ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

best-place-start-blogging

Διορθ?στε το SEO σα? και το τεχνικ? SEO!

Δε?τε του? 77 παρ?γοντε? που επηρε?ζουν το τεχνικ? SEO τη? ιστοσελ?δα? σα? και θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να ελ?γξετε πριν προωθ?σετε την ιστοσελ?δα σα?!

Το τεχνικ? SEO ε?ναι ?λα αυτ? το SEO που σχετ?ζεται με την τεχνικ? πλευρ? τη? βελτιστοπο?ηση? μια? ιστοσελ?δα?. ?χω παρατηρ?σει ?τι πολ? συχν?, π?νω στη βιασ?νη για να προωθ?σουμε την ιστοσελ?δα μα? ξεχν?με ? παραβλ?πουμε αρκετ?? απ? αυτ?? τι? μικρ?? λεπτομ?ρειε? στο SEO.

Αυτ?? οι λεπτομ?ρειε? ?μω? ε?ναι που κ?νουν την διαφορ? και που κ?νουν μ?α ιστοσελ?δα να ε?ναι στην πρ?τη σελ?δα τη? Google απ? μ?α ?λλη η οπο?α ε?ναι στη δε?τερη σελ?δα και ακ?μα πιο π?σω.

Το τεχνικ? SEO το χωρ?ζω σε 5 μεγ?λε? ομ?δε?:

  • Λ?ξει? Kλειδι?
  • Backlinks
  • Metatags
  • Περιεχ?μενο και
  • Domain Name Authority

Κ?θε ομ?δα ?χει μια πλει?δα μικρ?ν λεπτομερει?ν που θα πρ?πει να διορθ?σετε αν τι? ?χετε λ?θο? για να βελτι?σετε την ιστοσελ?δα σα?. Μην νομ?ζετε ?τι μια προ?θηση ιστοσελ?δα? ε?ναι μ?νο διαφημιστικ? εργασ?α. Αν και πολλ? παλι? διαφημιστικ? γραφε?α ?χουνε μεταμορφωθε? σε πρακτορε?α που πουλ?νε υπηρεσ?ε? SEO αμφ?βολη? ποι?τητα?.

Η προ?θηση ιστοσελ?δων ε?ναι πιο πολ?πλοκη υπ?θεση, καθ?? απαιτε? αρκετ?? τεχνικ?? γν?σει? σε ?να τεχνολογικ? περιβ?λλον ?πω? τη? Google που αλλ?ζει συνεχ??.

Πριν λοιπ?ν κ?νετε οτιδ?ποτε καινο?ριο στο SEO τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν ακ?μα κατασκευ?σετε κ?ποια καινο?ρια ιστοσελ?δα, τ?τε θα πρ?πει σ?γουρα να διαβ?σετε και να λ?βετε υπ?ψη σα? το παρακ?τω ?ρθρο για το τεχνικ? SEO.

Τοποθετ?στε στρατηγικ? τι? λ?ξει? κλειδι? σε ?λο το site!

1. Keywords στι? ετικ?τε? τ?τλων<title> tag

Ο τ?τλο? τη? ιστοσελ?δα? ε?ναι ?να απ? τα πιο σημαντικ? μ?ρη στο site για να ?χετε μια λ?ξη-κλειδ?, δι?τι ?,τι ε?ναι γραμμ?νο μ?σα στο <title> tag φα?νεται στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, ?πω? ο τ?τλο? τη? σελ?δα? σα?. Ο τ?τλο? τη? ετικ?τα? πρ?πει να ε?ναι σ?ντομο? (6 ? 7 λ?ξει? το πολ?) και η η λ?ξη-κλειδ? πρ?πει να ε?ναι κοντ? στην αρχ?.

2. Keywords στο URL

Λ?ξει? κλειδι? στο URL βοηθ?νε πολ? – π.χ. – http://domainname.com/seo-services/, ?που SEO services ε?ναι η φρ?ση κλειδ? που θα επιχειρ?σετε να ταξινομ?σετε στην google. Αλλ? αν δεν ?χετε τι? λ?ξει? κλειδι? και σε ?λλα μ?ρη του site, δεν ωφελε? να τα ?χετε μ?νο στο URL.

3. Πυκν?τητα Keyword στα κε?μενα ? keyword density

?να? ?λλο? πολ? σημαντικ?? παρ?γοντα? που πρ?πει να ελ?γξετε. 1-4,5% για τι? κ?ριε? λ?ξει?-κλειδι? ε?ναι το καλ?τερο, 1% με 2% για ?σσονο? σημασ?α?.? Πυκν?τητα τη? λ?ξη? κλειδ? π?νω απ? 5% ε?ναι ?ποπτο και μοι?ζει περισσ?τερο να ε?ναι spam, παρ? να ε?ναι ?να φυσικ? γραμμ?νο κε?μενο.

4. Keywords στα anchor text

Επ?ση?, πολ? σημαντικ?, ειδικ? για τον σ?νδεσμο μ?σα στο κε?μενο των εισερχ?μενων συνδ?σεων, γιατ? αν ?χετε τη λ?ξη κλειδ? στο κε?μενο σε ?να σ?νδεσμο προ? μια ?λλη ιστοσελ?δα, αυτ? η ιστοσελ?δα θεωρε?ται πω? θα π?ρει μια ψ?φο απ? αυτ? το site σα? για αυτ? τη λ?ξη κλειδ?. Θα ανταγωνιστε? δηλαδ? καλ?τερα τι? ?λλε? ιστοσελ?δε? για τη συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ?.

5. Keywords στα headings (<H1>, <H2>, etc. tags)

?να ακ?μα μ?ρο? ?που οι λ?ξει? κλειδι? μετρ?νε πολ?. Προσ?ξτε ?μω? ?τι η σελ?δα σα? ?χει πραγματικ? κε?μενο για τη συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ?.

6. Keywords στην αρχ? τη? πρ?ταση? ? του κειμ?νου

Επ?ση?, μετρ?ει αν και ?χι τ?σο πολ? ?πω? ο? σ?νδεσμο? στο κε?μενο, η ετικ?τα τ?τλου ? τ?τλο?. Ωστ?σο, ?χετε κατ? νου ?τι η αρχ? εν?? εγγρ?φου δεν σημα?νει απαρα?τητα την πρ?τη παρ?γραφο. Για παρ?δειγμα, ε?ν χρησιμοποιε?τε π?νακε?, η πρ?τη παρ?γραφο? του κειμ?νου θα μπορο?σε να ε?ναι κατ? το δε?τερο μισ? του π?νακα.

7. Keywords στι? εναλλακτικ?? ετικ?τε? <alt> tags

Οι αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? δεν διαβ?ζουν τι? εικ?νε?, αλλ? διαβ?ζουν τι? περιγραφ?? κειμ?νου του? στην ετικ?τα <Alt>. Οπ?τε αν ?χετε εικ?νε? στη σελ?δα σα?, συμπληρ?στε την ετικ?τα <Alt> με ορισμ?νε? λ?ξει? κλειδι? για τι? αρ?χνε?.

8. Keywords στα metatags

?λο και λιγ?τερο σημαντικ?, ειδικ? για τη Google. Η Bing ωστ?σο εξακολουθε? να βασ?ζεται στα metatags περισσ?τερο. Ωστ?σο ακ?μα και σ?μερα τα metatags μου φ?ρνουν αρκετο?? επισκ?πτε?. Αυτ? γ?νεται γιατ? στο WordPress, τα metatags, οι ετικ?τε? δηλαδ? ε?ναι σελ?δοποιημ?νε? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

9. Εγγ?τητα των λ?ξεων κλειδι?ν

Η εγγ?τητα? τη? λ?ξη? κλειδ? μετρ?ει. Ε?ναι καλ?τερα οι λ?ξει? κλειδι? να ε?ναι αμ?σω? η μ?α μετ? την ?λλη για παρ?δειγμα seo web design χωρ?? ?λλε? λ?ξει? να παρεμβ?λλονται? μεταξ? του?.

Για παρ?δειγμα, αν ?χετε τη λ?ξη σκ?λο? στην πρ?τη παρ?γραφο και τη λ?ξη? φαγητ? στην τρ?τη παρ?γραφο, αυτ? μετρ? επ?ση?, αλλ? ?χι τ?σο πολ? ?σο με τη φρ?ση φαγητ? για σκ?λου?, χωρ?? ?λλε? λ?ξει? στο ενδι?μεσο. Η εγγ?τητα τη? λ?ξη? κλειδ? ισχ?ει για φρ?σει? κλειδι? που αποτελο?νται απ? 2 ? περισσ?τερε? λ?ξει?.

10.Keyword phrases ? Φρ?σει? Κλειδι?

Εκτ?? απ? τι? λ?ξει? κλειδι?, μπορε?τε να βελτιστοποι?σετε φρ?σει? κλειδι? που αποτελο?νται απ? πολλ?? λ?ξει? ?πω? για παρ?δειγμα Οικονομικ?? Υπηρεσ?ε? SEO. Ε?ναι καλ?τερα ?ταν οι φρ?σει? κλειδι? που βελτιστοποιε?τε να ε?ναι δημοφιλε?? και να αποφ?γετε τι? φρ?σει? κλειδι? που δεν αναζητο?νται ? ε?ναι ιδια?τερα εξεζητημ?νε?.

11. Δευτερε?ουσε? keywords

Η βελτιστοπο?ηση για τι? δευτερε?ουσε? λ?ξει? κλειδι? μπορε? να αποδειχθε? χρυσωρυχε?ο, δι?τι, ?ταν ?λοι οι ?λλοι ασχολο?νται με το SEO για τι? πιο δημοφιλε?? λ?ξει? κλειδι?, θα υπ?ρχει λιγ?τερο? ανταγωνισμ?? και ?σω? περισσ?τερε? αναζητ?σει? για σελ?δε? που ?χουν βελτιστοποιηθε? για τι? δευτερε?ουσε? λ?ξει?.

Αξιοσημε?ωτο ε?ναι ?τι το 70% με 90% τι? οργανικ?? επισκεψιμ?τητα? αποδ?δετε στι? φρ?σει? κλειδι? αντ? για τι? λ?ξει? κλειδι?. Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο Long Tail Keywords: Πω? να βρε?τε ν?ου? πελ?τε? χωρ?? να βγε?τε πρ?τοι στη Google!

12. Παρ?γωγε? λ?ξει? κλειδι?, ρ?ζε? και καταλ?ξει?

Για τα Αγγλικ? αυτ? δεν ε?ναι τ?σο μεγ?λο? παρ?γοντα?, επειδ? οι λ?ξει? που προ?ρχονται απ? την ?δια ρ?ζα ?πω? σκ?λο?, σκυλι?, σκυλ?κι, κ.λπ. θεωρε?ται ?τι σχετ?ζονται. Αν ?χετε τη λ?ξη σκ?λο? στη σελ?δα σα?, θα ?χετε επ?ση? ταξιν?μηση στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? για τι? λ?ξει? σκυλι? και σκυλ?κι. Αλλ?? για ?λλε? γλ?σσε? οι παρ?γωγε? λ?ξει? κλειδι? που προκ?πτουν θα μπορο?σε να ε?ναι ?να ζ?τημα.

Επειδ? οι ??διαφορετικ?? λ?ξει? που προ?ρχονται απ? την ?δια ρ?ζα θεωρε?ται ?τι δεν σχετ?ζονται μεταξ? του? και ?σω? χρειαστε? να βελτιστοποι?σετε το site σα? για ?λα αυτ?? τι? παρ?γωγε? λ?ξει? κλειδι?.

Για παρ?δειγμα στα ελληνικ? η google δεν φα?νεται τουλ?χιστον ακ?μα να αναγνωρ?ζει την σχετικ?τητα τη? λ?ξη? σκ?λο? με τη λ?ξη κυν?? ? και ?λλε? αρχα?ε? ρ?ζε?.

13. Συν?νυμε? Λ?ξει? Κλειδι?

Οι συν?νυμε? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι ακ?μα υπ? αμφισβ?τηση αν και κατ? π?σο τι? λαμβ?νει υπ?ψη τη? η Google. Σε ?λε? τι? περιπτ?σει? θα πρ?πει, ειδικ? για τα ελληνικ? να προνο?σετε να συμπεριλ?βετε συν?νυμε? λ?ξει? στο οπλοστ?σιο των λ?ξεων κλειδι?ν σα?.

14. Αναγραμματισμ?? των λ?ξεων κλειδι?ν

Ορθογραφικ? λ?θη ε?ναι πολ? συχν? στι? αναζητ?σει? στη Google. Οι δημοφιλε?? λ?ξει? κλειδι? ?χουν αναγραμματισμο??, δημοφιλ? ορθογραφικ? λ?θη και greenglish. Πολλ?? φορ?? τα social media δεν αναγνωρ?ζουν τα URL ?ταν ε?ναι γραμμ?να στα ελληνικ? και ?τσι χρει?ζεται να τα ξαναγρ?ψουμε στα λατινικ?.

Το ?διο συμβα?νει και με τα greenglish στι? αναζητ?σει?, ?που κ?ποιε? φορ?? τα αναγνωρ?ζει η Google και κ?ποιε? ?λλε? ?χι. ?τσι θα πρ?πει να συμπεριλ?βουμε και τι? greenglish εκδοχ?? των λ?ξεων κλειδι?ν μα? τουλ?χιστον στι? ετικ?τε? του blog μα? ? τα metakeywords.

15. Αποπροσανατολισμ?? των λ?ξεων κλειδι?ν

?ταν κ?νετε SEO για ?να υπερβολικ? ποσ? των λ?ξεων κλειδι?ν, ειδικ? ?σχετε?, αυτ? θα επηρε?σει την απ?δοση ?λων των λ?ξεων κλειδι?ν. Ε?ν χρησιμοποι?σετε στο ?διο κε?μενο πολλ?? λ?ξει? κλειδι? ?σω? να μει?σετε δραματικ? την πυκν?τητα των βασικ?ν ? τη? βασικ?? λ?ξη? κλειδ?.

16. Παραγ?μισμα με λ?ξει? κλειδι?? ? Keyword stuffing

?μα οι λ?ξει? κλειδι? ?τανε φαγητ? θα ?τανε γεμιστ?. Οποιαδ?ποτε τεχνητ? δι?γκωση τη? πυκν?τητα τη? λ?ξη? κλειδ? τη? τ?ξεω? του 10% και ?νω ε?ναι παραφο?σκωμα σε λ?ξει? κλειδι? και θ?τει σε κ?νδυνο ποιν?? την ιστοσελ?δα? σα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

 

Backlinks – Σ?νδεσμοι εσωτερικο?, εισερχ?μενοι και εξερχ?μενοι

17. Σ?νδεσμο? κειμ?νου των εισερχ?μενων links

?να? απ? του? σημαντικ?τερου? παρ?γοντε? κατ?ταξη? στη Google ε?ναι τα backlinks μ?σα στο κε?μενο τη? ιστοσελ?δα?, στο κε?μενο των ?ρθρων και των σελ?δων. Ε?ναι καλ?τερα, να ?χετε μια λ?ξη κλειδ? στο κε?μενο, παρ? στο υποσ?λιδο ? στα widgets, στι? πλ?γιε? επιφ?νειε? δ?πλα απ? το κε?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα?.

18. Καταγωγ? των εισερχ?μενων links

Εκτ?? απ? τον σ?νδεσμο μ?σα στο κυρ?ω? κε?μενο, ε?ναι σημαντικ?, ε?ν το site που συνδ?ετε με σα? ε?ναι? αξι?πιστο ? ?χι. Γενικ?, τα ον?ματα χ?ρου με μεγαλ?τερο PageRank θεωρο?νται ποιο αξι?πιστα. Links απ? ιστοσελ?δε? φτωχο? περιεχομ?νου και link farms μπορε? να κ?νουν πραγματικ? ζημι? σε σα?, ?στε πρ?πει να τι? αποφε?γετε με κ?θε κ?στο?.

Αυτ? δεν σημα?νει ?τι σ?γουρα θα σα? ζημι?σουν κ?ποια κακ?? ποι?τητα? backlins, απλ? υπ?ρχει πιθαν?τητα στο μ?λλον σε κ?ποια αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google να ζημιωθε?τε.

19. Σχετιζ?μενα links

Γενικ? ο καν?να? ε?ναι ?σο περισσ?τερα backlinks ?χετε, τ?σο το καλ?τερο για την ιστοσελ?δα σα?. Αλλ? η φ?μη των sites που συνδ?ονται με σα? ε?ναι πιο σημαντικ? απ? τον αριθμ? των backlinks που ?χετε λ?βει. Επ?ση?, εξ?σου σημαντικ? ε?ναι ο σ?νδεσμο? του? και η μορφ? του, η ?λλειψη ? παρουσ?α των λ?ξεων κλειδι?ν σε αυτ?, η ηλικ?α του? backlink, κλπ.

20. Links απ? .edu και .gov sites

Αυτο? οι σ?νδεσμοι ε?ναι πολ?τιμοι γιατ? τα sites με καταλ?ξει? σε .edu και .gov? ε?ναι πιο αξι?πιστα απ? ?τι τα .com .biz, .info, κλπ. Επιπλ?ον, τ?τοιου ε?δου? σ?νδεσμοι ε?ναι δ?σκολο να αποκτηθο?ν απ? τον οποιονδ?ποτε, τουλ?χιστον θεωρητικ?.

21. Αριθμ?? των backlinks

?πω? ε?παμε παραπ?νω υπ?ρχει μια ε?νοια προ? την ποσ?τητα των backlink απ? τη Google. Αλλ? η φ?μη των sites που συνδ?ονται με σα? ε?ναι πιο σημαντικ? απ? τον αριθμ? του?. Επ?ση?, σημαντικ? ε?ναι η μορφ? του συνδ?σμου, η σχετικ?τητα του περιεχομ?νου με το site σα?, π?σο παλι?? ε?ναι ο σ?νδεσμο?, κλπ.

22. Μορφ? του συνδ?σμου των εσωτερικ?ν links (internal links)

Αυτ? ?χει σημασ?α επ?ση?, γιατ? ακ?μα και οι εσωτερικο? σ?νδεσμοι λαμβ?νονται σαν backlinks και επηρε?ζουν και το PageRank τη? κ?θε σελ?δα? χωριστ? αλλ? και τα backlinks με τι? λ?ξει? κλειδι?.

23. Κε?μενο γ?ρω απ? τον σ?νδεσμο κειμ?νου

Το κε?μενο που ε?ναι αμ?σω? πριν και μετ? το σ?νδεσμο, επ?ση? μετρ?ει, δι?τι δε?χνει επιπλ?ον τη σημασ?α τη? σ?νδεση?. Δηλαδ? ε?ν η σ?νδεση ε?ναι τεχνητ? ? κολλ?ει με φυσικ? τρ?πο μ?σα στο κε?μενο.

24. Hλικ?α των εισερχ?μενων backlinks

?σο πιο παλι? το backlink, τ?σο το καλ?τερο. Το να αποκτ?σετε απροσδ?κητα πολλ?? ν?ε? συνδ?σει? σε σ?ντομο χρονικ? δι?στημα ε?ναι ?ποπτο και αφ?σικο.

25. Σ?νδεσμοι απ? καταλ?γου? – directories

Θα μπορο?σε να λειτουργ?σουν υπ?ρ σα? γενικ? οι σ?νδεσμοι απ? καταλ?γου? στο ?ντερνετ, αν και αυτ? εξαρτ?ται σε μεγ?λο βαθμ? απ? ποιου? καταλ?γου?.

Το να περιλαμβ?νεται το site σα? στο DMOZ, Yahoo Directory και παρ?μοιου? καταλ?γου? ε?ναι μια μεγ?λη ?θηση για την κατ?ταξη σα?. Αν ?μω? οι κατ?λογοι απ? του? οπο?ου? συνδ?εται η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι μηδαμιν?? αξ?α? ? spam, τ?τε ?σω? αυτ? να ?χει και αρνητικ? αντ?κτυπο στο SEO σα?. Καλ? ακο?σατε, εκτ?? απ? θετικ? SEO υπ?ρχει και το αντ?στοιχο αρνητικ? SEO.

26. Αριθμ?? των εξερχ?μενων συνδ?σμων στη σελ?δα που συνδ?εται με σα?

?σο λιγ?τερε? συνδ?σει?, τ?σο το καλ?τερο για σα?, επειδ? με αυτ?ν τον τρ?πο η σ?νδεσ? σα? φα?νεται πιο σημαντικ?.

27. Πλο?γηση με λ?ξει? κλειδι? ? λ?ξει? κλειδι? στο μενο?

Μενο? με λ?ξει? κλειδι? ε?ναι επ?ση? χρ?σιμο για το SEO, γιατ? τον?ζουν επιπλ?ον ?τι μια συγκεκριμ?νη σελ?δα, παρ?γραφο? ? κε?μενο ε?ναι σημαντικ?. Στον κ?δικα τη? ιστοσελ?δα? σα?, το μενο? φα?νεται σαν σ?νδεσμο?.

28. IP address των εξερχ?μενων link

Η?Google αρνε?ται ?τι κ?νει διακρ?σει? ει? β?ρο? των links που προ?ρχονται απ? την ?δια διε?θυνση IP ? C Class IPs. Για την Google η διε?θυνση IP μπορε? να θεωρηθε? ουδ?τερη για το β?ρο? των εισερχ?μενων συνδ?σεων. Ωστ?σο, η Bing μπορε? να απορρ?ψει τι? συνδ?σει? απ? τι? ?διε? IPs ? IP Class, ?τσι ?στε να ε?ναι π?ντα καλ?τερο να π?ρετε συνδ?σει? απ? διαφορετικ?? IPs.

Γενικ? θα πρ?πει να ?χετε μια καλ? διασπορ? διευθ?νσεων IP για καλ?τερο SEO.

29. Εισερχ?μενοι σ?νδεσμοι απ? link farms και ?λλα ?ποπτα sites

Προφαν?? αυτ? ?σω? να μην σα? αγγ?ζει υπ? την προ?π?θεση ?τι οι σ?νδεσμοι δεν ε?ναι αμοιβα?οι.

Για να μην τιμωρηθε?τε στο μ?λλον απ? τη Google, θα πρ?πει π?ντα να με?νετε μακρι? απ? τα link farms και ?λλε? ?ποπτε? τοποθεσ?ε? ? αν δε?τε ?τι συνδ?ονται σε σα?, επικοινων?στε με τον webmaster του? και ζητ?στε να βγ?λουν το link που δε?χνει προ? την ιστοσελ?δα σα?.

30. Πολλο? εξερχ?μενοι σ?νδεσμοι, π?νω απ? 100 στη σελ?δα

Η Google δεν θ?λει σελ?δε? που αποτελο?νται κυρ?ω? απ? συνδ?σμου?, ?τσι θα πρ?πει να του? κρατ?σετε τα εξερχ?μενα backlinks κ?τω απ? 100 αν? σελ?δα. ?χοντα? πολλ?? εξερχ?μενε? συνδ?σει? δεν ωφελ?στε παραπ?νω και θα μπορο?σε ακ?μη και να χειροτερ?ψετε την κατ?ταξη σα?.

31. Υπερβολικ? συνδεσιμ?τητα, link spamming

Ε?ναι κακ? για την κατ?ταξ? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, ?ταν ?χετε πολλ?? συνδ?σει? προ? ? απ? τι? ?διε? ιστοσελ?δε?, δι?τι υποδηλ?νει σ?νδεσμου? αγορασμ?νοε? ? τουλ?χιστον spamming. Στην καλ?τερη περ?πτωση λαμβ?νονται υπ?ψη μ?νο μερικ? απ? τα backlinks για την ταξιν?μηση τη? ιστοσελ?δα? σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

32. Εξερχ?μενοι σ?νδεσμοι σε link farms και ?λλα ?ποπτα site

Σε αντ?θεση με εισερχ?μενε? συνδ?σει? απ? link farms και ?λλε? ?ποπτε? τοποθεσ?ε?, οι εξερχ?μενε? συνδ?σει? σε κακ?? γειτονι?? μπορο?ν να σα? καταποντ?σουν στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google. Θα πρ?πει περιοδικ? να ελ?γχετε την κατ?σταση των site με τα οπο?α συνδ?εστε, επειδ? μερικ?? φορ?? καλ?? ιστοσελ?δε? γ?νονται κακο? γε?τονε? και το αντ?στροφο.

33. Crosslinking ? τριγωνικ? σ?νδεση?

Η τριγωνικ? σ?νδεση συμβα?νει ?ταν η ιστοσελ?δα Α συνδ?εται με την ιστοσελ?δα Β, η ιστοσελ?δα Β στην ιστοσελ?δα Γ και η Γ ιστοσελ?δα με την Α. Οι τριγωνικ?? συνδ?σει? ? τα link wheels μοι?ζουν να ε?ναι συγκεκαλυμμ?νη αμοιβα?α εμπορικ? σχ?ση, δηλαδ? αγορασμ?να backlinks και τιμωρε?ται απ? τη Google.

34. Single pixel links

?ταν ?χετε ?να backlink στο μ?γεθο? εν??? pixel, ε?ναι α?ρατο για του? ανθρ?που?, αλλ? ?χι και για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. ?τσι κανε?? δεν θα κ?νει κλικ σε αυτ? το backlink και ε?ναι προφαν?? ?τι προσπαθε?τε να χειραγωγ?σετε τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Metatags Ετικ?τε? Μετακειμ?νου

35. <Περιγραφ?> metatag

Τα Metatags γ?νονται ?λο και λιγ?τερο σημαντικ?, αλλ? αν ακ?μα και σ?μερα υπ?ρχουν κ?ποια metatags που εξακολουθο?ν να ?χουν σημασ?α, αυτ? ε?ναι τα <περιγραφ?> και <keywords>. Χρησιμοποι?στε το metatag <Description> να γρ?ψετε την περιγραφ? του site σα?. Το metatag <Description> ?χει ?να ακ?μη πλεον?κτημα γιατ? εμφαν?ζεται στην περιγραφ? του site σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

?σο πιο ελκυστικ? περιγραφ? γρ?ψετε, τ?σα πιο πολλ? κλικ θα π?ρετε στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google.

36. <Keywords> metatag

Τα metatag <keywords>, επ?ση? μετρ?νε, αν και ?πω? ?λα τα metatags πα?ρνουν σχεδ?ν μικρ? προσοχ? απ? τη Google και ?χουν κ?ποια ελ?χιστη βαρ?τητα απ? τη Bing. Κρατ?στε το metatag σε λογικ? μ?γεθο?, ?ω? 10 λ?ξει? κλειδι? το περισσ?τερο. Μην γεμ?ζετε την ετικ?τα <keywords> με λ?ξει? κλειδι? που δεν ?χετε στη σελ?δα σα?.

37. <Γλ?σσα> metatag

Ε?ν το site σα? ε?ναι σε κ?ποια γλ?σσα εκτ?? τη? αγγλικ??, δεν πρ?πει να αφ?νετε αυτ?ν την ετικ?τα ?δεια. Οι μηχαν?? αναζ?τηση? ?χουν πιο εξελιγμ?νου? τρ?που? για τον προσδιορισμ? τη? γλ?σσα? μια? σελ?δα? σ?μερα, αλλ? εξακολουθο?ν ακ?μα να εξετ?ζουν και τη <Γλ?σσα> metatag για την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? στα αντ?στοιχα γλωσσικ? αποτελ?σματα μια? χ?ρα?.

38. <Refresh> metatag

Το metatag <Refresh> ε?ναι ?να? τρ?πο? για να ανακατευθ?νετε του? επισκ?πτε? σα? απ? το site σα? σε ?να ?λλο site. Θα πρ?πει να το κ?νετε μ?νο αν ?χετε μεταφ?ρει πρ?σφατα το site σα? σε ?να ν?ο ?νομα και θα πρ?πει να ανακατευθ?νετε του? επισκ?πτε? προσωριν?.

?ταν χρησιμοποιε?ται για μεγ?λο χρονικ? δι?στημα, το metatag <refresh> θεωρε?ται ω? αν?θικη πρ?ξη και αυτ? μπορε? να βλ?ψει τη βαθμολογ?α σα? στη Google. Σε κ?θε περ?πτωση, η ανακατανομ? μ?σω τη? 301 εντολ?? ε?ναι πολ? καλ?τερη για μ?νιμε? μετακομ?σει? απ? ?να ?νομα σε ?να ?λλο ? απ? μια πιθαν? αλλαγ? ον?ματο? χ?ρου.

Περιεχ?μενο

39. Μοναδικ? περιεχ?μενο

Το να ?χετε περισσ?τερο περιεχ?μενο (σχετικ? περιεχ?μενο, το οπο?ο ε?ναι διαφορετικ? απ? το περιεχ?μενο σε ?λλου? δικτυακο?? τ?που?, τ?σο στι? λ?ξει? ?σο και στα θ?ματα) ε?ναι μια πραγματικ? ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google.

Δε?τε περισσ?τερα για την σημαντικ?τητα του μοναδικο? περιεχομ?νου:

40. Συχν?τητα των ανανε?σεων περιεχομ?νου

Ευνοο?νται οι συχν?? αλλαγ??. Ε?ναι καλ? ?ταν προσθ?τετε ν?ο περιεχ?μενο, αλλ? δεν ε?ναι τ?σο καλ?, ?ταν κ?νετε μ?νο μικρ?? ενημερ?σει? στο υπ?ρχον περιεχ?μενο.

41. Μ?γεθο? γραμματοσειρ?? τη? λ?ξη? κλειδ?

?ταν μια λ?ξη κλειδ? στο site σα? ε?ναι σε ?να μεγαλ?τερο μ?γεθο? γραμματοσειρ?? σε σ?γκριση με ?λλε? στη σελ?δα σα?, αυτ? την κ?νει πιο αισθητ?, ?τσι ?στε ε?ναι πιο σημαντικ? απ? το υπ?λοιπο κε?μενο. Το ?διο ισχ?ει και για τ?τλου? (<h1>, <h2>, κ.λπ.) οι οπο?οι σε γενικ?? γραμμ?? ε?ναι σε μεγαλ?τερο μ?γεθο? γραμματοσειρ?? απ? το υπ?λοιπο κε?μενο.

42. Μορφοπο?ηση των keywords

?ντονη και πλ?για γραφ? ε?ναι ?να? ?λλο? τρ?πο? για να τον?σει τι? σημαντικ?? λ?ξει? και φρ?σει?. Ωστ?σο, η ?σκοπη χρ?ση ?ντονων, πλ?γιων και μεγαλ?τερων μεγεθ?ν γραμματοσειρ?ν μ?σα στο λ?γο μπορε? να επιτ?χει ακριβ?? το αντ?θετο αποτ?λεσμα.

43. Ηλικ?α κειμ?νου

Ευνοο?νται πρ?σφατα ?ρθρα ? τουλ?χιστον αυτ? που ενημερ?νονται τακτικ?. Να γιατ? τα blog και το wordpress βγα?νει συχν? στην πρ?τη θ?ση των αποτελεσμ?των τη? Google.

44. Μ?γεθο? κειμ?νου και ?ρθρων

Σε γενικ?? γραμμ?? οι μεγ?λε? σελ?δε? ? ?ρθρα δηλαδ? με περισσ?τερε? απ? 1.500-2.000 λ?ξει? ευνοο?νται περισσ?τερα. Απ? την ?λλη πλευρ?, σελ?δε? και ?ρθρα με λιγ?τερε? απ? 300? λ?ξει? κειμ?νου υποβιβ?ζονται απ? την Google. Δε?τε περισσ?τερα στη δημοσ?ευση για τα πυλωνικ? ?ρθρα.

45. Διαχωρισμ?? περιεχομ?νου

Απ? ?ποψη μ?ρκετινγκ, ο διαχωρισμ?? του περιεχομ?νου (με β?ση την IP, τον τ?πο του browser, κ.λπ.) μπορε? να ε?ναι καλ??, αλλ? για το SEO ε?ναι κακ??, γιατ? ?ταν ?χει? ?να URL με ?λλε? λ?ξει? κλειδι? ? ?λλον τ?τλο και διαφορετικ? περιεχ?μενο στη σελ?δα με το συγκεκριμ?νο URL, οι μηχαν?? αναζ?τηση? μπερδε?ονται ποιο ε?ναι το πραγματικ? περιεχ?μενο τη? σελ?δα? και ποιο ?χι.

46. Κακογραμμ?νο? κ?δικα? και κακ? design

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? λ?νε ?τι δεν θ?λουν κακοσχεδιασμ?να και με κακογραμμ?νο κ?δικα sites. Aν και υπ?ρχουν ελ?χιστε? περιπτ?σει? που sites τρ?νε ποιν?? λ?γω του κακο? κ?δικα ? ?σχημων εικ?νων, ο κακογραμμ?νο? κ?δικα? μπορε? να επηρε?σει ?σχημα την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα σα? και να εμποδ?σει τι? αρ?χνε? τη? Google να προσπελ?σουν σωστ? την ιστοσελ?δα σα?.

47. Παρ?νομο περιεχ?μενο

Το να χρησιμοποιε?τε περιεχ?μενο με πνευματικ? δικαι?ματα? ?λλων ατ?μων ? χωρ?? την ?δει? του? ? μπορε? να σα? οδηγ?σει σε ?ξωση απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

48. Α?ρατο περιεχ?μενο

Το α?ρατο περιεχ?μενο ε?ναι μια black hat SEO πρακτικ? την οπο?α τη βρ?σκω αφελ??. Σε πολλ?? περιπτ?σει? το α?ρατο περιεχ?μενο για το ανθρ?πινο μ?τι σα? υποβιβ?ζει τι? μηχαν?? αναζ?τηση? αντ? να σα? ευνο?σει.

49. Cloaking

To cloaking ε?ναι μια ?λλη παρ?νομη τεχνικ?, η οπο?α περιλαμβ?νει εν μ?ρει το διαχωρισμ? του περιεχομ?νου, δι?τι οι αρ?χνε? βλ?πουν μ?α σελ?δα συν?θω? ιδια?τερα βελτιστοποιημ?νη και ?λα τα ?λλα παρουσι?ζονται με μια ?λλη εκδοχ? τη? ?δια? σελ?δα?.

50. Doorway pages

Ε?ναι η δημιουργ?α ιστοσελ?δων που ?χουν αποκλειστικ? σκοπ? να ξεγελ?σουν τι? αρ?χνε? ?τι η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι μια εξαιρετικ? καλ? ιστοσελ?δα, ?ταν δεν ε?ναι. Η δημιουργ?α doorway pages ε?ναι ε?ναι ?να? ?λλο? τρ?πο? για να π?ρετε το penalty απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Για παρ?δειγμα οι doorway pages ε?ναι ιστοσελ?δε? φτιαγμ?νε? μ?νο και μ?νο για να σα? δ?σουν backlinks ? για να παιν?ψουν την ιστοσελ?δα προορισμ?.

51. Διπλ? περιεχ?μενο

?ταν ?χετε το ?διο περιεχ?μενο σε πολλ?? σελ?δε? του δικτυακο? τ?που σα?, δεν θα κ?νει το site σα? να φανε? μεγαλ?τερο ? καλ?τερο. Το duplicate content ? διπλ? περιεχ?μενο τιμωρε?ται με μικρ? υποβιβασμ? ? εξα?ρεση τη? διπλ?? σελ?δα? απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

52. JavaScript

Αν χρησιμοποιηθε? με σ?νεση, η javascript δεν θα σα? βλ?ψει. Αλλ? αν το κ?ριο περιεχ?μεν? σα? εμφαν?ζεται μ?σω JavaScript, αυτ? καθιστ? πιο δ?σκολο για τι? αρ?χνε? να ακολουθ?σουν το site σα? με αποτ?λεσμα να μην ε?ναι ορατ? απ? τη Google. ?πω? και στην τεχνολογ?α flash ?τσι και η Java ?χει τα ?δια μειονεκτ?ματα ορατ?τητα?.

53. Φωτογραφ?ε? στα κε?μενα

?χοντα? σε ?να site μ?νο κε?μενο ε?ναι πολ? βαρετ?, αλλ? το να ?χετε σε ?να sites πολλ?? εικ?νε? και καθ?λου κε?μενο ε?ναι ?να σημαντικ? λ?θο? στο SEO. Π?ντα θα πρ?πει να γρ?φετε τη λ?ξη κλειδ? στο εναλλακτικ? κε?μενο τη? φωτογραφ?α? και να ?χετε σε κ?θε σελ?δα τη? ιστοσελ?δα σα? τουλ?χιστον 300 λ?ξει? πραγματικο? και χρ?σιμου κειμ?νου.

54. Podcasts και videos

Τα Podcasts και τα β?ντεο γ?νονται ?λο και πιο δημοφιλ?, αλλ? ?πω? και με ?λα τα μη λεκτικ? καλο?δια, οι μηχαν?? αναζ?τηση? δεν μπορο?ν να τα διαβ?σουν, οπ?τε αν δεν ?χετε το κε?μενο του podcast ? του β?ντεο στην σελ?δα σα?, τ?τε ε?ναι σαν να μην υπ?ρχει.

55. Σ?νδεσμοι με εικ?νε? και γραφικ? αντ? για σ?νδεσμοι κειμ?νου

Χρησιμοποι?ντα? εικ?νε? αντ? για συνδ?σμου? κειμ?νου ε?ναι κακ?, ειδικ? ?ταν δεν συμπληρ?νετε την ετικ?τα <Alt>. Η χρ?ση εικ?νων για πλο?γηση ε?ναι σωστ? μ?νο ε?ν αυτ? ε?ναι πραγματικ? ζωτικ?? σημασ?α? για τη γραφικ? δι?ταξη του site σα?. Θα πρ?πει παρ?λληλα να χρησιμοποιε?τε και συνδ?σμου? με κε?μενο και μορφοπο?ηση, bold κτλ.

56. Frames

Τα frames ε?ναι πολ?, πολ? κακ? για SEO. Αποφ?γετε τη χρ?ση του? με κ?θε τρ?πο.

57. Flash

Οι Αρ?χνε? δεν ταξινομο?ν το περιεχ?μενο των ταινι?ν Flash ? των γραφικ?ν σε τεχνολογ?α Flash, ?τσι αν χρησιμοποιε?τε το Flash στο site σα?, μην ξεχ?σετε να δ?σετε μια εναλλακτικ? περιγραφ? με κε?μενο.

Ο καλ?τερο? τρ?πο? ε?ναι αντ? για Flash να χρησιμοποι?σετε HTML5 ? να ξανασχεδι?σετε την ιστοσελ?δα σα? απ? την αρχ? σε WordPress.

58. Αρχικ? σελ?δα σε Flash

Ευτυχ?? αυτ? η επιδημ?α τη? ν?σου του Flash φα?νεται να ?χει ?ρθει σε ?να τ?λο?. ?χοντα? μια αρχικ? σελ?δα σε Flash και μερικ?? φορ?? ολ?κληρα τμ?ματα του site σα? και ?χι την ?κδοση σε HTML, ε?ναι μια αυτοκτον?α απ? ?ποψη SEO.

Domains Authority

59. URL με keywords και ον?ματα αρχε?ων με keywords

Το exact match domain name ε?ναι ?να?? πολ? σημαντικ?? παρ?γοντα? SEO, ειδικ? για τη Bing.

60. Προσβασιμ?τητα στο Site

?να ?λλο θεμελι?δε? ζ?τημα, το οπο?ο συχν? παραμελε?ται. Ε?ν η ιστοσελ?δα ? ξεχωριστ?? σελ?δε? ε?ναι απροσπ?λαστε?, λ?γω των σπασμ?νων συνδ?σμων, 404,? προστατευ?μενε? περιοχ?? με κωδικ? πρ?σβαση? και ?λλου? παρ?μοιου? λ?γου?, τ?τε το site σα? δεν ταξινομε?ται απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ? δεν θα ταξινομε?ται ολ?κληρο.

61. Sitemap

Ε?ναι σημαντικ? για τι? αρ?χνε? ? τα search bots να ?χετε ενημερωμ?να sitemap. Στο WordPress αυτ? γ?νετε αυτ?ματα με το πρ?γραμμα WordPress SEO απ? τον Yoast.

62. Μ?γεθο? του site

Οι αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? αγαπ?νε τα μεγ?λα sites. ?τσι το μεγαλ?τερο το site σα?, τ?σο το καλ?τερο. Ωστ?σο, τα μεγ?λα sites μπορε? να γ?νουν δ?σχρηστα και δ?σκολο να πλοηγηθο?ν, ?τσι μερικ?? φορ?? ε?ναι λογικ? να χωρ?σετε ?να μεγ?λο site σε 2 μικρ?τερα και ο?τε καθεξ??.

63. Ηλικ?α του site

Ομο?ω? για το κρασ?, τα παλαι?τερα sites ε?ναι περισσ?τερο σεβαστ?. Η ιδ?α ε?ναι ?τι ?να παλι?, καθιερωμ?νο site που ?ταν στο ?ντερνετ χρ?νια, ε?ναι πιο αξι?πιστο? και ε?ναι εδ? για να με?νει απ? μια ν?α ιστοσελ?δα που μ?λι? εμφαν?στηκε και θα μπορο?σε να εξαφανιστε? σ?ντομα.

64. Θ?μα του site

Δεν ε?ναι μ?νο οι λ?ξει? κλειδι? στο URL και στη σελ?δα σα?. Το θ?μα τη? ιστοσελ?δα?, το θ?μα (Template), το γραφικ? περιβ?λλον ε?ναι ακ?μη πιο σημαντικ? για την καλ? κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα?.

65. Τοποθεσ?α του Site στον server

Η θ?ση του φακ?λου των αρχε?ων τη? ιστοσελ?δα? σα? στον server ε?ναι σημαντικ?.? Τα αρχε?α που βρ?σκονται στον ριζικ? κατ?λογο, στο root δηλαδ? ? κοντ? σε αυτ? τε?νουν να ταξινομηθο?ν καλ?τερα απ? τα αρχε?α που ε?ναι θαμμ?να 5 ? περισσ?τερα επ?πεδα κ?τω.

66. Domains εναντ?ον subdomains

?χοντα? ?να ξεχωριστ? domain name ε?ναι καλ?τερα για το SEO σα? και την ορατ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Δηλαδ?, αντ? να ?χετε το? web-design.blogspot.com, κατοχυρ?στε το domain name web-design.com.

67. Top-level domains (TLDs)

Δεν ε?ναι ?λε? οι καταλ?ξει? domain name ?διε?. Υπ?ρχουν καταλ?ξει? που ε?ναι καλ?τερε? απ? ?λλε?. Για παρ?δειγμα, το πιο δημοφιλ?? TLD σε .com – ε?ναι πολ? καλ?τερo απ? τα ws, biz, info ? ?λλε?. ?μω? τα καλ?τερα domain names ε?ναι τα παλι? σε edu ? org.

68. Πα?λε? στο URL

Οι πα?λε? μεταξ? των λ?ξεων σε μια προσπ?θεια βελτ?ωση? τη? αναγνωσιμ?τητα? απ? τον τελικ? χρ?στη βοηθ?νε το SEO σα?. Αυτ? ισχ?ει μ?νο για το URL του ?ρθρου και τη? σελ?δα? και ?χι για το URL του domain name. Στο ?νομα χ?ρου, οι πα?λε? θα πρ?πει να αποφε?γονται δια ροπ?λου.

69. Μ?γεθο? URL

Αν ?χετε ?να πολ? μακρ? URL, αυτ? αρχ?ζει να φα?νεται spam, ?τσι αποφε?γετε ?σα url ? domain names ?χουν περισσ?τερα απ? 10 λ?ξει? στη διε?θυνση URL. 3 ? 4 λ?ξει? για το ?διο το domain name και 6 ? 7 για τι? υπ?λοιπε? τη? διε?θυνση? ε?ναι αποδεκτ??.

70. IP address

Θα μπορο?σε να ?χει σημασ?α μ?νο για shared hosting ? ?ταν ?να site φιλοξενε?ται με ?να δωρε?ν π?ροχο φιλοξεν?α?, ?ταν η διε?θυνση IP ? το σ?νολο τη? C-class των διευθ?νσεων IP ε?ναι στη μα?ρη λ?στα λ?γω spamming ? ?λλων παρ?νομων πρακτικ?ν.

71. Το Adsense θα σα? π?ει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google

To adsense δεν σχετ?ζεται σε καμ?α περ?πτωση με την κατ?ταξη τη? Google και τα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? παρ? μ?νο με τα πληρωμ?να αποτελ?σματα. Η Google σ?γουρα δεν θα σα? δ?σει ?να μπ?νου? κατ?ταξη?, λ?γω τη? συμμετοχ?? σα? στο Adsense. Το Adsense μπορε? να ενισχ?σει το εισ?δημ? σα?, αλλ? αυτ? δεν ?χει να κ?νει με την κατ?ταξ? του site σα? στι? αναζητ?σει?.

72. To Adwords θα εκτοξε?σει το SEO σα?

Παρ?μοια με το Adsense, το Adwords δεν ?χει τ?ποτα να κ?νει με την κατ?ταξη στη Google. To Adwords θα φ?ρει περισσ?τερη επισκεψιμ?τητα στο site σα?, αλλ? αυτ? δεν θα επηρε?σει την κατ?ταξ? σα? με? οποιονδ?ποτε τρ?πο.

Δε?τε περισσ?τερα: 7 Μ?θοι για το SEO

73. Hosting downtime

To Hosting downtime??χει ?μεση σχ?ση με την προσβασιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? στο κοιν?. Δι?τι ε?ν ?να site ε?ναι συχν? κ?τω, δεν μπορε? να ταξινομε?ται απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Δοκιμ?στε να χρησιμοποι?σετε ?να αξι?πιστο π?ροχο φιλοξεν?α?, ?πω? η Tophost με servers στην ΑΘ?να για να κοιμ?στε ?συχα το βρ?δι.

74. Δυναμικ? URLs

Οι αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? προτιμο?ν στατικ?? διευθ?νσει? URL, μην τι? μπερδε?ετε με τα static IP, αν και θα δε?τε πολλ?? δυναμικ?? σελ?δε? σε κορυφα?ε? θ?σει?.

Μακρι?? σε μ?κο? δυναμικ?? διευθ?νσει? URL, π?νω απ? 100 χαρακτ?ρε?, ε?ναι πραγματικ? εφιαλτικ?? απ? απ?ψη SEO και σε κ?θε περ?πτωση θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε καλ?τερα ?να εργαλε?ο για να ξαναγρ?ψετε τι? δυναμικ?? διευθ?νσει? URL σε κ?τι πιο ανθρ?πινο και SEO friendly.

75. Session IDs

Αυτ? ε?ναι ακ?μα χειρ?τερο απ? δυναμικ?? διευθ?νσει? URL. Μην χρησιμοποιε?τε αναγνωριστικ? περι?δου ? Session IDs για τι? πληροφορ?ε? που θα θ?λατε να ταξινομο?νται απ? τι? αρ?χνε? και τα bots των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

76. Bans στο αρχε?ο robots.txt

Αν η ευρετηρ?αση εν?? σημαντικο? τμ?ματο? τη? ιστοσελ?δα? απαγορε?εται γιατ? ?χει γ?νει banned, αυτ? ε?ναι πιθαν? να επηρε?σει το non-banned μ?ρο? τη?, καθ?? και επειδ? οι ??αρ?χνε? θα ?ρθoυν λιγ?τερο συχν? σε ?να no index site.

77. Redirects (301 και 302)

?ταν δεν εφαρμ?ζονται σωστ?, οι ανακατευθ?νσει? ? redirects μπορε? να βλ?ψουν σε πολλ? πρ?γματα. Η ??σελ?δα στ?χο? δεν μπορε? να ανο?ξει, ? χειρ?τερα μια ανακατε?θυνση μπορε? να θεωρηθε? ω? black hat SEO τεχνικ?, ?ταν ο επισκ?πτη? ?χει οδηγηθε? αμ?σω? σε μια ?λλη σελ?δα που δεν ε?ναι σχετικ? με αυτ? που αναζητο?σε.

Γιατ? ?γραψα αυτ? το ?ρθρο για το τεχνικ? SEO

Για ?σου? δεν με ξ?ρετε, ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη? και ?γραψα αυτ? το ?ρθρο για το τεχνικ? SEO για να σα? διαφωτ?σω σε ?λε? τι? τεχνικ?? λεπτομ?ρειε? του SEO που ?σω? να μην λ?βετε υπ?ψιν σα?. Το ?ρθρο βασ?στηκε σε ?να παλαι?τερο ?ρθρο του blog μου που ?τανε αρκετ? κακογραμμ?νο και δεν μου ?ρεσε.

Επειδ? ?θελα να το διαγρ?ψω οριστικ? απ? το blog μου σκ?φτηκα να το ξαναγρ?ψω για να διασ?σω το περιεχ?μενο αλλ? και τα πολ?τιμα backlinks τ?σο εσωτερικ? αλλ? και εξωτερικ?. Η αν?πλαση των ?ρθρων ε?ναι παλι? πρακτικ? SEO για το εξωτερικ? και λ?γεται content repurposing.

Μ?θετε περισσ?τερα για το τεχνικ? SEO

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍