ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

DIMIOURGISETE SITE META-1

Τι πρ?πει να κ?νετε αφο? δημιουργ?σετε το site σα?

Γιατ? η κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα? δεν σημα?νει ?μεσα και την επιτυχ?α σα? στο ?ντερνετ

?χει αναρωτηθε? ποτ? γιατ? κ?ποιε? ιστοσελ?δε? πετυχα?νουν στο ?ντερνετ εν? κ?ποια ?λλα site μ?νουν π?σω στην αφ?νεια χωρ?? να ?χουν καθ?λου κ?νηση και πελ?τε?;

Υπ?ρχει κ?ποιο μυστικ? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ; Κ?ποια ?σω? κρυφ? συνταγ? που θα πρ?πει να εφαρμ?σετε για να πετ?χετε;

Για να μ?θετε τι πραγματικ? συμβα?νει δι?βαστε παρακ?τω για να μην π?σετε και εσε?? θ?ματα του ανταγωνισμο? στο ?ντερνετ.

Γιατ? πετυχα?νει ?να site στο ?ντερνετ;

Μια ιστοσελ?δα ε?τε ε?ναι eshop ? κ?τι ?λλο βασ?ζεται στα μηνια?α ?σοδα για να μπορ?σει να επιβι?σει και να χρηματοδοτ?σει την περαιτ?ρω αν?πτυξη του. Αυτ? σημα?νει ?τι κ?θε μ?να θα πρ?πει να υπ?ρχουν ?σοδα και ?ξοδα τα οπο?α και ?σοδα θα αποσβ?νουν την αρχικ? επ?νδυση που ?χει γ?νει.

Τ?ρα μπορε? να σα? φα?νεται λ?γο περ?εργο αλλ? ?λε? αυτ?? οι φ?με? του ?τι δεν χρει?ζονται λεφτ? για να κ?νει? ?να site στο ?ντερνετ και μ?λι? το κ?νει? θα σε βρ?σκει ο κ?σμο? και θα γεμ?σουν οι τσ?πε? σου λεφτ? ε?ναι εντελ?? γραφικ? και αφελ??.

Ποτ? απ? ?σο θυμ?μαι τον ευατ? μου στο ?ντερνετ -και πιστ?ψτε με ε?ναι πολλ? τα χρ?νια που ?χω στην πλ?τη μου ω? κατασκευαστ?? ιστοσελ?δων– καν?να? δεν π?τυχε απ? καθαρ? κολωφαρδ?α στο ?ντερνετ.

Η επιτυχ?α ερχ?τανε μετ? απ? προσεχτικ? σχεδιασμ? και μετ? απ? δοκιμ?? και λ?θη που ε?ναι σ?γουρο ?τι θα γ?νουν στην αρχ? ε?τε λ?γω απειρ?α?, ε?τε λ?γω ?λλειψη? των ουσιαστικ?ν εφαρμοσμ?νων γν?σεων που χρειαζ?ταν εξαρχ?? για την επιτυχ?α.

?να μ?νο πρ?γμα ?μω? ?ταν σαφ??, καν?να? δεν γενν?θηκε πετυχημ?νο? και καν?να site δεν ?ταν πετυχημ?νο πριν λανσαριστε? σωστ? στο ?ντερνετ.

Διαχειριστε?τε το site σα? σαν πραγματικ? επιχε?ρηση

Θα πρ?πει να διαχειριστε?τε λοιπ?ν το ν?ο ? και το παλι? σα? site σαν πραγματικ? επιχε?ρηση γιατ? ?τσι ε?ναι και ?χι σαν μηνια?α ελε?θερη ευχ?ριστη απασχ?ληση, κοιν?? χ?μπι στα ελληνικ?. Η ελε?θερη ευχ?ριστη απασχ?ληση ε?ναι η ακριβ?? απ?δοση τη? λ?ξη? χ?μπι που μα? ε?χε δ?σει πριν απ? πολλ? χρ?νια ?να? καθηγητ?? ?κθεση? (φιλ?λογο?) στον Μποζογλαν?δη, ονομαστ? φροντιστ?ριο στη Λ?ρισα τ?τε.

Ποια ε?ναι η διαφορ? του χ?μπι λοιπ?ν με την επιχε?ρηση;

Το χ?μπι το κ?νει? και χ?νει? λεφτ?, γιατ? δεν σε ενδιαφ?ρει να βγ?λει? λεφτ? απ? αυτ?, εν? την επιχε?ρηση την κ?νει? για να βγ?λει? λεφτ?. ?μα η επιχε?ρηση ? το site σου δεν βγ?ζει λεφτ?, τ?τε μετατρ?πεται σε χ?μπι.

Ισχ?ει ?μω? και το αντ?θετο, ?μα το χ?μπι σου σε βγ?ζει λεφτ? μπορε? να γ?νει και επιχε?ρηση μ?σω εν?? καλοστημ?νου site, και πιστ?ψτε με δεν υπ?ρχει καλ?τερο πρ?γμα απ? το να κ?νει? το χ?μπι σου επιχε?ρηση.

?να τ?τοιο παρ?δειγμα εν?? ανθρ?που που ?κανε το χ?μπι του επιχε?ρηση ε?ναι του eshop Fishingmold.com που ?να? ερασιτ?χνη? ψαρ?? ?ρχισε να δημιουργε? τα δικ? του καλο?πια ψαρ?ματο? με τερ?στια επιτυχ?α. ?σω? α?ριο να ε?στε και εσε?? αυτ?? που θα κ?νει το χ?μπι του επικερδ? επιχε?ρηση.

Η διαχε?ριση τη? ιστοσελ?δα? μα? σαν πραγματικ? επιχε?ρηση προυποθ?τει μερικ? πρ?γματα ?μω? που θα ?θελα επιγραμματικ? να σα? αναφ?ρω:

 1. Κ?θε site απαιτε? μια αρχικ? επ?νδυση
 2. Υπ?ρχουν μηνια?ε? ταμειακ?? ρο?? που θα πρ?πει να παρακολουθε?τε, μηνια?α ?σοδα και μηνια?α ?ξοδα
 3. Θα πρ?πει να δεσμευτε?τε ?τι θα κ?νετε το site σα? να πετ?χει σε ε?λογο χρονικ? δι?στημα
 4. Θα χρειαστε? να δεσμευτε?τε καθημεριν? με προσωπικ??χρ?νο και χρ?ματα

Τ?ρα α? εξετ?σουμε μ?α μ?α τα παραπ?νω αξι?ματα.

Κ?θε site απαιτε? μια αρχικ? επ?νδυση

Ε?μαι σ?γουρο? ?τι οι περισσ?τεροι απ? εσ?? τ?ρα π?φτετε απ? τα σ?ννεφα. Σα? ε?χαν πει ?τι τα site ε?ναι τζ?μπα, ο καθ?να? μπορε? να κ?νε ?να site και δεν χρει?ζεται παρ? ?να domain name, ?να hosting και μετ? στ?νετε το WordPress και μπαμ γ?νεστε εκατομμυριο?χο? στο λεπτ? ?πω? δεκ?δε? ?λλοι!

Σ?γουρα ?σοι το κ?νατε θα αισθ?νεστε αφελ?? σ?μερα που ξ?ρετε ?τι δεν ε?ναι τ?σο απλ? τα πρ?γματα. To hosting δεν ε?ναι τζ?μπα και ?λα τα μεγ?λα sites ?χουν δικ? του? server και τεχνικο?? που τον χειρ?ζεται σε 24ωρη β?ση, η κατασκευ? εν?? site απαιτε? την εξειδικευμ?νη γν?ση επαγγελματι?ν web designer και web developers και επ?ση? χρει?ζεται καθημεριν? συντ?ρηση και φροντ?δα.

Εκτ?? αυτο? το site χρει?ζεται και μηνια?α προ?θηση κ?θε μ?να στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, στα social media, στο Adwords, συγγραφ? ν?ων ?ρθρων, φωτογρ?φηση και αν?βασμα ν?ων προ??ντων σε περ?πτωση που ?χετε κατασκευ?σει eshop και πολλ? ?λλα πρ?γματα.

Θα πρ?πει να ?χετε προυπολογ?σει μια αρχικ? επ?νδυση που θα πρ?πει να ε?ναι για την κατασκευ? μια? σωστ?? και πετυχημ?νη? ιστοσελ?δα? στο ?ντερνετ απ? 1.000€ τουλ?χιστον ω? και χιλι?δε? ευρ?, αν?λογα με το μ?γεθο? και τι? εφαρμογ?? που θα χρειαστο?ν για την απρ?σκοπτη λειτουργ?α τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Σκεφτε?τε ?τι ανο?γετε ?να μαγαζ?. Π?σα χρ?ματα θα χρειαστε? να διαθ?σετε για να στηθε? αυτ? το μαγαζ?; ?τσι ε?ναι και η ιστοσελ?δα σα?. ?μα ?χετε κατασκευ?σει μια ιστοσελ?δα η οπο?α ?μω? δεν ε?ναι επαγγελματικ? και δεν ε?ναι σωστ? δομημ?νη, ?σω? να πρ?πει να ζητ?σετε την βο?θεια εν?? επαγγελματ?α του χ?ρου, μια καταξιωμ?νη? εταιρε?α? κατασκευ?? ιστοσελ?δων που θα σα? παραδ?σει ?να επαγγελματικ? site που θα σα? φ?ρει αποτελ?σματα.

Υπ?ρχουν μηνια?ε? ταμειακ?? ρο?? που θα πρ?πει να παρακολουθε?τε, μηνια?α ?σοδα και μηνια?α ?ξοδα

Η παρακολο?θηση των ταμειακ?ν σα? ρο?ν σε μηνια?α β?ση και η διαχε?ριση του? ε?ναι ζωτικ?? σημασ?α?. Αυτ? σημα?νει αυτ?ματα ?τι θα ?χετε ?σοδα και ?ξοδα και για να αποκτ?σετε ?σοδα θα πρ?πει πρ?τα να κ?νετε ?ξοδα που θα σα? αποφ?ρουν ?σοδα, δεν π?ει αν?ποδα και δεν πρ?κειται να π?ει γιατ? το site ε?ναι επιχε?ρηση και ?χι δουλει?.

?μα το κ?νατε για να αποκτ?σετε μισθ?, τ?τε απλ?? θα πρ?πει να βρε?τε μια δουλει? και να μην προσποι?στε τον επιχειρηματ?α.

Καλ? θα ?ταν να ελ?γχετε τι? ταμειακ?? ρο?? σα? κ?θε μ?να στο excel και να σχεδι?ζετε πω? να αυξ?σετε τα ?σοδα σα?. Η α?ξηση των εσ?δων συν?θω? ?ρχεται με την α?ξηση του προ?πολογισμο? μ?ρκετινγκ ? καλ?τερα στο ?ντερνετ με την α?ξηση του προ?πολογισμο? digital marketing.

Το budget σα? για το digital marketing θα πρ?πει να περι?χει ?να με?γμα ενεργει?ν οι οπο?ε? θα πρ?πει να ε?ναι στοχευμ?νε? στην αγορ? στ?χο σα? για να μην ?χετε μεγ?λε? διαρρο?? στα ?ξοδα προ?θηση? και διαφ?μιση? και θα πρ?πει να ε?ναι μετρ?σιμε? απ? την ?ποψη τη? απ?δοση?.

Για παρ?δειγμα ?να σωστ? με?γμα ενεργει?ν digital marketing ?χει τα παρακ?τω:

Θα πρ?πει να δεσμευτε?τε ?τι θα κ?νετε το site σα? να πετ?χει σε ε?λογο χρονικ? δι?στημα

Ο χρ?νο? που απαιτε?τε για μια ιστοσελ?δα για να πετ?χει στο ?ντερνετ ε?ναι απ? 12-48 μ?νε?, εν? για να περ?σει το νεκρ? σημε?ο, δηλαδ? τα ?σοδα να περ?σουν τα ?ξοδα ε?ναι απ? 6-18 μ?νε? συν?θω?.

Και π?λι αυτ? τα στατιστικ? στοιχε?α ποικ?λουν αν?λογα με την αγορ? σα? και με το ε?δο? σα? καθ?? και με τον οικονομικ? κ?κλο που υπ?ρχει τη δεδομ?νη στιγμ?. ?μα η οικονομ?α βρ?σκεται σε ?φεση, ?μα ?χει αν?καμψη κτλ.

Υπ?ρχουν ?μω? π?ρα πολλ?? περιπτ?σει? μεγ?λων εταιρει?ν που σ?μερα ε?ναι ηγ?τε? τη? παγκ?σμια? οικονομ?α? ?πω? η Amazon, η Google και πολλ?? ?λλε? που 18 μ?νε? δεν ?ταν αρκετο? για να καταφ?ρουν να βγ?λουν χρ?ματα, στην δε περ?πτωση τη? Amazon χρει?στηκαν περισσ?τερα απ? 7 χρ?νια για να μετατρ?ψουν τη χασο?ρα σε κ?ρδη.

Ανεξ?ρτητα ?μω? με το συμβα?νει ?ξω απ? εσ??, η στ?ση σα? θα σημαδ?ψει και το αποτ?λεσμα. Για παρ?δειγμα θα πρ?πει να δεσμευτε?τε ?τι θα κ?νετε την ιστοσελ?δα σα? να κ?ψει λεφτ? και να ξεπερ?σουν τα ?σοδα τα ?ξοδα και ?τι θα κ?νετε ?τι χρει?ζεται για να το πετ?χετε αυτ?.

Θα χρειαστε? να δεσμευτε?τε καθημεριν? με προσωπικ??χρ?νο και χρ?ματα

Για να γ?νει ?μω? το δικ? σα? οικονομικ? θα?μα στο ?ντερνετ, θα χρειαστε? να δεσμευτε?τε προσωπικ? και να δεσμε?σετε τον χρ?νο σα? αλλ? και τα χρ?ματα σα? και ?λο σα? το ταλ?ντο για να μπορ?σετε να κ?νετε την ιστοσελ?δα σα? να γ?νει μεγ?λη και τραν? και να αποδ?σει καρπο??.

Θα χρειαστε? λοιπ?ν σταθερ? προσπ?θεια σε καθημεριν? β?ση γιατ? η ιστοσελ?δα σα? ?πω? κ?θε πραγματικ? επιχε?ρηση ε?ναι ?να? μαραθ?νιο? και ?χι ?να? αγ?να? αντοχ??, στον οπο?ο νικητ?? αναδυκνε?ονται ?σοι ?χουν μεγαλ?τερη αντοχ? στι? καθημεριν?? συν?θειε? που θα του? οδηγ?σουν στην επιτυχ?α.

Θα χρειαστε? λοιπ?ν να δουλ?ψετε στην αρχ? ειδικ? υπερωριακ? χωρ?? να πληρωθε?τε, θα χρειαστε? να κ?νετε θυσ?ε? για να πετ?χετε και να κ?νετε την ιστοσελ?δα σα? απ? ?να ?ψυχο πρ?γμα σε μια επικερδ? επιχε?ρηση.

Η δ?σμευση σα? θα πρ?πει να ε?ναι 100% και θα πρ?πει να σ?βεστε στο site σα? ?πω? θα σεβ?σασταν και τον ?γιο Ραφα?λ τον θαυματουργ? ? τον Α? Γι?ννη τον Αναμ?ρτυτο που γιορτ?ζει στη νηστε?α του Δεκαπεντ?υγουστου.

Ξεκιν?στε με ?να μ?ρκετινγκ πλαν

?μα δεν ?χετε ?δη κ?ποιο πλ?νο μ?ρκετινγκ το οπο?ο θα ε?ναι γραμμ?νο και τυπωμ?νο στο χαρτ?, με ξεκ?θαρου? στ?χου? τ?τε δεν ξ?ρετε που πηγα?νετε και δεν ?χετε κ?ποιου? στ?χου? για το site σα?.

Κανονικ? θα ?πρεπε να ε?χατε ?να πλ?νο μ?ρκετινγκ ?στω και σε μια σελ?δα το οπο?ο θα ?χει του? στ?χου?, του? π?ρου?, τα πιθαν? ?ξοδα και ?σοδα που θα ?χει το ν?ο σα? site. ?μα το πλ?νο μ?ρκετινγκ σα? ε?ναι αν?παρκτο ? δεν ε?ναι ξεκ?θαρο το τι χρει?ζεται να κ?νετε για να πετ?χετε τ?τε μ?λλον δεν θα πετ?χετε ποτ?.

?μα ?χετε δημιουργ?σετε την ιστοσελ?δα σα? και δεν ?χετε κ?ποιο πλ?νο ? κ?ποια ιδ?α στο μυαλ? σα? για το τι θα χρειαστε? να κ?νετε για να δημιουργ?σετε ?σοδα απ? αυτ?ν, τ?τε θα πρ?πει να συμβουλευτε?τε του? ειδικο?? ?μεσα.

Μπε?τε επιθετικ? στην αγορ? και γ?νεται γνωστο?

Με την ?μυνα δεν κερδ?ζονται μ?χε? και για να κερδ?σετε την μ?χη του ?ντερνετ χρει?ζεται να κ?νετε επ?θεση σε ?λα τα μ?τωπα. Θα πρ?πει αρχικ? να γ?νεται γνωστο? και να προωθ?σετε τη φ?ρμα σα? και τα προ??ντα ? και τι? υπηρεσ?ε? σα?.

?λε? οι μεγ?λε? εταιρε?ε? ξοδε?ουν εκατομμ?ρια κ?θε μ?να απλ?? και μ?νο για να γ?νουν γνωστ?? και να σα? υπενθυμ?σουν ?τι υπ?ρχουν. Η BMW ξοδε?ει κ?θε χρ?νο εκατομμ?ρια για εν?ργειε? μ?ρκετινγκ και για να σα? υπενθυμ?σει ?τι υπ?ρχει ?ταν και ?μα θα αγορ?σετε αυτοκ?νητο. Το πρ?βλημα ε?ναι ?τι ο περισσ?τερο? κ?σμο? δεν ?χει BMW και δεν θα αποκτ?σει ποτ?.

?ρα η BMW ξοδε?ει εκατομμ?ρια για να φτ?σει σε εσ?? και εσε?? δεν θα την αγορ?σετε ποτ?. Φα?νεται οξ?μωρο, ?μω? αυτ? ε?ναι η αλ?θεια και το ?διο θα πρ?πει να κ?νετε και εσε?? ?μα θ?λετε να γ?νεται γνωστο? στο ?ντερνετ.

Δεν λ?ω ?τι θα πρ?πει να ξοδ?ψετε εκατομμ?ρια αλλ? σ?γουρα θα πρ?πει πρ?τα να δ?σετε για να π?ρετε. Ωστ?σο μια καλ? και σωστ? στρατηγικ? ε?ναι η στρατηγικ? τη? διασπορ?? σε ?λα τα μ?σα που υπ?ρχουν στο ?ντερνετ.

Με ?λλα λ?για θα πρ?πει να μπε?τε παντο? ?μα θ?λετε να φ?ρετε επισκεψιμ?τητα στην ιστοσελ?δα σα?, να ανεβε?τε στη Google και να αποκτ?σετε ν?ου? πελ?τε?.

Συνοπτικ? λοιπ?ν σα? αναφ?ρω ?τι θα πρ?πει για αρχ? να μπε?τε παντο?: ( ?χι παντο? και πουθεν?, αλλ? παντο?)

 • Οργανικ? SEO και προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι?
 • Διαφ?μιση στο Adwords
 • Διαφ?μιση σε ?λλα διαφημιστικ? δ?κτυα ?πω?: Facebook, native ads, μεγ?λα blogs
 • Διαχε?ριση των social media και social media marketing
 • Καταχ?ρηση σε ?λου? του? επαγγελματικο?? οδηγο??, Χρυσ?? Οδηγ??, Vrisko,κτλ
 • Δημιουργ?α ν?ου περιεχομ?νου στο site, blogging, infographics, ν?α γραφικ?
 • Καταχ?ρηση του eshop σα? στο skroutz, bestprice, linkwise, ntynomai, car.gr κτλ
 • Email marketing και δημιουργ?α τακτικο? newsletter
 • Ειδοποι?σει? στον web browser

Το ν?ημα εδ? δεν ε?ναι να εστιαστε?τε σε ?να μ?νο πρ?γμα γιατ? υπ?ρχει ο κ?νδυνο? να εγκλωβιστε?τε σε αυτ? το καν?λι πωλ?σεων που ?σω? να μην αρκε? για να σα? κ?νει πετυχημ?νου? γιατ? δεν θα ?χει την απαρα?τητη στοχευμ?νη κ?νηση για να πετ?χετε.

Θα ?ταν απαρα?τητο να μπε?τε σε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερα καν?λια πωλ?σεων και να ενισχ?σετε τον προ?πολογισμ? σα? στα πιο πετυχημ?να, εν? θα πρ?πει να περιορ?σετε το budget σα? σε ?τι δεν φ?ρνει κ?σμο στο site σα?.

Οτιδ?ποτε ?μω? και να κ?νετε, η επιτυχ?α απαιτε? μαζικ? ?κθεση σε κ?σμο και προσεχτικ? σχεδιασμ?. Για να τα υλοποι?σετε ?λα τα παραπ?νω με λιγ?τερα χρ?ματα και λιγ?τερο κ?πο θα χρειαστε?τε την εμπειρ?α των ειδικ?ν.

Δε?τε περισσ?τερα για τα πετυχημ?να site στο ?ντερνετ:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

3 Σχ?λια. Leave new

 • τσιμπιδη? παναγιωτη?
  6 Μα?ου 2020 8:12 μμ

  καλησπερα ..θα ηθελα μια προσφορα για συντηρηση και προωθηση ιστοσελιδα? καθω? και για διαφορε? αλλε? τεχνικε? που εσει? γνωριζετε προκειμενου να βρισκομαι σχετικα στι? πρωτε? θεσει? εαν ειναι δυνατον
  εχω βιοτεχνια κατασκευη? χαρτινων τσαντων και ειδων συσκευασια? και το site ειναι το http://www.bagandpack.gr
  ευχαριστω και περιμενω νεα σα?

  Απ?ντηση
 • Στην πορε?α τι? συνεργασ?α? και πολ? γρ?γορα μετ? την κατασκευ? και αποπληρωμ? τι? Ιστοσελ?δα? ο πελ?τη? εγκαταλοιπεται π?λη στο σκοτ?δι Αυτ? γ?νεται απ? μεγ?λη μερ?δα κατασκευαστων

  Απ?ντηση
  • Υπ?ρχουν τα συμβ?λαια συντ?ρηση? καθ?? και το μηνια?ο SEO ? προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?. Τ?τε δεν υπ?ρχει εγκατ?λειψη, γιατ? και οι εταιρε?ε? κατασκευ?? δεν ε?ναι φιλανθρωπικ? ιδρ?ματα.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍