ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

google crawling

Τι ε?ναι το crawling των μηχαν?ν αναζ?τηση?;

Το crawling ε?ναι η διαδικασ?α που γ?νεται απ? τα ρομπ?τ και τι? αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? στην οπο?α επισκ?πτονται ?λε? τι? σελ?δε? στον ιστ?, τι? αποθηκε?ουν και εξ?γουν ?λα τα backlinks που ανακαλ?πτουν για να βρουν και ?λλε? σελ?δε?.

Οι ιστοσελ?δε? και ?λοι οι webamsters γνωρ?ζουν ?τι οι search engine crawlers διατρ?χουν αν? τακτ? χρονικ? διαστ?ματα το site του? για να δουν ?μα υπ?ρχουν αλλαγ?? ? ανανε?σει? απ? την τελευτα?α φορ? που επισκ?φτηκαν την ιστοσελ?δα.

Ε?ν υπ?ρχουν αλλαγ?? ? ανανε?σει?, τ?τε ενημερ?νουν τον δε?κτη τον μηχαν?ν αναζ?τηση? ? το Google Index με το ν?ο περιεχ?μενο και τα ν?α backlinks.

Ο δε?κτη? τη? Google δεν λειτουργε? σε πραγματικ? χρ?νο για αυτ? και υπ?ρχει μια καθυστ?ρηση στην αποτ?πωση των πραγματικ?ν αποτελεσμ?των αναζ?τηση?. Αυτ? η καθυστ?ρηση μπορε? να κρατ?σει απ? μερικ?? μ?ρε? ?ω? και εβδομ?δε?, αν?λογα με το π?σο γρ?γορα θα γ?νει το crawling και η ενημ?ρωση των ν?ων δεδομ?νων.

Σε ιστοσελ?δε? οι οπο?ε? ?χουν συχν?τερη ? καθημεριν? ενημ?ρωση, η διαδικασ?α του crawling ε?ναι σχεδ?ν καθημεριν? και πολλ?? φορ?? απαιτο?νται λ?γα λεπτ? για να καταγραφε? στο Google Index μια ν?α σελ?δα ? ?να ν?ο ?ρθρο ? ?να ν?ο β?ντεο.

Π?ρτε για παρ?δειγμα ?να ειδησεογραφικ? site. Μια ε?δηση που ?χει αν?βει 9 και 15, μπορε? να εμφανιστε? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? στι? 9 και 16. Αυτ? σημα?νει ?τι το crawling γ?νεται σχεδ?ν αυτ?ματα αν? ?να λεπτ? λ?γω τη? φ?ση? τη? ιστοσελ?δα?.

Πω? λειτουργε? το search engine crawling;

search-engine-crawlers-crawling

Βασικ? ξ?χασα να σα? πω να με συγχωρ?σετε για την υπερβολικ? πολ? μεγ?λη τεχνικ? ορολογ?α. Θα προσπαθ?σω να απλοποι?σω τα πρ?γματα και τι? ?ννοιε? ?στε να γ?νουν κατανοητ?? απ? τον μ?σο χρ?στη, ?σο αυτ? ε?ναι δυνατ?.

Απλ? ε?ναι η φ?ση του αντικειμ?νου τ?τοια που ?σο και να το απλοποιο?με, ?χει ?ναν βαθμ? δυσκολ?α?.

?πω? ε?παμε και παραπ?νω οι μηχαν?? αναζ?τηση? χρησιμοποιο?ν η κ?θε μια του? δικο?? του? web crawlers για να ανακαλ?ψουν ν?ε? σελ?δε? στον παγκ?σμιο ιστ?

(εξο? και το World Wide Web).

?λε? οι γνωστ?? μηχαν?? αναζ?τηση? ξεκιν?νε το crawling (προσπ?λαση) μια? ιστοσελ?δα απ? το να κατεβ?ζουν (downloading) το αρχε?ο robots.txt. Στο αρχε?ο robots.txt περι?χονται ?λοι οι καν?νε? που θα πρ?πει να ακολουθ?σουν οι crawlers για το ποιο περιεχ?μενο θα προσπελ?σουν και ποιο ?χι.

?να τυπικ? robots.txt απ? μια ιστοσελ?δα θα πρ?πει να ?χει την παρακ?τω μορφ?:

User-agent: *
Disallow: /wp-admin/
Allow: /wp-admin/admin-ajax.php

Κ?ποιοι απ? εσ?? ?σω? τ?ρα να αναρωτιο?νται ?μα η δικ? του? ιστοσελ?δα ?χει αρχε?ο robots.txt για να κατευθ?νει τα ρομπ?τ των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Εκτ?? απ? ?σου? ?χουν επιλ?ξει custom ιστοσελ?δα χτισμ?νη με κ?δικα και ?χι με κ?ποιο δημοφιλ?? CMS ?πω? το WordPress, Joomla, Magento, Opencart κτλ, ?λα τα ?λλα CMS ?χουν απ? μ?να του? προεγκατεστημ?νο αρχε?ο robots.txt.

Στη συν?χεια οι search engine crawlers, χρησιμοποιο?ν απ? μ?νοι του? μια σειρ? απ? καν?νε? και αλγορ?θμου? για να καθορ?σουν π?σο συχν? θα επισκ?πτονται μια ιστοσελ?δα, ποιε? και π?σε? σελ?δε? θα προσπελ?ζουν και ποιε? και π?σε? θα προσθ?τουν στον δε?κτη του?.

Ποια ε?ναι τα ε?δη των crawlers των μηχαν?ν αναζ?τηση?;

Τα bots των μηχαν?ν αναζ?τηση? μπορο?ν να κατηγοριοποιηθο?ν απ? τον διαφορετικ? User Agent ( πρ?γραμμα προσπ?λαση?) που χρησιμοποιο?ν ?ταν αναζητ?νε ν?ε? ιστοσελ?δε? στο ?ντερνετ.

Παρακ?τω σα? παραθ?τω του? σημαντικ?τερου? User Agents:

 • Googlebot User Agent
  Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
 • Bingbot User Agent
  Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
 • Baidu User Agent
  Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
 • Yandex User Agent
  Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Οι user agents ε?ναι ελε?θεροι προ? χρ?ση απ? τον καθ?να μα? εκτ?? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Ωστ?σο, η IP που χρησιμοποιε?ται για κ?θε αναζ?τηση, επιβεβαι?νει το γεγον?? ?μα ο user agent προ?ρθε απ? κ?ποια μηχαν? αναζ?τηση? ? ?χι.

Η παραπ?νω διαδικασ?α ελ?γχου και διαστα?ρωση? τη? IP για καθαρ? εγκυκλοπαιδικο?? λ?γου? το αναφ?ρω, λ?γεται reverse DNS lookup.

Τι περιεχ?μενο αναγνωρ?ζουν οι Web crawlers;

Το περιεχ?μενο που γ?νεται crawling κ?θε φορ? μπορε? να κατηγοριοποιηθε? σε:

 • Εικ?νε? και ?λλα αρχε?α που δεν ε?ναι κε?μενο ?πω? β?ντεο, αρχε?α ?χου
 • Backlink
 • Sitemaps

Στι? εικ?νε?, οι web crawlers χρησιμοποιο?ν τα μ?τα δεδομ?να τη? εικ?να? ?πω? το alt text (εναλλακτικ? κε?μενο).

Στα backlinks υπ?ρχει μια διαδικασ?α που λ?γεται recrawling, ?που οι web crawlers διαπερν?νε συν?χεια τι? ?δη ταξινομημ?νε? σελ?δε? για να ανακαλ?ψουν ν?α urls και ν?α backlinks.

Τα ν?α URLs που ανακαλ?πτονται μ?σω των ν?ων backlinks που δε?χνουν προ? αυτ? εντ?σονται στο crawl queue, ?στε να προσπελαστο?ν αναλυτικ? αυτ? και το περιεχ?μενο του? αργ?τερα, σε επ?μενο recrawling.

Συμπερασματικ?, η αξ?α του crawling ε?ναι πολ? μεγ?λη γιατ? για να ταξινομηθε? μια ιστοσελ?δα στο ?ντερνετ, θα πρ?πει αυτ? να ?χει ?να τουλ?χιστον backlinks απ? μια ?λλη ιστοσελ?δα που ?χει ?δη προσπελαστ? απ? τα ρομπ?τ και ε?ναι ?δη ταξινομημ?νη στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Τα sitemaps ε?ναι τα xml sitemaps και μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για αυτ? παρακ?τω.

Προσοχ? στι? ορφαν?? σελ?δε?

Για αυτ? τον λ?γο δεν θα πρ?πει ποτ? να ?χουμε ορφαν?? σελ?δε? (orphan pages) ? τυφλ?? σελ?δε? στο site μα?. Σελ?δε? δηλαδ? που δεν ?χουν καν?να backlink απ? κ?ποια ?λλη σελ?δα.

Προ? αυτ?ν την κατε?θυνση θα μα? βοηθο?σε ?μα δημιουργο?σαμε ?να HTML sitemap που θα περιε?χε ?λε? τι? σελ?δε? τι? ιστοσελ?δα? μα? με link.

Δε?τε ?να παρ?δειγμα:

http://www.comfrey-central.com/site-map/

Υποβολ? xml sitemaps στη Google και web crawling

?μα ?χετε κ?ποια ιστοσελ?δα που δεν ?χει ανακαλυφθε? απ? την Google μπορε?τε να την υποβ?λλεται μεμονωμ?να ?μα επισκεφτε?τε το Google Search Console.

Παρ?λληλα, μπορε? να υποβ?λετε το xml sitemap τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Αυτ? θα βοηθ?σει τη Google να ταξινομ?σει την ιστοσελ?δα σα? και το περιεχ?μενο τη? βαθ?τερα και ταχ?τερα απ? πριν.

?ταν λ?με βαθ?τερα εννοο?με σε ?λα τα επ?πεδα υποσελ?δων εκτ?? απ? το πρ?το επ?πεδο.

Πω? να ελ?γξετε ?μα η ιστοσελ?δα σα? ?χει ταξινομηθε? στη Google

?μα ?χετε αμφιβολ?ε? για το ?μα η ιστοσελ?δα σα? ?χει ταξινομηθε? ? ?χι στη Google, μπορε?τε να κ?νετε ?ναν πολ? απλ? ?λεγχο.

Πηγα?νετε στην γραμμ? αναζ?τηση? τη? Google και γρ?ψτε:

site:ηιστοσελ?δασα?.gr

?μα θα λ?βετε κ?ποιο αποτ?λεσμα αναζ?τηση? στο οπο?ο εμφαν?ζεται και η ιστοσελ?δα σα?, τ?τε δεν υπ?ρχει πρ?βλημα. ?χει ταξινομηθε? το site σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Ε?ν ?χι τ?τε θα πρ?πει να λ?βετε τα απαρα?τητα μ?τρα για να αρχ?σει η ιστοσελ?δα σα? να εμφαν?ζεται.

Αντ? επιλ?γου

Το crawling ε?ναι μια διαδικασ?α που ακολουθο?ν καθημεριν? ?λε? οι μηχαν?? αναζ?τηση? και γ?νεται σε αν?ποπτο χρ?νο και για ?λε? σχεδ?ν τι? ιστοσελ?δε? που υπ?ρχουν στο ?ντερνετ που φα?νονται.

Μετ? το crawling υπ?ρχει το indexing που ε?ναι η ταξιν?μηση τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, ?ρα το crawling ε?ναι απαρα?τητο να γ?νεται και δεν θα πρ?πει με καν?ναν τρ?πο να μπλοκ?ρουμε τι? αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

?μα τ?ρα δεν ε?στε σ?γουροι για το ?μα η ιστοσελ?δα σα? ?χει προσπελαστε? απ? τα ρομπ?τ, μπορε?τε να απευθυνθε?τε σε κ?ποιον ειδικ? στο SEO.

Δε?τε περισσ?τερα για το crawling:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍