ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Ταχ?τητα φ?ρτωση? ιστοσελ?δα?: 7 Συμβουλ?? για να την μει?σετε κατακ?ρυφα!

Περιεχ?μενα

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι πολ? σημαντικ? σε 2 βασικ? πρ?γματα: Στο να αποκτ?σετε ν?ου? πελ?τε? και στο να ανεβε?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Κανε?? δεν θ?λει μια αργ? ιστοσελ?δα σ?μερα και για αυτ? θα πρ?πει να κ?νουμε τα π?ντα για να μπορ?σουμε να μει?σουμε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? μα? και να επιταχ?νουμε το site μα?.

?μα και εσε?? αντιμετωπ?ζετε το ?διο πρ?βλημα με την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? ? την ταχ?τητα φ?ρτωση? του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο?, τ?τε θα πρ?πει σ?γουρα να δε?τε προσεκτικ? το παρακ?τω ?ρθρο.

1 Δευτερ?λεπτο: Ο ιδανικ?? χρ?νο? φ?ρτωση? που θ?τει η Google

Η ?δια η Maile Ohye που ε?ναι η ?δια μηχανικ?? λογισμικο? και μεγ?λο στ?λεχο? τη? Google, ε?χε παρατηρ?σει δημ?σια σε ?να Wordcamp ?τι τα WordPress sites ε?ναι ?δη αρκετ? αργ? με μ?σο χρ?νο φ?ρτωση? απ? 3,5 ?ω? 7 δευτερ?λεπτα που ε?ναι ?ντω? απαγορευτικ??.

Η ?δια επισ?μανε ?τι το μ?σο site στο ?ντερνετ φορτ?νει σε 2 ?ω? 4 δευτερ?λεπτα εν? ο στ?χο? τη? Google ε?ναι τα sites να φορτ?νουν σε ?να το πολ? σε ?να δευτερ?λεπτο.

Αρκετ? φιλ?δοξο? στ?χο? ?τσι δεν ε?ναι; Αρκετ? φιλ?δοξο? στ?χο? η ταχ?τητα φ?ρτωση? του εν?? δευτερολ?πτου, καθ?λου ουτοπικ?? δε γιατ? υπ?ρχουν ?δη αρκετ? site που και σε WordPress που φορτ?νουν σε 1 δευτερ?λεπτο ? και λιγ?τερο χρ?νο του εν?? δευτερολ?πτου.

Το λ?ω αυτ? με βεβαι?τητα γιατ? ?χουμε ?δη κατασκευ?σει site που φορτ?νουν σε ?να δευτερ?λεπτο και θα συνεχ?σουμε να φτι?χνουμε και ?λλα.

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι ?να? απ? του? 200 παρ?γοντε? κατ?ταξη?

ΤΑΧΥΤΗΤΑ-ΦΟΡΤΩΣΗΣ-SITE-1

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? επηρε?ζει και π?ρα πολλ? ?λλα πρ?γματα μ?σα σε μια ιστοσελ?δα, ?πω? τον χρ?νο παραμον?? του επισκ?πτη στην ιστοσελ?δα σα?, το ποσοστ? εγκατ?λειψη? ? bounce rate, την εμπειρ?α του χρ?στη που και ?λα αυτ? μαζ? αποτελο?ν παρ?γοντε? κατ?ταξη? τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google.

Εκτ?? απ? τη Google και οι ?λλε? μεγ?λε? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? η Bing, η Yandex και η Baidu ?χουν συμπεριλ?βει την ταχ?τητα φ?ρτωση? αν?μεσα στου? 200 παρ?γοντε? κατ?ταξη? των ιστοσελ?δων στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

?τσι, ?μα θ?λουμε να ανεβ?σουμε μια ιστοσελ?δα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, θα πρ?πει το πρ?το πρ?γμα που θα κ?νουμε στο SEO εντ?? σελ?δα? ε?ναι να βελτιστοποι?σουμε την ταχ?τητα φ?ρτωση?.

Ταχ?τητα φ?ρτωση? και Google Adwords Quality Score

TAXYTITA-FORTOSIS-ISTOSELIDAS

Η ?δια η ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? ?ταν ε?στε διαφημιζ?μενοι στο Adwords αποτελε? σημαντικ? κριτ?ριο για να λ?βετε υψηλ?τερη βαθμολογ?α στο Google Adwords Quality Score.

Το Adwords Quality Score ε?ναι μια εκτ?μηση τη? ποι?τητα? των διαφημ?σεων σα?, των λ?ξεων κλειδι?ν σα? και των σελ?δων προορισμο?. ?σο υψηλ?τερο ε?ναι το Adwords Quality Score, τ?σο χαμηλ?τερο θα ε?ναι το κ?στο? αν? κλικ και τ?σο ψηλ?τερε? οι θ?σει? που θα ?χετε στη διαφημιστικ? αποτελ?σματα τη? Google.

Μπορε?τε να δε?τε το Quality Score σε μια κλ?μακα 1-10 μαζ? με τα παρελκ?μενα του ?πω? προσδοκ?μενο CTR (click-through-rate ? ποσοστ? κλικ), σχετικ?τητα διαφ?μιση? και εμπειρ?α χρ?στη στην τελικ? σελ?δα προορισμο? μ?σα απ? τον λογαριασμ? σα? στα Adwords στην στ?λη Status.

Εργαλε?α μ?τρηση? ταχ?τητα? φ?ρτωση?

Υπ?ρχουν στο ?ντερνετ αρκετ? καλ? και δωρε?ν εργαλε?α για να μετρ?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα?. Το θ?μα ε?ναι ?τι η ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι υποκειμενικ? γιατ? επηρε?ζετε αρκετ? απ? την θ?ση του server ο οπο?ο? την μετρ?ει.

Για παρ?δειγμα ?μα η ιστοσελ?δα σα? φιλοξενε?τε σε ?να web hosting στην Γερμαν?α και απευθ?νεται στην ελληνικ? αγορ?, ε?ναι μ?λλον μη παραγωγικ? να δοκιμ?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? ?ναν test server που ?χει ω? β?ση του το Σαν Φρανσ?σκο ? το Σ?δνε? τη? Αυστραλ?α?.

Για αυτ? υπ?ρχει και το Facebook delay, δηλαδ? η καθυστ?ρηση τη? ταχ?τητα? απ?κριση? του Facebook ?ταν βρ?σκεται κ?ποιο? χρ?στη? του εκτ?? Αμερικ??, επειδ? οι κεντρικο? server του Facebook ε?ναι στην Silicon Valley.

Ο λ?γο? ε?ναι η απ?σταση που αυξ?νει δραματικ? την ταχ?τητα απ?κριση? ? το ping σε βαθμ? που αλλοι?νει τα σωστ? αποτελ?σματα. Επ?ση?, η ιστοσελ?δα σα? απευθ?νεται στην ελληνικ? αγορ?, οπ?τε σα? ενδιαφ?ρει η απ?σταση του test server να ε?ναι αν?λογη με την απ?σταση του datacenter με την Αθ?να.

Τα δεδομ?να με την οπτικ? ?να τρ?χουν ναι μεν με την ταχ?τητα του φωτ??, αλλ? στην πορε?α συναντ?νε κ?ποια εμπ?δια και η ταχ?τητα στου? τοπικο?? βρ?γχου? μει?νεται δραματικ?. ?λλωστε και η ταχ?τητα του φωτ?? ε?ναι πεπερασμ?νη και δεν ε?ναι ?μεση. Το φω? χρει?ζεται 8 λεπτ? για ταξιδ?ψει απ? τον ?λιο στον πλαν?τη μα?.

Οπ?τε χρει?ζεται προσοχ? στο να μετρ?σετε την ταχ?τητα και συν?μα θα πρ?πει να ?χετε συγκριτικ? στοιχε?α πριν την βελτιστοπο?ηση τη? ταχ?τητα? φ?ρτωση? και μετ? την βελτιστοπο?ηση τη? ταχ?τητα? φ?ρτωση?.

Τα πιο αξι?πιστα εργαλε?α μ?τρηση? τη? ταχ?τητα? ε?ναι:

Τι κ?νει το Google PageSpeed Insights;

Το?PageSpeed Insights τη? Google το οπο?ο δεν μετρ?ει την ταχ?τητα φ?ρτωση? παρ? μ?νο τι θα πρ?πει να βελτι?σετε για να μει?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? και ?χει ?να σκορ απ? το 0 ?ω? το 100.

Θα πρ?πει δηλαδ? να χρησιμοποιε?τε συνδυαστικ? με κ?ποιο ?λλο εργαλε?ο που πραγματικ? μετρ?ει την ταχ?τητα φ?ρτωση?.

Φροντ?στε να ?χετε ?να σκορ π?νω του 80 για να πετ?χετε την καλ?τερη κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και στην Google.

Σε περ?πτωση που ?χετε ιστοσελ?δα σε WordPress, υπ?ρχουν αρκετ? πρ?σθετα που θα σα? βοηθ?σουν να μετρ?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? καθ?? και την ταχ?τητα φ?ρτωση? των προσθ?των που ?χετε στο WordPress.

?να πολ? καλ? πρ?σθετο για αυτ? τον σκοπ? ε?ναι το P3.

Ε?ναι πολ? σωστ? και συνετ? να μην υπερβ?λλετε με τα πρ?σθετα που χρησιμοποιε?τε στην ιστοσελ?δα σα? και στο WordPress site σα? γιατ? ?λα μα ?λα τα πρ?σθετα επιβαρ?νουν με κ?δικα την ιστοσελ?δα? σα? και π?ρα πολλ? καλο?ν αρχε?α στην πρ?τη φ?ρτωση τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Μια δ?αιτα που να αφαιρε? τα πρ?σθετα που δεν χρει?ζεστε ε?ναι πολ? χρ?σιμη καθ?? και ?μα γ?νεται να αντικαταστ?σετε με κ?δικα τα πρ?σθετα που ε?ναι ιδια?τερα βαρι?.

7 Συμβουλ?? για να μει?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα?

Και α? π?με στο ψητ? για να μπορ?σουμε να ?χουμε απτ? αποτελ?σματα στην ιστοσελ?δα μα? ?μεσα.

Τα 7 βασικ? πρ?γματα συν ?να που μπορε?τε να κ?νετε ?μεσα για να μει?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι τα παρακ?τω:

  1. Αναβαθμ?στε το web hosting σα?
  2. Βελτι?στε τον κ?δικα και το CSS
  3. Αφαιρ?στε ?λα τα ?χρηστα γραφικ?
  4. Μει?στε το μ?γεθο? των εικ?νων
  5. Χρησιμοποι?στε κ?ποιο πρ?σθετο βελτ?ωση? τη? ταχ?τητα?
  6. Χρησιμοποι?στε ?να CDN
  7. Αλλ?ξτε WordPress theme
  8. Χρησιμοποι?στε την Ezoic

1 Αναβαθμ?στε το web hosting σα?

Η ταχ?τητα του web hosting, η επεξεργαστικ? ισχ?? και η μν?μη RAM που ?χετε δεσμε?σει στο πακ?το σα? ε?ναι σημαντικ? για να τρ?ξει γρ?γορα το site σα? και ?λε? οι εφαρμογ?? που ?χει π?νω του.

?μα ?χετε μεγ?λη επισκεψιμ?τητα ?σω? θα πρ?πει να σκεφτε?τε να μεταβε?τε σε VPS ? στον δικ? σα? server για να μπορε?τε να εκμεταλευτε?τε πλ?ρω? του π?ρου? του μηχαν?ματο? σα?.

2 Βελτι?στε τον κ?δικα και το CSS

Ο κ?δικα? και κ?ποια Javascript που φορτ?νουν στην αρχ? τη? ιστοσελ?δα? μπορε? να φορτ?νουν στο τ?λο? ? να φορτ?νουν ?λα μαζ? σαν ?να αρχε?ο.

Μπορε?τε να μιλ?σετε με τον προγραμματιστ? σα? ? με κ?ποιον Web Designer για να σα? βοηθ?σει να κ?νετε τι? ?ποιε? βελτι?σει?.

Σε περ?πτωση που ?χετε WordPress site, μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε κ?ποιο πρ?σθετο επιτ?χυνση? του WordPress που το κ?νει αυτ? ?πω?:

3 Αφαιρ?στε ?λα τα ?χρηστα γραφικ?

Το γραφικ? περιβ?λλον και το πλο?σιο γραφικ? περιβ?λλον ?χει ω? στ?χο να επαυξ?νει την τελικ? εμπειρ?α του χρ?στη και ?χι να την μει?νει.

?μα το γραφικ? περιβ?λλον δημιουργε? την α?σθηση του κορεσμο? και καθυστερε? υπερβολικ? στη φ?ρτωση τη? ιστοσελ?δα?, μ?λλον θα πρ?πει να κ?νετε κ?ποιε? θυσ?ε? προ? ?φελο? τη? ταχ?τητα?.

Ο μινιμαλισμ?? και το μινιμαλιστικ? web design θα σα? βοηθ?σουν να συνδυ?σετε ?ξυπνα και φιλικ? γραφικ? με ταχ?τητα φ?ρτωση?.

4 Μει?στε το μ?γεθο? των εικ?νων

Το μ?γεθο? των εικ?νων πα?ζει καθοριστικ? ρ?λο στην ταχ?τητα φ?ρτωση? ειδικ? ?μα ?χετε πολλ?? φωτογραφ?ε?.

Καλ? θα ?ταν να ?χετε φωτογραφ?ε? κ?τω των 100 kb και ?χι περισσ?τερε? απ? 10 σε κ?θε σελ?δα ?στε το μ?γεθο? τη? σελ?δα? να μην ξεπερν?ει το 1,5MB μαζ? με ?λα τα ?λλα για να μην τρ?ει αφεν?? πολλ? δεδομ?να απ? του? χρ?στε? κινητ?ν αλλ? και να φορτ?νει και γρ?γορα.

?ταν χρησιμοποιε?τε WordPress site ? κ?ποιο ?λλο CMS υπ?ρχουν αρκετ? πρ?σθετα που συμπι?ζουν τι? εικ?νε? και μει?νουν την ταχ?τητα φ?ρτωση?.

5 Χρησιμοποι?στε κ?ποιο πρ?σθετο βελτ?ωση? τη? ταχ?τητα?

Υπ?ρχουν ειδικ? για τι? ιστοσελ?δε? σε WordPress τα πρ?σθετα βελτ?ωση? τη? ταχ?τητα? εκτ?? απ? τα πρ?σθετα που βελτιστοποιο?ν των κ?δικα και χρησιμοποιο?ν κ?ποια μν?μη CACHE για να επιταχ?νουν την φ?ρτωση τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Το πιο φημισμ?νο πρ?σθετο για cache σε WordPress ε?ναι το W3 TOTAL CACHE, εν? σε επ?πεδο server υπ?ρχουν και ?λλα εργαλε?α ?πω? το Varnish Cache που το αποφε?γω λ?γω προβλημ?των που ?χει.

Γενικ? θα πρ?πει σε κ?θε περ?πτωση να συμβουλευτε?τε τον προγραμματιστ? σα? ? την εταιρε?α φιλοξεν?α? σα? για το ποια πρ?σθετα ε?ναι τα καλ?τερα για την ιστοσελ?δα σα?.

6 Χρησιμοποι?στε ?να CDN

Τα CDN ?χουν γ?νει και αυτ? πολ? δημοφιλ? στι? μ?ρε? μα?. Τα αρχικ? του CDN σημα?νουν Content Delivery Network και ε?ναι αποτελεσματικ? σε δ?ο μ?νο περιπτ?σει?:

  • ?ταν δεχ?μαστε επισκ?πτε? απ? ?λη την υφ?λιο, εν? ο server μα? βρ?σκεται σε ?να συγκεκριμ?νο σημε?ο
  • ?ταν δεχ?μαστε π?ρα πολλο?? επισκ?πτε?

Προσ?ξτε, απ? μ?νο του το CDN δεν βελτι?νει την ταχ?τητα φ?ρτωση? σε απ?λυτα νο?μερα, παρ? μει?νει τον φ?ρτο του server στον να εξυπηρετ?σει ταυτ?χρονα πολλο?? επισκ?πτε? απ? διαφορετικ? πλ?τη και μ?κη τη? γη?.

Το πιο γνωστ? CDN ε?ναι το Cloudflare το οπο?ο?μπορε?τε να ρυθμ?σετε και μ?νοι σα?, ?χει και δωρε?ν ?κδοση και ε?ναι αρκετ? ε?χρηστο.

Σε ορισμ?νε? ?μω? περιπτ?σει? ?πω? αυτ? εν?? eshop που εκτελε? τραπεζικ?? συναλλαγ?? με συγκεκριμ?νε? τρ?πεζε?, το Cloudflare απαιτε? ειδικ?? ρυθμ?σει?.

7 Αλλ?ξτε WordPress theme

Το θ?μα του WordPress και συγκεκριμ?να ο κ?δικα? με τον οπο?ο ε?ναι γραμμ?νο το θ?μα ε?ναι πολ? σημαντικ?? και μπορε? να επηρε?σει κατ? πολ? την ταχ?τητα φ?ρτωση? εν?? website.

Θα πρ?πει να προτιμ?σετε θ?ματα με μινιμαλιστικ? κ?δικα ?πω? τo Impreza Theme ? κ?ποια ?λλα που αποδεδειγμ?να φορτ?νουν γρ?γορα και δεν ?χουν προβλ?ματα στον κ?δικα ? στην ταχ?τητα φ?ρτωση?.

Πριν αγορ?σετε κ?ποιο θ?μα, δοκιμ?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση? καθ?? και τον ?γκο των δεδομ?νων τη? αρχικ?? σελ?δα? με κ?ποιο απ? τα εργαλε?α μ?τρηση? τη? ταχ?τητα? που σα? αν?φερα παραπ?νω.

?μα δε?τε ?τι ο ?γκο? των δεδομ?νων ε?ναι μεγ?λο?, ?νω των 2Mb και παρ?λαυτα το θ?μα φορτ?νει αρκετ? γρ?γορα, μ?λλον χρησιμοποιο?ν dedicated server για ?να και μ?νο site ο οπο?ο? ε?ναι απ?λυτα ρυθμισμ?νο? για να τρ?χει τα instances απ? αυτ? το demo theme site.

Αυτ? σημα?νει ?τι ?μα αλλ?ξετε θ?μα, η ταχ?τητα φ?ρτωση? θα αλλ?ξει και αυτ? δραματικ? προ? το χειρ?τερο.

Τα πιο μινιμαλιστικ? θ?ματα με πολ? καλογραμμ?νο κ?δικα και μικρ? ταχ?τητα φ?ρτωση? που προτε?νω γιατ? χρησιμοποι? και εγ? για το site μου ε?ναι τo Impreza Theme για ιστοσελ?δε? και το Shoptimizer για τα eshop σε WooCommerce.

Η αλλαγ? θ?ματο? σε κ?ποιο με λιγ?τερο κ?δικα και λιγ?τερα γραφικ?, μπορε? να βελτι?σει την ταχ?τητα φ?ρτωση? ?ω? και 50% σ?μφωνα με την προσωπικ? μα? εμπειρ?α ω? εταιρε?α κατασκευ?? ιστοσελ?δων και φυσικ? θα βελτι?σει ?λη την συνολικ? εμπειρ?α του τελικο? χρ?στη στην ιστοσελ?δα σα?.

8 Χρησιμοποι?στε την Ezoic

H Ezoic ε?ναι μια πλατφ?ρμα βελτιστοπο?ηση? ταχ?τητα? τη? ιστοσελ?δα? σα? αλλ? και βελτιστοπο?ηση? των εσ?δων σα? απ? το AdSense.

Η ?δια η Ezoic ?χει ενσωματωμ?νο Cloudflare στην πλατφ?ρμα και μπορε?τε να τρ?χετε το website σα? μ?σω των δικ?ν τη? Nameserver, αλλ? παρ?λληλα μπορε?τε να δοκιμ?σετε τα εργαλε?α machine learning που διαθ?τει για να βελτι?σετε δραματικ? την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Θα πρ?πει πριν την χρησιμοποι?σετε να αφαιρ?σετε ?σα πρ?σθετα ταχ?τητα? ?χετε ενεργοποι?σει στο WordPress site σα?, και τ?λο? κ?νει και για ιστοσελ?δε? που δεν ε?ναι σε WordPress.

Δε?τε περισσ?τερα για την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα?:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍