεγιστ?να? των Social Media

?λλειψη branded links

Η ?λλειψη backlinks απ? branded sites ε?ναι ?ντω? υπαρκτ? γιατ? μου ?τανε αρκετ? δ?σκολο, ειδικ? στην αρχ? τη? κατασκευ?? και τη? προ?θηση? τη? εταιρικ?? ιστοσελ?δα??μου να μπορ?σω να καταχωρηθ? με πληρωμ?να backlinks σε ιστοσελ?δε? ?πω? ο Χρυσ?? Οδηγ?? ?που μια σωστ? επαγγελματικ? καταχ?ρηση κοστ?ζει ?ω? και 1.000€ το χρ?νο!

?τσι απ?φευγα αυτ? τα branded sites ?πω? ο δι?λο? το λιβ?νι και εστ?ασα σε πολλ? μικρ?? αξ?α? sites για να ικανοποι?σω πιο πολ? το κριτ?ριο τη? διασπορ?? που ζητ?ει η Google παρ? να εστιαστ? σε λ?γα και καλ? backlinks απ? brand name domains.

Πω? θα αυξ?σετε το TrustRank τη? ιστοσελ?δα? σα?;

Το ζητο?μενο τ?ρα ε?ναι ?μα αξ?ζει τον κ?πο να αυξ?σετε το TrustRank τη? ιστοσελ?δα? σα? ?στε να καταφ?ρετε να ανεβε?τε στη Google και να κερδ?σετε του? ανταγωνιστ?? σα?.

Η απ?ντηση ε?ναι ναι και για αυτ? θα σα? δ?σω μερικ?? πρακτικ?? συμβουλ?? για να μπορ?σετε να αυξ?σετε το TrustRank τη? ιστοσελ?δα? σα? γρ?γορα και ε?κολα χωρ?? να ξοδ?ψετε μια περιουσ?α.

1 Εμφαν?στε τα σωστ? στοιχε?α του domain name σα?

Η απ?κρυψη των σωστ?ν στοιχε?ων κατ?χου του domain name σα? στο domain name Whois ε?ναι αρνητικ? στοιχε?ο για το TrustRank σα? και θα μει?σει αισθητ? τι? ελπ?δε? σα? για να υπερφαλαγγ?σετε τον ανταγωνισμ?.

2 Κατοχυρ?στε το domain name σα? για 10 χρ?νια τουλ?χιστον

Στο ?ρθρο?Γιατ? κατοχ?ρωσα το www.comfrey-central.com ω? το 2025!?εξηγ? αναλυτικ? τι? αιτ?ε? και τα οφ?λη τη? κατοχ?ρωση? εν?? domain name για π?νω απ? 10 χρ?νια.

Ο χρ?νο? κατοχ?ρωση? εν?? domain name ε?ναι σημαντικ?? για τη Google γιατ? αποτελε? ?ναν απ? του? 200 παρ?γοντε? SEO. Η στρατηγικ? π?σω απ? αυτ? ε?ναι απλ?: Θα πρ?πει να κ?νετε το site σα? ?σο μικρ? και αν ε?ναι να μοι?ζει ?τι ε?ναι ?να μεγ?λο brand.

?τσι χρει?ζεται να κατοχυρ?σετε για 10 ?τη ? και περισσ?τερο το domain name σα? ?πω? κ?νουν ?λα τα μεγ?λα brands για τα domain names που διαχειρ?ζονται ?πω? η Apple, Microsofr, Adobe και ?λλε?.

3 Δημιουργ?στε μ?νο ποιοτικ? backlinks

Ο πειρασμ?? να αυξ?σετε τα backlinks σα? ε?ναι μερικ?? φορ?? τ?σο μεγ?λο? που σα? τυφλ?νει και πιστε?ετε ?τι ?ποιο backlink και να κερδ?σετε ε?ναι καλ? για την ιστοσελ?δα σα?.

?μω? θα πρ?πει να εστιαστε?τε και να εργαστε?τε σκληρ? για να αποκτ?σετε ? να δημιουργ?σετε μ?νο backlinks απ? ποιοτικ? sites.

Ποιοτικ? sites ε?ναι αυτ? που ?χουν PageRank τουλ?χιστον 2, ε?ναι σχετικ? με το αντικε?μενο σα? και φυσικ? μπορο?ν να σα? δ?σουν ?ναν σ?νδεσμο κειμ?νου ? ?ναν σ?νδεσμο μ?σα απ? το σ?μα του περιεχομ?νου του?.

Λ?γο δ?σκολο να συμβε? αυτ?, αλλ? να ξ?ρετε ?τι ?σο πιο δ?σκολο ε?ναι να αποκτ?σετε ?ναν σ?νδεσμο τ?σο πιο ποιοτικ?? ε?ναι αυτ?? ο σ?νδεσμο? γιατ? ?τσι αποκτ?τε ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα και σαφ?στατο προβ?δισμα απ? του? ανταγωνιστ?? σα?.

4 Εμπιστευτε?τε του? ειδικο??, μια σωστ? εταιρε?α SEO

Ο λ?γο? που σα? το λ?ω αυτ? δεν ε?ναι για να σα? λανσ?ρω κ?ποια υπηρεσ?α SEO ? να σα? πουλ?σω κ?τι, αλλ? για να σα? βοηθ?σω να αποκτ?σετε περισσ?τερα ποιοτικ? backlinks και να ανεβε?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, ανεβ?ζοντα? το TrustRank σα?.

Η ε?ρεση των κατ?λληλων υποψ?φιων sites για να τοποθετ?σετε το backlinks σα? εκε?, καθ?? και η δημιουργ?α του ε?ναι ιδια?τερα εξειδικευμ?νη διαδικασ?α και θα πρ?πει να γ?νετε μ?νο απ? εξειδικευμ?να ?τομα που γνωρ?ζουν το αντικε?μενο ?στε να γ?νει σωστ?.

5. Προσοχ? στο αρνητικ? SEO

Το αρνητικ? SEO ε?ναι υπαρκτ? και εφ?σον εμπλ?κεστε σε κ?ποια διαδικασ?α link building, δημιουργ?α? δηλαδ? backlinks ? συνδ?σμων, τ?τε αναγκαστικ? θα ?χετε και μερικ? spam backlinks που θα προσμετρηθο?ν ω? αρνητικ? SEO απ? τη Google.

Μην πανικοβ?λλεστε και μην φοβ?στε για αυτ?, δεν θα σα? τιμωρ?σει η Google για μερικ? spam backlinks. Τα μοναδικ? sites που δεν ?χουν spam backlinks ε?ναι αυτ? που δεν ?χουν καθ?λου backlinks, και επειδ? και εσε?? δεν θ?λετε να γ?νετε ?να απ? αυτ?, δεν θα πρ?πει να κ?νετε disavow τα backlinks σα? σε περ?πτωση που πιστε?εται ?τι σα? ?βλαψαν.

Καλ?τερα ε?ναι να δημιουργ?σετε καινο?ρια ποιοτικ? backlinks και να διορθ?σετε την ισορροπ?α καλ?ν και κακ?ν backlinks παρ? να διαγρ?ψετε τα δ?θεν κακ? backlinks απ? τη Google.

Δε?τε περισσ?τερα για το trustrank:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍