ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SPAM BACKLINKS SEO GOOGLE-2

Τελικ? μετρ?νε τα spam links ω? αρνητικ? SEO στη Google;

Γεια σα? φ?λοι μου, πολλ?? φορ?? γ?νεται λ?γο? για το spam, τα backlinks και το αρνητικ? SEO που ε?ναι ο αρνητικ?? αντ?κτυπο? που ?χουν αυτ? τα backlinks στη Google.

?να απ? τα μεγαλ?τερα ερωτ?ματα που με κ?νουν οι πελ?τε? μου καθ?? και οι υποψ?φιοι πελ?τε? μου ε?ναι αν πραγματικ? μετρ?νε τα spam links στη Google και αν μια ιστοσελ?δα ανεβα?νει ? π?φτει ?ταν ?χει spam links.

Ο μεγαλ?τερο? φ?βο? του? ε?ναι το αν θα υπ?ρξει κ?ποια ποιν? απ? τη Google στην ιστοσελ?δα του? ε?τε αλγοριθμικ? ε?τε με το χ?ρι εξαιτ?α? αυτ?ν των backlinks.

Για να σα? δ?σω μια απ?ντηση η οπο?α δεν θα μπορε? να αμφισβητηθε? απ? καν?ναν, αν?τρεξα σε ποιον ?λλον παρ? στην πηγ?, στην ?δια τη Google.

H Google δεν μετρ?ει καθ?λου ? ελ?χιστα τα spam backlinks

Μετ? απ? ενδελεχ? ?ρευνα ανακ?λυψα το παρακ?τω β?ντεο στο οπο?ο η ?δια η Maile Ohye, στ?λεχο? τη? Google παραδ?χεται ?τι τα spam links δεν τα μετρ?ει καθ?λου η Google.

Η δημοσιογρ?φο?, κ?νει την σαφ? ερ?τηση στην Maile Ohye:

Τα εισερχ?μενα spammy links αλλ? και αυτ? που μοι?ζουν ?τι ε?ναι spammy (συγκεκριμ?να αναφ?ρει τη φρ?ση spammy looking links) θα πρ?πει να μα? δημιουργο?ν ?γχο? για την πορε?α τη? ιστοσελ?δα? μα?, ? δεν θα πρ?πει να δ?νουμε σημασ?α;

Η απ?ντηση τη? Maile Ohye ε?ναι εντελ?? ρεαλιστικ?:

Και εμε?? στο Webmaster Central Blog ?χουμε το ?διο πρ?βλημα γιατ? καθημεριν? δεχ?μαστε καταιγισμ? απ? scraper links που δε?χνουν προ? το blog μα?. Επ?ση? και ο συν?δελφο? μου Matt Cutts λ?ει η ?δια ?χει το ?διο πρ?βλημα με τα εισερχ?μενα spam links στο προσωπικ? του blog που ε?ναι σημειωτ?ον σε WordPress.

Και γενικ? ?μω? ?ποιο? ?χει ?να blog διατρ?χει σ?μερα τον κ?νδυνο των spam links.

Η απ?ντηση τη? Maile Ohye ε?ναι κ?θετη και προσθ?τει:

Τα spam links δεν θα σα? βοηθ?σουν να αυξ?σετε το PageRank σα? και γενικ? να αυξ?σετε τι? θ?σει? σα? στη Google.

Υπ?ρχει φ?βο? τιμωρ?α? απ? τη Google;

Η απ?ντηση ε?ναι και εδ? ?χι, γιατ? απλο?στατα αυτ? τα εισερχ?μενα links προ?ρχονται απ? τ?σο χαμηλ?? ποι?τητα? και στ?θμη? ιστοσελ?δε? ?στε ε?ναι αδ?νατο να ?χετε πληρ?σει για να τα αποκτ?σετε.

Εδ? το θ?μα π?ει στα πληρωμ?να links και σε ?σου? πουλ?νε backlinks με σκοπ? την χειραγ?γηση του PageRank και των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google. Και ε?ναι ευρ?τερα γνωστ? ?τι και η Google αλλ? και οι ?λλε? μεγ?λε? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? η Yandex ?χουν τιμωρ?σει πολλ?? φορ?? στο παρελθ?ν τι? ιστοσελ?δε? εκε?νε? που πουλ?νε links αλλ? και τι? ιστοσελ?δε? εκε?νε? που τα αγ?ρασαν αντ?στοιχα.

Υπ?ρχει ?μω? φ?βο? τιμωρ?α? στην περ?πτωση μα? εδ? ?μα τα backlinks τα ?χουμε αγορ?σει με σκοπ? να βελτι?σουμε τι? θ?σει? μα? στη Google.

Εστιαστε?τε σε βασικ?τερα πρ?γματα για το SEO ?πω? η εμπειρ?α χρ?στη

H Maile Ohye και η Google προτε?νουν να εστιαστο?με ?λοι μα? και εγ? και εσε?? στα βασικ? πρ?γματα για το SEO ?πω? ε?ναι η εμπειρ?α του χρ?στη ? user experience.

Για εμ?να η εμπειρ?α του χρ?στη ε?ναι αλληλ?νδετη με το SEO και θα πρ?πει πριν προχωρ?σουμε στην προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? μα? και στην δημιουργ?α ποιοτικ?ν backlinks να ?χουμε ?δη φροντ?σει για να ανεβ?σουμε την εμπειρ?α του χρ?στη, να μει?σουμε την ταχ?τητα φ?ρτωση? και το ρυθμ? εγκατ?λειψη?.

Εκτ?? απ? αυτ?, θα πρ?πει να γ?νει κατανοητ? απ? τον κ?σμο ?τι η Google προωθε? μια πολιτικ? για την με?ωση των backlinks απ? το ?ντερνετ γενικ?τερα σε αντ?θεση με τον τρ?πο λειτουργ?α? του αλγορ?θμου τη? ο οπο?ο? βασ?ζεται στον αριθμ? των backlinks που δε?χνουν σε ?να site και πολλο?? ?λλου? παρ?γοντε? SEO που ξεπερν?νε σ?μερα του? 200.

Δεδομ?νου ?τι το 70% τη? κατ?ταξη? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? προ?ρχεται απ? παρ?γοντε? που σχετ?ζονται ?μεσα ? ?μμεσα με τα backlinks, ?πω? καταλαβα?νετε η ?δια η Google επιθυμε? να ζο?με ?λοι μα? σε ?ναν αποστειρωμ?νο κ?σμο χωρ?? αυτ?.

Γιατ? ?μω? η Google θ?λει να ?χετε ?να site χωρ?? backlinks;

Γιατ? ?τσι δεν θα βγα?νετε στη Google για καμ?α βασικ? λ?ξη κλειδ? και θα αναγκαστε?τε να κ?νετε διαφ?μιση στη Google. Περιττ? να σα? πω ?τι το 95% των εσ?δων τη? Google προ?ρχονται απ? τι? διαφημ?σει? στο δ?κτυο του Google Adwords και ?τσι ?χει η ?δια επενδεδυμ?νο συμφ?ρον σε ?λα τα sites που δεν φα?νονται πουθεν? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? ? ε?ναι κρυμμ?να απ? τη δε?τερη σελ?δα και π?σω.

?λοι αυτο? ε?ναι μ?ρο? του δυνητικο? τη? πελατολογ?ου και αποτελο?ν μ?νιμου? αιμοδ?τε? στον τροχ? τη? αμ?ξη?.

Σκεφτε?τε λοιπ?ν δ?ο φορ?? πριν δημιουργ?σετε ?να ν?ο site. Ποιο? ο λ?γο? ?παρξη? του ?μα δεν βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google; Η απ?ντηση ε?ναι καν?να?.

?ταν ξεκιν?τε λοιπ?ν να δημιουργε?τε την πρ?τη σα? ιστοσελ?δα ? τη ν?α σα? ιστοσελ?δα θα πρ?πει να σκεφτε?τε ?τι η εταιρε?α Web Design που ?χετε εμπιστευτε? θα πρ?πει να ?χει σχεδι?σει ?λο το site, ακ?μα και απ? το hosting και τη β?ση δεδομ?νων με γν?μονα το SEO και τη Google.

Αυτ? αναλ?ω και στο ?ρθρο μου?Τo SEO ξεκιν?ει απ? το Web Design αλλι?? δεν ?χετε καμ?α ελπ?δα για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, ο?τε σ?μερα ο?τε α?ριο ο?τε ποτ?.

?σο ?μορφο? και να ε?στε, ?σο καλ? θ?ληση και να ?χουν οι web designers, ε?ναι λ?γο δ?σκολο να καταφ?ρετε το ακατ?ρθωτο και ?να λ?θο? web design μπορε? να σα? στοιχ?σει πιο οικονομικ? στην αρχ?, ?μω? θα πληρ?σετε τον κο?κο αηδ?νι στην προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Σα? ε?χομαι καλ? επιτυχ?α και μην ξεχν?τε να ρωτ?τε π?ντα του? ειδικο??!

Δε?τε περισσ?τερα για το spamming και τα backlinks:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍