ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

17 Τρ?ποι για να διαφημ?σετε το site σα?

Η διαφ?μιση ε?ναι εντελ?? διαφορετικ? πρ?γμα με την προ?θηση, την προ?θηση ιστοσελ?δων και το SEO. Θα πρ?πει ?λοι μα? να καταλ?βουμε ?τι ?ταν μιλ?με για διαφ?μιση εννοο?με ?λου? εκε?νου? του? τρ?που? για να κ?νουμε την ιστοσελ?δα μα? γνωστ? στο ευρ? κοιν?.

Το SEO ε?ναι και αυτ?? ?να? τρ?πο? διαφ?μιση? τη? ιστοσελ?δα? σα? και θα το συμπεριλ?βουμε στην φαρ?τρα (το δοχε?ο που κρατ?ει τα β?λη μα?) μα? σαν ?ναν απ? του? βασικο?? τρ?που? διαφ?μιση? του site σα?.

Επιγραμματικ? οι 17 τρ?ποι που προτε?νονται σε αυτ? το ?ρθρο ε?ναι οι παρακ?τω:

1 SEO και στ?χευση σε λ?ξει? κλειδι?

2 PPC Pay Per Click

3 YouTube

4 Email Marketing

5 Blogging

6 Guest blogging

7 Facebook Ads & Instagram Ads

8 Facebook Pages And Groups

9 Instagram Story

10 Pinterest

11 LinkedIn

12 Google My Business

13 Micro Influencers

14 Χρυσο? Οδηγο?

15 Vrisko

16 Ενημερωτικ? blog

17 Δελτ?α Τ?που

Θ?λετε να μ?θετε αναλυτικ? τι μπορε?τε να κ?νετε για να αξιοποι?σετε καλ?τερα κ?θε δυνατ? μ?σο και τρ?πο για να κ?νετε την ιστοσελ?δα σα? ? την ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση γνωστ? στον ?ξω κ?σμο; Διαβ?στε παρακ?τω.

1 SEO και στ?χευση σε λ?ξει? κλειδι?

Το πρ?το πρ?γμα που κ?νει κ?ποιο? σ?μερα ?ταν αναζητ? μια λ?ση σε κ?ποιο πρ?βλημα ? ερ?τημα ε?ναι να π?ει στη Google και να αρχ?σει να ψ?χνει. Δεν ε?ναι λ?γε? οι φορ?? που λ?με σε κ?ποιον γκο?γκλαρε αυτ? ? τι ε?ναι αυτ?; Γκο?γκλαρε το.

Β?βαια, οι περισσ?τεροι δεν ε?μαστε τ?σο αναλυτικο? για να ψ?ξουμε ?λη την πρ?τη σελ?δα με τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? και συν?θω? κ?νουμε κλικ στην πρ?τη τρι?δα των αποτελεσμ?των.

?μα β?βαια, δεν βρο?με αμ?σω? αυτ? που ψ?χνουμε στην πρ?τη τρι?δα αποτελεσμ?των τη? Google, τ?τε καταφε?γουμε στα αμ?σω? επ?μενα αποτελ?σματα αναζ?τηση? και ?σω? και μερικ?? φορ?? να εξαντλ?σουμε την πρ?τη σελ?δα και να π?με και στην δε?τερη.

Αυτ? δεν ε?ναι και τ?σο καλ? γενικ? για την ιστοσελ?δα σα?, ?μα βγα?νει στην πρ?τη θ?ση τη? Google, αλλ? να ?χει πολ? υψηλ? ποσοστ? εγκατ?λειψη?, στα αγγλικ? λ?γεται ο ?ρο? αυτ?? dwell time, γιατ? ?τσι σταδιακ? θα χ?σουμε την πρωτι? λ?γω αρνητικ?? εμπειρ?α? του χρ?ση (user experience).

Οπ?τε θα πρ?πει να φροντ?σουμε δ?ο βασικ? πρ?γματα:

  • Να βρ?σκει αμ?σω? αυτ? που ψ?χνει ο επισκ?πτη? με το που μπει στην ιστοσελ?δα μα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και γενικ?τερα απ? ?ποιο site
  • Να ?χετε δημιουργ?σει κορυφα?ο και χρ?σιμο περιεχ?μενο

Το περιεχ?μενο σα? θα πρ?πει να εξυπηρετε? 100% τι? αν?γκε? πληροφ?ρηση? και αναζ?τηση? του μ?σου χρ?στη και φυσικ? θα πρ?πει να τον οδηγε? σε μεγ?λο ποσοστ? στο να κ?νει κλικ στο call to action που ?χετε. Αυτ? μπορε? να ε?ναι να αγορ?σει κ?τι απ? εσ??, να γραφτε? στη λ?στα με τα email σα? ? να συμπληρ?σει τη φ?ρμα επικοινων?α? ? να σα? π?ρει τηλ?φωνο.

?ποιο και να ε?ναι το call to action που ?χετε – συγγν?μη για την αγγλικ? ορολογ?α, call to action σημα?νει την πρ?ταση για δρ?ση, ? το τι θ?λετε να κ?νει κ?ποιο? στην ιστοσελ?δα σα? μ?λι? θα μπει στην ιστοσελ?δα σα?- θα πρ?πει να ε?ναι τ?σο το κε?μενο αλλ? και η ιστοσελ?δα σα? αρκετ? απλ? και ελκυστικ? με ξεκ?θαρη την πρ?ταση σα? για τον τελικ? χρ?στη.

Η κ?θε σελ?δα προορισμο? ? ?ρθρο σα? θα πρ?πει να στοχε?ει σε μια μ?νο λ?ξη κλειδ? ? φρ?ση κλειδ?.

Για παρ?δειγμα, αυτ? το ?ρθρο στοχε?ει στον ?ρο αναζ?τηση?: πω? να διαφημ?σετε το site σα?.

Το πω? να διαφημ?σετε το site σα? ε?ναι μια φρ?ση κλειδ? που ?χει αρκετ? χαμηλ? ανταγωνισμ? και που προηγουμ?νω? δεν ε?χα χρησιμοποι?σει ω? λ?ξη κλειδ? σε κ?ποιο απ? τα ?ρθρα ? τι? σελ?δε? αυτο? του site.

Παρ?λληλα, με κ?θε ?ρθρο ? σελ?δα μπορο?με να χρησιμοποι?σουμε παραλλαγ?? τη? λ?ξη? κλειδ?.

Για παρ?δειγμα:

Βασικ? φρ?ση κλειδ?:

Πω? να διαφημ?σετε το site σα?

Παραλλαγ??:

Διαφ?μιση site

Πω? να διαφημ?σετε την ιστοσελ?δα σα?

Τρ?ποι διαφ?μιση? ιστοσελ?δα? κοκ.

Δεν δημιουργο?με ποτ? παραπ?νω απ? μια σελ?δα προορισμο? για κ?θε λ?ξη κλειδ? για να μην κανιβαλ?σουμε την ιστοσελ?δα μα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

To SEO γενικ?τερα κρ?νεται ο πιο αποδοτικ?? τρ?πο? ?λων των παρακ?τω και πολλ?? φορ?? η απ?δοση στην αρχικ? επ?νδυση (ROI) μπορε? να ε?ναι πολ? μεγ?λη και να αγγ?ξει και το 1000%!

2 Διαφ?μιση με PPC Pay Per Click

POS-DIAFIMISETE-SITE-SAS-LOW

Το PPC ? διαφ?μιση Pay-per-Click ε?ναι μια ?λλη μ?θοδο? διαφ?μιση? ε?τε στη Google μ?σω του Google Ads ? σε ?λλα διαφημιστικ? δ?κτυα που υπ?ρχουν ?πω? το Advertiser για την ελληνικ? αγορ?, το Media.net που ε?ναι το διαφημιστικ? δ?κτυο τη? Yahoo και δεκ?δε? ?λλα.

?λα λειτουργο?ν με παρ?μοιο τρ?πο με το Google Ads, το οπο?ο ?χει 2 βασικ?? κατηγορ?ε? διαφημ?σεων:

  • Διαφημ?σει? στα πληρωμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? και
  • Διαφημ?σει? στο δ?κτυο συνεργατ?ν τη? Google, σε συνεργαζ?μενα δηλαδ? sites

Το Google Ads δεν κ?νει για ?λε? τι? αγορ?? και για ?λα τα πορτοφ?λια γιατ? μπορε? σε μερικ?? περιπτ?σει? να αποδειχθε? αρκετ? δαπανηρ? ? και ασ?μφορο.

Στην προσωπικ? μου περ?πτωση, το εγκατ?λειψα αφο? ε?χα ξοδ?ψει ?δη αρκετ? χρ?ματα χωρ?? να ?χω καν?να μα καν?να αποτ?λεσμα.

Αυτ? ε?ναι και ?να βασικ? σημε?ο που θ?λω να σα? τον?σω, ?τι ?σω? να μην ?χετε ποτ? καν?να μα καν?να αποτ?λεσμα στην ε?ρεση ν?ων πελατ?ν ? στην α?ξηση των πωλ?σεων σα? με το Google Ad ? με κ?ποιο ?λλο δ?κτυο PPC.

Ωστ?σο, εδ? μιλ?με για διαφ?μιση τη? ιστοσελ?δα? σα? που ?χει να κ?νει κυρ?ω? με το πω? να δο?νε ?σο γ?νεται περισσ?τερα μ?τια την ιστοσελ?δα σα? για να την κ?νετε γνωστ? σε αυτο?? ? να αυξ?σετε την αναγνωρισιμ?τητα του brand σα? στο υποψ?φιο κοιν? σα?.

Με β?ση τι? στατιστικ?? του μ?ρκετινγκ, το 80% των αγορ?ν γ?νεται απ? την 7η ?ω? και την 12η επαφ? κ?ποιο με την ιστοσελ?δα ? το brand σα?, στην ουσ?α θα πρ?πει κ?ποιο? να σα? δει πολλ?? φορ?? για να αγορ?σει κ?τι απ? εσ??, απλ?? και μ?νο για να σα? εμπιστευτε?.

Πω? λειτουργε? το Google Ads;

Πληρ?νετε με β?ση τα κλικ που πα?ρνετε απ? τι? διαφημ?σει? σα?. Το κ?στο? εισ?δου ε?ναι πολ? μικρ?, δεν χρει?ζεστε πολλ? χρ?ματα για να ξεκιν?σετε σε κ?ποιο δ?κτυο PPC, ?μω? ?μα αφ?σετε τον προ?πολογισμ? σα? αχαλ?νωτο, ε?ναι σχεδ?ν σ?γουρο ?τι θα μπε?τε μ?σα με τα τσαρο?χια.

3 Δημιουργ?στε καν?λι στο YouTube

Το YouTube ε?ναι η δε?τερη μεγαλ?τερη μηχαν? αναζ?τηση? παγκοσμ?ω? μετ? τη Google.

Προσωπικ?, ξεκ?νησα π?λι να ανεβ?ζω β?ντεο στο καν?λι μου στο YouTube μετ? απ? πολλ? χρ?νια απραξ?α?. Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο:

ΓΙΑΤΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑ ΞΑΝΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤΟ YOUTUBE

Και μην ξεχ?σετε να κ?νετε εγγραφ? στο καν?λι μου καθ?? και like, ?μα σα? ?ρεσε κ?ποιο β?ντεο.

Αυτ? που μπορε?τε να κ?νετε τ?ρα εσε?? ε?ναι να αξιοποι?σετε τη δ?ναμη του YouTube για να διαδ?σετε την εταιρε?α σα?, το προ??ν σα? ? τι? υπηρεσ?ε? σα?.

Τα β?ντεο στο YouTube εμφαν?ζονται στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google, ενσωματ?νονται στην ιστοσελ?δα σα? ? και σε ?λλα sites και μπορο?ν παρ?λληλα να προβληθο?ν στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? του YouTube ? στην αρχικ? σελ?δα του YouTube με β?ση τι? προτιμ?σει? των συνδρομητ?ν σα?, στα προτειν?μενα β?ντεο και σε τρ?τα sites που θα τα προτε?νουν.

Φροντ?στε να τοποθετ?σετε τα link, του? συνδ?σμου? προ? την ιστοσελ?δα σα? μ?σα στην περιγραφ? του β?ντεο σα?. Πολ? χρ?σιμο ε?ναι να γρ?ψετε και ?να μικρ? κειμεν?κι μ?σα στην περιγραφ?, να χρησιμοποι?σετε ετικ?τε? και σωστο?? τ?τλου? απ? ?ποψη SEO.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο

YouTube SEO Πω? να βγει το β?ντεο σα? πρ?το αποτ?λεσμα

Γιατ? και το YouTube ?χει το δικ? σου SEO, τα δικ? του μυστικ? τα οπο?α θα πρ?πει να τα μ?θετε για να βγε?τε στην κορυφ?. Ακ?μα και ?μα δεν γ?νει το β?ντεο σα? viral, π?λι θα ?χετε καταφ?ρει να κ?νετε την ιστοσελ?δα σα? γνωστ? σε δεκ?δε? ?τομα στον πλαν?τη και σ?γουρα κ?ποιο θα σα? αναγνωρ?ζουν εσ?? ? τα β?ντεο σα?.

Το σημαντικ?τερο στα β?ντεο του YouTube δεν ε?ναι τ?σο η παραγωγ? του? ? η εμφ?νιση του?, αλλ? το περιεχ?μενο.

4 Email Marketing

Το μ?ρκετινγκ μ?σω ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου ? αλλι?? email marketing ε?ναι ?να δοκιμασμ?νο και σ?γουρο εργαλε?ο για την επικοινων?α με του? πελ?τε? σα?, την ε?ρεση ν?ων πελατ?ν και τη διατ?ρηση των παλι?ν.

Μια σχετικ? ?ρευνα απ? την ?γκυρη ιστοσελ?δα Campaign Monitor, ?δειξε ?τι με κ?θε ?να ευρ? που ξοδε?ουμε για το email marketing να μα? φ?ρνει π?σω ?λλα 44!

Καθιστ?ντα? ?τσι το email marketing το πιο αποδοτικ? εργαλε?ο διαφ?μιση? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Θα χρειαστε?τε κ?ποια υπηρεσ?α ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου ?πω? την Aweber, Mailerlite ? κ?ποια ?λλη, και μετ? να σχεδι?σετε κ?ποιε? φ?ρμε? εγγραφ?? στη λ?στα σα?.

Καλ? θα ?ταν να ξεκιν?σετε με μ?νο λ?στα για να μην ?χετε πολ? μεγ?λο φ?ρτο μετ?. Το μ?ρκετινγκ μ?σω email μπορε? να προσελκ?σει προηγο?μενου? επισκ?πτε? στον ισ?τοπο σα?, κοινοποι?ντα? ν?ο περιεχ?μενο ? προσφορ?? και θα πρ?πει σ?γουρα να το λ?βετε υπ?ψιν σε κ?θε ν?ο ? παλι? site.

Μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στην Newsletter μα?, για να συνεχ?σετε να λαμβ?νετε εντελ?? δωρε?ν ν?ε? συμβουλ?? για το SEO και τη Google στο email σα? 2 φορ?? περ?που τον μ?να.

Μπορε?τε να διαβ?σετε περισσ?τερα για το email marketing στο Paramarketing:

5 Blogging

Στο σχετικ? ?ρθρο και β?ντεο: 11 Συμβουλ?? για να γ?νετε ?να? πετυχημ?νο? blogger, αναλ?ω το τι πρ?πει να κ?νετε για να κ?νετε για να πετ?χετε σ?μερα στο blogging.

To blogging ε?ναι ο πιο χρονοβ?ρο? τρ?πο? για να γ?νετε γνωστ?? και να προωθ?σετε τι? ιδ?ε? και τι? υπηρεσ?ε? σα? στον παγκ?σμιο ιστ?. ?μω? πιστ?ψτε με ε?ναι τελε?ω? απαρα?τητο ?ταν θ?λουμε να ανεβο?με στι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση? και τη? Google γιατ? οι μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι κειμενοκεντρικ??, βασ?ζονται σε πολ? μεγ?λο ποσοστ? στα κε?μενα και στα ?ρθρα.

?μα δεν ?χετε ?δη ?να blog στην ιστοσελ?δα σα?, τ?τε ?ρθε η ?ρα να προσθ?σετε ?να και να ξεκιν?σετε ?μεσα το blogging.

Μερικ?? βασικ?? συμβουλ?? για το blogging ε?ναι:

Συν?πεια, γρ?ψτε τουλ?χιστον ?να ?ρθρο την εβδομ?δα για αρχ? και μετ? μπορε?τε να π?τε σε ?να ?ρθρο τον μ?να για να διατηρ?σετε το κοιν? σα? και την ορμ? σα?.

Πριν γρ?ψετε οτιδ?ποτε, κ?ντε μια σχετικ? ?ρευνα στην αγορ? σα? και στο θ?μα σα?. Δε?τε τι γρ?φουν οι ανταγωνιστ?? σα? και τι ?χει γραφτε? γενικ?τερα στο θ?μα που ?χετε επιλ?ξει.

Κατ?πιν αφιερ?στε αρκετ? χρ?νο για να γρ?ψετε ?να ?ρθρο απ? 1200 ?ω? και 2500 λ?ξει? που θα αφ?σει εποχ?!

Δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο:

Πω? να γρ?ψετε ?να τ?λειο ?ρθρο για τη Google και το κοιν? σα?

6 Guest blogging

Το guest blogging, ζει και βασιλε?ει και ε?ναι ?να? απ? του? καλ?τερου? τρ?που? για να προωθ?σετε την ιστοσελ?δα σα? σε τρ?τα blog που ?χουν κατ? β?ση μεγαλ?τερο κοιν? απ? το δικ? σα?.

Αναζητ?στε ιστολ?για ? blogs που δ?χονται ?ρθρα με συναφ?? αντικε?μενο. Ρ?ξτε μια ματι? στι? αναρτ?σει? του?, στο περιεχ?μενο του?, ρ?ξτε μια ματι? στι? οδηγ?ε? υποβολ?? του? και μετ? προσπαθ?στε να ?ρθετε σε επαφ? με του? διαχειριστ?? για να κανον?σετε να στε?λετε το ?ρθρο σα?.

Φροντ?στε να ε?ναι ξεχωριστ?, μοναδικ? και αναλυτικ? για να εξυπηρετ?σει ?ναν διπλ? σκοπ?.

Να μπορ?σει να φ?ρει κ?σμο στην ιστοσελ?δα που θα δημοσιευθε? και να κ?νει αυτ?ν τον κ?σμο να κ?νουνε κλικ σε κ?ποιο σ?νδεσμο για να επισκεφτο?ν τη δικ? σα? ιστοσελ?δα.

7 Facebook Ads & Instagram Ads

Η πιο αποτελεσματικ? διαφ?μιση προσεγγ?ζει ?τομα στο μ?ρο? ?που βρ?σκονται τι? περισσ?τερε? φορ??. Και για εκατομμ?ρια ανθρ?που? αν? τον κ?σμο, το Facebook ε?ναι το μ?ρο? ?που μπορε?τε να του? βρε?τε καθημεριν?.

Αν και δεν χρησιμοποι? την διαφ?μιση στο Facebook πλ?ον γιατ? στην δικ? μου περ?πτωση δεν ε?χε απ?δοση, ?μω? σε ?λλε? περιπτ?σει? ?σω? να ε?χε θετικ? αποτ?λεσμα.

Μπορε?τε να ξεκιν?σετε με χαμηλ? προ?πολογισμ? και θα πρ?πει σ?γουρα να χρησιμοποι?σετε πρωτ?τυπε? εικ?νε? και αρκετ? ελκυστικ?? για να ?χετε το καλ?τερο δυνατ? αποτ?λεσμα.

8 Facebook Pages And Groups

Πριν την μεγ?λη αλλαγ? του αλγορ?θμου του Facebook, ? δημοσ?ευση ?ρθρων ? η κοινοπο?ηση συνδ?σμων στι? σελ?δε? και στι? ομ?δε? στο Facebook ε?χε πολ? μεγ?λη απ?δοση σε κλικ και επισκ?ψει? στο site.

Και σ?μερα εξακολουθε? να ?χει για συγκεκριμ?νε? ομ?δε? που ε?ναι πολ? ενεργ??, αν και η μ?ση οργανικ? κ?λυψη ?χει π?σει στο 1%!

Οι προσφορ?? και οι εκπτ?σει? ? εκπτωτικο? κωδικο? δουλε?ουν καλ?τερα στο facebook, εν? ?μα η ιστορ?α που θα δημοσιε?σετε ε?ναι καλ? ?σω? να π?ρει πολλ? likes, διαμοιρασμο?? και ετικ?τε?!

9 Instagram Stories

Οι ιστορ?ε? του Instagram εμφαν?ζονται συνεχ?? π?νω απ? τι? ρο?? των χρηστ?ν σε πραγματικ? χρ?νο. Δημιουργ?στε ιστορ?ε? Instagram για να προσελκ?σετε ν?ο κ?σμο στο site σα? και να κ?νετε γνωστ? την επωνυμ?α σα?.

Το αρνητικ? με το ?νσταγκραμ ε?ναι ?τι δεν μπορε?τε να β?λετε το link σα? σε κ?θε ιστορ?α, παρ? μ?νο στο προφ?λ σα?. Ωστ?σο ?χει πολ? μεγ?λη απ?χηση αυτ? τη στιγμ? στα νεανικ? κοιν?.

10 Pinterest

Το Pinterest ε?ναι ?να ιδια?τερο social media που εμφαν?ζεται και στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, αλλ? ?χει και αυτ? την δικ? του μηχαν? ψαξ?ματο?.

Π?ρα πολλ? sites οφε?λουν την επισκεψιμ?τητα του? σε μεγ?λο ποσοστ? στο Pinterest λ?γω αντικειμ?νου.

Οι ιστοσελ?δε? που ?χουν θεματολογ?α τι? διακοπ??, τι? τ?χνε?, τα ρο?χα, τα αντικε?μενα τ?χνη?, τα προ??ντα ?χουν πολ? μεγ?λη απ?χηση στο Pinterest.

11 LinkedIn

Το LinkedIn ε?ναι το Facebook των επιχειρ?σεων και ?χει πολ? καλ? απ?δοση σε ?τι αφορ? τι? επιχειρηματικ?? και βιομηχανικ?? αγορ??. ?μα απευθ?νεστε σε αγορ?? b2b, τ?τε μπορε?τε να το χρησιμοποι?σετε κοινοποι?ντα? τα ?ρθρα σα? απ? το blog σα?, τι? δημοσιε?σει? σα? και τι? υπηρεσ?ε? σα?.

Παρ?λληλα, μπορε?τε να συνδεθε?τε ?μεσα με του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? κ?νοντα? του? φ?λου?.

12 Google My Business

Το Google My Business ? GMB ε?ναι ο χ?ρτη? με τι? τοπικ?? επιχειρ?σει? που εμφαν?ζεται π?νω απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google. Συν?θω? περι?χει επαγγελματ?ε? και επιχειρ?σει? που λειτουργο?ν σε τοπικ? επ?πεδο, ?πω? δικηγ?ροι, λογιστ??, delivery κτλ.

Θα πρ?πει να ανο?ξετε μια καταχ?ρηση στο Google My Business που ε?ναι εντελ?? δωρε?ν και θα πρ?πει να καταχωρ?σετε τα στοιχε?α τη? επιχε?ρηση? σα?. Προσοχ? στο NAP.

To NAP ε?ναι το ακρων?μιο για τα αρχικ? Name, Address, Phone που στα ελληνικ? σημα?νουν ?νομα επιχε?ρηση? (brand name), Διε?θυνση και Τηλ?φωνο.

Θα πρ?πει το NAP σα? να ε?ναι ?διο και στην ιστοσελ?δα σα? αλλ? και στο GMB. Θα πρ?πει να φροντ?σετε να μαζ?ψετε αξιολογ?σει? απ? του? πελ?τε? σα? και να γρ?φετε ?να ?ρθρο τον μ?να μ?σα στο GMB.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: NAP και local SEO: Π?σο σημαντικ? ε?ναι;

13 Micro Influencers

Οι micro influencers ? influencers γενικ?τερα ε?ναι ?τομα που ?χουν το δικ? του? κοιν? στα social media, ε?ναι οι μικρο? celebrities αυτ?ν ?πω? ο Ευτ?χη? Μπλ?τσα? για τα ταξ?δια και πολλο? ?λλοι σε δι?φορα market niche.

Εγ? ο ?διο? ε?μαι ?να? influencer στο SEO ? SEO Influencer αλλι??. Μπορε?τε να βρε?τε δεκ?δε? τ?τοιου? influencers στο YouTube και να προωθ?σουν την επιχε?ρηση σα? ? τα προ??ντα σα? ?ναντι κ?ποια? μικρ?? αμοιβ??.

Μ?νο το Aliexpress ?χει προσλ?βει 100.000 Influencers για να προωθ?σουν το ηλεκτρονικ? του? κατ?στημα, εσε?? δεν θα π?ρετε τουλ?χιστον 10 για αρχ?;

14 Χρυσο? Οδηγο?

Ο χρυσ?? οδηγ?? ε?ναι ?να? επαγγελματικ?? οδηγ?? που ε?ναι ο νο?μερο ?να στην χ?ρα μα? με δεκ?δε? επαγγελματ?ε?. Με σχετικ? αλμυρ?? καταχωρ?σει? μπορε?τε να β?λετε και μερικ? links προ? την ιστοσελ?δα σα? για να σα? ανεβ?σουν στο SEO και στην κατ?ταξη στη Google.

Καλ? θα ?ταν να γρ?ψετε εκτεν? μοναδικ? κε?μενα για τι? υπηρεσ?ε? σα? και την επιχε?ρηση σα?.

Αποφ?γετε κ?θε προ?θηση των πωλητ?ν για Google Ads επειδ? πα?ρνουν bonus απ? αυτ?ν την π?ληση, γιατ? ε?ναι ιδια?τερα ασ?μφορη.

15 Vrisko

Το Vrisko ε?ναι ?να? επαγγελματικ?? οδηγ?? λ?γο μικρ?τερου βεληνεκο?? με τον Χρυσ? Οδηγ?, ωστ?σο ?χει χαμηλ?τερε? τιμ?? και ?χει και αυτ? το κοιν? του. Μπορε?τε να β?λετε και μερικ? links προ? την ιστοσελ?δα σα? για να σα? ανεβ?σουν ?πω? και στην περ?πτωση του Χρυσο? Οδηγο?.

16 Ενημερωτικ? blog

Τα ενημερωτικ? blog ? ειδησεογραφικ? blog ?χουν πολ? μεγ?λο κοιν? και απ?χηση, ωστ?σο η συμβολ? του? ε?ναι στιγμια?α γιατ? η ρο? ειδ?σεων θα επικαλ?ψει το δικ? σα? ?ρθρο.

Επικοινων?στε με μερικ? απ? αυτ? με το τμ?μα διαφημ?σεων ? σ?νταξη? και ρωτ?στε π?σο ?χει ?να πληρωμ?νο ?ρθρο σε αυτο??. Π?ρτε μερικ?? τιμ?? και μετ? αποφασ?στε σε ποια θα β?λετε ?ρθρο.

Μην ξεχ?σετε να π?ρετε και τα αναλυτικ? Google Analytics του? για να κ?νετε μια εκτ?μηση του τι δημοσι?τητα και επισκεψιμ?τητα θα λ?βετε.

17 Δελτ?α Τ?που

Τα δελτ?α τ?που ? press releases ε?ναι μια καλ? και οικονομικ? ευκαιρ?α να κερδ?σετε μερικ? backlinks σε ιστοσελ?δε? με μεγ?λο domain authority με ιδια?τερα χαμηλ? κ?στο?.

Η υπηρεσ?α Press Release που συν?θω? προτιμ? ε?ναι η EIN Presswire και ε?ναι ιδια?τερα οικονομικ?. Β?βαια μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε και πολλ?? ?λλε? ανταγωνιστικ?? υπηρεσ?ε? δελτ?ων τ?που που στ?λνουν σε δεκ?δε? ΜΜΕ και ηλεκτρονικ?? εφημερ?δε? αν? τον κ?σμο το κε?μενο σα?.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και τη Google:

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍