ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

LINK-BAIT-SEO

Τι ε?ναι το Link Bait;

Δε?τε πω? θα φτι?ξετε πετυχημ?να click baits και link baits και θα ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google με το σπαθ? σα?!

Γεια σα? φ?λοι, μου σ?μερα ?θελα να ασχοληθο?με με μια ακ?μη ?γνωστη λ?ξη για του? πολλο?? στο SEO που δεν ε?ναι ?λλη απ? το link bait ? το click bait.

Τι ε?ναι ?μω? το link bait;

Σ?μφωνα με την Google, για να κερδ?σετε με την αξ?α σα? μερικ? backlinks θα πρ?πει να ε?ναι η ιστοσελ?δα σα? αξιομνημ?νευτη, ?ξια αναφορ?? δηλαδ? ?στε οι ?λλε? ιστοσελ?δε? να θελ?σουν να σα? αναφ?ρουν για κ?ποιο λ?γο.

Αντ? λοιπ?ν να κοπι?ζετε κ?θε μ?να για να δημιουργ?σετε δεκ?δε? backlinks, και να κερδ?σετε τον ανταγωνισμ?, ε?ναι πιο ε?κολο να δημιουργ?σετε κορυφα?α δολ?ματα, γιατ? το bait σημα?νει δ?λωμα στα ελληνικ? για να προσελκ?σετε πολ?τιμου? συνδ?σμου?.

Κ?πω? ?τσι π?ει το αφ?γημα τη? Google για το πω? θα μπορ?σετε να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα ? στην πρ?τη θ?ση των αποτελεσμ?των τη?.

Στο παρακ?τω β?ντεο, ο διαβ?ητο? πολυεκατομμυριο?χο? υπ?λληλο? τη? Google Matt Cutts, μα? εξηγε? σε ?να αστε?ο μοντ?ζ πω? θα βγο?με στην πρ?τη θ?ση τη? Google. Δε?τε το.

Συν?θω? το link bait ? το click bait δεν ε?ναι ?λλο απ? περιεχ?μενο στην ιστοσελ?δα σα? ?πω? ?να μεγ?λο επικ? ?ρθρο των 10.000 λ?ξεων, που θα περι?χει τ?σο καλ? περιεχ?μενο, τ?σο καινοτ?μο, μοναδικ? ? ριζοσπαστικ? που ?λοι θ?λουν να σα? αναφ?ρουν για δι?φορου? λ?γου?.

Α? π?με να δο?με ποια ε?δη ποιοτικο? περιεχομ?νου μπορο?ν να χρησιμοποιηθο?ν ω? link baits ? click baits.

Ποια ?δη περιεχομ?νου ε?ναι καλ? για link baits;

Ο πυρ?να? του link bait στηρ?ζεται στο περιεχ?μενο για 2 λ?γου?:

  • Γιατ? η Google καθ?? και ?λε? οι μηχαν?? αναζ?τηση? ταξινομο?ν περιεχ?μενο και ?χι κεν?? ιστοσελ?δε? ? domain names, ?ρα η Google και ?λε? οι μηχαν?? αναζ?τηση? δ?νουν περισσ?τερου? π?ντου? σε ?σε? ιστοσελ?δε? ?χουν εξαιρετικ? και μοναδικ? περιεχ?μενο και
  • Γιατ? και οι χρ?στε? στο ?ντερνετ αναζητ?νε περιεχ?μενο. Σε καν?ναν δεν αρ?σει μια ιστοσελ?δα χωρ?? περιεχ?μενο ? μια ιστοσελ?δα με λεπτ? περιεχ?μενο.

Τα τρ?α ε?δη περιεχομ?νου που ?χουν περισσ?τερε? πιθαν?τητε? να τα π?νε καλ? στην απ?κτηση οργανικ?ν συνδ?σμων ε?ναι:

  • Το απ?στευτο ? κορυφα?ο περιεχ?μενο
  • Οι ειδ?σει? και τα αποκλειστικ? ρεπορτ?ζ
  • Το κλασικ? περιεχ?μενο

Το απ?στευτο ? κορυφα?ο περιεχ?μενο

Το απ?στευτο περιεχ?μενο ? κορυφα?ο περιεχ?μενο, μπορε? να ε?ναι μια αστε?α ιστορ?α, ?να β?ντεο, ?να αστε?ο β?ντεο, μια ταιν?α, ?να ινφογραφικ?, μια εφαρμογ?, ?να πρ?σθετο για το WordPress ?πω? το Yoast SEO, κ?ποιο μουσικ? κομμ?τι, ?να β?ντεο κλικ, ? ?να ιστορικ? ντοκουμ?ντο.

?λα τα παραπ?νω ε?ναι πετυχημ?νε? εκδοχ?? ποιοτικο? και εξ?χων περιεχομ?νου το οπο?ο ? ?χει ?δη αποκτ?σει δεκ?δε? backlink οργανικ? ? ε?ναι υποψ?φιο για να αποκτ?σει οργανικ? δεκ?δε? backlinks.

Οι ειδ?σει? και τα αποκλειστικ? ρεπορτ?ζ

Οι ειδ?σει?, ακ?μα και τα fake news πολλ?? φορ?? πα?ρνουν δεκ?δε? backlinks ε?τε απ? RSS ε?τε απ? αναδημοσιε?σει? σε τρ?α ενημερωτικ? blogs. Δε?τε για παρ?δειγμα την ιστοσελ?δα του Σκ?ι.

Η ιστοσελ?δα του Σκ?ι ε?ναι ενημερωτικ? και ειδησεογραφικ? με πολιτικ?, οικονομικ? αρθρογραφ?α και ?λλα ?ρθρα σε ?λλου? τομε??. Υπ?ρχουν ?λλε? ιστοσελ?δε? που αναρτο?ν το περιεχ?μενο του Σκ?ι γιατ? ?χει δημοσιογραφικ? ομ?δα και γρ?φει μ?νο του τα ?ρθρα που ανεβ?ζει.

Το κλασικ? περιεχ?μενο

Κλασικ? περιεχ?μενο μπορε? να ε?ναι ?να ?ρθρο ? ?να? οδηγ?? για ?να αντικε?μενο το οπο?ο ?χει διαχρονικ? αξ?α, για παρ?δειγμα πω? να γρ?ψω ?να βιβλ?ο σε 24 ?ρε?, πω? να κατασκευ?σω μια ιστοσελ?δα σε WordPress κτλ.

Παραδε?γματα κλασικο? και αειθαλο?? περιεχομ?νου υπ?ρχουν π?ρα πολλ? και μπορε?τε να ανατρ?ξετε στο ?ρθρο: Πω? να δημιουργ?σετε κλασικ? περιεχ?μενο για την ιστοσελ?δα σα?.

Το κλασικ? και διαχρονικ? περιεχ?μενο ε?ναι απαρα?τητο για κ?θε ιστοσελ?δα ?στε να αντ?ξει στο χρ?νο και να διατηρ?σει την επισκεψιμ?τητα τη? με περιεχ?μενο που θα ε?ναι επ?καιρο και μετ? απ? 10 και 20 χρ?νια.

Καλ? θα ε?ναι ?μα δεν ?χετε τ?τοια ?ρθρα πιο κλασικ? στην δικ? σα? ιστοσελ?δα να προσθ?σετε μερικ?. Θα μπορο?σατε να β?ζατε ?ρθρα συμβουλ?ν ?πω? π?? να κ?νω αυτ?, πω? να ξεβουλ?σω το σιφ?νι ?μα ε?στε υδραυλικ?? κτλ.

Γιατ? το link baits κατ? μεγ?λο ποσοστ? αποτυχα?νουν;

Για να πο?με την πικρ? αλ?θεια, το μεγαλ?τερο ποσοστ? των link baits ε?ναι καταδικασμ?να να αποτ?χουν και θα σα? εξηγ?σω το γιατ?.

Α? π?ρουμε παρ?δειγμα την βιομηχαν?α του SEO που αν?κει η ιστοσελ?δα μου αυτ? τη στιγμ?. Υπ?ρχουν στην Ελλ?δα π?νω απ? 1000 ιστοσελ?δε? που ασχολο?νται με το SEO και οι περισσ?τερε? αν?κουν σε εταιρε?ε? SEO ? σε SEO freelancers.

?χω γρ?ψει τον περ?φημο οδηγ? SEO, τον οπο?ο χρησιμοποι? ω? link bait αλλ? και ω? τρ?πο συλλογ?? email απ? πιθανο?? υποψ?φιου? πελ?τε?. Λογικ? ?ταν αν?κει? στον χ?ρο του SEO, για λ?γου? σχετικ?τητα? με τι ε?δου? ιστοσελ?δε? θα πρ?πει να συνδεθε??;

?πω? καταλαβα?νετε με ιστοσελ?δε? που ?χουν ω? κ?ριο αντικε?μενο το SEO. Ξ?ρετε π?σε? ιστοσελ?δε? με κ?ριο αντικε?μενο το SEO ?χουν συνδεθε? με τον οδηγ? μου;

Καμ?α. Καμ?α απολ?τω? και η αιτ?α δεν ε?ναι ?τι ο οδηγ?? που αποτελε?ται απ? κε?μενα, βιβλ?ο σε PDF και β?ντεο δεν ε?ναι καλ??, αλλ? η αιτ?α ε?ναι ο ανταγωνισμ??.

Ποιο? ανταγωνιστ?? θα δ?σει backlink στον ανταγωνιστ? του;

Καν?να?.

Απλ? στον παραμυθικ? κ?σμο που ζει η Google, θεωρε? η ?δια ?τι οι ?νθρωποι ?χουν ταπειν? ελατ?ρια και κ?νουν ?τι κ?νουν για το καλ? τη? ανθρωπ?τητα? και ?χι για ιδιοτελε?? σκοπο??. Ε?ναι σαν να παντρε?ονται στο τ?λο? τη? τσ?ντα?.

Καθημεριν? δ?χομαι αρκετ? email απ? ιστοσελ?δε? SEO του εξωτερικο? που να με παρακαλ?νε για ?να backlinks που να δε?χνει στο κορυφα?ο ?ρθρο που ?χουν γρ?ψει για τον αλγ?ριθμο τη? Google ? στην κορυφα?α φωτογραφ?α που μ?λι? τ?ρα μοντ?ρισαν ? στο τ?λειο β?ντεο ? σε κ?τι ?λλο που θα πρ?πει να μου του στε?λουν για να το ανακαλ?ψω γιατ? απλ?? και μ?νο ε?ναι καταχωνιασμ?νο σε κ?ποια απ? τι? τελευτα?ε? σελ?δε? τη? Google.

Τη στιγμ? που τα αποτελ?σματα τη? Google για ?ναν ?ρο αναζ?τηση? ε?ναι μ?νο 10 αν? σελ?δα δεν ε?ναι δυνατ?ν να στριμ?ξουμε 3.000 ιστοσελ?δε? με το κορυφα?ο ?ρθρο για το SEO.

Και επειδ? λ?γω ανταγωνισμο? ?λοι γρ?φουν ?ρθρα links baits και ?ρθρα click baits, ε?ναι λ?γο δυσκολ?κι να βγουν ?λοι στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Αυτ? ε?ναι το σημε?ο που ?λοι χρει?ζονται το πραγματικ? SEO και ?ναν ειδικ? SEO για να μπορ?σουν να δ?σουν την σωστ? ?θηση που χρει?ζεται η ιστοσελ?δα του? για να αν?βει στα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO optimization και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-PARAMARKETING

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍