ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

I TEXNI TOU POLEMOU STO SEO-1

Η τ?χνη του SEO και πω? να ανεβε?τε στη Google

25ΟΟ χρ?νια πριν, γρ?φτηκε π?νω σε φ?λλα μπαμπο? ?να απ? τα κλασικ?τερα βιβλ?α πολεμικ?? στρατηγικ??, με τ?τλο “Η τ?χνη του πολ?μου”, απ? τον Κιν?ζο στρατηγ? Σουν Τζου.

Η Κ?να τ?τε δεν ?ταν μια ενωμ?νη χ?ρα ?πω? σ?μερα και ?τανε δι?σπαρτη σε δι?φορε? φατρ?ε? οι οπο?ε? ?τανε συνεχ?? σε εμπ?λεμη κατ?σταση μεταξ? του?, δημιουργ?ντα? ?τσι τι? κατ?λληλε? συνθ?κε? για να ευδοκιμ?σουν μεγ?λοι στρατηγο? και στρατηγικ? πνε?ματα ?πω? ο Σουν Τζου.

Το βιβλ?ο Η τ?χνη του πολ?μου αποτελε?τε απ? 13 κεφ?λαια, μεστ? απ? ν?ημα τα οπο?α ?χουν ?μεση σχ?ση με τον δικ? μα? π?λεμο, το SEO.

Ποια ε?ναι αυτ? τα 13 κεφ?λαια στον π?λεμο του SEO; Διαβ?στε παρακ?τω.

Οι 13 αρχ?? τη? τ?χνη? του πολ?μου στο SEO

Οι βασικ?? αρχ?? τη? τ?χνη? του πολ?μου βρ?σκουν απ?λυτη εφαρμογ? και στο SEO το οπο?ο ε?ναι ?να? μαραθ?νιο? σ?μερα και ?χι ?να sprint. Σημασ?α ?χει ποιο? θα τερματ?σει το ν?μα ?χι μια φορ? αλλ? καθημεριν?.

1 Κατ?στρωση των σχεδ?ων-Laying Plans

Η αν?γκη του επιτελικο? σχεδιασμο? κατ? τη δι?ρκεια του πολ?μου ε?ναι επιτακτικ? και ?τανε γνωστ? στην Μακεδονικ? δυναστε?α των Αργεαδ?ν με τον Φ?λιππο και τον Μ?γα Αλ?ξανδρο να καταστρ?νουν συν?χεια σχ?δια μ?χη? και σεν?ρια πιθαν?ν στρατηγικ?ν.

Το πρ?το β?μα στο SEO ε?ναι αυτ? του στρατηγικο? σχεδιασμο? και εμπερι?χει τα παρακ?τω β?ματα:

 • Την καταγραφ? και αν?λυση τη? υπ?ρχουσα? κατ?σταση?
 • Την ?ρευση και αξιολ?γηση των λ?ξεων κλειδι?ν
 • Την αν?λυση του ανταγωνισμο? και την αν?λυση του κ?στου?
 • Την κατ?στρωση των στρατηγικ?ν στο SEO και του πλ?νου δρ?ση?

Ε?ναι πολ? σημαντικ? πριν ξεκιν?σετε οτιδ?ποτε, ακ?μα και πριν σχεδι?σετε το καινο?ριο σα? site, να λ?βετε υπ?ψιν σα? το SEO και τι? λ?ξει? κλειδι? γιατ? το SEO ξεκιν?ει απ? το web design και απ? την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? ? καλ?τερα λ?γο πριν απ? αυτ?ν.

Θα πρ?πει δηλαδ? πριν ακ?μα ξεκιν?σετε με την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα? να γνωρ?ζετε ?δη τι θ?λετε να επιτ?χετε με αυτ? και ποιε? ε?ναι οι λ?ξει? κλειδι? τη? αγορ?? στ?χου σα?.

2 Διεν?ργεια του πολ?μου-Waging War

Στη συν?χεια προχωρ?με στη διεν?ργεια τη? μ?χη? ? του πολ?μου στο SEO και η πρ?τη μ?χη δ?νεται πρ?τα στο εντ?? σελ?δα? SEO και κατ?πιν στο εκτ?? σελ?δα? SEO.

Το SEO εκτ?? σελ?δα? το λ?ω πρ?τη μ?χη γιατ? η προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google δεν ε?ναι μια εργασ?α που γ?νεται εφ?παξ αλλ? μια εργασ?α που θα πρ?πει να γ?νεται σταθερ? κ?θε μ?να γιατ? απλο?στατα ο τρ?πο? με τον οπο?ο δουλε?ει η Google ε?ναι να βλ?πει ?μα υπ?ρχει σταθερ?τητα στην δημιουργ?α backlink προ? μια ιστοσελ?δα? ? αν απλ?? πρ?κειται για ?να μεμονωμ?νο ξ?σπασμα ? ?να spamdexing.

Αυτ? σημα?νει ?τι θα πρ?πει διαρκ?? να πολεμ?με χτ?ζοντα? σταθερ? κ?θε μ?να backlinks με τι? λ?ξει? κλειδι? και προσθ?τοντα? ν?ο περιεχ?μενο και καινο?ριε? σελ?δε? προορισμο?.

3 Επ?θεση με στρατ?γημα-Attack by Stratagem

Η επ?θεση ε?ναι η καλ?τερη ?μυνα για να διατηρ?σετε τι? θ?σει? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? αλλ? και για να μπορ?σετε να ανεβε?τε στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση? και να αυξ?σετε την οργανικ? σα? επισκεψιμ?τητα κατακ?ρυφα.

Καν?να? π?λεμο? δεν κερδ?θηκε με ?μυνα εν? δεν υπ?ρχει περ?πτωση να ανεβε?τε στη Google μ?νο με αμυντικ? στρατηγικ? χωρ?? να κ?νετε επ?θεση.

Τι θα πει επ?θεση στο SEO; Μα φυσικ? 2 πρ?γματα για μ?να για να τα κ?νω απλ? και για εσ??:

 • Δημιουργ?α backlinks
 • Δημιουργ?α περιεχομ?νου

Το θ?μα τη? επ?θεση? με στρατ?γημα σημα?νει ?τι θα πρ?πει να βρε?τε με κ?ποιον τρ?πο ποια στρατηγικ? αρμ?ζει στην ιστοσελ?δα σα? για να μπορ?σετε να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με κ?ποιε? λ?ξει? κλειδι? και για να κερδ?σετε ν?ου? πελ?τε?.

Το στρατ?γημα αυτ? το ν?ημα που ?χει ε?ναι ?τι πολλ?? φορ?? η κατ? μ?τωπον επ?θεση ?σω? να μην επιφ?ρει αποτελ?σματα σε εσ??. Για παρ?δειγμα, η στ?χευση πολ? ανταγωνιστικ?ν λ?ξεων κλειδι?ν που ?σω? να χρειαστε?τε μ?νε? ? και χρ?νια για να πι?σετε ?σω? να σα? γονατ?σει οικονομικ? και να σα? βγ?λει εκτ?? προ?πολογισμο?.

4 Τακτικ?? μ?χη?-Tactical Dispositions

Οι τακτικ?? μ?χη? ?χουν να κ?νουν και εδ? με τι στρατηγικ? θα ακολουθ?σετε. Κατ? τη γν?μη μου στο SEO θα πρ?πει να αφιερ?σετε του? κ?που? σα? στην δημιουργ?α backlink και ειδικ? backlinks μ?σα στο σ?μα κειμ?νου, τα λεγ?μενα contextual backlinks.

Η ?ρευση blog, wikis, forum και ιστοσελ?δων που θα δεχτο?ν να γρ?ψουν για εσ?? ?ναντι αμοιβ?? ? θα μπορ?σετε να τα ανο?ξετε εσε?? ?πω? τα web 2.0 blogs ε?ναι μια καθημεριν? ενασχ?ληση υψηλ?? ποι?τητα? που σ?γουρα θα σα? τρ?ει πολ? χρ?νο.

Θυμηθε?τε ?μω? ?τι τα πιο σημαντικ? backlinks ε?ναι αυτ? που προ?ρχονται απ? ιστοσελ?δε? με υψηλ? domain authority και βρ?σκονται στο σ?μα κειμ?νου.

5. Χρ?ση των π?ρων-Use of Energy

?πω? και στι? τακτικ?? μ?χη?, ?τσι και η κατ?λληλη χρ?ση των π?ρων θα κ?νει την ιστοσελ?δα σα? κερδοφ?ρα ? ?χι. Στο SEO ο π?λεμο? ε?ναι οικονομικ?? και απ? τη μ?α πλευρ? ?χουμε τα ?ξοδα για να ανεβο?με στη Google και να αποκτ?σουμε πελ?τε?, εν? απ? την ?λλη πλευρ? ?χουμε τα ?σοδα που προ?ρχονται απ? του? ν?ου? πελ?τε? που αποκτ?σαμε απ? το ?ντερνετ.

Το σημε?ο που τα ?σοδα του SEO ξεπερν?νε τα ?ξοδα ε?ναι το νεκρ? σημε?ο και σ?γουρα ?μα η ιστοσελ?δα μα? ε?ναι καινο?ρια, θα χρειαστο?με κ?μποσο χρ?νο για να ξεπερ?σουμε αυτ? το σημε?ο.

Στην πορε?α ?μω? θα πρ?πει να ?χουμε τοποθετ?σει του? π?ρου? μα? με σωστ? τρ?πο ?στε να ε?ναι αποτελο?ν ενεργητικ? και ?χι παθητικ?. Θα πρ?πει δηλαδ? ο χρ?νο? μα?, το χρ?μα και το ταλ?ντο μα? να ?χουν αναλωθε? με σκοπ? να φ?ρουν κ?ποιο οικονομικ? αποτ?λεσμα που θα καθιστ? βι?σιμη την επιχε?ρηση μα?.

6. Δυνατ? και αδ?νατα σημε?α-Weak Points and Strong

Η λεγ?μενη SWNOT analysis ε?ναι η αν?λυση δυνατ?ν και αδ?νατων σημε?ων μαζ? με τι? ευκαιρ?ε? και απειλ?? του εξωτερικο? μα? περιβ?λλοντο?.

Θα πρ?πει πριν ξεκιν?σουμε οτιδ?ποτε στο ?ντερνετ ? στην πορε?α ?μα ?χουμε ?δη ξεκιν?σει να γνωρ?ζουμε τα δυνατ? μα? σημε?α και τι? αδυναμ?ε? μα?.

Για παρ?δειγμα, ?μα ?χουμε eshop και μπορο?με να διαθ?σουμε προ??ντα σε χαμηλ?τερε? τιμ?? απ? τον ανταγωνισμ? μα?, τ?τε ?χουμε την ανταγωνιστικ?τητα τιμ?? ω? ?να δυνατ? σημε?ο.

Θα πρ?πει να ?χουμε αυτογνωσ?α και να τον?σουμε το USP, ? το Unique Selling Proposition μια? υπηρεσ?ε?, προ??ντο? ? ιστοσελ?δα? και να το αξιοποι?σουμε αν?λογα με την κατ?λληλη προ?θηση του? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και στη Google.

7. Στρατιωτικο? ελιγμο?-Maneuvering an Army

Οι στρατιωτικο? ελιγμο? ε?ναι απαρα?τητοι ?ταν ?χουμε να κ?νουμε με την δι?ρθωση τη? καμπ?νια? στο SEO ? τη? εκστρατε?α? μα? στο SEO.

?σω? κ?ποιον μ?να, για παρ?δειγμα τον Α?γουστο που οι ανταγωνιστ?? π?νε διακοπ?? να πρ?πει να διπλασι?σετε τον προ?πολογισμ? σα? ? να κ?νετε διορθωτικ?? κιν?σει? για να πι?σετε πιθαν?? φρ?σει? κλειδι? που δεν ?χει πι?σει καν?να? σ?μερα και που ε?ναι πολ? προσοδοφ?ρε?.

8. Προσαρμογ? τη? τακτικ??-Variation of Tactics

?ταν οι ελιγμο? γ?νονται σε μεγαλ?τερη κλ?μακα τ?τε λ?με ?τι ?χουμε μια γενικ?τερη προσαρμογ? τη? τακτικ??.

Για παρ?δειγμα, παλι?τερα το Google Adwords ?τανε αρκετ? προσοδοφ?ρο γιατ? ε?χε πολ? χαμηλ?τερο κ?στο? αν? κλικ και η αγορ? ?τανε παρθ?να με ελ?χιστο ανταγωνισμ? και μεγαλ?τερο διαθ?σιμο εισ?δημα.

Σ?μερα ?μω? τα πρ?γματα ?χουν αλλ?ξει κ?πω? και π?ρα πολλ?? επιχειρ?σει? αλλ? και μεγ?λα eshop ?χουν αλλ?ξει την ψηφιακ? τακτικ? του? και ?χουν μπει δυναμικ? στον χ?ρο του SEO.

?σω? να ε?ναι και η ?ρα η δικ? σα? να μπε?τε και εσε?? σε αυτ?.

9. Η κ?νηση του στρατο?-The Army on the March

Η κ?νηση του στρατο? εδ? ?χει να κ?νει σε ?μεσο παραλληλισμ? με το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων με το PageRank και το link juice που κινε?ται προ? την ιστοσελ?δα σα? ? το money site σα? ?μα ?χετε περισσ?τερα site απ? ?να.

Τα backlinks που δε?χνουν προ? την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι σαν τα στρατιωτ?κια που πολεμ?νε κ?θε μ?ρα για εσ?? για να σα? ανεβ?σουν στην Google και να σα? φ?ρουν υποψ?φιου? πελ?τε? στην ιστοσελ?δα σα?.

Θα πρ?πει με κ?θε τρ?πο να μην διακ?ψετε την κ?νηση αυτ?ν των στρατιωτ?ν, δηλαδ? θα πρ?πει η ιστοσελ?δα σα? να μην π?φτει ποτ?, να μην καθυστερε? να φορτ?σει και να μην ?χει σφ?λματα 404 ? broken links.

Επ?ση? θα πρ?πει να διατηρ?σετε αυτ? τα στρατιωτ?κια που πολεμ?νε για εσ?? εν ζω? για περισσ?τερο δυνατ? δι?στημα. Θα πρ?πει δηλαδ? να κρατ?σετε αυτ? τα backlinks ζωνταν? και ενεργ? π?ση θυσ?α και να ενισχ?εται κ?θε μ?ρα τον στρατ? σα? με ν?ε? εφεδρε?ε?, δηλαδ? με ν?α backlinks.

Το ισοζ?γιο των backlinks σα? θα πρ?πει να ε?ναι θετικ? κ?θε μ?να και θα πρ?πει να προσ?χετε να μην ?χετε αρνητικ? ισοζ?γιο γιατ? μ?λλον θα χ?σετε τη μ?χη στη Google απ? κ?ποιο ?λλο site που θα ?χει περισσ?τερα στρατιωτ?κια ? backlinks απ? εσ??.

10. Αναγν?ριση του εδ?φου?-Classification of Terrain

Η αναγν?ριση του? εδ?φου? ?χει να κ?νει περισσ?τερο στο SEO με την αν?λυση ανταγωνισμο?. Θα πρ?πει να μελετ?σετε δηλαδ? του? 10 μεγαλ?τερου? ανταγωνιστ?? σα? απ? ?ποψη SEO.

Μια αναζ?τηση στη Google θα του? βγ?λει στην πρ?τη σελ?δα. Μετ? θα πρ?πει να μελετ?σετε ?ναν ?ναν κ?θε ανταγωνιστ? ? κ?θε site που σα? περν?ει στη Google και να βρε?τε:

 • To domain authority απ? το site
 • Π?σα backlinks ?χει
 • Π?σο μεγ?λο ε?ναι σε σελ?δε? προορισμο?
 • Τι ορατ?τητα ?χει στη Google

Και τ?λο? θα πρ?πει να κ?νετε ?ναν υπολογισμ? για να δε?τε τι πρ?πει να κ?νετε για να ξεπερ?σετε τον ανταγωνισμ? σα?.

11. Οι εννι? καταστ?σει? μ?χη?-The Nine Situations

Την εποχ? που γρ?φτηκε το βιβλ?ο του Σουν Τζου υπ?ρχαν περιορισμ?να ?πλα και τακτικ??, ?τσι σ?μερα υπ?ρχουν πολλ?? καταστ?σει? μ?χη?.

Στο SEO υπ?ρχουν τρει? βασικ?? καταστ?σει? σε μια προ?θηση ιστοσελ?δα?:

 • Υπ?ρχει το SEO που ε?ναι φθ?νον και δεν επαρκε? να διατηρ?σουμε τι? ?δη υπ?ρχουσε? θ?σει? μια? ιστοσελ?δα?
 • Το SEO για την διατ?ρηση των ?δη υπαρχ?ντων θ?σεων στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και
 • Το αναπτυξιακ? SEO που αυξ?νει κατακ?ρυφα και δραματικ? τι? θ?σει? μα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Εσε?? σε ποια κατ?σταση απ? τι? τρει? αν?κετε; Μ?πω? με το SEO που κ?νετε σ?μερα δεν ?χετε καμι? ελπ?δα να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

12. Επ?θεση με φωτι?-Attack by Fire

Η επ?θεση με φωτι? βρ?σκει αντ?κρυσμα με το Ολιστικ? SEO 101, και την επ?θεση σε ?λα τα μ?τωπα.

Θα πρ?πει με ?λλα λ?για να ε?μαστε παντο? σε ?λα τα web 2.0 sites, σε ?λα τα social media, σε ?λα τα βιντεοκ?ναλα και να βγα?νουμε σε ?λα τα ε?δη των αναζητ?σεων τη? Google στην πρ?τη σελ?δα ?πω?:

 • Στην αναζ?τηση με εικ?νε?,
 • Στι? τοπικ?? αναζητ?σει?
 • Στι? αναζητ?σει? απ? κινητ? και
 • Στι? βασικ?? αναζητ?σει?.

?ταν το καταφ?ρουμε αυτ? θα ?χουμε εξασφαλ?σει ?λου? του? πιθανο?? τρ?που? αναζ?τηση? με του? οπο?ου? μπορε?? η ιστοσελ?δα μα? ? ?να στοιχε?ο τη?, β?ντεο ? εικ?να να βγει στη Google και να ευρεθε? απ? κ?ποιον υποψ?φιο επισκ?πτη και μελλοντικ? πελ?τη μα?.

13. Η χρ?ση των κατασκ?πων-Use of Spies

Στην τ?χνη του πολ?μου γ?νεται ιδια?τερη μνε?α για την χρ?ση των κατασκ?πων και ?πω? καταλαβα?νετε η κατασκ?πευση των κιν?σεων των ανταγωνιστικ?ν site ειδικ? στο θ?μα των backlinks και τη? κατ?ταξη? στη Google ε?ναι επιτακτικ? αλλι?? βαδ?ζουμε στα τυφλ?.

Για αυτ? το σκοπ? θα χρειαστε?τε τα κατ?λληλα εργαλε?α και ?να πολ? χρ?σιμο εργαλε?ο για να μελετ?σετε την δικ? σα? κατ?ταξη στη Google αλλ? και των ανταγωνιστ?ν σα? ε?ναι το SEO Powersuite.

Βλ?πουμε ?τι το SEO ε?ναι ?ντω? ?να? πραγματικ?? καθημεριν?? π?λεμο? που δεν σταματ?ει ποτ? και μπορε? να ?χει πολλο?? νικητ?? ? και πολλο?? χαμ?νου?. Σ?γουρα σε αυτ?ν τον π?λεμο θα χρειαστε?τε του? καλ?τερου? στρατηγο?? και του? καλ?τερου? επαγγελματ?ε? στο SEO για να κερδ?σετε.

Δε?τε περισσ?τερα για την τ?χνη του SEO και τη Google:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

9 Σχ?λια. Leave new

 • Γε?ργιο? Μανωλακ?κη?
  26 Οκτωβρ?ου 2017 10:14 πμ

  Το γνωρ?ζω ?τι ?λοι οι επαγγελματ?ε? ισχυρ?ζονται το ?διο πρ?γμα. Ε?ναι αποτ?λεσμα ?μω? τη? δικ?? του? ?ρευνα? ? απλ? αναπαρ?γουν αβασ?νιστα αυτ?ν την ?ποψη? ?πω? και να ‘χει, σα? ευχαριστ? πολ? για το χρ?νο σα?.

  Απ?ντηση
 • Αγαπητ? κ. Διβρ?μη,
  παρατηρ? σε αυτ? ?πω? και σε κ?θε σα? ?ρθρο ?τι θεωρε?τε ?σω? τον βασικ?τερο παρ?γοντα SEO τα backlinks. Στη σελ?δα που ?χει η εταιρε?α μα? δεν ?χει γ?νει κ?ποια κ?νηση προ? αυτ? την κατε?θυνση. Παρ?λα αυτ? ?χει ικανοποιητικ? αποτελ?σματα στι? αναζητ?σει? του Google. On site γ?νεται δουλει?. Off site αν?παρκτο.
  Σημει?στε επ?ση? ?τι η σελ?δα μα? ?χει ?να σημαντικ? ντεσαβαντ?ζ καθ?? δεν διαθ?τει sef url.
  Μ?πω? τελικ? τα backlinks ε?ναι υπερεκτιμημ?να ω? προ? την αποδοτικ?τητα που ?χουν? ?χει δοκιμαστε? ποτ? να γ?νει προσπ?θεια να αν?βει μια σελ?δα στα αποτελ?σματα τη? google χωρ?? να ?χει δοθε? τ?ση ?μφαση στα backlinks?

  Απ?ντηση
  • Τα backlinks ε?ναι 70% με 90% τη? κατ?ταξη?. Και η ?δια η Google προσπαθε? να εξαλε?ψει ανεπιτυχ?? τα backlinks ω? παρ?γοντα κατ?ταξη? απ? τον αλγ?ριθμο τη? δ?νοντα? περισσ?τερη ?μφαση σε ποιοτικ? χαρακτηριστικ? αλλ? μ?χρι στιγμ?? δεν ?χει καλ?τερα αποτελ?σματα η ?λλειψη των backlinks στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

   Απ?ντηση
   • Ποια ε?ναι τ?τε η εξ?γηση, που η σελ?δα τη? εταιρε?α? μα? ε?ναι στο top-10 πανελλαδικ? σε ?ναν ?κρω? ανταγωνιστικ? κλ?δο (γ?μο? – β?πτιση) αφο? χ?νει το 70% με 90% τη? κατ?ταξη? καθ?? δεν διαθ?τει backlinks? Με ?να max 30% δε θα ?πρεπε να εμφαν?ζεται σε περ?που 200 αναζητ?σει? στην 1η σελ?δα αποτελεσμ?των. Μιλ?με και για λ?ξει?- φρ?σει? με μερικ?? χιλι?δε? αναζητ?σει? μηνια?ω?.

    Απ?ντηση
    • Αυτ? που λ?τε δεν το γνωρ?ζω ακ?μα γιατ? δεν ?χω κ?νει την σχετικ? ?ρευνα μου με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι? που ?χετε. Για την λ?ξη κλειδ? ΓΑΜΟΣ και ΒΑΠΤΙΣΗ δεν φα?νεστε πουθεν? στη Google.HAPPYNESS GAMOS

     Απ?ντηση
     • Για γ?μο?, β?πτιση γενικ?, ναι. (αν και στην αναζ?τηση σε αν?νυμη περι?γηση που ?κανα για β?πτιση ?βγαλε τη σελ?δα στην 11η θ?ση)
      Ποιο στοχευμ?να ?μω? σε προ??ντα γ?μου β?πτιση? που ε?ναι το ζητο?μενο και πιο υψηλ?? ο ανταγωνισμ?? (απ? 800 ε?? 5.000 αναζητ?σει? μηνια?ω?) – μπομπονι?ρε? β?πτιση?, προσκλητ?ρια β?πτιση?, λαμπ?δε? γ?μου, υλικ? για μπομπονι?ρε?, μπομπονι?ρε? γ?μου, κουτι? β?πτιση? και σε πολλ? ?λλα – υπ?ρχει η σελ?δα στην 1η δεκ?δα αποτελεσμ?των. Τοπικ? στη Θεσσαλον?κη (χρησιμοποι?ντα? δηλαδ? επιπρ?σθετα και τον ?ρο “Θεσσαλον?κη” ε?ναι απ?στευτα καλ? τα αποτελ?σματα. Και ?λα αυτ? χωρ?? backlinks. Επειδ? ε?στε ειδικ?? και εκτιμ? την ?ποψ? σα? γι’ αυτ? επιμ?νω και ρωτ?ω αν απ? την εμπειρ?α σα? μπορε?τε να γνωρ?ζεται πω? κ?τι τ?τοιο ε?ναι εφικτ? απ? τη στιγμ? που δεν ?χει τη δυνατ?τητα η σελ?δα να αποδ?σει π?νω απ? 30/100.
      Σαφ?? και ε?χομαι να ?χετε δ?κιο με την ?ποψ? σα? για τα backlinks καθ?? αυτ? σημα?νει ?τι υπ?ρχει για τη σελ?δα τη? εταιρε?α? μα? ?να περιθ?ριο τη? τ?ξη? του 70% για να αν?βει κι ?λλο.
      Πληροφοριακ? να αναφ?ρω ?τι χρησιμοποι? το visibility.gr το οπο?ο επιβεβαι?νει τρ?πο τιν? αυτ? που αναφ?ρω καθ?? μεταξ? ?λλων υπ?ρχει και επιλογ? που υπολογ?ζει την κατ?ταξη – σκορ σελ?δων που ?χουν εμφαν?σει? στα αποτελ?σματα για ?μοιε? αναζητ?σει? (π?νω απ? 30% ?μοιε? λ?ξει? – φρ?σει? αναζ?τηση?). Δεν βρ?σκω την δυνατ?τητα για να επισυν?ψω ?να print screen των αποτελεσμ?των.

     • Το θ?μα ε?ναι ?τι μπορε? να ?χετε καλ? αποτελ?σματα αλλ? με τα backlinks θα ε?χατε ακ?μα καλ?τερα αποτελ?σματα. ?ποιον και να ρωτ?σετε επαγγελματ?α του SEO το ?διο θα σα? πει γιατ? δεν ε?ναι κ?τι στο οπο?ο υπ?ρχει διαφων?α στον κλ?δο μα?.

   • 90% σ?νδεσμοι ?σχυε πριν 5 χρ?νια, Εδ? θα βρει? τα καινο?ρια πρ?γματα https://www.youtube.com/googlewebmasters

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍