ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

TRUST-FLOW-PARAMARKETING-1

Τι ε?ναι το Trust Flow;

Δε?τε π?σο μπορο?ν να εμπιστευτο?ν οι μηχαν?? αναζ?τηση? και η Google την ιστοσελ?δα σα? και χτ?στε ?να site περ? οπ??!

Σε ?να κ?σμο που μεταβ?λλεται καθημεριν? η πολυπλοκ?τητα μα? αποτρ?πει να δο?με ξεκ?θαρα τι ?χει σημασ?α για το SEO και την κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? στη Google.

Συν?χεια ν?ε? ?ννοιε? ?ρχονται στο προσκ?νιο και μ?α απ? αυτ?? που αρκετο? που ε?στε μυημ?νοι στο SEO ?χετε συναντ?σει ε?ναι το trust flow ? TF.

Το Trust Flow ε?ναι ?να? δε?κτη? αξιοπιστ?α? μια? ιστοσελ?δα? απ? την ?ποψη των backlinks, μετρ?ει δηλαδ? κατ? π?σο περ? οπ?? και αξι?πιστα ε?ναι τα backlinks που ?χει λ?βει μια ιστοσελ?δα καθ?? και το π?σο αξι?πιστε? ε?ναι οι ιστοσελ?δε? με τι? οπο?ε? συνδ?εται.

Το Trust Flow εισ?χθηκε για πρ?τη φορ? τον Μ?ιο του 2012 απ? την εταιρε?α Majestic SEO.

Ε?ναι ?να? τεχνητ?? δε?κτη? εμπιστοσ?νη? που χαρακτηρ?ζει μια ιστοσελ?δα π?σο αξι?πιστη ε?ναι και ?μα συνδ?εται με ιστοσελ?δε? που αν?κουν σε αξι?πιστε? γειτονι??.

Πω? μπορ? να βρω το Trust Flow τη? ιστοσελ?δα? μου;

Για να βρε?τε το trust flow τη? ιστοσελ?δα? σα? το μ?νο που θα πρ?πει να κ?νετε ε?ναι να ανο?ξετε ?ναν δωρε?ν λογαριασμ? τεστ ?στε να ?χετε πρ?σβαση σε περισσ?τερα δεδομ?να για την ιστοσελ?δα σα? και τα link που ?χει λ?βει.

Θα πρ?πει να μεταβε?τε στην ιστοσελ?δα τη? Majestic SEO και να κ?νετε εγγραφ?. Μπορε?τε να δε?τε και το trust flow σα? χωρ?? να κ?νετε εγγραφ?, απλ? δεν θα ?χετε πρ?σβαση σε περισσ?τερα αναλυτικ? στοιχε?α που μπορε? να σα? φανο?ν χρ?σιμα, μπορε? και ?χι.

Το ParaMarketing ε?ναι εγγεγραμμ?νο στην υπηρεσ?α τη? Majestic, χωρ?? β?βαια να ε?μαστε και φανατικο? χρ?στε? τη?, αφο? το χρησιμοποιο?με λιγ?τερο απ? μια φορ? το χρ?νο.

Τι ?λλο μπορε? να δει κ?ποιο? με το Trust Flow τη? Majestic;

TRUST-FLOW-PARAMARKETING-0

Μια μικρ? αν?λυση που ?κανα σ?μερα το πρω? για το Paramarketing, μου ?δωσε τα παρακ?τω αποτελ?σματα. Με Trust Flow 42, και citation flow ? CF 46 θεωρο?μαστε μ?λλον η καρδι? τη? αξιοπιστ?α? στο ?ντερνετ, δεδομ?νου ?τι η Google ?χει για το ευρωπα?κ? τη? site το Google.com.ec TF 47 και CF 33!

Ο δε?κτη? TF ?χει κλ?μακα απ? το 0 ?ω? και το 100. Στο επ?σημο site τη? η Google ?χει TF 94, που σημα?νει ?τι μπορε?τε να εμπιστευτε?τε τη Google ω? πηγ? απ?κτηση? backlinks για την ιστοσελ?δα σα?.

Μετρ?ει το Trust Flow στην κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? στη Google;

Τ?ρα το ερ?τημα ε?ναι το εξ??: ε?ναι σημαντικ? το Trust Flow για την κατ?ταξη σα? στη Google;

Η απ?ντηση ε?ναι ?μεσα ?χι. Το trust flow δεν περιλαμβ?νεται μ?σα στου? 200 βασικο?? παρ?γοντε? κατ?ταξη? του αλγορ?θμου τη? Google.

?μω? περιλαμβ?νονται ?μμεσα π?ρα πολλ? στοιχε?α που προσμετρ?ει το Trust Flow τα οπο?α ε?ναι κοιν? με τον αλγ?ριθμο κατ?ταξη? τη? Google ?πω?:

  • Η σχετικ?τητα των ιστοσελ?δων που συνδ?ονται με εσ??
  • Τα nofollow και τα dofollow links
  • Οι c-class IPs και ?λλα.

Γνωρ?ζω π?ρα πολλο?? ειδικο?? στην ευρ?τερη κοιν?τητα του SEO οι οπο?οι ποτ? δεν ?χουν κοιτ?ξει στην ζω? του? το Trust Flow score μια? ιστοσελ?δα? για να αποφασ?σουν αν ε?ναι ?ξια αναφορ?? ? αν αξ?ζει τον κ?πο να συνδεθε? κ?ποιο? μαζ? τη? με backlink.

Topical Trust Flow

TRUST-FLOW-PARAMARKETING-2

Κ?ποια ?λλοι δε?κτε? που περιλαμβ?νει η αν?λυση του Trust Flow ε?ναι το Topical Trust Flow που δε?χνει π?σο κοντ? ε?στε με β?ση το market niche, την κατηγορ?α των ιστοσελ?δων με τι? οπο?ε? συνδ?εστε ( οι οπο?ε? ?χουν backlinks σε εσ??).

Τ?ρα η ερ?τηση ε?ναι π?λι η ?δια; Μα? ενδιαφ?ρει το Topical Trust Flow;

Μα? ενδιαφ?ρει απ? ?ποψη σχετικ?τητα? και μ?νο αλλ? και για λ?γου? τοπικο? SEO.

Απ? ?ποψη σχετικ?τητα? θα πρ?πει να ?χουμε backlinks απ? ?σο το δυνατ?ν πιο σχετικ? site με το δικ? μα? αντικε?μενο. Για παρ?δειγμα ε?ν ε?μαστε εταιρε?α SEO, θα πρ?πει να ?χουμε περισσ?τερα backlinks απ? ιστοσελ?δε? που ασχολο?νται με το SEO. Μπορε? να ε?ναι ?λλε? εταιρε?ε? SEO, να ε?ναι ενημερωτικ? blogs ? ιστοσελ?δε? με εργαλε?α για το SEO.

Τα σχετικ? backlinks μα? ανεβ?ζουν περισσ?τερο ?ναντι των μη σχετικ?ν ? γενικ?ν backlinks. ?πω? ε?πε και πριν 2.400 χρ?νια ο Αριστοτ?λη?, ποι?τητα ?ναντι τη? ποσ?τητα?.

Τα σχετικ? backlinks θεωρο?νται ποιοτικ?τερα backlinks απ? την Google.

?σον αφορ? τα τοπικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?, για να ?χουμε καλ?τερη κατ?ταξη στα τοπικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? και στα Google Maps, θα πρ?πει να ?χουμε αποκτ?σει περισσ?τερα backlinks απ? ιστοσελ?δε? που ε?ναι γεωγραφικ? εγγ?τερα με εμ??.

Για την ελληνικ? αγορ? για παρ?δειγμα μα? βοηθ?νε περισσ?τερο τα backlinks που αποκτιο?νται απ? ιστοσελ?δε? με κατ?ληξη .gr.

Link Density των εισερχομ?νων συνδ?σμων ( indound links )

TRUST-FLOW-PARAMARKETING

?να μ?τρο του π?σο spam θεωρο?νται τα εισερχ?μενα backlinks απ? τη Google ε?ναι και το π?σα συνολικ? εξερχ?μενα backlinks ( μαζ? με τα εσωτερικ? backlinks ) ?χει η σελ?δα απ? την οπο?α ?χετε αποκτ?σει το backlink.

Επειδ? η Google θεωρε? ?τι θα πρ?πει μια σελ?δα να ?χει λιγ?τερα απ? 100 εξερχ?μενα ? εσωτερικ? links για να μην θεωρηθε? link farm, καλ? θα ?ταν να αποφ?γετε τα πολ? δημοφιλ? backlinks και τι? ιστοσελ?δε? με την πολ? μεγ?λη πυκν?τητα συνδ?σμων.

Εξα?ρεση β?βαια αποτελε? η Wikipedia και πολλ? ?λλα τ?τοια site ?που τα backlinks ε?ναι χιλι?δε? και ?χι απλ?? 100. Οι καν?νε? ε?ναι για να παραβι?ζονται.

Μερικ? ποιοτικ? στοιχε?α για τα backlinks τη? ιστοσελ?δα? σα?

TRUST-FLOW-PARAMARKETING

Μερικ? ακ?μα εγκυκλοπαιδικ? στοιχε?α για την ιστοσελ?δα σα? και τα backlinks τη? ε?ναι ο αριθμ?? των συμπληρωματικ?ν συνδ?σμων ? Supplemental Links που δε?χνει το π?σε? σελ?δε? ?χουν περισσ?τερα απ? ?να backlink προ? εσ??.

?λλα βασικ? στοιχε?α τη? μια? εικ?να? χ?λιε? λ?ξει? που ?χουμε απ? π?νω ε?ναι:

  • Ο αριθμ?? των backlinks απ? αρχικ?? σελ?δε? ( homepage links ) που ?χει μεγαλ?τερη βαρ?τητα στην κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα?.
  • Ο αριθμ?? των ενεργ?ν σε σ?γκριση με τον αριθμ? των διαγραμμ?νων link
  • Ο αριθμ?? των direct με τον αριθμ? των indirect links
  • Το ποσοστ? των dofollow links σε σ?γκριση με το ποσοστ? των nofollow links
  • Και το ποσοστ? των ιστοσελ?δων με https που θεωρε?ται και αυτ? μ?τρο ποι?τητα? των ιστοσελ?δων που συνδ?ονται με εσ??.

Θα ?πρεπε να δ?σετε μεγ?λη βαρ?τητα στο TF;

Κατ? προσωπικ? ?ποψη για να απλοποι?σετε τα πρ?γματα, αλλ? και για οικονομ?α χρ?νου, ακ?μα και να μην κοιτ?ξετε το TF, π?λι θα ?χετε πολ? καλ? αποτελ?σματα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Μπορε?τε να ζ?σετε και χωρ?? αυτ?.

Ωστ?σο, ?σοι ε?ναι αναλυτικο? τ?ποι και του? αρ?σει η ?ρευνα, μπορο?ν να εγγραφο?ν στο Majestic SEO και να εντρυφ?σουν βαθ?τερα στον μαγικ? κ?σμο των backlinks και των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO optimization και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-PARAMARKETING

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

 

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍