ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

?100 SYMBOULES SEO

Περιεχ?μενα

42?Συμβουλ?? SEO για να σκοτ?σετε τον ανταγωνισμ?

Ποιο? δεν θ?λει σ?μερα να αν?βει η ιστοσελ?δα του στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και να παραμε?νει εκε? για π?ντα κερδ?ζοντα? τον ανταγωνισμ? που κ?θε χρ?νο γ?νεται εντον?τερο?;

?μω? το πιο επικ?νδυνο πρ?γμα σ?μερα στο ?ντερνετ ε?ναι οι δωρε?ν συμβουλ??.

Ε?ναι επικ?νδυνε? γιατ?:

 • Πρ?τον ε?ναι δωρε?ν και
 • Δε?τερον δ?νονται αφιλοκερδ?? και αβ?αστα χωρ?? το ?τομο που σα? τι? δ?νει να ?χει επενδεδυμ?νο συμφ?ρον π?νω σα?.
 • Τρ?τον το μεγαλ?τερο ποσοστ? των συμβουλ?ν δ?νονται απ? μη ειδικο?? που ενδεχομ?νω? να σα? βλ?ψουν αντ? να σα? ωφελ?σουν.

Γιατ? θα πρ?πει να πα?ρνετε συμβουλ?? μ?νο απ? ειδικο??

?χουμε επενδεδυμ?νο συμφ?ρον π?νω σα?

Η εταιρε?α μου και εγ? προσωπικ? ?χουμε επενδεδυμ?νο συμφ?ρον π?νω σα? ε?τε ε?στε πελ?τε? μα? ε?τε ?χι.

Γιατ? ο στ?χο? ε?ναι να διαβ?σετε αυτ? το ?ρθρο με τι? πολ?τιμε? πληροφορ?ε?, να δε?τε ?τι ?χουν β?ση και μετ? να επικοινων?σετε μαζ? μα? για να κλε?σουμε ?να τηλεφωνικ? ραντεβο? για να μπορ?σουμε να σα? βοηθ?σουμε να ανεβε?τε και ?λλο στη Google, να αποκτ?σετε ν?ου? πελ?τε? και γενικ? να αυξ?σετε τη δουλει? σα?.

Οι συμβουλ?? μα? δεν ε?ναι δωρε?ν

Καν?να? δεν σα? προσφ?ρει ?να δωρε?ν γε?μα στην ελε?θερη οικονομ?α, αυτ? ?τανε το πρ?το μ?θημα που ?μαθα στην Χρηματοοικονομικ? Λογιστικ? στο Λονδ?νο το 1998. ?μαθα και ?λλα μαθ?ματα μετ? απ? αυτ? αλλ? μ?λλον με ποιο επ?πονο τρ?πο.

Σ?μφωνα με την αρχ? διατ?ρηση? τη? εν?ργεια?, η χρηματικ? εν?ργεια μετατρ?πεται και αυτ? σε δυναμικ? (δωρε?ν συμβουλ??) για να μετατραπε? ξαν? σε χρηματικ?. Τ?ποτα δεν χ?νεται και τ?ποτε δεν πετι?ται.

Οι δικ?? μα? συμβουλ?? δεν ε?ναι δωρε?ν ακ?μα και αν τι? απολαμβ?νετε εσε?? δωρε?ν. ?χουν γραφτε? με κ?πο και χρ?νο και ε?ναι μ?σα στο πλα?σιο τη? προ?θηση? περιεχομ?νου που κ?νουμε απ? την ημ?ρα 1 που ξεκιν?σαμε για δε?τερη φορ? την ιστοσελ?δα μα? για το SEO και τον σχεδιασμ? ιστοσελ?δων.

Επιλ?ξαμε τον δρ?μο τη? ποιοτικ?? παραγωγ?? ?ρθρων και χρ?σιμων συμβουλ?ν με το χ?ρι, καθ?? και εκατοντ?δων β?ντεο απ? το να καταφ?γουμε σε τεχνικ?? spam και Black Hat SEO ?χι γιατ? ?τανε ε?κολο αλλ? γιατ? ?τανε δ?σκολο.

Και επειδ? ?τανε δ?σκολο δεν θα το κ?νανε πολλ?? εταιρε?ε? προ?θηση? και κατασκευ?? ιστοσελ?δων στον χ?ρο μα? κι ?τσι σ?ντομα θα αποκτο?σαμε ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα το οπο?ο θα α?ξανε την απ?σταση μα? απ? τον ανταγωνισμ?.

Ε?μαστε οι πιο ειδικο? στο SEO

Ασχολο?μαστε εδ? και πολλ? χρ?νια ειδικ? με το SEO και την κατασκευ? ιστοσελ?δων που θα βγα?νουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με τι? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμε?τε ανεξαρτ?τω? ανταγωνισμο?.

?λα τα κ?νουμε υπ? το πρ?σμα του SEO και ?χουμε υιοθετ?σει το σκεπτικ? και την μεθοδολογ?α τη? Google σε ?τι κ?νουμε και ?τσι τα περισσ?τερα sites μα? ?χουν πολ? υψηλ? οργανικ? επισκεψιμ?τητα, πωλ?σει? αλλ? και μετατροπ?? απ? επισκ?πτε? σε πελ?τε?.

Οι ?χι τ?σο μικρ?? συμβουλ?? στο SEO

Α? π?με ?μω? κατευθε?αν στο θ?μα μα?, στι? πρακτικ?? συμβουλ?? για να αν?βει η ιστοσελ?δα σα? στο SEO και να νικ?σετε τον ανταγωνισμ?.

1 Χρησιμοποι?στε κε?μενο στο μενο? σα?

Το κε?μενο βοηθ?ει τι? αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? να ακολουθ?σουν τα link του μενο? και να ταξινομ?σουν τι? εσωτερικ?? σελ?δε? απ? το site σα?. Τα? Java script drop down menus, image maps ??image links δεν ε?ναι ?τι καλ?τερο.

2 Το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι??

Θα πρ?πει να ?χετε δημιουργ?σει αλλ? και να δημιουργε?τε χρ?σιμο και ποιοτικ? περιεχ?μενο για το κοιν? στ?χο σα? και να ?χετε χρησιμοποι?σει επ?ση? και τι? καλ?τερε? κεφαλ?δε? και meta description που τραβ?νε την προσοχ? των χρηστ?ν.

3 Κι επειδ? το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι??, τα backlinks ε?ναι η βασ?λισσα

Θα πρ?πει να δημιουργ?σετε δεκ?δε? ποιοτικ? backlinks προ? το site σα?. Στοχε?στε στην ποι?τητα και ?χι στην ποσ?τητα των backlinks. Δε?τε περισσ?τερα για τα backlinks.

4 H Google λαμβ?νει υπ?ψιν και σ?μερα το PageRank.

Μπορε? να το ?χει αποκρ?ψει απ? τον κ?σμο και να μην το ανανε?νει, αλλ? αυτ? δεν σημα?νει ?τι δεν το χρησιμοποιε? για να κατατ?ξει την ιστοσελ?δα σα?. Ο ?τυπο? αντικαταστ?τη? του PageRank ε?ναι το Domain Authority. Και φυσικ? ?σο πιο υψηλ? ε?ναι το domain authority απ? το site σα? τ?σο το καλ?τερο.

5 Χρησιμοποι?στε για κ?θε σελ?δα ? ?ρθρο ?ναν μοναδικ? τ?τλο και permalink.

Εκτ?? και ?μα δεν χρει?ζεται αν στοχε?σετε σε ν?ε? λ?ξει? κλειδι?. Γιατ? η λ?ξη κλειδ? που θ?λετε να στοχε?σετε θα πρ?πει να ε?ναι μοναδικ? για κ?θε σελ?δα προορισμο? για να μην κανιβαλ?σει η μ?α σελ?δα την ?λλη και να μην ?χετε συν?χεια προβλ?ματα με το λεγ?μενο Google Dance.

To Google dance ε?ναι η συνεχ?? εναλλαγ? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? απ? διαφορετικ?? σελ?δε? προορισμο? (landing pages) απ? το site σα? που ?χουν ?μω? τι? ?διε? λ?ξει? κλειδι? και παρ?μοιου? τ?τλου?. Ο καν?να? ε?ναι μια λ?ξη κλειδ? αν? σελ?δα.

6 Το φρ?σκο περιεχ?μενο βοηθ?ει να ανεβε?τε στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?

Το περιεχ?μενο θα πρ?πει να ε?ναι χρ?σιμο και σχετικ? με την ιστοσελ?δα σα? και με το αντικε?μενο σα? και φυσικ? να το ?χει γρ?ψει ?να? ?μπειρο? επαγγελματ?α?. Δε?τε περισσ?τερα:?Γ?νετε δι?σημο? με τη δ?ναμη του copywriting!

?μα η ιστοσελ?δα σα? δεν ?χει blog, τ?τε θα πρ?πει να προσθ?σετε ?να ?μεσα και να αρχ?σετε να γρ?φετε σε αυτ? ?σο πιο συχν? γ?νεται τουλ?χιστον στην αρχ?. Το ελ?χιστο θα πρ?πει να γρ?φετε ?να ?ρθρο την εβδομ?δα ?νω των 300 λ?ξεων με φωτογραφ?ε? και εσωτερικ? και εξωτερικ? links.

7 Δημιουργ?στε λογικ? εσωτερικ? links

Καλ? θα ?ταν για να μπορ?σετε να βοηθ?σετε και τα spiders των μηχαν?ν αναζ?τηση? αλλ? και να δημιουργ?σετε ν?α backlinks χρησιμοποι?ντα? εσωτερικ? links να διασυνδ?σετε τι? εσωτερικ?? σελ?δε? και τα ?ρθρα μεταξ? του? με κ?ποια λογικ? λ?ξη κλειδ? ? φρ?ση κλειδ?.

8 Εστι?στε κυρ?ω? σε φρ?σει? κλειδι? και ?χι μ?νο σε βασικ?? λ?ξει? κλειδι?

Για παρ?δειγμα ?μα η ιστοσελ?δα σα? ?χει θ?μα τον σχεδιασμ? ιστοσελ?δων, καλ? θα ?ταν να ξεκιν?σετε με φρ?σει? κλειδι? ?πω? σχεδιασμ?? ιστοσελ?δων Αθ?να, ποιοτικ?? σχεδιασμ?? ιστοσελ?δων κτλ παρ? να ρ?ξετε ?λο το β?ρο? σα? στην βασικ? λ?ξη κλειδ?. ?τσι θα καταφ?ρετε να δημιουργ?σετε π?ρα πολλ?? σελ?δε? και ?ρθρα με πλο?σιο περιεχ?μενο που θα σα? φ?ρνουν κ?σμο απ? φρ?σει? κλειδι? με μικρ? ανταγωνισμ?.

Με τι? φρ?σει? κλειδι? μπορε?τε να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google απ? τον πρ?το κι?λα? μ?να, εν? με πολ? ανταγωνιστικ?? φρ?σει? κλειδι? ?σω? να βγε?τε σε ?ναν χρ?νο ?μα το site σα? ε?ναι καινο?ριο και ?σω? να μην βγε?τε και ποτ?. Απλ? θα ?χετε σπ?σει τα μο?τρα σα? και θα ?χετε ξοδ?ψει μια μικρ? περιουσ?α μ?ταια.

9 Σχεδι?στε το site σα? με β?ση π?ντα το SEO

Θα πρ?πει να σιγουρ?ψετε πριν ξεκιν?σετε ?τι ο γραφ?στα? σα? ? ο Web Designer σα? καταλαβα?νει τι? βασικ?? αρχ?? του SEO και τη? κατ?ταξη? στα οργανικ? αποτελ?σματα τη? Google. θα πρ?πει επ?ση? να ?χει καταλ?βει ?τι ο στ?χο? που σχεδι?ζει ?να website για εσ?? δεν ε?ναι για να εντυπωσι?σει τη γκ?μενα σα? αλλ? για να χτυπ?σει η ιστοσελ?δα ? το eshop σα? τι? πρ?τε? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

10 Αποφ?γετε το flash και τα πολλ? γραφικ?

Οι αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? δεν μπορο?ν να σαρ?σουν (crawling) αντικε?μενα ?πω? εικ?νε?, β?ντεο, flash animation αλλ? συνδ?σμου? κειμ?νου. Φροντ?στε να ?χετε π?ρα πολλο?? συνδ?σμου? κειμ?νου, τα λεγ?μενα text links σε ?λε? τι? σελ?δε?, ?ρθρα, προ??ντα και ?λε? τι? ?λλε? διαφορετικ?? ταξονομ?ε? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

11 Χρησιμοποι?στε τι? λ?ξει? κλειδι? αλλ? και τι? φρ?σει? κλειδι? σωστ?

Χρησιμοποι?στε τι? λ?ξει? κλειδι? και τι? φρ?σει? κλειδι? σωστ? και στρατηγικ? σε ?λα τα σημε?α τη? ιστοσελ?δα? σα?. Μια ?ριστη χρ?ση των λ?ξεων κλειδι?ν σ?μερα ε?ναι τη? Wikipedia, που ?χει π?νω απ? 100 links σε κ?θε τη? σελ?δα ε?τε εσωτερικ?, ε?τε εξωτερικ?.

Η πυκν?τητα των εσωτερικ?ν συνδ?σμων ε?ναι πραγματικ? θαυμαστ? και αυτ? τη? δ?νει την πρωτοκαθεδρ?α σε πολλ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? των μηχαν?ν.

?χω γρ?ψει π?ρα πολλ? ?ρθρα σχετικ? με τι? λ?ξει? κλειδι? και τι? φρ?σει? κλειδι? και θα πρ?πει να σα? εκμυστηρευτ? ?τι και η δικ? μου ιστοσελ?δα στην αρχ? ?βγαινε πρ?τα στη Google με φρ?σει? κλειδι? και χρει?στηκε π?νω απ? 12 μ?νε? και π?ρα πολ? σκληρ? δουλει? για να αποδ?σει καρπο?? το SEO και να αρχ?σει η ιστοσελ?δα μου να βγα?νει και για λ?ξει? κλειδι? στη Google που ε?χανε και ?χουν ακ?μα και σ?μερα πολ? σκληρ? ανταγωνισμ?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στα ?ρθρα που σα? συμβουλε?ω ?χι απλ? να διαβ?σετε αλλ? να μελετ?σετε:

12 Χρησιμοποι?στε domain name χωρ?? τα www

Και ρυθμ?στε το domain name με τα www να κ?νει 301 redirect στο domain χωρ?? www. Αυτ? λ?γεται κανονικοπο?ηση του domain name.

13 Σε καινο?ριο site χρησιμοποι?στε https και SSL

Συστ?νω τη χρ?ση των SSL και https μ?νο για ?λα τα καινο?ρια site και τι? κατασκευ?? ν?ων ιστοσελ?δων και ?χι για τα ?δη υπ?ρχοντα. Η χρ?ση του https ε?ναι πλ?ον παρ?γοντα? κατ?ταξη? για τη Google ?μω? η μετ?βαση απ? http σε https θα δημιουργ?σει broken links και μ?λλον θα σα? ρ?ξει στι? μηχαν?? αναζ?τηση? αντ? να σα? ανεβ?σει.

Το κ?στο? του SSL που ξεκιν?ει απ? 40€ το χρ?νο ε?ναι μικρ? συγκριτικ? με τα πλεονεκτ?ματα και το πρεστ?ζ που παρ?χει.

14 Αποφ?γετε τα frames, flash, AJAX (javascript)?

Ο λ?γο? τη? αποφυγ?? αυτ?ν ε?ναι ?τι δεν ταξινομο?νται στη Google γιατ? δημιουργο?ν δυναμικ? περιεχ?μενο ? καλο?ν περιεχ?μενο που δεν ε?ναι δικ? σα?.

15 Παραλε?ψτε την κατ?ληξη των permalinks

Η κατ?ληξη των permalink τη? ιστοσελ?δα? σα? δεν πα?ζει κ?ποιο σημαντικ? ρ?λο στο SEO (.html, .htm, .asp, .php,) (στην ουσ?α πα?ζει το πρ?γραμμα που δημιο?ργησε αυτ?? τι? σελ?δε?) ?τσι θα ?τανε καλ? να τι? παραλε?ψετε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο για να ?χετε μικρ?τερα URLs και φιλικ?τερα προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Δε?τε περισσ?τερα για τα permalinks:?Να προτιμ?σω λατινικ? ? ελληνικ? URL -permalink;

16 Καταχωρ?στε το sitemap τη? ιστοσελ?δα? σα? στο?Google Webmaster Tools

Για να μπορ?σει η Google να ταξινομ?σει ταχ?τερα ακ?μα και τι? πιο τυφλ?? σελ?δε? που ?χετε π?νω στο site και που πιθαν?? οδηγο?ν σε αδι?ξοδο (δεν ?χουν εισερχ?μενα και εξερχ?μενα links απ? ?λλε? σελ?δε?) θα πρ?πει με κ?ποιον τρ?πο να τι? ανακαλ?ψει πρ?τα.

Δε?τε πω? να το κ?νετε αυτ? στο ?ρθρο:?Google Webmaster Tools και πω? να ταξινομ?σετε το site σα? αμ?σω?.

17 Τα ποιοτικ? backlinks?ε?ναι ο νο?μερο ?να παρ?γοντα? κατ?ταξη? στη Google

?να backlink απ? μια ιστοσελ?δα συναφ?? με το αντικε?μενο σα? και με domain authority 80 ?χει πολ? μεγαλ?τερη αξ?α απ? 10 spam backlinks.

Προσοχ? ?μω? θα πρ?πει να γνωρ?ζετε απ? πριν ?τι στο SEO δεν μετρ?ει μ?νο το ?να backlink αλλ? και η διασπορ? αυτ?ν. Θα πρ?πει δηλαδ? να λειτουργε?τε προσθετικ? παρ? διαζευκτικ?.

?μα ε?ναι να προτιμ?σετε το ?να backlink απ? το site με domain authority 80 απ? τα 10 χαμηλ?? αξ?α? εγ? θα σα? πρ?τεινα να π?ρετε και τα δ?ο.

18 Οι μηχαν?? αναζ?τηση? αγαπ?νε το ανθρ?πινα γραμμ?νο περιεχ?μενο

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? δεν ε?ναι πρ?σωπα παρ?λο που χρησιμοποιο?με ανθρωπ?μορφε? εκφρ?σει? για να περιγρ?ψουμε την συμπεριφορ? του?. Για παρ?δειγμα ?ταν λ?με ?τι η Google αγαπ?ει το Α, η Google δεν θ?λει αυτ? τα site κτλ.

H Google δεν ε?ναι πρ?σωπο, ζ?ο ? πρ?γμα αλλ? ?να? υπολογιστ?? με κ?δικα, ?να site που σα? επιστρ?φει τα ποιοτικ?τερα και τα σχετικ?τερα αποτελ?σματα αναζ?τηση? απ? εκατομμ?ρια sites που υπ?ρχουν στο ?ντερνετ.

Σχετικ? με το φυσικ? γραμμ?νο με σωστ? γλ?σσα περιεχ?μενο, χωρ?? να ε?ναι αυτ? παραγεμισμ?νο με λ?ξει? κλειδι? και ασυναρτησ?ε? ε?ναι αυτ? που ?ντω? επικροτε?τε απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Το μοναδικ?, καλογραμμ?νο περιεχ?μενο που ε?ναι γραμμ?νο για τον κ?σμο και ?χι για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι προτιμ?τερο και χρησιμ?τερο για να πετ?χετε τον σκοπ? σα? που νομ?ζω δεν ε?ναι ?λλο? απ? το να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

19 Το κε?μενο γ?ρω απ? τα backlinks μετρ?ει?

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? προσπαθο?ν με μηχανιστικ? τρ?πο να μαντ?ψουν αν τα backlinks που ?χετε φυτ?ψει ε?τε σε ?λλα sites ε?τε στο δικ? σα? ε?ναι ποιοτικ? και σωστ?. Και πιστ?ψτε με ?χουν γ?νει π?ρα πολ? καλο? και ?ξυπνοι σε αυτ? το πρ?γμα που ε?ναι σχεδ?ν ακατ?ρθωτο να του? κορο?δ?ψετε.

Καλ? θα ?ταν να προσ?χετε τι γρ?φετε και που β?ζετε τα backlinks σα? γιατ? και η Google τα αναζητ? και τα ταξινομε? αν?λογα.

20 Μην μπλοκ?ρετε τα στοιχε?α ιδιοκτ?τη του domain name

Η Google ελ?γχει τυχ?ν απ?κρυψη των στοιχε?ων ιδιοκτ?τη των domain names για να ανακαλ?ψει περισσ?τερα πρ?γματα για το site σα?. Κοιν? πρακτικ? των spammers ε?ναι να κρ?βουν τα στοιχε?α ιδιοκτησ?α? των domain που προκαλο?ν το spam.

Ουδ?ν κρυπτ?ν απ? τη Google λοιπ?ν που θ?λει να τα μαθα?νει ?λα. Λ?τε να ε?ναι κουτσομπ?λα;

21 Ελ?γξτε το shared server αν ?χετε shared hosting

Θα πρ?πει να τσεκ?ρετε μ?νοι σα? αν ο server σα? ε?ναι στη?blacklist ? κ?ποιο site κ?νει spam ? ?χει φ?ει ποιν? απ? τη Google. Αυτ? συμβα?νει ?ταν κ?ποιο site που μοιρ?ζετε τον ?διο server με εσ?? ε?ναι στη blacklist.

?μα συμβα?νει κ?τι απ? ?λα αυτ? θα πρ?πει να φ?γετε μακρι? το ταχ?τερο δυνατ? και να π?τε σε κ?ποιον ?λλον νε?τευκτο server γιατ? μαζ? με τα ?λλα site που ε?ναι τιμωρημ?να ? κ?νουν spam θα π?ρει και εσ?? η μπ?λα που ε?στε καλ? site και θα δε?τε πτ?ση στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Ο καν?να? στο shared hosting ε?ναι ?τι ?σο λιγ?τερα sites στον ?διο server, τ?σο καλ?τερα.

22 Δημιουργ?στε ?να ε?χρηστο site

?σο πιο ε?χρηστο ε?ναι το site σα? τ?σο πιο δημοφιλ?? θα γ?νει και τ?σο πιο πολλ? sites θα συνδεθο?ν με αυτ?. Επ?ση? και η διαδικασ?α δημιουργ?α? εσωτερικ?ν links θα ε?ναι πολ? πιο σ?ντομη και γρ?γορη απ? ?τι σε ?να δ?σχρηστο site.

Δε?τε περισσ?τερα: Πω? να βελτι?σετε την εμπειρ?α του χρ?στη User Experience βελτι?νοντα? το SEO

23 Επικροτ?στε την ανταλλαγ? backlinks

Η ανταλλαγ? backlink ?σο παρ?ξενο και να σα? ακο?γεται ακ?μα και σ?μερα σα? βοηθ?ει να ανεβε?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

24 Δημιουργ?στε ξεχωριστ?? σελ?δε? προορισμο? για κ?θε λ?ξη κλειδ?

Δεν ε?ναι δυνατ?ν η μ?νη σα? σελ?δα προορισμο? (landing page ? splash page) να ε?ναι η αρχικ? σα? σελ?δα και μ?νο. ?τσι θα πρ?πει να κουμπ?σετε 100 λ?ξει? κλειδι? ? και περισσ?τερα σε μ?α μ?νο σελ?δα.

Πρ?γμα που ε?ναι λ?γο δ?σκολο και ακο?γεται και πολ? σαν spam.

Θα πρ?πει να ?χετε περισσ?τερε? εσωτερικ?? σελ?δε? προορισμο? που δεν ε?ναι αναγκα?ο να βρ?σκονται ?λε? στο μενο? σα? οι οπο?ε? θα στοχε?ουν σε τουλ?χιστον μ?α ?ω? δ?κα παρ?γωγε? λ?ξει? κλειδι?.

25 Δημιουργ?στε ?να neswletter

Τα email links λαμβ?νονται σαν direct hits προ? το site σα? και κατ? συν?πεια ε?ναι παρ?γοντε? κατ?ταξη? για την Google. Καλ? θα ?ταν να δημιουργ?σετε ?να newsletter και να γρ?φετε ?να ?ρθρο την εβδομ?δα ? και περισσ?τερα τα οπο?α τα οπο?α θα πρ?πει να στ?λνετε στο newsletter.

26 Κερδ?στε μερικ? .edu links

Δηλαδ? backlinks απ? πανεπιστ?μια, μη κερδοσκοπικ? εκπαιδευτικ? ιδρ?ματα κτλ. Μπορε?τε να ζητ?σετε μια προσφορ? για να το κ?νουμε εμε?? για εσ??.

27 Χρησιμοποι?στε call to action σε κ?θε σα? σελ?δα και ?ρθρο?

Αρχικ? θα πρ?πει να προσδιορ?σετε ποιο ε?ναι το βασικ? σα? call to action. Τι ε?ναι αυτ? δηλαδ? που θα θ?λατε να κ?νει ο επισκ?πτη? στην ιστοσελ?δα σα?. Να αγορ?σει ?να προ??ν, να σα? π?ρει τηλ?φωνο, να ζητ?σει προσφορ? ? να γραφτε? στο Newsletter;

Γιατ? ?λα μαζ? δεν γ?νονται. Θα πρ?πει να δ?σετε προτεραι?τητα στα call to action που θ?λετε να κ?νει κ?ποιο? και να τον κατευθ?νετε αν?λογα μ?σα στην ιστοσελ?δα σα?.

28 Δ?στε ?ναν καλ? λ?γο να συνδεθο?ν μαζ? σα?

Εννο? να σα? δ?σουν ?να backlink λ?γω αξ?α?, λ?γω περιεχομ?νου ? οτιδ?ποτε και φυσικ? ζητ?στε το ευγενικ?. ?μα το site σα? γενικ? δεν ?χει κ?ποιον λ?γο για να συνδεθο?ν τα ?λλα sites μαζ? του μ?λλον η δημιουργ?α των backlinks θα φα?νεται περ?εργη και για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

29 Το SEO χρει?ζεται τουλ?χιστον 6 μ?νε? για να αποδ?σει

Το SEO ε?ναι ?να? μαραθ?νιο? και ?χι ?να? αγ?να? ταχ?τητα? και χρει?ζεται αρκετ?? χρ?νο? για να αποδ?σει καρπο??. ?ταν προετοιμ?ζεστε για μια εκστρατε?α SEO θα πρ?πει να ?χετε προ?πολογισμ? για 6 μ?νε? τουλ?χιστον και φυσικ? δεν θα πρ?πει ποτ? να κ?ψετε το SEO.

Η διαδικασ?α τη? βελτιστοπο?ηση? τη? ιστοσελ?δα σα? ? εν?? eshop δεν γ?νεται σε μια μ?ρα και το SEO δεν τελει?νει ποτ?.

Δε?τε περισσ?τερα:?Πω? να κ?νετε μια ολοκληρωμ?νη εκστρατε?α SEO

30 Χρησιμοποι?στε ον?ματα αρχε?ων για τι? φωτογραφ?ε? σα? με τι? λ?ξει? κλειδι?

Οι φωτογραφ?ε? με ον?ματα αρχε?ων του τ?που eikona-1 δεν σα? βοηθ?νε καθ?λου στο SEO. Θα πρ?πει να ανεβ?ζετε τι? εικ?νε? στο site σα? με τι? λ?ξει? κλειδι? που σχετ?ζονται ? επιθυμε?τε να στοχε?σετε και κατ?πιν να προσθ?σετε το alt text σε αυτ?? για να τι? διαβ?ζει η Google.

31 Το συνολικ? κε?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? επηρε?ζει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?

Το συνολικ? κε?μενο ε?ναι σ?μα σχετικ?τητα? και κατ?ταξη? γιατ? η Google προσπαθε? να ανακαλ?ψει σε ποια αγορ? να σα? κατατ?ξει. Αυτ? γ?νεται με το να στε?λει τα bots τη? για να διαβ?σουν το site σα? αλλ? και τα κε?μενα που αυτ? ?χει.

32 Δημιουργ?στε ?να φιλικ? προ? τον χρ?στη και τη Google μενο?

Το μενο? δ?νει και αυτ? dofollow links στην ιστοσελ?δα σα? και βοηθ?ει τη Google να αποτυπ?σει τη δομ? τη? ποιο ε?κολα. Ε?ν θ?λετε να φα?νεται ?λη η δομ? του site σα? στη Google θα πρ?πει να ξεκιν?σετε απ? το μενο? το οπο?ο θα πρ?πει να βγ?ζει ν?ημα και απ? τα εσωτερικ? links.

33 Π?ρτε social signals για κ?θε εσωτερικ? σελ?δα ?ρθρο ? προ??ν

Τα social media signals ε?ναι και αυτ? παρ?γοντε? κατ?ταξη? για την ιστοσελ?δα σα? και θα πρ?πει να υπ?ρχουν σε ?λε? τι? σελ?δε?, προ??ντα κτλ και ?χι μ?νο στην αρχικ? σελ?δα.

34 Κερδ?στε ? δημιουργ?στε backlinks και στι? εσωτερικ?? σελ?δε?

Αυτ? λ?γεται deep linking. Οι ιστοσελ?δε? με πολλ? backlinks που στοχε?ουν σε βαθ?τερα επ?πεδα και ?χι στην αρχικ? σελ?δα μ?νο χαρακτηρ?ζονται απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ποιο ποιοτικ?? αλλ? και ε?ναι και ποιο ποιοτικ??.

35 Δημιουργ?στε ?να video sitemap για τα β?ντεο σα?

Και φυσικ? υποβ?λετε το στη Google μ?σα απ? την ?δια διαδικασ?α που κ?νατε και με τα ?λλα sitemaps.

Π?ρα απ? τα β?ντεο sitemaps υπ?ρχουν sitemaps για κ?θε ταξονομ?α που ?χετε στο site σα?, προ??ντα, σχ?λια, κριτικ??, εικ?νε? κτλ.

36 Ενσωματ?στε?YouTube videos στο site σα?

Τα YouTube videos σα? δ?νουν και αυτ? μερικο?? ?ξτρα π?ντου? για να ανεβε?τε στη Google συγκεκριμ?να γιατ? το YouTube ε?ναι θυγατρικ? social media τη? ?δια?.

37 Χρησιμοποι?στε ?να λογισμικ? για να μετρ?σετε την κατ?ταξη σα??

?να πολ? καλ? πρ?γραμμα για να μετρ?σετε την κατ?ταξη τη δικ? σα? αλλ? και των ανταγωνιστ?ν σα? στη Google ε?ναι το RankTracker.

Η Google μα? επιστρ?φει τα προσωποποιημ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? κ?θε φορ? με β?ση τα cookies τα οπο?α αναγνωρ?ζουν τι ψ?ξαμε πριν, ?τσι αφεν?? μεν για να μην χ?σουμε τη μπ?λα αφετ?ρου δε για να βρο?με ακριβ?? που ε?μαστε τ?ρα για δεκ?δε? λ?ξει? κλειδι?, χρειαζ?μαστε επαγγελματικ? εργαλε?α.

Μπορε?τε να κατεβ?σετε την δοκιμαστικ? ?κδοση για το RankTracker εντελ?? δωρε?ν!

Διαβ?στε περισσ?τερα:?Μετρ?στε την κατ?ταξη σα? στη Google με το SEO Powersuite

38 Χρησιμοποι?στε mobile first web design

?μα η ιστοσελ?δα σα? δεν ε?ναι φιλικ? προ? τι? κινητ?? συσκευ?? τ?τε σιγ? σιγ? θα αρχ?σει να φθ?νει μ?χρι να εξαφανιστε? εντελ?? απ? τι? πρ?τε? σελ?δε? των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google για π?ντα.

Τη θ?ση τη? θα π?ρουν ?λλε? ιστοσελ?δε? που ε?ναι σχεδιασμ?νε? ειδικ? για κινητ? και θα ?χουν παρ?μοιο περιεχ?μενο με το δικ? σα? ? και καλ?τερο.

39 Προσθ?στε μια σελ?δα sitemap στο footer

Η σελ?δα sitemap θα βοηθ?ει τον επισκ?πτη να πλοηγηθε? σε ?λο το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα σα? και στι? εσωτερικ?? σελ?δε?. Επ?ση? θα βοηθ?ει και στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? γιατ? δ?νει 1 backlink σε κ?θε εσωτερικ? σελ?δα, ?ρθρο, προ??ν κτλ.

40 Επιτρ?ψτε και προτρ?ψτε στου? χρ?στε? σα? να αφ?νουν σχ?λια στο site σα?

Το site σα? πλην τη? αρχικ?? σελ?δα? και κ?ποιον ?λλων σελ?δων ε?ναι μια συζ?τηση με τον κ?σμο. ?σο πιο viral κ?νετε το site σα? τ?σο καλ?τερα και για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

41 Αυξ?στε τι? σελ?δε? του site σα?

?σο πιο μεγ?λο ε?ρο? ?χει το site σα?, τ?σο πιο ποιοτικ? θα θεωρηθε? απ? τη Google. Αυτ? σημα?νει ?τι δεν μπορε?τε να π?τε πολ? μακρι? με ?να site 10 σελ?δων. Σ?γουρα θα χρειαστε?τε πολ? περισσ?τερε? για να στοχε?σετε σε ν?ε? λ?ξει? κλειδι? και για να μπε?τε σε ν?ε? αγορ??.

42 Κατοχυρ?στε το domain name σα? για π?νω απ? 10 χρ?νια!

Στο ?ρθρο μου?Γιατ? κατοχ?ρωσα το www.comfrey-central.com ω? το 2025, αναλ?ω ?λη την φιλοσοφ?α γιατ? πρ?πει να το κ?νετε αυτ?. Σε γενικ?? γραμμ??, η Google μετρ?ει ?χι μ?νο την παλαι?τητα εν?? domain name ω? παρ?γοντα κατ?ταξη? αλλ? και το π?τε λ?γει.

?λε? οι μεγ?λε? εταιρε?ε? ?χουν κατοχυρ?σει τα domain names του? για περισσ?τερο απ? 10 χρ?νια και αυτ? η Google το ξ?ρει πολ? καλ?. Εσε?? για π?σο καιρ? τα ?χετε κατοχυρ?σει;

Πιστε?ω να σα? βο?θησα να βελτι?σετε τι? ιστοσελ?δε? σα? και να ανεβε?τε στη Google δεκ?δε? θ?σει?. ?μα δεν μπορε?τε να το κ?νετε μ?νοι σα? μην αγχ?νεστε, εμε?? ε?μαστε εδ?.

Ζητ?στε μια προσφορ? βελτιστοπο?ηση? ιστοσελ?δα? σ?μερα κι?λα?!

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

4 Σχ?λια. Leave new

 • Τελικ? αποφ?σισα να μ?θω και wordpress , εω? τ?ρα χρησιμοποιο?σα joomla.
  Εντυπωσι?στικα απ? τα templates του wordpress , πραγματικ? ?χουν κ?νει ?λματα. 2 χρ?νια μπροστ?. Τερ?στια ποικιλ?α , ?παθα πλ?κα . Οχι οτι το joomla δεν ε?ναι καλ? , αλλ? το wordpress εχει π?ει σε ?λλο επ?πεδο.
  ?τσι λοιπ?ν κατοχ?ρωσα καινο?ριο domain και hosting στην ipage θα ?θελα Γιαννη να μου πει? και μια γν?μη για την εταρ?α hosting.

  Απ?ντηση
 • “Σε καινο?ριο site χρησιμοποι?στε https και SSL”

  Γι?ννη εγ? σαν marketplace χρησιμοποιο?σα ssl μ?νο σε σελ?δε? που “υπ?ρχε κ?νδυνο?” και ?χι στα προι?ντα τα οπο?α ε?ναι 1.500.000 με ευρετηριασμ?νε? τι? 150.000.

  Τ?ρα οι ευρετηριασμ?νε? θα γ?νουν broken links?
  Λογικ? εφ?σον αλλ?ζει η διε?θυνση, θα ξεκιν?σει να τι? ευρετηρι?ζει ξαν??

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍