ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Wordpress SEO

Συμβ?λαια Συντ?ρηση? WordPress

Οικονομικ? συμβ?λαια συντ?ρηση? ιστοσελ?δων απ? 100€ τον χρ?νο!

?χετε ιστοσελ?δα ? ηλεκτρονικ? κατ?στημα σε WordPress και δεν ξ?ρετε πω? να κ?νετε τι? απαρα?τητε? ανανε?σει? και να π?ρετε back up;

Τ?τε αφ?στε του? ειδικο?? να ασχοληθο?ν με αυτ? και εσε?? συνεχ?στε απρ?σκοπτα να κ?νετε τη δουλει? σα? και να λειτουργε?τε το site σα?. Μην χ?νετε χρ?νο, αφ?στε τη λ?ντζα στου? ειδικο?? και εσε?? συνεχ?στε να πα?ρνετε παραγγελ?ε?!

Καλ?στε σ?μερα στο 6972.364.387 ? Ζητ?στε προσφορ?!

Γιατ? θα πρ?πει να συντηρ? και να αναβαθμ?ζω συνεχ?? το site μου;

Η αναβ?θμιση των ν?ων εκδ?σεων προσθ?των και του πυρ?να του WordPress ε?ναι πολ? σημαντικ? για την ασφ?λεια και το SEO τη? ιστοσελ?δα? μα?. Ο νο?μερο ?να στ?χο? των επ?δοξων hackers ε?ναι τα παρατημ?να sites ? τα sites και e-shops που ε?ναι πλημμελ?? αναβαθμισμ?να. Ακ?μα και μ?α παλαι?τερη ?κδοση να τρ?χει το site σα? το κ?νει ευ?λωτο σε ?λα εκε?να τα σφ?λματα ασφαλε?α? (security bugs) που εντοπ?στηκαν στην πορε?α.

Το συμβ?λαιο συντ?ρηση? ? WordPress Support Packages θα σα? λ?σει τα χ?ρια και θα σα? απαλλ?ξει απ? τον πονοκ?φαλο που λ?γεται συντ?ρηση τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Προστατ?ψτε την ιστοσελ?δα σα? και την ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση με τακτικ? συντ?ρηση και αναβ?θμιση στι? τελευτα?ε? εκδ?σει?!

Παρ?λληλα, η Google? και ?λε? οι μεγ?λε? μηχαν?? αναζ?τηση? β?ζουν στο στ?χαστρο τα ξεχασμ?να και μη ασφαλ? site και τα καταλογ?ζουν π?ντου? αρνητικο? SEO.

Μην εγκαταλε?πετε την ιστοσελ?δα σα? που με τ?σο κ?πο φτι?ξατε στο ?λεο? τη? Google, με ?να μικρ? ετ?σιο κ?στο?, κρατ?στε τα site σα? ενημερωμ?να και διασφαλ?στε την αδι?λειπτη και χωρ?? προβλ?ματα λειτουργ?α του?!

Τι περιλαμβ?νει η υπηρεσ?α ετ?σια? συντ?ρηση?;

Το ετ?σιο συμβ?λαιο συντ?ρηση? περιλαμβ?νει:

 • Τη δημιουργ?α αντ?γραφου ασφαλε?α? και την αναβ?θμιση ?λων των προσθ?των τη? ιστοσελ?δα? σα? μ?α φορ? κ?θε μ?να. Η τακτικ? συντ?ρηση γ?νεται 12 φορ?? το χρ?νο.
 • Την εγκατ?σταση των απαρα?τητων προσθ?των ασφαλε?α? και προσθ?των για βελτ?ωση τη? ταχ?τητα? και του SEO.
 • Των καθαρισμ? μια? φορ?? το μ?να του site απ? το spam, και τη? συντ?ρηση? τη? β?ση? δεδομ?νων.
 • Την ειδοπο?ηση με email σε τακτικ? β?ση για τι? κρ?σιμε? ενημερ?σει? και την κατ?σταση τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Καλ?στε σ?μερα στο 6972.364.387 ? Ζητ?στε προσφορ?!

3 Σχ?λια. Leave new

 • Σπυρ?δων Βρακ??
  27 Ιουν?ου 2020 8:36 μμ

  Καλησπ?ρα,
  ?χουμε την εταιρε?α Freedom Scooters Hellas και το site http://www.freedomscooters.gr
  Παρακαλ? ενημερ?στε μα? με β?ση τη? εμπειρ?α σα? τη βλ?πετε και τη θα μα? προτε?νατε.

  Ευχαριστο?με
  Σπ?ρο? 6946799935

  Απ?ντηση
 • Ταρασ?δη? Μερκο?ρη?
  6 Αυγο?στου 2015 10:11 μμ

  Γει? σου Γι?ννη, ?χω 5 site και θ?λω να τα κ?νω 20 ?πω? γρ?φει? στο blog network. ?μω? τα 2 απ? αυτ? ε?ναι για eshop φαρμακε?ου και δεν ε?ναι σε WordPress.

  Θ?λω να ρωτ?σω αν μπορε?? να τα μεταφ?ρει? σε WordPress και να αναλ?βει? την συντ?ρηση ?λων αυτ?ν των 5 πρ?τα.

  ?θελα να σε ρωτ?σω αν θα πρ?πει να π?ρω και δικ? μου server.

  Ευχαριστ?

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍