ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

google_2016

Τι ?ψαξαν περισσ?τερο στη Google οι ?λληνε? το 2016

Εuro 2016, Pokemon Go, Ολυμπιακο? Αγ?νε? 2016, ?Black Friday και Brexit ε?ναι μερικ?? ενδεικτικ?? αναζητ?σει? που πραγματοπο?ησαν οι ?λληνε? κατ? την δι?ρκεια του 2016.

Οδε?ουμε σιγ? σιγ? προ? το τ?λο? αυτο? του ?του? κι η Google δημοσ?ευσε τι απασχ?λησε περισσ?τερο του? ?λληνε? του? τελευτα?ου? 12 μ?νε? ??σον αφορ? την επικαιρ?τητα, τα αθλητικ?, τι? διασημ?τητε? και πολλ? ακ?μη.

Α? δο?με λοιπ?ν ?τι απασχ?λησε την πλειοψηφ?α του ελληνικο? λαο? φ?το? αν? κατηγορ?α:

Ταχ?τερα αυξαν?μενε? αναζητ?σει?

 • Euro ?2016
 • Pokemon Go
 • Παντελ?? Παντελ?δη?
 • Ολυμπιακο? Αγ?νε? Ρ?ο 2016
 • Eurovision 2016
 • Public Black Friday
 • David Bowie
 • Kara Sevda
 • Δ?δυμα Φεγγ?ρια
 • Brexit

?πω? παρατηρο?με το??Euro 2016 ?ταν η ταχ?τερα αυξαν?μενη αναζ?τηση κ?τι αναμεν?μενο μια? και ο ανδρικ?? πληθυσμ?? δε?χνει ιδια?τερη αδυναμ?α σε τ?τοιε? διοργαν?σει?.

Γεγον?τα – Διοργαν?σει?

 • ?Euro 2016
 • ?Eurovision 2016
 • ?Black Friday
 • ?Ολυμπιακο? Αγ?νε? Rio 2016
 • ?Copa America 2016
 • ?Oscars 2016
 • ?Καρναβ?λι 2016
 • ?US Elections
 • Tελικ?? Kυπ?λλου 2016
 • ?Champions League 2016

Διασημ?τητε?

 • ?Παντελ?? Παντελ?δη?
 • ?David Bowie
 • ?Γι?ννη? Χαρο?λη?
 • ?Γεωργ?α Αποστ?λου
 • ?Prince
 • ?Donald Trump
 • Ναν? Καραγι?ννη
 • ?Alan Rickman
 • ??ννα Κορακ?κη
 • ?Melania Trump

Στην λ?στα αυτ? παρατηρο?με πω? πρ?το? βρ?σκεται ο καλλιτ?χνη? που ?φυγε απ? τη ζω? κατ? τη δι?ρκεια του 2016, Παντελ?? Παντελ?δη?, εν? βρ?σκονται και διασημ?τητε? ?πω?? Melania Trump που πρωτοεμφαν?στηκαν φ?το?

Ταιν?ε?

 • ?Deadpool
 • ?Suicide Squad
 • ?The Revenant
 • ?Inferno
 • ?Batman vs. Superman
 • ?Spotlight
 • ??να? ?λλο? κ?σμο?
 • ?Η μοδ?στρα
 • ?Me before you
 • ?Starwars: The force awakens

Απ? τι? αναζητ?σει? των Ελλ?νων στο Google ?δεν θα μπορο?σαν να λε?πουν οι ταιν?ε? και οι τηλεοπτικ?? σειρ?? αφο? το Google αποτελε? βασικ? πηγ? πληροφορι?ν.

?πω? βλ?πουμε η ταιν?α που απ?σπασε το ενδιαφ?ρον ε?ναι το Deadpool γι αυτ? ?λλωστε βρ?σκεται στην κορυφ?.

Σειρ?? και Τηλεοπτικ? Προγρ?μματα

 • ?Kara Sevda
 • ?Δ?δυμα φεγγ?ρια
 • ?Π?ππα το γουρουν?κι
 • ??λα στη θ?ση μου
 • ?Το νησ?
 • ?X Factor 2016
 • ?Pablo Escobar
 • ?Τ?χη βουν?
 • ?West World
 • ?Outlander

?πω? ε?ναι γνωστ? και μα? το ανακοιν?νει και η ?δια η Google οι ?λληνε? ?χουν ξεχωρ?σει την σειρ? Kara Sevda και αυτ? φα?νεται μια? και βρ?σκεται στην κορυφ? των αναζητ?σεων για σειρ?? και τηλεοπτικ? προγρ?μματα. Τα δ?δυμα φεγγ?ρια φα?νεται επ?ση? πω? αγαπ?θηκαν απ? του? ?λληνε?.

Τι σημα?νει

 • Annus horribilis
 • ?Brexit
 • ?Dab
 • ?Rip
 • ?Mad
 • ?Inferno
 • ?Hump Day
 • ??κλειψη
 • ?Kara Sevda
 • ?Hotspot

?σο για του? ?ρου? αυτο? που αναζητ?θηκαν ?κατ? κ?ρον, ?ταν ??Annus horribilis?, ?brexit? και ?dab?.

Μπορε?τε να διαβ?σετε?περισσ?τερα για τι? ταχ?τερα αυξαν?μενε? αναζητ?σει? στην Ελλ?δα στα Google Trends.

Δε?τε περισσ?τερα για τη Google:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍