ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

wordpress-blog

Τι ε?ναι το blog;

Τα blogs ξεκ?νησαν σαν απλ? προσωπικ? ημερολ?για, ?χουν ?μω? μετεξελιχθε? στην καταγραφ? και δημοσ?ευση ?λων των σκ?ψεων, απ?ψεων, και ιδε?ν εν?? ατ?μου.

Τι ε?ναι ?να blog

Η λ?ξη blog προ?ρχεται απ? σ?ντμηση τη? ?κφραση? web log. Τα blogs ξεκ?νησαν σαν απλ? προσωπικ? ημερολ?για, ?χουν ?μω? μετεξελιχθε? στην καταγραφ? και δημοσ?ευση ?λων των σκ?ψεων, απ?ψεων, και ιδε?ν εν?? ατ?μου. Η θεματολογ?α του? μπορε? να ε?ναι εστιασμ?νη σε ?να συγκεκριμ?νο θ?μα ενδιαφ?ροντο? ? πολ? γενικ?.

Τι περιλαμβ?νουν τα blog;

Συχν? περιλαμβ?νουν γεγον?τα ? αναφορ?? που ενισχ?ουν ? συμπληρ?νουν τι? προσωπικ?? απ?ψει? που εκφρ?ζονται. Τα blogs ε?ναι δομημ?να με τη μορφ? ?ρθρων που εμφαν?ζονται με απ?λυτη χρονολογικ? σειρ?, με πρ?το το πιο πρ?σφατο. Παρ?λληλα δ?νουν την ευκαιρ?α σε κ?ποιον να ανατρ?ξει σε παλαι?τερα ?ρθρα μ?σα απ? μια χρονικ? ? εννοιολογικ? κατηγοριοπο?ηση.

Απ? τι αποτελο?νται τα blogs;

Τα περισσ?τερα blogs αποτελο?νται απ? ?ρθρα με κε?μενο, εικ?νε? και συνδ?σμου? (links) προ? ?λλε? ιστοσελ?δε? ? blogs, εν? αρκετ? περι?χουν ακ?μη πιο πλο?σια μ?σα, ?πω? ε?ναι video ? ηχητικ? αρχε?α. Τα περισσ?τερα blogs επιτρ?πουν στου? αναγν?στε? του? να σχολι?ζουν τα ?ρθρα. Αυτ? τα blogs χωρ?ζονται σε nofollow και σε dofollow, αν?λογα με το ε?δο? των links που δ?νουν στον σχολιαστ?.
Οι δι?λογοι που αναπτ?σσονται σε αυτ? τα σχ?λια ε?ναι η δ?ναμη που κρ?βεται π?σω απ? την αν?πτυξη των blogs σε παγκ?σμιο επ?πεδο.

Τα blogs στην εποχ? του WEB 2.0

Η πρακτικ? του blogging, εντ?σσεται μ?σα στα πλα?σια αυτο? που στη γλ?σσα του ?ντερνετ ?χει επικρατ?σει να ονομ?ζεται γενικ? web 2.0 ? social web.
?Ν?α συστ?ματα που ?χουν ω? πυρ?να του? μεγ?λε? ομ?δε? απ? απλο?? χρ?στε?, υπηρεσ?ε? φιλοξεν?α? ψηφιακο? περιεχομ?νου και interfaces που προσφ?ρουν τι? υπηρεσ?ε? αυτ?? χωρ?? να απαιτο?ν καμ?α ιδια?τερη τεχνογνωσ?α απ? πλευρ?? των χρηστ?ν του? και κανεν?? ε?δου? ?μεση χρηματικ? επιβ?ρυνση ?ρχονται σιγ? σιγ? στο προσκ?νιο και καταλαμβ?νουν ?να τερ?στιο κομμ?τι τη? on-line δραστηρι?τητα?.
Τα blogs, τα wikis, τα social bookmarking και networking sites, αποτελο?ν του? πυλ?νε? εν?? φαινομ?νου ?που ?χι μ?νο οι ειδικο? σε θ?ματα υπολογιστ?ν αλλ? ο απλ?? πλ?ον κ?σμο?, ο πολ?τη?, κ?νοντα? χρ?ση των ν?ων μ?σων μετατρ?πεται σιγ?-σιγ? απ? παθητικ?? ακροατ??, τηλεθεατ?? και αναγν?στη?, απ? παθητικ?? καταναλωτ?? δηλαδ?, σε ενεργητικ? παραγωγ?, χρ?στη και δημιουργ? περιεχομ?νου.

Να φτι?ξω site, blog ? e-shop;

Τα blogs ε?ναι δι?λογο? αν?μεσα σε ανθρ?που?. Υπ?ρχουν π?νω απ? 200 εκατομμ?ρια blogs παγκοσμ?ω? και συνεχ?? προστ?θενται περισσ?τερα. Με τ?σου? διαλ?γου? να διεξ?γονται παρ?λληλα, το πιο πιθαν? ε?ναι κ?ποιοι απ? αυτο?? να αφορο?ν την εταιρε?α, τα προ??ντα, τι? υπηρεσ?ε? σου. Οι πελ?τε? σα? μιλο?ν μεταξ? του? χωρ?? γεωγραφικο?? ? ?λλου? φραγμο??.

Δε θα ?θελε? να ε?σαι μ?ρο? αυτο? του παγκ?σμιου διαλ?γου; Το blogging σου δ?νει αυτ? τη δυνατ?τητα.

 

Ε?ν δεν ?χετε καθ?λου ιστοσελ?δα, τ?τε πρ?πει να φτι?ξετε μια ιστοσελ?δα. Το WordPress blog ε?ναι ιστοσελ?δα, εταιρικ? site, blog και ηλεκτρονικ? κατ?στημα μαζ?.

Ε?ναι τρ?α σε ?να! Σαν το Vidal Sasoon!

Πω? να φτι?ξω το δικ? μου blog;

Υπ?ρχουν πολλο? τρ?ποι για να φτι?ξετε το δικ? σα? blog γρ?γορα και ε?κολα. Υπ?ρχουν π?ρα πολλ? blog τα οπο?α παρ?χονται δωρε?ν στο ?ντερνετ. Μερικ? απ? αυτ? ε?ναι:

 1. Blogger
 2. Tumblr

Προσωπικ? θα σα? προτε?νω μ?νο ?ναν τρ?πο, γιατ? ?λα τα παραπ?νω και τα δωρε?ν blogs ε?ναι μ?νο για να κερδ?ζετε backlinks στη σελ?δα σα? και για καν?ναν ?λλο λ?γο.

Φτι?ξτε το δικ? σα? blog στο WordPress. ?μα ?χετε ?δη ιστοσελ?δα ? e-shop, απλ?? δημιουργε?στε μια εγκατ?σταση του WordPress σε subdomain του τ?που blog.domain.gr

Πλεονεκτ?ματα του δικο? σα? Blog

Τα πλεονεκτ?ματα του δικο? σα? Blog ε?ναι π?ρα πολλ?:

 1. Πρ?σβαση σε ν?ε? αγορ??. Θα ?χετε πρ?σβαση σε μ?α ανερχ?μενη ηλεκτρονικ? αγορ? εκατομμυρ?ων πελατ?ν με απερι?ριστε? δυνατ?τητε?. Σ?γουρα θα μπορ?σετε να βρε?τε πελ?τε? εκτ?? των γεωγραφικ?ν ορ?ων τη? περιοχ?? σα? που ποτ? δεν θα μπορο?σατε να αποκτ?σετε με ?λλο τρ?πο.
 2. Πρ?τη σελ?δα Google. Θα μπορε?τε να βγα?νετε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με στοχευμ?νε? λ?ξει? κλειδι? και θα ?χετε ?τσι στοχευμ?νη επισκεψιμ?τητα και πελ?τε? που ψ?χνουν να σα? βρουν στο ?ντερνετ.
 3. Φθην? και απερι?ριστη διαφ?μιση. Θα ?χετε φθην? και ποιοτικ? διαφ?μιση και προβολ? τη? επιχε?ρηση? ? του προ??ντο? σα? για μεγ?λο χρονικ? δι?στημα.
 4. Βγ?λτε χρ?ματα μ?σω εν?? E-shop. Τ?λο? θα μπορε?τε να βγ?λετε χρ?ματα συνδυ?ζοντα? ?να e-shop ? πουλ?ντα? μια υπηρεσ?α ? ?να προ??ν ηλεκτρονικ?. Η τεχνολογ?α του e-shop πλ?ον ε?ναι πολ? απλ?
 5. Ν?ο καν?λι διανομ??. Μια και θα προσθ?σετε ?να ηλεκτρονικ? καν?λι στο ?δη υπ?ρχον φυσικ?. Το ηλεκτρονικ? καν?λι ε?ναι ενεργ? 24 ?ρε? το 24ωρο σε αντ?θεση με το κατ?στημα ? την επιχε?ρησ? σα? που ?χει φυσικ? ?ρια ?πω? και σει?.
 6. Προσωπικ? προβολ?. Με ?να blog ?χετε τη δυνατ?τητα προσωπικ?? προβολ??. ?να αποτελεσματικ? blog στο Internet βοηθ? να φ?ρει την ευαισθητοπο?ηση για την μοναδικ? προσφορ? τη? επιχε?ρησ?? σα? (Unique Selling Proposition), την μοναδικ? πρ?ταση π?ληση? σα? και οδηγε? τον πελ?τη σε κ?νηση και τι? πωλ?σει? σε ?νοδο.
 7. ?Επικοινων?α με τον κ?σμο. ?να αναδραστικ? blog σα? δ?νει ?να ν?ο παρ?θυρο επικοινων?α? με τον κ?σμο και το κοιν? σα? μ?σω του ?ντερνετ, των κοινωνικ?ν μ?σων, του facebook κτλ.

Τι ε?ναι το copywriting?

Το copywriting ε?ναι η παραγωγ? περιεχομ?νου για κ?θε πετυχημ?νο site με τη σωστ? χρ?ση τη? γλ?σσα? του μ?ρκετινγκ και την αρμονικ? στρατηγικ? τοποθ?τηση των λ?ξεων κλειδι?ν.

Διαφ?ρει δε πολ? απ? τα ?λλα ε?δη γραφ??, ?πω? η δημοσιογραφικ? ? η λογοτεχνικ? γραφ?. Αποτελε? ξεχωριστ? ε?δο? που βασ?ζεται στην δημιουργ?α συνδ?σμων με λ?ξει? κλειδι? τ?σο εσωτερικ?ν ?σο και εξωτερικ?ν. Επ?ση? ?χει μια συγκεκριμ?νη δομ? και χρησιμοποιε? δι?φορε? κλ?σει? σε εν?ργειε? τον αναγν?στη και επισκ?πτη τη? ιστοσελ?δα? στο να αναλ?βει δρ?ση και απ? παθητικ?? δ?κτη? τη? ενημ?ρωση? να γ?νει ενεργ??.

?χω ?δη ιστοσελ?δα, μπορ? να φτι?ξω και blog;

Μια πολ? καλ? στρατηγικ? επικοινων?α? με τον κ?σμο ε?ναι η προσθ?κη στο υπ?ρχον site ? e-shop εν?? blog σε WordPress. Αυτ? γ?νεται για 2 βασικο?? λ?γου?:

 1. Για λ?γου? επικοινων?α? και αμεσ?τητα? με τον κ?σμο, σ?μφωνα με τι? επιταγ?? του Cluetrain Manifesto και
 2. Για λ?γου? SEO. Στο ?ρθρο μου SEO Πρ?τη Σελ?δα: Blogging αναφ?ρομαι εκτεν?? σε αυτ? το θ?μα. Απλ? θα το ξαναπ?: Η νο?μερο ?να επιλογ? για SEO και για να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google ε?ναι το blogging. Με το blogging μπορε?τε να δημιουργ?σετε backlinks, να προωθ?σετε την ιστοσελ?δα και τα προ??ντα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να επικοινων?σετε με τον κ?σμο.

Τα blog και ειδικ? ?σα ε?ναι χτισμ?να σε WordPress παρ?χουν μακροχρ?νια πλεονεκτ?ματα SEO.? Μ?λι? αποκτ?σει το blog σα? κ?ποιο κ?ρο?, κ?ποιο Google PR δηλαδ?, τ?τε μπορε?τε να το χρησιμοποιε?τε για να διαφημ?ζετε και να προωθε?τε κ?θε καινο?ριο ιστολ?γιο που φτι?χνετε, δικ? σα? ? τρ?των. ?χετε λοιπ?ν πολλαπλ? οφ?λη με την προσθ?κη εν?? blog στην ιστοσελ?δα σα?.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

?

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍