ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Τι ε?ναι τα dofollow links και τι τα nofollow;

Πω? να τα αξιοποι?σετε για να κερδ?σετε θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? χωρ?? να τιμωρηθε?τε!

Υπ?ρχουν δ?ο ε?δη backlinks σ?μφωνα με τη Google, τα dofollow links και τα nofollow links.

Τα nofollow links εισ?χθησαν το 2005 απ? την ?δια τη Google σε μια προσπ?θεια για να να καταπολεμ?σει το spam των σχολ?ων που γιν?ταν κυρ?ω? απ? κακ?βουλα bots.

Η Google στο Official Google Blog ανακο?νωσε:

Αν ε?στε blogger ? αναγν?στη? εν?? blog, γνωρ?ζετε σ?γουρα απ? την κακ? πλευρ? ?τομα που προσπαθο?ν να ανεβ?σουν τι? ιστοσελ?δε? του? στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση? με το να υποβ?λλουν ?θλια σχ?λια του τ?που: “Επισκεφτε?τε το φαρμακε?ο μα?, μεγ?λε? εκπτ?σει?”. Αυτ? λ?γεται spam στα σχ?λια και δεν μα? αρ?σει ?πω? δεν αρ?σει και σε σα?, και δοκιμ?ζουμε μια ν?α ετικ?τα που τα μπλοκ?ρει. Απ? τ?ρα και στο εξ??, ?ταν η Google θα βλ?πει το χαρακτηριστικ? (rel=“nofollow”) σε υπερσυνδ?σμου?, αυτο? οι σ?νδεσμοι δεν θα λαμβ?νονται υπ?ψιν στην κατ?ταξη των ιστοσελ?δων στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?. Αυτ? δεν σημα?νει ?τι το nofollow αποτελε? μια αρνητικ? ψ?φο για την ιστοσελ?δα ?που ?χει δημοσιευθε? το σχ?λιο. Ε?ναι απλ?? ?να? τρ?πο? για να σιγουρευτο?με ?τι οι επ?δοξοι spammers δεν θα επωφεληθο?ν κ?νοντα? κατ?χρηση δημ?σια blog, σχ?λια, trackbacks και λ?στε? καταχ?ρηση? ιστοσελ?δων.

Σ?ντομα, η Yahoo και η Bing, και μερικ?? ακ?μα μηχαν?? αναζ?τηση? ανακο?νωσαν την δ?σμευση του? για την χρ?ση του nofollow tag.

Τα dofollow links λοιπ?ν ε?ναι σ?νδεσμοι οι οπο?οι ακολουθο?νται απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τι? αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? και που λαμβ?νονται υπ?ψιν για την κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

Λαμβ?νονται υπ?ψιν τα nofollow links απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?;

Η απ?ντηση ε?ναι ναι, γιατ? η ?δια η Google λαμβ?νει υπ?ψιν τη? και τα nofollow links που ?χει μια ιστοσελ?δα, δ?νοντα? τα λιγ?τερη αξ?α σε σ?γκριση με τα dofollow links. Συν?θω? η αξ?α των nofollow ε?ναι η μισ? ?ναντι των dofollow.

Σ?μφωνα με παλι?τερε? ?ρευνε? και παρατηρ?σει? τη? κοιν?τητα? SEO, η Google ?δειχνε να λαμβ?νει υπ?ψιν τη? στην κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? και nofollow links δ?νοντα? τα τη μισ? μ?νο βαρ?τητα σε σ?γκριση με τα dofollow links.

Χρει?ζεται να ?χουμε μ?νο dofollow links στην ιστοσελ?δα μα?;

Κ?ποια social media sites ?πω? το Facebook και το twitter δ?νουν μ?νο nofollow links στου? κοινοποιημ?νου? συνδ?σμου?. Αυτ? ?γινε για να καταπολεμ?σουν την χειραγ?γηση των backlinks απ? του? spammers αλλ? και για να διακρατ?σουν ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο pagerank χωρ?? να ?χουν διαρρο??.

?μα δεν καταλαβα?νετε πω? λειτουργε? το pagerank, δεν πειρ?ζει, απλ?? παραλε?ψτε το.

Η απ?ντηση σ?μφωνα με τι? επιταγ?? τη? κοιν?τητα? SEO, τη? οπο?α? ε?μαι και εγ? μ?λο? ε?ναι ?τι θα πρ?πει να ?χουμε και dofollow backlinks αλλ? και nofollow backlinks.

Μετρ?ει π?ντα η ισορροπ?α μεταξ? nofollow backlinks και dofollow backlinks και γενικ?τερα το συνολικ? link profile μια? ιστοσελ?δα?.

Οπ?τε η χρυσ? αναλογ?α αυτ? τη στιγμ? ε?ναι 85% dofollow και 15% nofollow.

Αυτ? το 85-15 δεν σημα?νει ?τι ε?ναι ο καν?να? και οι καν?νε? ε?ναι φτιαγμ?νοι π?ντα για να παραβι?ζονται και να αναιρο?νται. ?μω? οτιδ?ποτε μοι?ζει αφ?σικο για τη Google και εκτ?? μ?σου ?ρου φα?νεται να την προκαλε?.

Κατ? συν?πεια καλ? θα ?ταν να ε?μαστε και εμε?? αλλ? και η ιστοσελ?δα μα? κρυμμ?νη μ?σα στο πλ?θο? ?λλων και να μην προκαλο?με την Google να μα? τιμωρ?σει.

Τα link απ? το blogger, το Youtube και τα Goolge Properties ε?ναι dofollow links;

dofollow-links

Η απ?ντηση ε?ναι ναι, η Google δ?νει στα περισσ?τερα links απ? τα sites τη? dofollow χαρακτηρισμ? και θα πρ?πει να σημει?σω ?τι ε?ναι ?σω? τα πιο χρ?σιμα links για να ανεβε?τε στη Google.

Καλ? θα ?ταν να αποκτ?σετε ?να τουλ?χιστον σ?νδεσμο με τη λ?ξη κλειδ? που θ?λετε απ? κ?θε site που ?χει η Google, στην κοιν?τητα του SEO αυτ? ονομ?ζεται Google stack link ? Google property link.

Θα πρ?πει να δ?νουμε dofollow links ? nofollow links απ? το site μα?;

Εκτ?? απ? το χτ?σιμο συνδ?σμων απ? το site μα? προ? ?λλα sites, θα πρ?πει να δ?νουμε και εμε?? backlinks και να συνδε?μαστε και με τρ?τα sites σχετικ? με το δικ? μα?.

Το να χρησιμοποι?σετε dofollow links δεν ε?ναι κακ? αρκε? να μην χρησιμοποιο?ν τρ?τα ?τομα την ιστοσελ?δα σα? ω? μ?σο απ?κτηση? backlink αφ?νοντα? σχ?λια μηδαμιν?? αξ?α? του τ?που καταπληκτικ? ?ρθρο, μπρ?βο κτλ.

Αναγκ?στηκα λοιπ?ν να γυρ?σω το site μου σε nofollow link site ?στε να αποτρ?ψω πολλο?? επ?δοξου? υποψ?φιου? αναρριχητ?? τη? Google απ? το να αφ?σουν ?να σχ?λιο που αγγ?ζει τα ?ρια του spam και να κερδ?σουν θ?σει? χωρ?? λ?γο.

Γενικ? μιλ?ντα? ε?μαι υπ?ρ τη? ποι?τητα? και ?χι τη? ποσ?τητα? και θεωρ? ?τι χωρ?? κ?πο καν?να? δεν πρ?πει να κερδ?ζει κ?τι που δεν το αξ?ζει. Αν κ?ποιο? π?λι αφ?σει ?να σχ?λιο περ? οπ?? ?σω? του δ?σω και dofollow link.

Τα nofollow links βλ?πτουν την ιστοσελ?δα μου;

dofollow-nofollow-links-youtube-low

Ξ?ρω πω? το θ?μα μα? ε?ναι κυρ?ω? το τι ε?ναι τα dofollow links και ?χι τι ε?ναι τα nofollow, αλλ? επειδ? ?χουν ?μεση σχ?ση μεταξ? του? ?πρεπε να επεκταθ? και σε αυτ?.

Τα nofollow links δεν βλ?πτουν την ιστοσελ?δα σα?, αρκε? να μην το παρακ?νετε. Αποκτ?στε δεκ?δε? nofollow links και η Google θα αρχ?σει να βλ?πει την ιστοσελ?δα σα? με διαφορετικ? μ?τι.

Αξιομνημ?νευτο ε?ναι ?τι κ?ποτε κ?ποιο? υποψ?φιο? πελ?τη? ο οπο?ο? ε?χε και πολ? υψηλ? IQ -?χω τρ?βηξη σε τ?τοιου? πελ?τε?- που ξ?ρουν τα π?ντα, απ? web design, απ? SEO, απ? hosting, απ? backlinks και στην ουσ?α δεν γνωρ?ζουν τ?ποτα- ?ντρομο? με παρακ?λεσε να σβ?σω το σχ?λιο του καλ?ντα? με στο τηλ?φωνο μ?σα στη ν?χτα γιατ? ανακ?λυψε ?τι το link που π?ρε το πρω? απ? την ιστοσελ?δα μου ?ταν nofollow.

Καταστροφ?! Στο επιτελε?ο τη? Google σ?μανε αμ?σω? συναγερμ??, ?λοι οι αρχιμηχανικο? λογισμικο? τη? Google ρ?χτηκαν στην μ?χη καταπολ?μηση? του spam με ?λα τα μ?σα, πληκτρολ?για, ποντ?κια και κ?θε ε?δου? εργαλε?ου SEO.

Τελικ? αφα?ρεσα το backlink που προκ?λεσε τ?ση ζημι? και ?λα επαν?ρθαν ?πω? ?ταν πριν.

?λλαξε τ?ποτα στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? του wannabe SEO client με την απ?κτηση εν?? nofollow link απ? την σελ?δα μου;

?χι.

?λλαξε τ?ποτα στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? του wannabe SEO client με την αφα?ρεση του nofollow link απ? την σελ?δα μου;

?χι.

Τ?τε γιατ? τ?σο? ντ?ρο? για το τ?ποτα;

Σα? ε?πα ε?ναι η απ?λυτη τυφλ? ευφυ?α που συναντ? την ημιμ?θεια. Αξ?α απερ?γραπτη.

Θα ?θελα μετ? απ? αυτ?ν την λεπτ? ιστοριο?λα να σα? παρακαλ?σω να μην αγχ?νεστε για μικροπρ?γματα.

?να backlink δεν φ?ρνει την ?νοιξη ο?τε την καταστροφ?. Επικεντρωθε?τε στην ποι?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? και θα δε?τε σιγ? σιγ? να αυξ?νεται η οργανικ? επισκεψιμ?τητα τη? λ?γω ποι?τητα? και λ?γω ?τι ?χετε κ?τι να προσφ?ρετε στον τελικ? χρ?στη ε?τε ω? πληροφορ?α ε?τε ω? προ??ν ? υπηρεσ?α.

Τα nofollow links βοηθ?νε στο SEO;

Η αλ?θεια ε?ναι μετ? απ? σφυγμομ?τρηση που ?χω κ?νει στην κοιν?τητα του SEO, ?τι ναι βοηθ?νε. Γιατ? τα nofollow links βοηθ?νε και αυτ? στο indexing, στο crawling αλλ? και στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Σα? ευχαριστ? και καλ? επιτυχ?α!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO optimization και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-PARAMARKETING

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και τα backlinks:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍