ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ GOOGLE-1

Το μυστικ? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google

Περιεχ?μενα

Καταρρ?ψτε ?λου? του? μ?θου? του SEO και βγε?τε σε ?λε? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? στην πρ?τη σελ?δα με ?σε? λ?ξει? κλειδι? θ?λετε!

Ξ?ρω τι θ?λετε, αυτ? που θ?λουν ?λοι! Να βγο?νε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και να αποκτ?σουν πρ?σβαση σε ν?ε? αγορ?? και ν?ου? πελ?τε?. Οι πελ?τε? ε?ναι το ζωοποι? α?μα τη? επιχε?ρηση? σα? και εφ?σον μπορε?τε να του? βρε?τε απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? με παθητικ? τρ?πο, εξασφαλ?ζετε το μ?λλον και την βιωσιμ?τητα τη? επιχε?ρηση? σα?.

Τ?ρα ?ρθε η ?ρα να σα? πω την πικρ? αλ?θεια για το SEO. Υπ?ρχει ?να μυστικ? που παραβλ?πουν ?λοι ?ταν ?ρχεται η ?ρα για να κ?νουν βελτ?ωση στην ιστοσελ?δα του?. Σ?μερα θα σα? αποκαλ?ψω αυτ? το μυστικ?.

Ναι, δεν θα το κρατ?σω ?λλο κρυφ? και δεν θα παρατε?νω την αγων?α σα?. Ποιο ε?ναι το μυστικ? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google;

Διαβ?στε παρακ?τω.

Οι 10 κομπ?νε? του SEO που πρ?πει να αποφ?γετε

Το να παραμυθι?ζω τον εαυτ? μου ε?ναι πολ? ε?κολο. Συν?θω? το να συντηρ? υψηλ?? προσδοκ?ε? και μωρ?? φιλοδοξ?ε? ε?ναι η αρχ? τη? κατηφ?ρα? για μια επιχε?ρηση, μια επ?νδυση ? ?να μαγαζ?.

Δεν ε?ναι ?μω? το πρ?βλημα οι λ?θο? φιλοδοξ?ε? που ?χω για την ιστοσελ?δα μου αλλ? η ?γνοια των τεχνικ?ν γν?σεων και τη? πραγματικ?τητα? του ?ντερνετ. Επ?ση? υπ?ρχει μεγ?λη ?γνοια και υποτ?μηση του τι χρει?ζεται να κ?νω για να καταταγ? στι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Π?νω σε αυτ? την ?γνοια πατ?νε χιλι?δε? επιτ?δειοι απ? ?λο τον κ?σμο και ειδικ? απ? τι? αναπτυσσ?μενε? χ?ρε? ?πω? Ινδ?α, Κ?να, Μπαγκλαντ?? οι οπο?οι προσπαθο?ν να ψαρ?ψουν κ?σμο με την λογικ? να του κ?νουν SEO ?ναντι αδρ?? αμοιβ?? και να τον κ?νουν να βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Επειδ? πολλο? απ? εσ?? ?σω? δεν διαθ?τετε τον χρ?νο και το χρ?μα για να γ?νεται η ?διοι SEO Experts ? ειδικο? στο SEO, θα ?θελα να σα? παραθ?σω 10 απλ? παραδε?γματα δ?θεν ειδικ?ν στο SEO που θα πρ?πει να αποφ?γετε.

#1 Εγγυημ?να Αποτελ?σματα

Π?ρα πολλο? επαγγελματ?ε? απατε?νε? στο SEO επικεντρ?νονται γ?ρω απ? τη φρ?ση ?τι θα ?χουν εγγυημ?να αποτελ?σματα στη Google για κ?θε μ?να ?μα του? πληρ?σει?. ?μω? το να διατηρ?σει? απαρ?λλαχτα τα οργανικ? αποτελ?σματα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι κ?τι σχεδ?ν ακατ?ρθωτο.

Η ?δια η Google ?χει δ?σει την απ?ντηση σε ?σου? ισχυρ?ζονται ?τι θα ?χουν εγγυημ?να αποτελ?σματα. Σ?μφωνα με τι? οδηγ?ε? που δ?νει στο blog τη?, καν?να? δεν μπορε? να σα? εγγυηθε? ?τι θα βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

Επ?ση? προχωρ?ει παραπ?ρα και σα? δ?νει τα στοιχε?α τη? Επιτροπ?? Ανταγωνισμο? για να καταγγε?λετε τ?τοια φαιν?μενα.

#2 Ξ?ρω κ?ποιον στην Google

Καμ?α εταιρε?α SEO δεν ?χει καμ?α ειδικ? σχ?ση με τη Google ? κ?ποια ιδια?τερη πρ?σβαση σε αυτ?. Τα πολ? υψηλ? αμειβ?μενα στελ?χη τη? Google των οπο?ων ο κατ?τερο? μισθ?? ξεκιν?ει απ? τα 88.000 δολ?ρια το χρ?νο ε?ναι πολ? δ?σκολο να δεχθο?ν μερικ?? εκατοντ?δε? ευρ? για να βγε?τε εσε?? πρ?τοι.

#3 Προσφορ?? για δωρε?ν δοκιμ?? SEO Υπηρεσι?ν

Το SEO ε?ναι π?ρα πολ? τεχνικ? και πολ? δ?σκολο για να εφαρμοστε?. Πολλ?? εταιρε?ε? απ? το εξωτερικ? ?πω? Ινδ?α και Κ?να σα? ζητ?νε του? κωδικο?? πρ?σβαση? του FTP, το οπο?ο καμ?α σχ?ση δεν ?χει με το SEO, για να σα? κ?νουν μια δωρε?ν δοκιμ? των υπηρεσι?ν του?.

Συν?θω? θα βρεθε?τε με το site σα? χακαρισμ?νο και γεμ?το spam links στην καλ?τερη περ?πτωση και στην χειρ?τερη θα με?νετε χωρ?? site!

#4 Υποβολ? σε χιλι?δε? μηχαν?? αναζ?τηση?

Πανε?κολο! Αυτ? το κ?νει και η γιαγι? μου! Απ? τη στιγμ? ?μω? που η Google κατ?χει το 95% τη? αγορ?? των αναζητ?σεων στο ?ντερνετ, για ποιο λ?γο να κ?νουμε υποβολ? σε χιλι?δε? μηχαν?? αναζ?τηση?;

?μα υπ?ρχουν και περισσ?τερε? απ? 5 πραγματικ?? μηχαν?? αναζ?τηση? σ?μερα. Αυτ?? που ξ?ρω ε?ναι η Google, Bing, Yandex, Baidu. Οι ?λλε? δεν ε?ναι μηχαν?? αναζ?τηση?.

#5 Κρυφ?? ? απ?ρρητε? στρατηγικ?? SEO

Μ?πω? κ?ποιο? ?χει το μαγικ? ραβδ? στο SEO; Οποιαδ?ποτε ν?μιμη ? white hat SEO εταιρε?α δεν γ?νεται να ?χει μαγικ?? ? κρυφ?? ικαν?τητε?. Εκτ?? και ?μα ασχολε?ται με black hat SEO το οπο?ο ε?ναι επ?φοβο να τιμωρηθε? αργ?τερα απ? τη Google.

#6 Πρ?τη θ?ση σε 48 ?ρε?

Ισχ?ει εν μ?ρει αν?λογα με τον ανταγωνισμ? τη? λ?ξη? κλειδ?. Ο ?διο? προσωπικ? ?χω βγει πρ?το? στη Google μ?σα σε μισ? ?ρα αφ?του αν?βασα ?να β?ντεο στo YouTube με τ?τλο: 10 things l hate most in blogging.

Μπορε?τε να το δοκιμ?σετε και σει? για να δε?τε ?τι λ?ω αλ?θεια. Σ?μερα β?βαια εμφαν?ζεται το αποτ?λεσμα στο Vimeo Channel αντ? του YouTube λ?γω τη? αποταξιν?μηση? των β?ντεο απ? το YouTube μετ? απ? μια περ?οδο 6-12 μην?ν.

?μω? ?πω? καταλαβα?νετε σε μ?α ιδια?τερα ανταγωνιστικ? αγορ? ?πω? αυτ? του Web Design, ε?ναι πολ? δ?σκολο να βγει κ?ποιο? στην πρ?τη θ?ση τη? Google ε?ν το site του δεν ?χει υψηλ? domain authority και ε?ν δεν χρησιμοποι?σει μια φρ?ση κλειδ? αντ? για λ?ξη κλειδ?.

Μπορε?τε να δε?τε ακ?μα ?να παρ?δειγμα για το τι εννο? στο ?ρθρο: Πρ?τη Θ?ση Google Σε 2 ?ρε?.

Σε γενικ?? γραμμ?? ?μω?, κανε?? δεν μπορε? να σα? βγ?λει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google σε 48 ?ρε? εκτ?? και ?μα ?χετε μια ιστοσελ?δα που ?δη βγα?νει σε καλ?? θ?σει? στη Google.

#7 Το οικονομικ?τερο SEO

?ταν μια προσφορ? ακο?γεται πολ? καλ? για να ε?ναι αληθιν? ε?ναι επειδ? δεν ε?ναι αληθιν?. Το SEO απαιτε? πολ? χρ?νο και χρ?ματα για να μπορ?σει να αποδ?σει καρπο??. ?μα δεν ?χετε το χρ?ματα για να τα επενδ?σετε στο SEO, τ?τε καλ?τερα να μ?θετε να το κ?νετε μ?νοι σα? παρ? να προσπαθε?τε να βρε?τε τη χαμηλ?τερη τιμ? για κ?τι που ε?ναι δυσαν?λογα ακριβ?.

Ξεκιν?στε με τα δωρε?ν μαθ?ματα SEO.

#8 Ε?μαστε Google Partners

Η αλ?θεια ε?ναι ?τι το σ?μα Google Partners αναφ?ρεται μ?νο στο γεγον??? ?τι κ?ποιο? ? κ?ποια εταιρε?α ?χει περ?σει τι? εξετ?σει? τη? Google. Τ?ποτε ?λλο. Η Google δεν ?χει καμ?α εταιρε?α SEO ? κατ?λογο στο ?ντερνετ ?πω? ο Χρυσ?? Οδηγ?? που να ε?ναι συνεργ?τη? ? συνετα?ρο?. ?ποιο? σα? το πει αυτ?, σημα?νει ?τι ε?ναι απατε?να?.

#9 Γνωρ?ζουμε τον αλγ?ριθμο κατ?ταξη? τη? Google

Και η ?δια η Google να σα? το ?λεγε αυτ?, θα σα? εγγυ?τανε τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? για μια χρονικ? στιγμ? μ?νο. Ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? τη? Google ε?ναι δυναμικ?? και αλλ?ζει καθημεριν?.

Οι ειδικο? του SEO μ?νο εικασ?ε? μπορο?ν να κ?νουν ? να προσπαθ?σουν να μαντ?ψουν τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου.
Π?νω σε αυτ?? τι? εικασ?ε? και υποθ?σει? βασ?ζονται και οι 200 παρ?γοντε? SEO που λαμβ?νει υπ?ψη τη? η Google.

#10 Αποφ?γετε τι? εταιρε?ε? SEO που ?χουν ιδιοκτησ?α στο περιεχ?μενο

Πολλ?? εταιρε?ε? SEO δημιουργο?ν περιεχ?μενο για λογαριασμ? του πελ?τη του? τη στιγμ? που κρατ?νε οι ?διοι τα πνευματικ? δικαι?ματα. Αυτ? ε?ναι κ?πω? περ?εργο.

Θα πρ?πει για οτιδ?ποτε πληρ?νετε να αν?κει σε εσ?? και αποκλειστικ? σε εσ??. Ειδ?λλω? το ?διο περιεχ?μενο μπορε? να αντιγραφε? ? να πωληθε? και στον ανταγωνιστ? σα?.

?μω? το θ?μα μα? ?τανε για το μυστικ? του SEO θα μου πε?τε και ?λα αυτ? που σα? προαν?φερα δεν ?χουνε και μεγ?λη σχ?ση με το μυστικ? για να βγει κ?ποιο? στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

Για να μ?θετε αυτ? το μυστικ?, διαβ?στε παρακ?τω.

ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ GOOGLE MYSTIKO

Το μυστικ? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google

Το μυστικ? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, αλλ? και τη? κ?θε Google ε?ναι ?να και θα με?νει αμετ?βλητο, ανεξ?ρτητα απ? τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη?.

Αυτ? δεν ε?ναι ?λλο απ? την ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.

Ε?ναι σχεδ?ν σ?γουρο ?τι η σκληρ? δουλει? ?χει ?μεση σχ?ση με την κατ?ταξη στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google και η σκληρ? δουλει? στο SEO ε?ναι ο μ?νο? τρ?πο? για να βγει η ιστοσελ?δα σα? στο φω? και να ανακαλυφθε? ?λο το περιεχ?μενο τη? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?!

?ταν μιλ?με για σκληρ? δουλει? πολλο? απ? σα? ξ?ρω ?τι ?δη απογοητε?τηκαν απ? μ?να και απ? το SEO και ?σω? περ?μεναν κ?τι ?λλο πιο γυαλιστερ? ?πω? ?να μαγικ? κουμπ?, ?να τρυκ, ? ?να μυστικ? λογισμικ? που μ?νο εγ? και η Google ?χουμε για να ευνοο?με τα δικ? μα? site.

Δυστυχ?? φ?λοι μου, δεν ?χω δει ποτ? ιστοσελ?δα να κατατ?σσεται ψηλ? στην Google και να βγ?ζει λεφτ? ε?ν πρ?τα δεν ?χουνε αφιερωθε? ?ρε? για την δημιουργ?α περιεχομ?νου και backlinks προ? το περιεχ?μενο αυτ?.

Π?σο περιεχ?μενο και π?σα backlinks χρει?ζονται για να βγε?τε πρ?το? στη Google; Δεν ξ?ρω ακριβ?? αλλ? φαντ?ζομαι πολ? περισσ?τερα απ? ?σα νομ?ζετε πριν ξεκιν?σετε.

Το SEO και ο καν?να? των 10.000 ωρ?ν

Στο βιβλ?ο του Outliers ο Malcolm Gladwell αναφ?ρει ?τι υπ?ρχει ?να φρ?γμα που διαχωρ?ζει του? πετυχημ?νου? απ? του? μη πετυχημ?νου? και αυτ? ε?ναι το φρ?γμα των 10.000 ωρ?ν. 10.000 ?ρε? εξ?σκηση? σε μια τ?χνη ? στο επ?γγελμ? σα? για να γ?νετε πετυχημ?νο? σε αυτ?!

Ο καν?να? των 10.000 ωρ?ν ε?ναι ?τι χρει?ζεστε 10.000 ?ρε? εξ?σκηση? για να επιτ?χετε σε οτιδ?ποτε.

Για να πετ?χετε λοιπ?ν στο SEO χρει?ζεστε 10.000 ?ρε? εξ?σκηση?, πειραμ?των και δοκιμ?ν π?νω σε αυτ?.

Σε αντ?θεση με ?τι πιστε?ει ?να μεγ?λο ποσοστ? του πληθυσμο?, ?τι δηλαδ? το ταλ?ντο ε?ναι αποκλειστικ???παρ?γοντα? που καθορ?ζει
την εξ?λιξη εν?? ανθρ?που σε ?να τομ?α ο Δρ.?ρικσον ?ρθε με τη θεωρ?α του να ανατρ?ψει τα π?ντα.

?χοντα? κ?νει μελ?τε? σε κορυφα?ου? μουσικο??, σκακιστ??, καλλιτ?χνε?, επιχειρηματ?ε?,? αθλητ?? κ.τ.λ. κατ?ληξε ?τι απαιτο?νται τουλ?χιστον 10.000 ?ρε? εξ?σκηση? σε ?να τομ?α, για?χρονικ? δι?στημα?τουλ?χιστον 10 ετ?ν, ?στε να γ?νει κ?ποιο? ειδικ?? ? κορυφα?ο? σε αυτ?ν.

Μπορε?τε να δε?τε την σχετικ? ?ρευνα του Δρ. “Ερικσον: Expert Performance and Deliberate Practice και να π?ρετε μια ιδ?α απ? την πηγ? για τον καν?να των 10.000 ωρ?ν.

Τα φρ?γματα των 10.000 – 5.000 – 2.000 και 1.000 ωρ?ν

Το βασικ? πε?ραμα? ?ταν να κ?νει μ?α κατ?ταξη σε μουσικο?? σε τρ?α επ?πεδα:

  • εξαιρετικο??
  • καλο?? και
  • μ?τριου?

Ε?δε ?τι υπ?ρχει στατιστικ? σημαντικ? σχ?ση?στι? ?ρε? που ε?χαν δαπαν?σει στην ενασχ?λησ? του? με τη μουσικ? του? εξ?λιξη. ?τσι τα ?ρια των 10.000 – 5.000 και 2.000 ωρ?ν ?ταν τα ?ρια για να γ?νει κ?ποιο? εξαιρετικ??, καλ?? ? μ?τριο?.

Το ?ριο των 1.000 ωρ?ν ?τανε το ?ριο για να μπορ?σει κ?ποιο? να ξεπερ?σει το φρ?γμα του αρχαρ?ου και να αναπτ?ξει τι? βασικ?? ικαν?τητε? επιτυχ?α?.

?ρα θα χρειαστε? αφο? ?χετε δημιουργ?σει το αν?λογο σωστ? και ποιοτικ? περιεχ?μενο που ψ?χνουν να βρο?νε οι χρ?στε? του ?ντερνετ και οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? θα πρ?πει πρωτ?στω? να δημιουργ?σετε 1.000 ποιοτικ? backlinks για να αποκτ?σετε μια στοιχει?δη ορατ?τητα στη Google.

Ο επ?μενο? σταθμ?? για να σιγουρ?ψετε τη θ?ση σα? ε?ναι να δημιουργ?σετε 10.000 ποιοτικ? backlinks.

10.000 ποιοτικ? backlinks σα? χωρ?ζουν απ? την πρ?τη σελ?δα τη? Google

Οι περισσ?τεροι ειδικο? στο SEO ξεκιν?νε κ?νοντα? αν?λυση ανταγωνισμο?, μετρ?ντα? τη δικ? σα? κατ?ταξη και αυτ? των ανταγωνιστ?ν σα? για τι? 10 κ?ριε? λ?ξει? κλειδι? και ο?τω καθεξ??.

Αυτ? η προσ?γγιση στο SEO ε?ναι παρωχημ?νη, ανεπαρκ??, κοντ?φθαλμη και λ?θο?.

Αυτ? λ?γεται μυωπικ? SEO ? SEO MYOPIA γιατ? ?τσι κερδ?ζετε το δ?ντρο που ε?ναι η μ?α λ?ξη κλειδ? και χ?νετε το δ?σο? που ε?ναι ?λη η δεξαμεν? των υποψ?φιων πελατ?ν που ?ρθουν στην ιστοσελ?δα σα? με τι? φρ?σει? κλειδι?. Οι φρ?σει? κλειδι? αποτελο?ν το 90% και ?νω τη? συνολικ?? οργανικ?? επισκεψιμ?τητα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ? των επισκεπτ?ν που θα μπο?νε για πρ?τη φορ? στην ιστοσελ?δα σα?.

Θα θ?λατε να ?χετε 100 επισκ?πτε? την ημ?ρα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ? 1000;

?μα θ?λετε χ?λιου? θα πρ?πει να επικεντρωθε?τε στο πραγματικ? SEO και ?χι στα πασαλε?μματα των εταιρει?ν SEO με αναζητ?σει?, κατατ?ξει? και τ?τοια παπατζιλ?κια.

Το πραγματικ? SEO μετρι?ται μ?νο με την α?ξηση στην οργανικ? επισκεψιμ?τητα και με την μ?τρηση του ποσοστο? μετατροπ?ν επισκεπτ?ν σε πελ?τε?.

Και επειδ? το πραγματικ? SEO απαιτε? πολ? και σκληρ? δουλει? ε?ναι λ?γοι αυτο? που το κ?νουν -αν?μεσα σε αυτο?? ε?μαι και γω, και πολ? λιγ?τεροι αυτο? που πληρ?νουν για αυτ? – θα ?μουνα ευτυχισμ?νο? ε?ν ?σασταν και εσε?? ?να? απ? αυτο??.

Δυστυχ?? ο χρ?νο? μα? τελε?ωσε για σ?μερα, σα? ευχαριστ? που αφιερ?σατε χρ?νο στο να μελετ?σετε αυτ? το ?ρθρο. Πιστε?ω να σα? βο?θησα να αποκτ?σετε βαθ?τερη γν?ση για το SEO και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και ευελπιστ? σε μια μελλοντικ? συνεργασ?α στην κατασκευ? ιστοσελ?δων ? στην προ?θηση ιστοσελ?δων.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

  • Καλησπερα σα?.Διαθετω ενα eshop με παπουτσια εδω και ενα χρονο.Θα ηθελα μερικε? συμβουλε?-προτροπε? απο μερου? σα? για το δικο μου eshop.Επιση? να μου κανετε μερικε? προτασει? για βετιστοποιηση του eshop μου.Θα ηθελα επιση? να μου κανετε και καποιε? προσφορε? σε οποιον τομεα νομιζετε που χρειαζεται βελτιωση οπω?ε επιση? και προταση για να αναλαβετε να μου βελτιωσετε το seo

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍