ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

superstar-marketing-lady-gaga-2

Superstar Marketing 2

Γιατ? εν? το μυστικ? τη? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ ε?ναι τ?σο απλ? και ?μω? το 99% αποτυχα?νει…

You First Branding

?χετε δει ποτ? του? αρχ?ριου? διανομε??? σε κ?θε εταιρε?α δικτυακο? μ?ρκετινγκ; -?ταν λ?ω δικτυακ? μ?ρκετινγκ, αναφ?ρομαι στο MLM- Του? πρ?του? τρει? μ?νε? μετ? την εγγραφ? πανηγυρ?ζουν π?νω και κ?τω, ε?ναι τελε?ω? αν?δεοι και π?νω στον ενθουσιασμ? του? προβ?λουν το εμπορικ? σ?μα τη? εταιρε?α? αντ? να προβ?λλουν τον εαυτ? του?. Αυτ? οδηγε? σε αποτυχ?α.

Γιατ? οι εταιρε?ε??δικτυακο? μ?ρκετινγκ αγαπ?νε του? ν?ου? παρθ?νου? συνεργ?τε?; Επειδ? καν?να? απ? αυτο?? δεν κατανοε? τη σημασ?α τη? ?ννοια? του First Branding που ε?ναι το βασικ? σημε?ο του Superstar Marketing.

Τι ε?ναι το You First Branding;

Το You First Branding ε?ναι να χτ?ζουμε το ?νομα μ?? σαν επαγγελματ?ε? και το πρ?σωπ? μα? χωρ?? ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ και περισπασμο?? και ανεξαρτ?τω? εταιρει?ν. Οι εταιρε?ε? ?ρχονται και παρ?ρχονται ?μω? εμε?? δεν ?χουμε χρ?νο να κα?με του? συνεργ?τε? μα? και να κρυβ?μαστε π?σω απ? αστραφτερ?? και γυαλιστερ?? εταιρε?ε?.

Οι νεοεισερχ?μενοι στο δικτυακ? μ?ρκετινγκ καλο?νται να ξοδ?ψουν χρ?ματα για να παρακολουθ?σουν ?λα αυτ? τα σεμιν?ρια που θα του? κ?νουν ειδικο?? στο δικτυακ? μ?ρκετινγκ. Μετ? απ? μερικ?? χιλι?δε? ευρ? αργ?τερα και αφο? το ?νειρο ?χει σβ?σει βλ?πουν ?τι ?λα αυτ? που διδ?χθηκαν δεν δουλε?ουν και απογοητευμ?νοι τα παρατ?νε αισθαν?μενοι εξαπατημ?νοι.

Η αλ?θεια ε?ναι ?τι π?σανε θ?ματα του ?διου του? του εαυτο? και του μ?ρκετινγκ? τη? εταιρε?α?.? Και αυτ? ε?ναι μοιρα?ο να γ?νει γιατ? ποιο? μπορε? να π?ει κ?ντρα σε μια εταιρε?α εκατομμυρ?ων με χιλι?δε? επιστ?μονε?? και επιστημονικ? μ?ρκετινγκ; Ποιο? μπορε? να τα β?λει με του? ειδικο?? και την ψυχολογ?α του καταναλωτ?;

Ε?ναι αδ?νατο να επιβι?σετε με τι? μεγ?λε? εταιρε?ε? κολοσσο??! Απλ?? θα σα? φ?νε ζωντανο??! Το μ?νο που μπορε?τε να κ?νετε ε?ναι να αλλ?ξετε στρατηγικ? και να εφαρμ?σετε το δικ? σα? σ?στημα που θα βασ?ζεται στο personal branding.

Συμβουλ?? επιτυχ?α? στο σο?περσταρ μ?ρκετινγκ

superstar-marketing-branding

?πω? βλ?πετε δεν ?χω κ?ποια εταιρε?α να σα? διαφημ?σω σε ?λο μου το site, η αλ?θεια ε?ναι ?τι ?χω χιλι?δε?, αλλ? ο σημαντικ?τερο? παρ?γοντα? τη? επιτυχ?α? σε ?λη την ιστοσελ?δα μου ε?μαι εγ? ο ?διο? και η ικαν?τητ? μου σαν επαγγελματ?α? στι? ιστοσελ?δε?, στο μ?ρκετινγκ, στο SEO.

Το εμπορικ? μου σ?μα ε?μαι εγ? και η ισχυρ? μου παρουσ?α δεν αφ?νει καμ?α εταιρε?α να με καταβροχθ?σει. Το ?διο πρ?πει να κ?νετε και εσε?? ε?ν θ?λετε να πετ?χετε σε αυτ? που λ?γεται δικτυακ? μ?ρκετινγκ, ?ντερνετ μ?ρκετινγκ και επιχειρ?σει? γενικ?τερα.

Εδ? ε?ναι μερικ?? βασικ?? συμβουλ?? επιβ?ωση? και επιτυχ?α? στο σο?περσταρ μ?ρκετινγκ που πρ?πει να ακολουθ?σετε με κλειστ? τα μ?τια ε?ν θ?λετε η καρι?ρα σα? να απογειωθε?:

  1. Προβ?λλεται τον εαυτ? σα? σαν να ε?στε εσε?? το εμπορικ? σ?μα ?πω? κ?νουν οι βουλευτ??, οι ποδοσφαιριστ?? και οι σο?περσταρ.

  2. Φροντ?στε να κ?νετε τη διαφορ? ?πω? η lady gaga σε μια κοινων?α με πολ? brandismo και εταιρε?ε? καρχαρ?ε?.

  3. Γ?νεται ο καλ?τερο? στον τομ?α σα? και φροντ?στε να σα? θυμο?νται οι ?νθρωποι για αυτ?.

  4. Πρ?πει να βρ?σκεστε παντο? και σε πολλ? μ?σα προβολ?? ταυτ?χρονα, social media, blogs, καν?λια, τηλεορ?σει?, εφημερ?δε?, φυλλ?δια κτλ.

  5. Μην φοβ?στε να προβ?λετε τον εαυτ? σα? σε κ?θε περ?σταση και σταματ?στε να εξαρτ?στε απ? ?λλε? εταιρε?ε? και ?τομα.

  6. Αφ?στε το αστ?ρι σα? να λ?μψει και σταματ?στε να ε?στε ετερ?φωτη λυχν?α!

 

Να θυμ?στε ?τι το 99,41 % των ανθρ?πων στη βιομηχαν?α του μ?ρκετινγκ αποτυγχ?νουν. Να ε?στε ειλικρινε?? με του? ανθρ?που? τ?σο για τι? επιτυχ?ε? σα? και για τι? αποτυχ?ε? σα?.

Superstar Marketing Resources

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍