ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

to-proion-eisai-esy-branding

ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ

Personal Branding για την επιτυχ?α στο ?ντερνετ και στι? επιχειρ?σει?

?να σημαντικ? μ?ρο? του branding ε?ναι η εικ?να που απεικον?ζει τον εαυτ? σα? προ? τα ?ξω. Να αναπτ?ξετε μια συμπαθητικ? προσωπικ? μ?ρκα ε?ναι απαρα?τητο για την επιτυχ?α, ε?τε online ε?τε offline.

Αν θ?λετε να αν?βετε στην κορυφ? στον τομ?α σα?, θα πρ?πει πρ?τα να ε?στε σε θ?ση να πουλ?σετε τον εαυτ? σα? σε πιθανο?? πελ?τε? σα?. Θα προτιμο?σατε να κ?νετε δουλει?? με ?να ?τομο που χαμογελ?ει και ?ρχεται σε σα? ω? φιλικ? ? με κ?ποιον που σα? αγνοε?;

Η πρ?τη εντ?πωση που ?να? δυνητικ?? πελ?τη? λαμβ?νει ε?ναι καθοριστικ? για? εσ??. Κ?ντε την πρ?τη εντ?πωση να με?νει για π?ντα για να πετ?χετε ?να καλ? αποτ?λεσμα.

Π?? μπορε?τε να το πετ?χετε αυτ?; Εδ? ε?ναι μερικ?? συμβουλ?? για ?να επιτυχημ?νο personal branding (προσωπικ? εικ?να).

Συμβουλ?? για πετυχημ?νο Branding

 1. Γ?νετε ?να? εμπειρογν?μονα? στον τομ?α σα?. Γ?νετε μια αυθεντ?α στο αντικε?μεν? σα? , στη θ?ση σα? .
 2. Γ?νετε ?να? μ?γο? τη? επικοινων?α?. Η ?ρευνα δε?χνει ?τι η δεξι?τητα επικοινων?α?? ε?ναι καθοριστικ?? παρ?γοντα? για την ανοδικ? κοινωνικ? και επαγγελματικ? κινητικ?τητα . Μπορε?τε να ανο?ξετε ?να καν?λι επικοινων?α? μ?σω των social media, το β?ντεο μ?ρκετινγκ, περιοδικ? , microblogging. Πρ?πει να ε?στε παντο? !

3 . Συντ?ξτε ?να σχ?διο μ?ρκετινγκ για τον εαυτ? σα? σε ετ?σια β?ση , και να το επανεξετ?ζετε αν? τρ?μηνο. Συμπεριλ?βετε συγκεκριμ?νου? στ?χου? , τι? στρατηγικ?? , τα β?ματα δρ?ση? και ?να χρονοδι?γραμμα. Το προσωπικ? σχ?διο μ?ρκετινγκ σα? στο branding ε?ναι σημαντικ? να το ?χετε με του? προσωπικο?? στ?χου? σα? .

 1. Αναπτ?ξτε μια ?ομιλ?α ασανσ?ρ? Εντ?? του χρ?νου που χρει?ζεται ?να ασανσ?ρ να ταξιδ?ψει ?ναν ?ροφο – . Περ?που 60 δευτερ?λεπτα – η οπο?α ομιλ?α να ε?ναι σε θ?ση να παραδ?σει μια σ?ντομη περιγραφ? του τι κ?νετε, π?? θα το κ?νετε με διαφορετικ? τρ?πο, και το ?φελο? που παρ?χει.

Για το σκοπ? αυτ? θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε το YouTube ? κ?ποια ?λλη υπηρεσ?α διανομ?? β?ντεο που θα προωθ?σει εσ?? και την προσωπικ? εμπορικ? σ?μα σα?. Θα οδηγ?σει επ?ση? την επισκεψιμ?τητα π?σω στο blog σα?.

5. Δημιουργ?στε τον κ?κλο σα?. Κ?ντε ν?ε? επιχειρηματικ?? επαφ?? και να με?νετε σε επαφ? μαζ? του? . Οι περισσ?τεροι ?νθρωποι με ισχυρ?? φ?ρμε? απ? ?ποψη branding ?χουν ισχυρο?? φ?λου?. To branding ε?ναι για την προσ?λκυση των ιδανικ?ν φ?λων και την προσ?λκυση πελατ?ν -στ?χων και την οικοδ?μηση μακροχρ?νιων σχ?σεων με αυτο?? .

 1. Ισορροπ?στε το προσωπικ? σα? στυλ με τα ρο?χα που θα απευθ?νονται σε εκε?νου? που προσπαθο?ν να εντυπωσι?σουν . Να ε?στε ο εαυτ? σα? και να κρατ?σετε ?να? casual ντ?σιμο. Η γραβ?τα ?χει και το αντ?θετο αποτ?λεσμα στι? δημ?σιε? σχ?σει?.
 2. Δ?στε κ?τι π?σω για δωρε?ν! Δ?νοντα? το χρ?νο σα?, ? κ?τι για δωρε?ν ω? δ?λωμα για να κ?νει του? ανθρ?που? να σα? θυμο?νται και φυσικ? να ενταχθο?ν λ?στα σα?. Η λ?στα email σα? ε?ναι πολ?τιμη.
 3. Κ?ντε Branding τον εαυτ? σα? σε απευθε?α? σ?νδεση μ?σω του προσωπικο? blog σα?! To χτ?σιμο τη? προσωπικ? σα? μ?ρκα? ? φ?ρμα? ? ον?ματο?? ε?ναι ?να απ? τα μεγαλ?τερα περιουσιακ? στοιχε?α τη? επιχε?ρησ?? σα?. Β?λτε τ?σο πολ? χρ?νο και προσπ?θεια σε αυτ? , ?πω? κ?νετε στο branding των προ??ντων σα?. Στο τ?λο? , αν δεν μπορε?τε να πουλ?σετε τον εαυτ? σα?, θα το βρε?τε σχεδ?ν αδ?νατο να πωλ?σετε το προ??ν σα?. Γιατ??ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ!

Σε τελικ? αν?λυση αν δεν μπορε?τε να πουλ?σετε τον εαυτ? σα?, θα το βρε?τε σχεδ?ν αδ?νατο να πωλ?σετε το προ??ν σα?. Γιατ??ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ!

Η Παρουσ?α σα? στο ?ντερνετ: Το προσωπικ? σα? blog

to-proion-eisai-esy-branding-2

Το Branding, στο σ?νολ? του, ε?ναι απαρα?τητο για κ?θε σοβαρ? επιχε?ρηση? επειδ? το εμπορικ? σ?μα τη? εταιρε?α? ε?ναι αυτ? που ξεχωρ?ζει απ? του? ανταγωνιστ?? τη? και την καθιστ? μοναδικ?. Στη web 2.0 εποχ? του σ?μερα, ε?ναι απαρα?τητο για του? περισσ?τερου? απ? εμ?? να ?χουν μια online παρουσ?α για να παραμε?νουν ανταγωνιστικο?. ?να αποτελεσματικ? branding στο internet , ?πω? ακριβ?? και το offline ομ?λογ? του, βοηθ? να φ?ρει την ευαισθητοπο?ηση για την μοναδικ? προσφορ? τη? επιχε?ρησ?? σα? (Unique Selling Proposition), την μοναδικ? πρ?ταση π?ληση? σα? και οδηγε? τον πελ?τη σε κ?νηση και τι? πωλ?σει? σε ?νοδο.

Εν? το online branding προσφ?ρει τερ?στιε? ευκαιρ?ε? για τι? επιχειρ?σει?, προκειμ?νου?το online branding να ε?ναι αποτελεσματικ? πρ?πει κανε?? να προσελκ?σει και να κ?νει του? πελ?τε? τη? να συμμετ?σχουν. Αυτ? δεν ε?ναι ε?κολο στο διαδ?κτυο. Το Branding δεν ε?ναι τ?σο απλ? υπ?θεση ?πω? το να φτι?ξω ?να blog και προσθ?τοντα? το λογ?τυπο τη? εταιρε?α? και το σ?νθημ? σα?.

Η στρατηγικ? branding σα? θα πρ?πει να ε?ναι σε απευθε?α? σ?νδεση με το εμπορικ? σ?μα σα? και θα πρ?πει να ε?ναι αυτ? αισθητ? και εμφαν??. Θα πρ?πει να ?χετε πλο?σιο περιεχ?μενο μ?σα στο blog σα?, μια σελ?δα για σα?, μια ηλεκτρονικ? υπογραφ? και φωτογραφ?ε? και προσωπικ? λογ?τυπα των επιχειρ?σεων σα? ? του εαυτο? σα?.

Μια ισχυρ? εικ?να σε αρμον?α θα κ?νει τη διαφορ? μεταξ? εν?? πελ?τη που αγορ?ζει απ? εσ??? απευθε?α?? ? φε?γει για του? ανταγωνιστ?? σα?. Να θυμ?στε, ?τι το προ??ν ε?στε ΕΣΕΙΣ . Θα πρ?πει να πωλ?σετε τον εαυτ? σα? πρ?τα και αυτ? μπορε? να γ?νει μ?νο μ?σα απ? το προσωπικ? σα? blog .

Π?στε την αλ?θεια? στον εαυτ? σα? για το branding

Ε?ν το ηλεκτρονικ? μ?ρκετινγκ σα? δημιουργ?α μια εικ?να στο μυαλ? σα? ?τι που δεν ε?ναι η δικ? σα? ? αυτ? που θ?λετε, πιθαν?τατα ?χετε προσπαθ?σει να διαμορφ?σετε την εικ?να σα? με λ?θο? προσ?γγισ?? ? με λ?θο? πρ?τυπα.

?σω? ?χετε μια λανθασμ?νη εικ?να του εαυτο? σα?. Προσπαθ?στε η εικ?να του εαυτο? σα? που βγ?ζετε προ? τα ?ξω να ε?ναι πρωτ?τυπη και να δ?σει στου? πελ?τε? τη σωστ? εικ?να σα?. Αναρωτηθε?τε:

 1. Π?? θα πρ?πει να σα? θυμο?νται;
 2. Ποια ε?ναι τα θετικ? για τον εαυτ? σα? ;

Οι βασικ?? αρχ?? του branding ε?ναι να αποφασ?σετε σχετικ? με την εικ?να που θ?λετε να απεικον?σετε για τον εαυτ? σα? προ? τα ?ξω και τι μ?νυμα θ?λετε να επικοινων?σετε. Περν?τε την εικ?να τη? επιτυχ?α? ; Τη? ?λξη?; Ε?στε σ?γουροι; Προσαρμ?στε την εικ?να σα? και το blog σα?.

Αν δεν ?χετε ακ?μα blog, ευκαιρ?α να δημιουργ?σετε το δικ? σα? blog προσωπικ?? προβολ??.

Αφ?στε την προσωπικ?τητ? σα? να λ?μψει μ?σα απ? την δημιουργ?α τη? δικ?? σα? εικ?να?. Ο σκοπ?? μια? μ?ρκα? ε?ναι να δημιουργ?σει κ?τι που θα κολλ?σει στο μυαλ? των ανθρ?πων και να του? βοηθ?σει να θυμο?νται την επιχε?ρησ? σα? ? εσ??. Π?ρτε για παρ?δειγμα το σ?μα τη? Mercedes Benz. Λ?βετε υπ?ψη ?τι ε?ν εκθ?τουμε τον εαυτ? μα? σε χιλι?δε? ανθρ?που? μερικο? απ? αυτο?? θα σα? θυμο?νται και κ?ποιοι ?χι.

Γιατ? ; Π?? μπορε? το branding να σα? κ?νει να σα? θυμο?νται ο?τω? ? ?λλω?; Αυτ? ε?ναι ολ?κληρη θεωρ?α.

Οφ?λη του Branding

Το προσωπικ? εμπορικ? σ?μα σα? πρ?πει να δημιουργ?σει μια θετικ? εικ?να στο μυαλ? των καταναλωτ?ν. Σε αντ?θεση με ?,τι πιστε?ουν οι περισσ?τεροι ?νθρωποι, το branding δεν ε?ναι απλ? ?να λογ?τυπο. Στι? επιχειρ?σει? ο σκοπ? σα?, η εστ?αση σα?, και η εικ?να σα? συνδυ?ζονται για να δημιουργ?σουν το εμπορικ? σ?μα σα?. Παρακ?τω ε?ναι μερικ? πλεονεκτ?ματα του Branding:

 1. Να σα? θυμο?νται. Ε?ναι δ?σκολο να θυμηθο?με μια εταιρε?α με ?να γενικ? ?νομα ? ?να ?τομο μετ? απ? ?να μεγ?λο χρονικ? δι?στημα. Μπορε? να μην ε?στε σε θ?ση να διακρ?νετε την αποστολ? του? και τα προσωπικ? του? στοιχε?α.

2 . Μπορε?τε να κερδ?σετε την εμπιστοσ?νη των πελατ?ν ε?κολα. Το γεγον?? ε?ναι ?τι στο branding θ?λουμε να δημιουργ?σουμε στενο?? δεσμο?? με την ταυτ?τητα τη? μ?ρκα?. Οι καταναλωτ?? δεν θ?λουν μ?νο ποι?τητα, αλλ? και προ??ντα που μπορο?ν να εμπιστευθο?ν. ?τσι? η επιχε?ρησ? σα? θα πρ?πει να ?χει μια ταυτ?τητα που οι πελ?τε? σα? μπορο?ν να προσκολληθο?ν. Ε?ν η εταιρε?α σα? προσφ?ρει κορυφα?α προ??ντα και υπηρεσ?ε? και ?χει μια μεγ?λη αναγνωρισιμ?τητα, οι ?νθρωποι θα σα? θυμο?νται. Επιπλ?ον, συχν? θα σα? προτε?νουν σε φ?λου? και στην οικογ?νεια του?.

3 . Θα γ?νετε δι?σημο? . Θ?λετε οι ?νθρωποι που δεν ?χουν κ?νει επιχειρ?σει? με σα? να εξακολουθο?ν να γνωρ?ζουν ποιοι ε?στε και τι κ?νετε;? Αν βλ?πουν τι? διαφημ?σει? σα? σε διαφημιστικ?? πινακ?δε?, αν τι? ακο?νε στο ραδι?φωνο, τα βλ?πουνε στην τηλε?ραση, ? οποιοδ?ποτε ?λλο μ?σο, θα γνωρ?ζουν την ταυτ?τητα τη? μ?ρκα? σα?. Και ?ταν ?ρθει η ?ρα που θα χρειαστο?ν το προ??ν ? την υπηρεσ?α σα?, η εταιρε?α σα? θα ε?ναι το πρ?το πρ?γμα που θα του? ?ρχεται στο μυαλ?.

 1. Μ?α εικ?να χ?λιε? λ?ξει?. Ε?μαστε μια πολ?brandικ? κοινων?α και η εικ?να ε?ναι ο βασιλι??. Οι ?νθρωποι συνδ?ουν συν?θω? τα εμπορικ? σ?ματα με την ποι?τητα και μπορε? να αγορ?σουν μ?νο απ? ορισμ?να εμπορικ? σ?ματα για το λ?γο αυτ?. Αν οι ?νθρωποι θ?λουν μ?νο ?να εμπορικ? σ?μα εν?? συγκεκριμ?νου προ??ντο?, ε?ναι διατεθειμ?νοι να πληρ?σουν υψηλ?τερη τιμ?. Κ?ντε Branding τον εαυτ? σα? σωστ?, ?τσι θα μπορε?τε να πουλ?σετε τον εαυτ? σα? σε πιο υψηλ? τιμ? και η αντιληπτ? αξ?α στα μ?τια του πελ?τη θα ε?ναι ακ?μη υψηλ?τερη απ? ?, τι ?μα ?σασταν ?γνωστοι . Για παρ?δειγμα, διαφορετικ? τιμ? ?χει ?να βιβλ?ο εν?? best seller δι?σημου συγγραφ?α, ?πω? Paolo Cohelo απ? το βιβλ?ο εν?? συγγραφ?α ?γνωστου .
 2. To branding μπορε? να σα? βγ?λει πολλ? λεφτ? απ? το ?ντερνετ.

Brand και Re -brand τον εαυτ? σα? ?ω? την επιτυχ?α !

Αν και το ε?πα λ?γο αδ?κιμα, το ν?ημα ε?ναι να πακετ?ρουμε και να ξαναπακετ?ρουμε τον εαυτ? μα? ω? την επιτυχ?α.

Η? εμπορικ? σα? ταυτ?τητα (Brand) ε?ναι μια υπ?σχεση. Ε?τε ?τι η υπ?σχεση αφορ? την ποι?τητα των προ??ντων, των υπηρεσι?ν, την τιμ? ? ?να εκατομμ?ριο ?λλε? μεταβλητ?? και πρ?γματα.

Μια ισχυρ? ταυτ?τητα τη? μ?ρκα? μπορε? να τοποθετ?σει μια επιχε?ρηση και τον εαυτ? σα? π?νω απ? τον ανταγωνισμ? τη?, απ? μ?νο του. ?μω?, ?χοντα? ?να εμπορικ? σ?μα που ε?ναι ισχυρ? χρει?ζεται χρ?νο, χρ?μα και προσπ?θεια για να αναπτυχθε?. Δεν ε?ναι τ?σο ε?κολο ?σο απλ? δημιουργ?ντα? ?να λογ?τυπο ? γρ?φοντα? ?να σλ?γκαν.

Η εμπορικ? ταυτ?τητα? ε?ναι ο λ?γο? που θα κ?νει ?ναν πελ?τη να επιλ?ξει εσ??, αντ? του ανταγωνισμο? σα?.

Το επιτυχ?? εκ ν?ου branding περιλαμβ?νει εξ?λιξη, ?χι επαν?σταση. Θα πρ?πει να ?χει ?ναν θετικ? αντ?κτυπο στου? υπ?ρχοντε? πελ?τε? σα? ?τι ν?ο εμπορικ? σ?μα σα? ε?ναι μ?νο μια ν?α και βελτιωμ?νη ?κδοση του παλιο? σα?. Ε?ναι ζωτικ?? σημασ?α? να μην π?ρετε π?ρα πολ? ακρα?α την προσπ?θεια του εκ ν?ου branding, δι?τι θα μπορο?σατε να καταλ?ξετε να καταστρ?ψετε τη λεπτ? ισορροπ?α των συναισθηματικ?ν δεσμ?ν και την αφοσ?ωση των πελατ?ν προ? τη φ?ρμα.

Branding Πηγ??:

 1. Personal Branding Wikipedia
 2. Mashable Articles About Branding

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

 • Κ?ριε Διβραμη σα? ευχαριστ? π?ρα πολ? για την πολ?τιμη βο?θεια που μου δ?σατε σχετικ? με το κλ?ψιμο των ?ρθρων.
  Οι οδηγ?ε? που μου δ?σατε και μου ε?πατε να ονοματ?ζω τα ?ρθρα μου με το ?νομ? μου και να αναφ?ρω ποι?? ε?μαι και να δ?σω το προσωπικ? μου στιυλ σε κ?θε ?ρθρο με βο?θησε ?σο ποτ? ?λλοτε.
  Τελικ? αυτ? που αναφ?ρατε στον οδηγο σα? σχετικ? με τα ?ρθρα ε?ναι π?ρα πολ? σωστ?,μ?σα απ? την εμπειρ?α μου και ε?χομαι να συνεχ?σετε ?τσι ?στε να βοηθ?τε και εμα?.
  Οι οδηγ?ε? σα? ε?ναι πολ?τιμε? και ?κρω? απαρα?τητε?

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍