ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

seo-google

SEO Google Πρ?τη Σελ?δα: Π?? να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google

Περιεχ?μενα

?να? λεπτομερ?? οδηγ?? SEO για να βγε?τε πρ?τοι στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, να πλημμυρ?σετε απ? επισκ?ψει?, να βρε?τε ν?ου? πελ?τε? και ν?ε? αγορ?? και να αυξ?στε κατακ?ρυφα τι? πωλ?σει? σα?!

Τι ε?ναι τελικ? το SEO;

Αν θ?λετε να κατακτ?σετε την κορυφ? τη? Google και των ?λλων μεγ?λων μηχαν?ν αναζ?τηση?, θα χρειαστε?τε περισσ?τερο απ? τ?χη. θα πρ?πει να ?χετε η ακριβ?? τον οδικ? χ?ρτη που χρησιμοπο?ησαν εκε?νοι που ?χουν ?δη επιτ?χει κορυφα?ε? θ?σει? για την ιστοσελ?δα του?. Αυτ?? ε?ναι ο ?λλωστε και ο σκοπ?? αυτο? του οδηγο? SEO. Να σα? παρ?χει ?ναν β?μα β?μα οδηγ? για να κατακτ?σετε τι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση? για τη σελ?δα ? blog σα? σ?μερα και για π?ντα.

Προσωπικ?, ?χω μελετ?σει χιλι?δε? οδηγο?? και βιβλ?α SEO. ?χω κατασκευ?σει ? συμμετ?σχει στο web design δεκ?δων ιστοσελ?δων. ?χω επ?ση? διαβ?σει ?πειρα blogs για το SEO και ?χω χρησιμοποι?σει χιλι?δε? εργαλε?α SEO τα οπο?α στην ουσ?α δεν προσ?φεραν τ?ποτε και δεν μπορ? ακ?μα να καταλ?βω τη χρησιμ?τητ? του?.

Θα ?θελα λοιπ?ν να δημιουργ?σω ?ναν οδηγ? σε απλ? ελληνικ?, που να μπορε? ναι μεν με πρακτικ? και απλ? β?ματα να σα? εισ?γει στι? βασικ?? ?ννοιε? του SEO, αλλ? να σα? δ?σει ?μεσα και χειροπιαστ? αποτελ?σματα για να αυξ?σετε την οργανικ? επισκεψιμ?τητα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να βγ?λετε χρ?ματα απ? το ?ντερνετ.

Πω? ξεκ?νησα με το SEO

?ταν ξεκινο?σα με το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ, π?σω στο 2000, δεν υπ?ρχε σχεδ?ν καν?να? σε ?λο το κ?σμο ?σω? να μου εξηγ?σει πω? μπορε? κ?ποιο? να βγει πρ?το? στη Google. ?ταν σαν ?ννοια αδιαν?ητο, ?μοιαζε με ?λυτο μυστ?ριο του Χαρδαβ?λλα και ξεπερνο?σε και τα πιο τρελ? εφηβικ? μου ?νειρα.

Φυσικ? και υπ?ρχαν δι?φοροι Γκουρο? του μ?ρκετινγκ και δι?φορα εργαλε?α μ?ρκετινγκ και SEO που υπ?σχονταν απλ?? καταπληκτικ? αποτελ?σματα και φυσικ? ?πω? ?σω? και πολλο? απ? εσ?? να δοκιμ?σατε δι?φορα χωρ?? αποτ?λεσμα.

?πω? καταλαβα?νετε, τα εργαλε?α SEO ποτ? δεν δο?λεψαν εν? στην πορε?α ε?χα ?δη ξοδ?ψει μερικ?? χιλι?δε? ευρ?, κατασκευ?ζοντα? και ανακατασκευ?ζοντα? ιστοσελ?δε? απλ?? για να δημιουργ?σω συνδ?σμου? που ποτ? δεν δο?λεψαν.

Αν και εξαιρετικ? αποθαρρυμ?νο? και απογοητευμ?νο?, ποτ? δεν τα παρ?τησα, μετ? απ? 16 χρ?νια συνεχ?ζω αυτ? που ξεκ?νησα κ?ποτε και που φαιν?τανε σαν ?πιαστο ?νειρο. Στο π?σω μ?ρο? του μυαλο? μου ?ξερα ?τι για να κερδ?ζω τα προ? το ζην και να πετ?χω ?πρεπε να βελτι?σω δραματικ? τα οργανικ? αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση? και το SEO μου.

?τσι μ?σω σκληρ?? δουλει?? και επ?μονη? προσπ?θεια?, κατ?φερα και ραφιν?ρισα ?λε? εκε?νε? τι? τεχνικ?? και μυστικ? που θα μοιραστ? μαζ? σα? σε αυτ?ν τον οδηγ?. Π?ρασα χρ?νια δοκιμ?ν, τεστ και λαθ?ν για να τα καταφ?ρω και θα ?θελα να μοιραστ? ?λε? αυτ?? τι? εμπειρ?ε? μαζ? σα? γ?ρω απ? το SEO.

Παρ?λληλα, θα μπορο?σατε να αποκτ?σετε και τον οδηγ? SEO σε ηλεκτρονικ? μορφ? εγγραφ?μενοι στη λ?στα μου που βρ?σκεται στην προμετωπ?δα, π?νω απ? το κυρ?ω? ?ρθρο. Θα λ?βετε επ?ση? και συχν?? ενημερ?σει? αν? τακτ? χρονικ? διαστ?ματα, καθ?? και αυτ? το μ?θημα σε β?ντεο. Σκοπ?? τη? εγγραφ?? σα? ε?ναι να σα? τροφοδοτ?σει με χρ?σιμο οπτικοακουστικ? υλικ?, αλλ? και να μπορε? να μετρ?σει την πρ?οδ? σα? κατ? τη δι?ρκεια του μαθ?ματο?.

Εν τ?λει, η κατ?κτηση των πρ?των θ?σεων στι? μηχαν?? αναζ?τηση? δεν ε?ναι πυρηνικ? φυσικ?, ο?τε χρει?ζεστε χρ?νια εμπειρ?α? για να πετ?χετε! Το μ?νο που χρει?ζεστε ε?ναι ακλ?νητη επιθυμ?α και προθυμ?α για να μ?θετε αυτ?? τι? απλ?? αλλ? πλ?ρη? τεχνικ?? SEO που θα σα? οδηγ?σουν στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

Ε?ν ?χετε ?δη μια ιστοσελ?δα και θ?λετε να αναθ?σετε στου? ειδικο?? να την βγ?λουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google αλλ? και των βασικ?ν μηχαν?ν αναζ?τηση? δε?τε τι? παρεχ?μενε? Υπηρεσ?ε? SEO Πρ?τη Σελ?δα.

Τι Θα Μ?θουμε Σε αυτ?ν τον Οδηγ? SEO

Ο οδηγ?? SEO χωρ?ζεται σε τ?σσερα τμ?ματα, τρ?α μαθ?ματα και το γλωσσ?ριο. Στο πρ?το μ?θημα θα μιλ?σουμε για το πρ?το κομμ?τι τη? εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση? για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, στο δε?τερο μ?θημα θα μιλ?σουμε για την εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση των μηχαν?ν αναζ?τηση?, στο τρ?το μ?θημα για τα απαρα?τητα εργαλε?ο που θα πρ?πει να ?χει κ?θε SEO μ?νατζερ ? webmaster, και στο τ?λο? παραθ?τω το γλωσσ?ριο του SEO.

Κ?θε μ?θημα ε?ναι σχεδιασμ?νο να σα? βοηθ?σει να κατανο?σετε και να εφαρμ?σετε τι? ακριβ?? ?διε? τεχνικ?? που χρησιμοπο?ησα για να κατακτ?σω τι? πρ?τε? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Καλ? επιτυχ?α!

Οι τρει? κατηγορ?ε? σημ?των κατ?ταξη? απ? τη Google

Απ? τον Οκτ?βριο του 2015, η Google ενσωμ?τωσε στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? το λεγ?μενο τρ?το σ?μα κατ?ταξη? RankBrain.

Τα δ?ο πρ?τα σ?ματα κατ?ταξη? ?τανε με σειρ? προτεραι?τητα? τα backlinks και το περιεχ?μενο.

Απ? τα εκατομμ?ρια των ερωτημ?των που δ?χεται κ?θε δευτερ?λεπτο η Google, περ?που το 15% απ? αυτ? ?ε?ναι εντελ?? καινο?ρια και ?πω? καταλαβα?νετε ε?ναι και διφορο?μενα. Μοι?ζουν δηλαδ? με τον χρησμ? του μαντε?ου των Δελφ?ν και ε?ναι δ?σκολο για την ?δια τη Google να αποφασ?σει τι ε?δου? αποτελ?σματα αναζ?τηση? να επιστρ?ψει στον χρ?στη.

Το RankBrain βοηθ? τη μηχαν? αναζ?τηση? να κατανο?σει καλ?τερα αυτ?? τι? διφορο?μενε? ερωτ?σει?, ?πω? για παρ?δειγμα, ?Ποιο? ε?ναι ο κορυφα?ο? αντ?κλητο? για την υπηρεσ?α του στρατηγο? στι? ?νοπλε? Δυν?μει?? ?τσι ?στε να μπορε? να αναδε?ξει ?σο το δυνατ? πιο χρ?σιμα αποτελ?σματα.

Το RankBrain λειτουργε? με την ενσωμ?τωση του γραπτο? λ?γου σε μαθηματικ?? οντ?τητε? που η μηχαν? αναζ?τηση? μπορε? να καταλ?βει. Ε?ναι δηλαδ? ?να σ?στημα προσημε?ωση? τη? ανθρ?πινη? σκ?ψη? μ?σω τη? χρ?ση? τεχνητ?? νοημοσ?νη?.

Στο μ?λλον, η Google θα συνεχ?ζει να κ?νει αναβ?θμιση στον αλγ?ριθμο τη?.

Για να μ?θετε τι πρ?πει να κ?νετε για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, θα πρ?πει να διαβ?σετε παρακ?τω.

Οι 200 παρ?γοντε? αναζ?τηση? του αλγορ?θμου τη? Google

Ο αλγ?ριθμο? τη? Google αποτελε?τε απ? περισσ?τερου? απ? 200 παρ?γοντε? κατ?ταξη? που δεν ?χουν ανακοινωθε? επ?σημα απ? τη Google ποτ?. Υπ?ρχουν μ?νο ανεπ?σημε? εικασ?ε? και δοκιμ?? που ?χουν δε?ξει του? 200 επικρατ?στερου? παρ?γοντε? αναζ?τηση? εμπειρικ?.

Ο κ?θε ?να? απ? αυτο?? ?χει ?λλου? 50 υποπαρ?γοντε? ? 50 μεταβλητ?? που συνολικ? μα? κ?νουν 10.000 παρ?γοντε? ?ναντι των χιλ?ων μ?νων τη? Bing.

Για να βγει κ?ποια ιστοσελ?δα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, χρει?ζεται απλ?? και μ?νο να ικανοποι?σει και του? 200 παρ?γοντε? ? τουλ?χιστον λ?γου? περισσ?τερου? απ? του? ανταγωνιστ?? τη?.

Πω? θα καταφ?ρετε να το πετ?χετε αυτ?; Διαβ?στε παρακ?τω.

1-Βελτιστοπο?ηση Εντ?? Σελ?δα? (On-Page Optimization)

google-rankings

Περ?ληψη:

Το πρ?το μ?θημα SEO ε?ναι μια εισαγωγ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τι? θεμελι?δει? στη βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? (SEO) τεχνικ??. Η εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση στο SEO καλ?πτει ?λα ?σα πρ?πει να κ?νετε κατ? τη δι?ρκεια τη? αν?πτυξη τη? ιστοσελ?δα?. Μην ανησυχε?τε, αν ?χετε ?δη ξοδ?ψει χρ?ματα για το σχεδιασμ? την ιστοσελ?δα σα? ? ε?ν ?χετε περιορισμ?νε? γν?σει? προγραμματισμο?. Μ?λι? μ?θετε αυτ?? τι? τεχνικ?? και κατανο?σετε τον τρ?πο χρ?ση? του?, μπορο?ν να εφαρμοστο?ν σε μ?λι? λ?γα λεπτ? σε κ?θε ν?α ? την υπ?ρχουσα ιστοσελ?δα.

Παραδ?ξω?, πολλ?? απ? αυτ?? τι? τεχνικ?? SEO αγνοο?νται απ? το 98 τοι? εκατ? του συν?λου των επιχειρηματι?ν του ?ντερνετ και απ? ?λου? εκε?νου? που προσπαθο?ν να βελτι?σουν τη θ?ση του? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση? (SERPs).

Τι Ε?ναι Βελτιστοπο?ηση Εντ?? Σελ?δα?; (On-Page Optimization)

Εξ ορισμο?, εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση ε?ναι αυτ? που κ?νετε στην ιστοσελ?δα σα? για να αυξ?σετε ? να μει?σετε τι? θ?σει? σα? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Εκτεν?στερα, η εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση ?χει να κ?νει με κρ?σιμα β?ματα για την επιτυχ?α, ?πω? η καλ?τερη αντ?ληψη τη? αγορ?? στ?χου, αναζ?τηση λ?ξεων κλειδι?ν, και στρατηγικ? περιεχομ?νου.

Το θετικ?τερο σημε?ο τη?? εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση? ε?ναι ?τι ?χετε εσε?? αποκλειστικ? τον ?λεγχο κατ? 100%. Ε?ν λοιπ?ν το κ?νετε σωστ?, θα μπορ?σετε να βελτι?σετε το πω? οι μηχαν?? αναζ?τηση? βλ?πουν την σελ?δα σα?, ζυγ?ζουν τη σχετικ?τητα του περιεχομ?νου και των λ?ξεων κλειδι?ν και ταξινομο?ν την ιστοσελ?δα σα? μ?σα στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση? για ?να συγκεκριμ?νο χρονικ? δι?στημα.

Τα σημαντικ?τερα στοιχε?α τη? εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση? ε?ναι:

Η σωστ? χρ?ση των meta tags (ετικ?τε? μετακειμ?νου), των ονομ?των των σελ?δων σα?, τη μορφοπο?ηση του περιεχομ?νου, την εσωτερικ? διασ?νδεση, και την στρατηγικ? τοποθ?τηση των λ?ξεων κλειδι?ν.

Θα ασχοληθο?με μ?νο με τη Google κατ? κ?ριο λ?γω μια και οι ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? ?χουνε εξαλειφθε? σχεδ?ν απ? το χ?ρτη. Παρ?λα αυτ?, οποιαδ?ποτε στρατηγικ? και να χρησιμοποι?σουμε για την Google, ισχ?ει η ?δια και για ?λε? τι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Τ?λο?, θα ?θελα να σημει?σω ?τι μ?λι? βελτιστοποι?σετε την ιστοσελ?δα σα? με τι? σωστ?? στρατηγικ?? SEO τ?τε θα δε?τε ?μεσα, και εννο? εντ?? 24 ωρ?ν ?μεσα αποτελ?σματα.

?ρευνα Λ?ξεων Κλειδι?ν και SEO

Βρ?σκοντα? τι? λ?ξει? κλειδι? για τα οπο?α το blog σα? θα ?πρεπε να βελτιστοποιηθε? ε?ναι η βασικ? αρχ? για κ?θε καμπ?νια βελτιστοπο?ηση? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Ο στ?χο? κ?θε ?ρευνα? για τι? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι να βρε?τε λ?ξει? ? φρ?σει? κλειδι? που ?χουνε μεγ?λη συχν?τητα αναζ?τηση?, ?ρα ε?ναι εν δυν?μει παρ?γοντε? μεγ?λη? επισκεψιμ?τητα? και ?χουνε πολ? χαμηλ? ανταγωνισμ?. Δηλαδ? δεν υπ?ρχουν πολλ?? ιστοσελ?δε? να χρησιμοποιο?ν αυτ?? τι? λ?ξει? κλειδι? συγκριτικ? με την συχν?τητα αναζ?τησ?? του?.

Μικρ?τερο? ανταγωνισμ?? σημα?νει ?τι θα ?χετε πολ? περισσ?τερε? πιθαν?τητε? να βγε?τε πρ?τοι με τι? επιλεγμ?νε? λ?ξει? ? φρ?σει? κλειδι? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Οι σωστ?? και σχετικ?? λ?ξει? κλειδι? θα σα? βοηθ?σουν να καταλ?βετε γρηγορ?τερα τι? πρ?τε? θ?σει? και να δημιουργ?σετε την κ?νηση που θ?λετε για την σελ?δα σα?. Οι λ?θο? και ?σχετε? λ?ξει? κλειδι?, θα ε?ναι απλ?? καταστρεπτικ?? για την βιωσιμ?τητα τη? σελ?δα? σα? μια και η κ?νηση που θα λαμβ?νεται δεν θα ε?ναι στοχευμ?νη και δεν θα υπ?ρχουν αποτελ?σματα στα ζωτικ? σημε?α του μ?ρκετινγκ και των πωλ?σε?ν σα?.

Το σημαντικ?τερο ?σω? εργαλε?ο για να αναζητ?σετε τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι? που παρ?χεται δωρε?ν απ? την Google ε?ναι το Google Keyword Tool

SEO και Meta Tags (Ετικ?τε? μετακειμ?νου)

Τα meta tags ε?ναι οι ετικ?τε? που δ?νετε στι? σελ?δε? σα?. Αν και υπ?ρχει μεγ?λη ποικιλ?α ετικετ?ν, εμε?? θα ασχοληθο?με με τι? πιο σημαντικ??. Τα meta tags βοηθ?νε τι? μηχαν?? αναζ?τηση? να καταλ?βουν τα ον?ματα των ιστοσελ?δων σα?, τι? πληροφορ?ε? που αυτ?? περι?χουν, να διαμορφ?σουν τι? πληροφορ?ε? που θα εμφαν?ζονται στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση? και πω? θα πρ?πει κ?θε σελ?δα να ευρετηρι?ζεται απ? αυτ??.

Πιστε?εται ?τι η Google αξιολογε? τι? ετικ?τε? σε συν?ρτηση με ?λου? του? ?λλου? SEO παρ?γοντε? διασφαλ?ζοντα? την σχετικ?τητα και την εγκυρ?τητα τη? σελ?δα? σα?. ?τσι θα πρ?πει να χρησιμοποιο?νται με προσοχ? και να ε?ναι πλ?ρη?, ενημερωμ?νε? και ακριβ??.

Βεβαιωθε?τε ?τι κ?θε σελ?δα στο blog? σα? ?χει το δικ? τη μοναδικ? σετ απ? ετικ?τε?. Η ?παρξη ετεροθαλ?ν ετικετ?ν ? διπλ?ν μπορε? πραγματικ? να επηρε?σει αρνητικ? την κατ?ταξ? σα?.

?να πολ? χρ?σιμο εργαλε?ο SEO για να αυτοματοποι?σετε αυτ? την διαδικασ?α SEO γενικ?τερα με τα meta tags ε?ναι το WordPress SEO απ? τον Joost.

Β?βαια, θα πρ?πει να ε?μαστε πολ? προσεχτικο? ?ταν χρησιμοποιο?με εργαλε?α ? πρ?σθετα ?πω? το παραπ?νω, γιατ? καν?να πρ?σθετο δεν μπορε? να αντικαταστ?σει το ανθρ?πινο χ?ρι ? τον ανθρ?πινο νου. Επ?ση?, κ?θε πρ?σθετο δεν ε?ναι παν?κεια, μια και μπορε? να προσθ?σει πολ? ?χρηστο κ?δικα στη σελ?δα σα?. Δεν υπ?ρχει ?σχημο πρ?σθετο, μ?νο πρ?σθετο ? εφαρμογ? με κακογραμμ?νο κ?δικα.

Τ?τλοι Σελ?δα?

Αυτ? η ετικ?τα ε?ναι ο τ?τλο? τη? σελ?δα?. Ενημερ?νει τι? μηχαν?? αναζ?τηση? για το περιεχ?μενο τη? σελ?δα? σα?, εν? παρ?λληλα εμφαν?ζεται στα αποτελ?σματα των σελ?δων των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Ο τ?τλο? θα πρ?πει σε γενικ?? γραμμ?? να μην ε?ναι π?νω απ? 7 λ?ξει? ? 65 χαρακτ?ρε? συμπεριλαμβανομ?νου και τα κεν?. Αυτ?? ε?ναι και ο μ?γιστο? αριθμ?? λ?ξεων ? χαρακτ?ρων που εμφαν?ζονται στα αποτελ?σματα τη? Google. Ε?ν ε?ναι ο τ?τλο? σα? παραπ?νω απ? αυτ? το μ?γεθο?, δεν θα εμφανιστε? και τη θ?ση του θα π?ρουν τελ?τσε? αποσιωπητικ?ν. Αυτ? αναμ?νεται να βελτιωθε? στο μ?λλον, αλλ? καλ? ε?ναι να λ?βουμε τα μ?τρα μα?.

Ο λ?γο? που θα πρ?πει να ?χετε μ?νο επτ? γραμμ?? κ?δικα ε?ναι ?τι η Google ζυγ?ζει τη βαρ?τητα τη? κ?θε λ?ξη? στην ετικ?τα σα?.? ?σο? περισσ?τερε? οι λ?ξει?, η χαμηλ?τερη η βαρ?τητα του? απ? την Google.

Γι αυτ? ε?ναι εξαιρετικ? σημαντικ? οι ετικ?τε? τ?τλων?να περι?χουν το κυρ?ω? θ?μα τη? σελ?δα? σα? και να εστι?ζονται στι? συγκεκριμ?νε? λ?ξει? κλειδι? που ?χετε ορ?σει.

Συμπεριλ?βετε τι? λ?ξει? κλειδι? σα? στι? ετικ?τε? τ?τλων! Οι λ?ξει? κλειδι? ε?ναι αυτ?? που αναζητ?νε οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? ?ταν σα? ψ?χνουν στο ?ντερνετ. Χρησιμοποι?στε το πλ?κτρο post | για να διαχωρ?σετε τι? λ?ξει? ? φρ?σει? κλειδι? ?ταν τοποθετε?τε παραπ?νω απ? μ?α λ?ξη κλειδ? στι? ετικ?τε? τ?τλων.

Για παρ?δειγμα ε?ν ?χετε ?να e-shop με ρο?χα? και οι λ?ξει? κλειδι? ε?ναι Γυναικε?ε? καλοκαιριν?? προσφορ?? και πρ?σινα μπικ?νι, θα πρ?πει να τι? συμπεριλ?βετε κ?πω? ?τσι:

Γυναικε?ε? καλοκαιριν?? προσφορ?? | πρ?σινα μπικ?νι

Η Περιγραφ? ω? παρ?γοντα? SEO

Αυτ? η ετικ?τα παρ?χει μια περιγραφ? τη? σελ?δα? σα? ? του blog σα?. Αυτ? θα φα?νεται ακριβ?? κ?τω απ? τον τ?τλο τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε τι? λ?ξει? κλειδι? τουλ?χιστον δ?ο φορ?? στην περιγραφ? τη? σελ?δα? σα?. Προσπαθε?τε να δημιουργ?σετε μια περιγραφ? η οπο?α να μοι?ζει φυσικ? και να συμπεριλ?βετε τουλ?χιστον δ?ο φορ?? τι? λ?ξει? κλειδι? τη? σελ?δα? σα?. Η περιγραφ? σα? θα πρ?πει να ε?ναι ελκυστικ? και θα πρ?πει να αιχμαλωτ?ζει του? χρ?στε? να επισκεφτο?ν την σελ?δα σα?.

Για παρ?δειγμα:

“Π?? να βγ?λετε χρ?ματα απ? το ?ντερνετ. Δε?τε μαρτυρ?ε? χρηστ?ν που ?βγαλαν χρ?ματα απ? το ?ντερνετ μ?σα απ? το δικ? του? blog!”

Παρ?δειγμα προ? αποφυγε?ν:

“Βγ?λτε χρ?ματα απ? το ?ντερνετ, βγ?λτε λεφτ?, λεφτ? απ? το internet, make money, φτι?ξτε το blog σα?”

Η υπ?ρμετρη βελτιστοπο?ηση και το παραγ?μισμα τη? περιγραφ?? με λ?ξει? κλειδι? μπορε? και να επιφ?ρει το αντ?θετο αποτ?λεσμα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Δ?ο φορ?? η λ?ξη κλειδ? αρκε?.

Λ?ξει? Κλειδι? και SEO

Οι ετικ?τε? με τι? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι ?να? ?λλο? τρ?πο? για να ενημερ?σετε τι? μηχαν?? αναζ?τηση? για το περιεχ?μενο τη? σελ?δα? σα?. Υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? θεωρ?ε? σχετικ? με τι? ετικ?τε? των λ?ξεων κλειδι?ν και την βαρ?τητ? του?.

Η πραγματικ?τητα ε?ναι ?τι οι λ?ξει? κλειδι? δεν ?χουν καμ?α βαρ?τητα απ? μ?νε? του? ε?ν δεν σχετ?ζονται γενικ?τερα με το θ?μα τη? σελ?δα? σα? και δεν ε?ναι σε αρμον?α με το περιεχ?μενο σα?.

Νια, θα πρ?πει η ετικ?τα με τι? λ?ξει? κλειδι? να περιλαμβ?νουν τι? κ?ριε? λ?ξει? κλειδι? τη? ιστοσελ?δα? σα?, αλλ? θα πρ?πει να εμπερι?χονται και οι λ?ξει? κλειδι? σε ?λη την σελ?δα σα? σε στρατηγικ? επιλεγμ?να σημε?α.

Αποφ?γετε το παραγ?μισμα των λ?ξεων κλειδι?ν στο κε?μενο. Μια πυκν?τητα τη? λ?ξη? κλειδ? τη? τ?ξεω? του 1% ?ω? 4% ε?ναι αποδεκτ? εν? παραπ?νω θα ?δινε αρνητικ? σ?ματα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Χωρ?στε τι? λ?ξει? κλειδι? με κ?μμα στην ετικ?τα λ?ξεων κλειδι?ν:

<meta name= “Keywords” content=“marketing, search engine optimization, SEO, marketing guide”>.

Ρομπ?τ και SEO

Η απλο?στερη ?λων των ετικετ?ν ε?ναι η ετικ?τα των ρομπ?τ. Αυτ? δ?νει σ?μα στο Googlebot, η αρ?χνη τη? μηχαν?? αναζ?τηση? Google να προσπελ?σει τη σελ?δα σα?. Για να μπορ?σει να ευρετηριαστε? η σελ?δα σα? ταχ?τερα και σωστ?, οι μηχαν?? αναζ?τηση? στ?λνουν τι? αρ?χνε? του? να προσπελ?σουν και να σκαν?ρουν την ιστοσελ?δα σα? σε τακτ? χρονικ? διαστ?ματα. Η Google το κ?νει αυτ? σε δ?ο με τρει? ημ?ρε? ? και νωρ?τερα. -Στην πραγματικ?τητα υπ?ρχουν και τρ?ποι για να γ?νει αυτ? σε λιγ?τερο απ? μια ?ρα-.

?ταν οι αρ?χνε? βλ?πουν στην ετικ?τα των ρομπ?τ την ?νδειξη “all” απλ?? συμπεριλαμβ?νουν? τα π?ντα στην ευρετηρ?αση του?, ακ?μα και σελ?δε? που δεν επιθυμε?τε.
Παρ?λο που οι πλειοψηφ?α των μηχαν?ν αναζ?τηση? δεν θα κ?νουν διακρ?σει? στο ε?ν ?χετε συμπεριλ?βει την ετικ?τα ρομπ?τ ? ?χι και θα σκαν?ρουν ο?τω? ? ?λλω? τη σελ?δα σα?, καλ? θα ?ταν να την συμπεριλ?βετε εξαρχ??.

Ο καλ?τερο? τρ?πο? ταξιν?μηση? τη? σελ?δα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι μ?σω τη? υποβολ?? του χ?ρτη τη? ιστοσελ?δα? σα? σε αυτ??.

Ον?ματα Χ?ρου – URLs και SEO

Π?ρα πολλο? πιστε?ουν ?τι συμπεριλαμβ?νοντα? τη λ?ξη κλειδ? σα? στο ?νομα χ?ρου σα?, τ?τε θα εξασφαλ?σετε αυτ?ματα τι? πρ?τε? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? για την εν λ?γω λ?ξη. Δυστυχ?? ? ευτυχ?? δεν εξαρτ?ται μ?νο απ? αυτ?. Βοηθ?ει π?ρα πολ? ε?ν το κ?νετε μα δεν ε?ναι μ?νο του αρκετ?.

Δε?τε περισσ?τερα το β?ντεο SEO tip 5: ?νομα χ?ρου-λ?ξη κλειδ?

SEO tip 5: ?νομα χ?ρου-λ?ξη κλειδ?

Στην πραγματικ?τητα δεν ?χει καμι? απολ?τω? αξ?α για τον τρ?πο που δουλε?ει ο αλγ?ριθμο? τη? Google ε?ν αρκετ? τρ?τα blogs δεν συνδ?ονται με το δικ? σα?.

Παλαι?τερα οι ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? η Bing, ?διναν πολ? μεγαλ?τερη βαρ?τητα στα ον?ματα χ?ρου σχετικ? με τι? λ?ξει? κλειδι?, αλλ? αυτ? πλ?ον ?χει αλλ?ξει.

Θετικ? ?μω? ε?ναι ?ταν ?να ?λλο φ?λιο blog συνδ?εται με σ?νδεσμο κειμ?νου με την λ?ξη κλειδ? σα? σε σα? και η λ?ξη κλειδ? περι?χεται στο ?νομα χ?ρου σα?. Τ?τε πολλαπλασι?ζεται η βαρ?τητα των αποτελεσμ?των τη? Google ?μεσα.

Μ?α ?λλη τεχνικ? για να βελτι?σουμε τα αποτελ?σματα μα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι να αγορ?σουμε ηλικιωμ?να ον?ματα ? παλι? ον?ματα χ?ρου. Υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? εταιρε?ε? που ασχολο?νται με δημοπρασ?ε? ονομ?των, αλλ? μπορε?τε κι εσε?? μ?νοι σα? να κ?νετε το ?διο.

Ε?ν καταφ?ρετε να αγορ?σετε ?να παλαιωμ?νο ?νομα χ?ρου που να εμπερι?χει και τη λ?ξη κλειδ? σα? μ?σα, σ?γουρα θα σα? βοηθ?σει να πετ?χετε καλ?τερη κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Μορφοπο?ηση και SEO

Ο τρ?πο? που οργαν?νετε το περιεχ?μενο και τη μορφ? τη? ιστοσελ?δα? σα? ?χει μεγ?λο αντ?κτυπο στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Μπορε?τε να δε?τε ποια στοιχε?α θα εμφανιστο?ν απ? τη σελ?δα σα? στι? μηχαν?? απλ?? πατ?ντα? τα πλ?κτρα Ctrl-A στο πληκτρολ?γι? σα?. Σημαντικ? ε?ναι να μπορε? να φανε? η βασικ? πλο?γηση τη? σελ?δα? σα?.

Τα βασικ?τερα στην μορφοπο?ηση ε?ναι να ?χετε ποιοτικ? και καλ? περιεχ?μενο, καθαρ? κ?δικα (W3C, no Flash), ετικ?τε? τ?τλων, εναλλακτικ?? ετικ?τε?, ?χι Flash και εξωτερικ? κ?δικα JavaScript και τ?λο? sitemaps. Ε?ν τα κ?νετε ?λα αυτ? σωστ?, τ?τε μπορε?τε να προχωρ?σετε παρακ?τω.

Το Περιεχ?μενο Ε?ναι Βασιλι?? και στο SEO

Το καλ?τερο που ?χετε να κ?νετε απ? ?ποψη αρχιτεκτονικ?? περιεχομ?νου ε?ναι να εξαλε?ψετε τον ?χρηστο κ?δικα στην κορυφ? τη? σελ?δα? και να τοποθετ?σετε το σωστ? περιεχ?μενο πρ?το. Π?ντα στο SEO το περιεχ?μενο ?ταν και θα ε?ναι βασιλι??.

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? διαβ?ζουν τι? σελ?δε? απ? αριστερ? προ? τα δεξι? και απ? την π?νω προ? τα κ?τω. Π?ρα πολλ?? σελ?δε? συν?θιζαν να ε?χαν αριστερ?? στ?λε? με συνδ?σμου? και εφαρμογ?? στην αριστερ? πλευρ? τη? σελ?δα? του?, πριν απ? το βασικ? κε?μενο του blog. Οπ?τε η Google θα διαβ?σει πρ?τα εκε?νη την περιοχ? και μετ? θα μπει στην κυρ?ω? σελ?δα.

Το β?λτιστο ε?ναι να διαβ?σει πρ?τα το κυρ?ω? περιεχ?μενο και μετ? τα υπ?λοιπα. ?τσι οι λ?ξει? κλειδι? και οι παρ?γοντε? βελτιστοπο?ηση? να αναγνωριστο?ν πρ?τα.

Θα πρ?πει δηλαδ? να τοποθετ?σετε του? τ?τλου? τη? σελ?δα? σα? <h1> τ?τλοι μαζ? με το κε?μενο και μετ? ?λα τα υπ?λοιπα. προτιμ?στε τ?τοιου ε?δου? δομ?? ? θ?ματα στο WordPress.

Χρησιμοποι?στε Καθαρ? Κ?δικα

ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΤΟ SEO

Δεν ε?μαι ιδια?τερα εξειδικευμ?νο? προγραμματιστ??, αλλ? ο?τε κι εσε?? για να καταλ?βετε ?τι χρει?ζεται η σελ?δα σα? να περι?χει καθαρ? κ?δικα. Χωρ?? παραπαν?σια πρ?γματα, χωρ?? λ?θη και παραλε?ψει?.

Μ?λι? θα κ?νετε τι? σωστ?? διορθ?σει? στον κ?δικα, τ?τε θα δε?τε τι? θ?σει? στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση? για τη σελ?δα σα? να βελτι?νονται αυτ?ματα. Π?ρασα πολ? καιρ? στη σκι?, π?τρινα χρ?νια προσπαθ?ντα? να βρω λ?ση μ?σα απ? χιλι?δε? λ?θη και αποσυντονισμ? απ? του? λεγ?μενου? γκουρο? του SEO.

Τα διεθν? σταθερ? για τον σωστ? κ?δικα ιστοσελ?δων μπορε?τε να τα βρε?τε στο World Wide Web Consortium ? W3C.

Για να υλοποι?σετε λοιπ?ν σωστ?? SEO καμπ?νιε? θα πρ?πει η σελ?δα σα? να συμμορφ?νεται με αυτ? τα στ?νταρ. Η διαδικασ?α πιστοπο?ηση? του κ?δικα τη? σελ?δα? σα? ε?ναι απλ?, αρκε? να χρησιμοποι?σετε το εργαλε?ο πιστοπο?ηση? τoυ κ?δικα.
Το εργαλε?ο σα? τροφοδοτε? με τα πιθαν? λ?θη και μετ? μπορε?τε να τα διορθ?σετε με τη βο?θεια εν?? προγραμματιστ?.

Ε?ν σα? φα?νεται δ?σκολη αυτ? η διαδικασ?α, μπορε?τε να συμβουλευθε?τε του? ειδικο??. Μην εφησυχ?ζετε και μην περιμ?νετε απ? την Google ? απ? κ?ποιον ?λλο ?σχετο με το θ?μα μα? να σα? διορθ?σει ? ακ?μα και να εντοπ?σει το πρ?βλημα. Η Google δεν θα ασχοληθε? με αυτ? το αντικε?μενο, αυτ? πρ?πει να το κ?νετε εσε??.

Σημαντικ? ε?ναι ε?ν δεν χρησιμοποιε?τε WordPress ? κ?ποιο ?λλο σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου να χρησιμοποιε?τε κ?δικα CSS κατ? τη δι?ρκεια κατασκευ?? τη? σελ?δα? σα?. ?τσι θα μπορ?σετε να διατηρ?σετε καθαρ? τον κ?δικα τη? σελ?δα? σα? και αν?παφο απ? εξωτερικ?? επεμβ?σει?.

Ετικ?τε? Επικεφαλ?δων Heading Tags (<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>και <h6>)

Οι ετικ?τε? επικεφαλ?δων ? επικεφαλ?δε? χρησιμοποιο?νται για να δ?σουν ?μφαση στο κε?μενο μια? ιστοσελ?δα?. Οι μηχαν?? αναζ?τηση? αναζητ?νε και λατρε?ουν τ?τοιε? επικεφαλ?δε? γιατ? τι? θεωρο?ν σημασιολογικ? σ?ματα για τι? λ?ξει? κλειδι? και το περιεχ?μενο τη? σελ?δα? σα? γενικ?τερα.

Θα πρ?πει λοιπ?ν να ?χετε μια σωστ? ιεραρχ?α επικεφαλ?δων και μια σωστ? δομ? σε ?λο το περιεχ?μεν? σα? και να χρησιμοποι?σετε τι? λ?ξει? κλειδι? σε αυτ??. Π?λι ισχ?ει ο καν?να? του αντ?θετου αποτελ?σματο?, κοιτ?ξτε να μην το παρακ?νετε. Τεχνητ?? επικεφαλ?δε? και ανορθ?δοξε? δομ?? κειμ?νου, βλ?πτουν το SEO παρ? ωφελο?ν.

Εναλλακτικ?? Ετικ?τε? (Alt Tags)

Ε?ν χρησιμοποιε?τε γραφικ? στι? ιστοσελ?δε? σα?, τ?τε θα πρ?πει ?πω? και οτιδ?ποτε να ονοματ?σετε και τι? εναλλακτικ?? ετικ?τε? των γραφικ?ν. Τα ον?ματα των γραφικ?ν, καθ?? και τα εναλλακτικ? ον?ματα θα πρ?πει να εμπερι?χουν τι? λ?ξει? κλειδι?.

Οι λ?ξει? κλειδι? των εναλλακτικ?ν ετικετ?ν λαμβ?νονται υπ?ψιν απ? την Google και αυτ? μπορε?τε να το δε?τε ε?ν στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? επιλ?ξετε το μενο? εικ?νε?.
Παρ?δειγμα β?λτιστη? χρ?ση? εναλλακτικ?? ετικ?τα? σε εικ?να τη? σελ?δα? σα?:

<img src=“seo-google1.jpg” width=“125” height=“60” border=“0” alt=“seo google top secrets”>

Π?λι ισχ?ει ο χρυσ?? καν?να? τη? λιτ?τητα?. Μην παραφουσκ?σετε την σελ?δα σα? με γραφικ?. Θα καθυστερ?σετε την φ?ρτωση και θα δημιουργ?σετε παραφο?σκωμα λ?ξεων κλειδι?ν.

Στρατηγικ? Τοποθ?τηση Των Λ?ξεων Κλειδι?ν

Θα πρ?πει να εστιαστε?τε που και π?? θα τοποθετ?σετε τι? λ?ξει? κλειδι? σε ?λε? τι? σελ?δε? σα? ? τα τμ?ματα τη? σελ?δα? σα?.

Π?ρα πολλο? θε?ρησαν στο παρελθ?ν ?τι να τοποθετο?ν τι? λ?ξει? κλειδι? στι? σελ?δε? του? σε πυκν? συστοιχ?α χωρ?? να ?χουν ποιοτικ? περιεχ?μενο, θα καταφ?ρουν να κερδ?σουν τον ανταγωνισμ? και τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Δυστυχ?? η πυκν?τητα των λ?ξεων κλειδι?ν δεν πρ?πει να ξεπερν?ει το 4% του συνολικο? κειμ?νου.

Παραπ?νω απ? το 4% περ?που θεωρε?ται spamming και υποβιβ?ζεται απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Σελ?δε? spamming μ?λιστα τιμωρο?νται πολλ?? φορ?? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τη google.

Χρησιμοποι?στε τι? παρακ?τω οδηγ?ε? για να βελτιστοποι?σετε το SEO? σα?:

? Τοποθετ?στε τι? λ?ξει? κλειδι?? in the title tag, description tag, keyword tag, and alt tags.
??Τοποθετ?στε τι? λ?ξει? κλειδι? στι? ετικ?τε? τ?τλων <h1>, <h2>,? <h3>, <h4>, <h5>, <h6>
??Τοποθετ?στε τι? λ?ξει? κλειδι? στι? πρ?τε? εικοσιπ?ντε λ?ξει? τη? σελ?δα? σα?.
? Τοποθετ?στε τι? λ?ξει? κλειδι? στι? τελευτα?ε? εικοσιπ?ντε λ?ξει? τη? σελ?δα? σα?.
? Μορφοποι?στε τι? λ?ξει? κλειδι? σα? με bold, italics και underline.

Σημε?ωση: ?να? πολ? καλ?? τρ?πο? για να περ?σετε τι? λ?ξει? κλειδι? στι? τελευτα?ε? εικοσιπ?ντε λ?ξει? των σελ?δων σα? ε?ναι να τι? συμπεριλ?βετε στο page footer μετ? το copyright.

Για παρ?δειγμα:

“? 2016 Η σελ?δα σα?. Οι λ?ξει? κλειδι?.”

?τσι δε?χνουν με αυτ?ν τον τρ?πο φυσικ? τοποθετημ?νε? και κ?νουνε τι? μηχαν?? αναζ?τηση? να ταξινομ?σουν την ιστοσελ?δα σα? για τι? συγκεκριμ?νε? λ?ξει? κλειδι?.

To SEO σα? δεν πρ?πει να ε?ναι φυσικ?, αλλ? και να δε?χνει φυσικ?!

?χι Flash Και Εξωτερικ? JavaScript

Επιπροσθ?τω? για να βεβαιωθε?τε ?τι η σελ?δα σα? πληρο? τα στ?νταρ του W3C, αποφ?γετε δια ροπ?λου τα Flash Animation αρχε?α και την JavaScript στι? σελ?δε? σα?.

Β?βαια π?ντα υπ?ρχουν και εξαιρ?σει?!

Η φιλοσοφ?α ε?ναι πολ? απλ?, οι εφαρμογ?? java και flash αν?κουν κυρ?ω? στην εταιρε?α Adobe, μεγ?λο ανταγωνιστ? τη? Google. Ποτ? δεν θα δε?τε σελ?δε? με τ?τοια στοιχε?α προγραμματισμο? να βγα?νουν πρ?τε? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Παρ?λληλα, αποφ?γετε τι? εισαγωγ?? με flash, εν? προτιμ?στε τα β?ντεο απ? το προσωπικ? σα? καν?λι στο YouTube, εταιρε?α θυγατρικ? τη? Google.

Τα αρχε?α flash και java δεν ε?ναι ε?κολα προσπελ?σιμα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και δεν θα γ?νουν ακ?μα. Τα ρομπ?τ τη? Google αναζητ?νε πηγ?? ανοιχτο? κ?δικα και ?χι κλειστο? που περι?χουν τα flash και τα java.

Ειδικ? τα μενο? ? ολ?κληρη ιστοσελ?δα φτιαγμ?νη σε flash ? java ε?ναι απλ?? το φιλ? του θαν?του σε ?ναν κ?σμο μοναξι?? και λ?θη? για κ?θε webmaster που ?κανε το λ?θο?.

Εδ? θ?λω να προσθ?σω τη δικ? μου τραυματικ? εμπειρ?α. Μ?χρι σ?μερα ?χω αναπτ?ξει π?νω απ? 400 ιστοσελ?δε?, μπορε? και παραπ?νω. ?χω καταχωρ?σει επ?ση? π?ρα πολλ? ον?ματα χ?ρου κτλ. Στα π?τρινα χρ?νια τη? προηγο?μενη? δεκαετ?α? ε?χε επικρατ?σει η ?ποψη των trendy και ντιζαιν?των ιστοσελ?δων με ελαφρι? γραφικ? flash και java για να τα κονομ?νε οι γραφ?στε?. ?χω βαρεθε? να μορφ?νω γραφ?στε? σχετικ? με τι? βασικ?? αρχ?? του μ?ρκετινγκ και τ?ρα του ?ντερνετ μ?ρκετινγκ και του SEO.

?τσι μετ? απ? χιλι?δε? μ?ρε? προσπαθει?ν φτ?σαμε στην εποχ? του ?γιου WordPress και πρυτ?νευσε επιτ?λου? η λογικ?. Καταρρ?φθηκαν οι μ?θοι των ντιζαιν?των σελ?δων και π?ρα πολ?? κ?σμο? ηρ?μησε και ?φησε τον παπ? απ? τα τα κου?λια που τον κρατο?σε για πολλ? χρ?νια δ?σμιο.

Χ?ρτε? Ιστοσελ?δα? – Sitemaps

Ο χ?ρτη? τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι μια σελ?δα εντ?? του blog σα? που σα? παρ?χει πρ?σβαση και διασυνδεσιμ?τητα με ?λε? τι? ?λλε? σελ?δε?? εντ?? του blog σα?.

Οι χ?ρτε? εξυπηρετο?ν δ?ο βασικο?? σκοπο??:

 1. Βοηθ?νε του? επισκ?πτε? να πλοηγηθο?ν καλ?τερα στην ιστοσελ?δα σα? και
 2. Βοηθ?νε τι? αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? να ανιχνε?σουν και να ευρετηρι?σουν τη σελ?δα σα? ευκολ?τερα και καλ?τερα.

?να απλ? εργαλε?ο για να κατασκευ?σετε τα δικ? σα? site map ε?ναι το ιστολ?γιο XML-Sitemaps.org .O μ?νο? περιορισμ?? ε?ναι ?τι πρ?πει το ιστολ?γιο σα? να ε?ναι λιγ?τερο απ? 500 σελ?δε?, εν? δεν παρ?χει δυναμικ? υποστ?ριξη, δηλαδ? δεν ανανε?νεται αυτ?ματα με την προσθ?κη ν?ων σελ?δων και περιεχομ?νων στο blog σα?.

Για αυτ? σα? προτε?νω το WordPress πρ?σθετο Google XML Sitemaps. Τ?ρα πλ?ον ?χει ενσωματωθε? με το WordPress SEO by Yoast

To? XML sitemap θα βοηθ?σει τι? μηχαν?? αναζ?τηση? να ευρετηρι?σουν το blog σα? καλ?τερα. Εφ?σον εγκαταστ?σετε αυτ? το πρ?σθετο (plugin) στο blog σα?, τ?τε θα πρ?πει να υποβ?λετε το Sitemaps σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? Google και Bing.

Αυτ? ε?ναι π?ρα πολ? απλ? μ?σα απ? τα εργαλε?α για Webmasters των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Εσωτερικ? Διασ?νδεση και SEO (Interlinking)

Στην βελτιστοπο?ηση SEO δεν μετρ?νε μ?νο οι εξωτερικο? σ?νδεσμοι στη σελ?δα μα? απ? τρ?του?, τα λεγ?μενα backlinks ? σ?νδεσμοι, αλλ? και η εσωτερικ? διασυνδεσιμ?τητα τη? σελ?δα μα? με τα επιμ?ρου? περιεχ?μενα, ?ρθρα, β?ντεο και σελ?δε?.

Π?? διασυνδ?εται η μ?α σελ?δα με τι? ?λλε? ε?ναι υψ?στη? σημασ?α?.

Η εσωτερικ? διασ?νδεση θα πρ?πει να ε?ναι απλ?, λειτουργικ? και ε?κολα προσπελ?σιμη. Π?ρα πολλ?? σελ?δε? ?χουνε βελτι?σει δραματικ? τι? θ?σει? του? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ταν απλ?? βελτ?ωσαν τη διασυνδεσιμ?τητ? του?.

Ο πιο ορθ?? τρ?πο? διασ?νδεση? ε?ναι να συνδ?σετε ιεραρχικ? τι? σελ?δε? των κατηγορι?ν και την αρχικ? σελ?δα και μετ? με τι? δευτερε?ουσε?. Β?βαια, το θ?μα τη? διασυνδεσιμ?τητα? λ?νεται αυτ?ματα ε?ν χρησιμοποιε?τε το WordPress.
Η εσωτερικ? διασ?νδεση θα πρ?πει να μοι?ζει κ?πω? ?τσι ? αλλι?? να ?χει σχ?μα πυραμ?δα?. Η επ?λληλη ? παρ?λληλη διασ?νδεση ε?ναι π?ντα ευκολ?τερη στην πλο?γηση και στην προσπ?λαση απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

blog-internal-linking

Πλο?γηση Mε Ψ?χουλα (Breadcrumb Navigation ? Breadcrumbs)

Τι ε?ναι τα breadcrumbs;

Ε?ναι μια οριζ?ντια πλο?γηση φιλικ? για τον χρ?στη του τ?που:

Η οπο?α βγ?κε απ? το παιδικ? παραμ?θι του Hansel and Gretel ?που ?φηναν ψ?χουλα για να βρο?νε τον δρ?μο π?σω στο δ?σο?.

Η επιλογ? breadcrumbs ε?ν δεν την παρ?χει δωρε?ν το θ?μα του wordpress που ?χετε επιλ?ξει μπορε?τε να την βρε?τε ενσωματωμ?νη στο πρ?σθετο WordPress SEO. Ε?ν ?χετε επιλ?ξει κ?ποιο ?λλο πρ?σθετο ? εφαρμογ? για να σα? βοηθ?σει στο SEO σα?, τ?τε μπορε?τε να μεταφορτ?σετε το WordPress Breadcrumbs ω? ανεξ?ρτητο πρ?σθετο.

?Αν?πτυξη και Τοποθ?τηση Των Λ?ξεων Κλειδι?ν

Η αν?πτυξη των λ?ξεων κλειδι?ν σα? ε?ναι ?να απ? τα πιο σημαντικ? πρ?γματα στην βελτιστοπο?ηση των μηχαν?ν αναζ?τηση? και ε?ναι καθοριστικ? στο να βγε?τε πρ?τοι? ? να με?νετε τελευτα?οι στην Google, αλλ? και σε κ?θε Google.

Αγχωθ?κατε; Δεν υπ?ρχει λ?γο?!

?ταν αναφερ?μαστε σε λ?ξει? κλειδι? ? φρ?σει? αναφερ?μαστε στην αλγοριθμικ? αντιμετ?πιση τη? σελ?δα? μα? απ? την Google. Ο αλγ?ριθμο? τη? Google βασ?ζεται αποκλειστικ? σε λ?ξει? κλειδι? οι οπο?ε? ανιχνε?ονται ?ταν αυτ?? βρ?σκονται δι?σπαρτε? μ?σα στον κ?δικα τη? σελ?δα? σα?, στου? εσωτερικο?? συνδ?σμου?, καθ?? και στου? συνδ?σμου? τη? σελ?δα? σα?.

Οι λ?ξει? κλειδι? ? λ?ξει? αναζ?τηση? αν και ε?ναι πολ? σημαντικ??, ε?ναι πολ? δ?σκολο σε τελικ? αν?λυση να αποτελ?σουν βαρ?μετρο για να σα? κ?νουν να διαλ?ξετε ?να θ?μα.

Πρ?τον, γιατ? ακ?μα και να αποφασ?σετε ποιε? λ?ξει? κλειδι? σα? ενδιαφ?ρουν, ε?ναι πολ? δ?σκολο λ?γω του διεθν? ανταγωνισμο? να φιγουρ?ρετε πρ?τοι με αυτ?? τι? λ?ξει? κλειδι?. Επ?ση? οι λ?ξει? κλειδι? δεν μπορο?ν να καθορ?σουν ?λη την σελ?δα σα?. Ιδ?ω? ε?ν η σελ?δα σα? ε?ναι τερ?στια. Κατ? λ?θο? π?λι, πολλ?? σελ?δε? ασχ?των δημιουργο?ν λ?ξει? κλειδι? χωρ?? αυτο? που τι? ?φτιαξαν να το γνωρ?ζουν.

Δεν ε?ναι λοιπ?ν τελε?ω? αξι?πιστο το εργαλε?ο τη? Google για τι? λ?ξει? κλειδι?, το Google Keyword Tool δηλαδ? μια και ενδεχομ?νω? να περι?χει και πολλ? ?χνη θορ?βου.

?μω? ε?ναι αρκετ? χρ?σιμο ?ταν θ?λουμε να διακρ?νουμε το μ?γεθο? και συν?μα τη βιωσιμ?τητα τη? αγορ?? στ?χου μα?.

Προσωπικ? αν και ε?μαι ?νθρωπο? των αριθμ?ν ποτ? δεν τα π?γα καλ? με τ?τοιου ε?δου? εργαλε?α μια και μου ?ταν δ?σκολο να δω την απτ? χρησιμ?τητ? του?. Παρ?λαυτα κατ?φερα να επιτ?χω στο ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν. ?ρα αν και εσε?? ?χετε παρ?μοιο πρ?βλημα, μην ανησυχε?τε, δεν σημα?νει ?τι δεν θα τα καταφ?ρετε!

Νικ?ντα? Τον Ανταγωνισμ? στο SEO

WEBSITE REDESIGN-WEB-DESIGN-1

Να ερευν?σετε τον ανταγωνισμ? και ειδικ? το τι κ?νουν οι σελ?δε? που εμφαν?ζονται με τι? δικ?? σα? λ?ξει? κλειδι? και κατ?χουν τι? πρ?τε? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι ?κρω? σημαντικ?.

Η αν?λυση ανταγωνισμο? ε?ναι ?να κλασικ? εργαλε?ο μ?ρκετινγκ και στρατηγικο? μ?νατζμεντ. Γι αυτ? τον σκοπ? υπ?ρχουν πολλ? εργαλε?α ?ρευνα? του ανταγωνισμο?.

?να εργαλε?ο που χρησιμοποι? συχν? ε?ναι το πρ?σθετο SEO Quake για τον Firefox. Το εν λ?γω εργαλε?ο προσφ?ρει π?ρα πολλ?? πληροφορ?ε? για εντ?? τη? σελ?δα? αν?λυση εσ?? και των ανταγωνιστ?ν σα?.

?τσι δεν χρει?ζεται να κ?νετε ?λη την σκληρ? δουλει? χειρωνακτικ?, αλλ? αυτοματοποιημ?να.

Αφο? λοιπ?ν ?χετε αποσαφην?σει και περιορ?σει τι? λ?ξει? σα? κλειδι? σε μερικ?? ?χι περισσ?τερε? απ? εικοσιπ?ντε λ?ξει?, το επ?μενο β?μα ε?ναι η αν?λυση ανταγωνισμο? στο SEO.

Παρακ?τω θα σα? δε?ξω β?μα, β?μα τι θα πρ?πει να προσ?ξετε ?ταν κ?νετε αν?λυση ανταγωνισμο? για κ?θε λ?ξη κλειδ? και για κ?θε κ?ριο ανταγωνιστ? σα?. Κ?ριο? ανταγωνιστ?? σα? ε?ναι αυτ?? που βρ?σκετε στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση? για κ?θε λ?ξη κλειδ?. Επομ?νω? θα πρ?πει να περιορ?σετε την αν?λυσ? σα? για του? πρ?του? 10 ανταγωνιστ?? για κ?θε λ?ξη κλειδ? ? και λιγ?τερο.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο SEO Πρ?τη Σελ?δα: Νικ?ντα? Τον Ανταγωνισμ?

Προσθ?κη Κουμπι?ν Κοινωνικ?ν Δικτ?ων

SOCIAL MEDIA SEO GREECE

Τ?λο? θα πρ?πει να προσθ?σετε σε περ?οπτε? θ?σει? τη? σελ?δα? σα? κουμπι? κοινωνικ?ν δικτ?ων για να ενθαρρ?νετε τον διαμοιρασμ? του περιεχομ?νου σα? στα κοινωνικ? δ?κτυα.

Μερικ? τ?τοια εργαλε?α μπορε?τε να τα π?ρετε ?τοιμα ?πω? το Digg Digg floating buttons και το Simple Share Buttons Adder.

Mobile SEO

Απ? τι? 21 Απριλ?ου του 2015 η Google ?χει εισ?γει ?ναν ν?ο αλγ?ριθμο για κινητ?? συσκευ??. ?τσι θα πρ?πει το site σα? να ε?ναι mobile friendly και να ε?ναι προσαρμοσμ?νο και για κινητ?, smartphones και ταμπλ?τε?.

Συν?θω? αυτ? επιτυγχ?νεται με το responsive design. Δεν σημα?νει ?μω? ?τι το responsive design ε?να π?ντα mobile friendly.

Γενικ? θα πρ?πει να προτιμ?σετε μια ιστοσελ?δα που ε?ναι απ? την κατασκευ? τη? mobile ready.

Πηγ?? Μελ?τη? Βελτιστοπο?ηση Εντ?? Σελ?δα?

Εργαλε?α και Εφαρμογ??

 1. Google Keyword Tool

Το Google’s keyword tool ε?ναι ?να δωρε?ν εργαλε?ο και θα σα? δ?σει πλο?σια δεδομ?να απ? την εταιρε?α Google. Τα δεδομ?να αυτ? περιλαμβ?νουν μηνια?ε? αναζητ?σει? σε λ?ξει? κλειδι? τοπικ? και διεθν??. Επ?ση? περι?χει π?ρα πολλ? δεδομ?να για το τ? αναζητι?ται περισσ?τερο σ?μερα στο ?ντερνετ. Αξ?ζει τον κ?πο να δοκιμ?σετε το εργαλε?ο τη? Google. Ε?ναι π?ρα πολ? σημαντικ? να ξεκιν?σετε με αυτ? το εργαλε?ο και μετ? να κ?νετε οποιαδ?ποτε ?λλη κ?νηση.

Βελτιστοποι?στε την Ιστοσελ?δα σα?:

 • Επιλ?ξτε μ?α ιστοσελ?δα σε WordPress που ?δη ελ?γχετε για να μπορ?σετε να την βελτιστοποι?σετε. Ε?ν δεν ?χετε απλ?? δημιουργ?στε μια.
 • Εφαρμ?στε βελτιστοπο?ηση εντ?? σελ?δα? για να επηρε?σετε τα αποτελ?σματα τη? Google
 • Ξεκιν?στε μια Καμπ?νια SEO. Κ?ντε την αν?λογη ?ρευνα για τι? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμε?τε
 • Επιλ?ξτε το κατ?λληλο ?νομα χ?ρου που να εμπερι?χει τι? λ?ξει? κλειδι? μ?σα
 • Δημιουργ?στε τα κατ?λληλα meta tags για την σελ?δα σα?,? title tag, description tag, keywords tag, και robots tag.
 • Ελ?γξτε ε?ν ο κ?δικα? τη? σελ?δα? σα? ε?ναι ?γκυρο?
 • Χρησιμοποι?στε για κ?θε γραφικ? ? εικ?να το alt tag (εναλλακτικ? κε?μενο)
 • Μορφοποι?στε αν?λογα το περιεχ?μενο σα? και τι? λ?ξει? κλειδι? χρησιμοποι?ντα? επικεφαλ?δε?, Βold, Italics και Underline
 • Τοποθετε?στε τι? λ?ξει? κλειδι? στι? εικοσιπ?ντε πρ?τε? λ?ξει? τη? σελ?δα? σα?, καθ?? και στι? εικοσιπ?ντε τελευτα?ε?
 • Ελ?γξτε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? σελ?δα? σα? με το εργαλε?ο tools.pingdom.com
 • Δημιουργ?στε τον χ?ρτη τη? ιστοσελ?δα? σα? και υποβ?λετε τον στι? μηχαν?? αναζ?τηση?
 • Δημιουργ?στε την κατ?λληλη εσωτερικ? διασ?νδεση
 • Στρατηγικ? τοποθετε?στε τι? λ?ξει? κλειδι? στο εσωτερικ? τη? σελ?δα? σα?
 • Κ?ντε αν?λυση ανταγωνισμο?

 

2-Βελτιστοπο?ηση Εκτ?? Σελ?δα? (Off-Page Optimization)

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ-SEO-1

Περ?ληψη:

Στο δε?τερο μ?θημα εστιαζ?μαστε στου? εξωτερικο?? παρ?γοντε? SEO που επηρε?ζουν την κατ?ταξη τη? σελ?δα? σα? στην Google. Θα μιλ?σουμε δηλαδ? για την Βελτιστοπο?ηση Εκτ?? Σελ?δα?.

Οι τεχνικ?? βελτιστοπο?ηση? εκτ?? σελ?δα? ε?ναι παν?σχυρε? και θα δε?τε πω? θα βελτι?σετε την δημοτικ?τητα τη? σελ?δα? μ?ρα με τη μ?ρα. Η δημοτικ?τητα ε?ναι ?να? παρ?γοντα? Off Page SEO που επηρε?ζει την κατ?ταξη σα? στην Google.

Οι τεχνικ?? αυτ?? σε συνδυασμ? με τι? τεχνικ?? του πρ?του μαθ?ματο? για την εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση?, θα εκτιν?ξουν την ιστοσελ?δα στην κορυφ? των αποτελεσμ?των τη? Google.

Ε?ναι σημαντικ? να ?χουμε ολοκληρ?σει την εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση πριν προχωρ?σουμε στην εκτ?? σελ?δα?. Πρ?πει να γνωρ?ζετε ?τι η εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση ε?ναι προαπαιτο?μενη για να μπορ?σει η ιστοσελ?δα σα? να βγει πρ?τη στην Google. (Αυτ? δεν ε?ναι απ?λυτο, αλλ? θα χρειαστε?τε πολ? περισσ?τερο κ?πο και χρ?νο)

Η εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση ε?ναι πραγματικ? πιο ισχυρ? απ? την εντ?? σελ?δα?. Το 85% των αποτελεσμ?των σα? εξαρτ?ται απ? την εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση?, εν? για το υπ?λοιπο 15% ευθ?νεται η εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση.

Στην πραγματικ?τητα, μετ? απ? χρ?νια εμπειρ?α? στην κατασκευ? ιστοσελ?δων ?χει αποδειχθε? ?τι μπορε?τε να πετ?χετε θετικ? αποτελ?σματα και να βελτι?σετε δραματικ? τι? θ?σει? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? μ?νο με εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση. Ωστ?σο, σα? προτε?νω να ?χετε ξεκιν?σει με τα βασικ? γιατ? η αρχ? ε?ναι το ?μισυ του παντ??.

Τι Ε?ναι Η Εκτ?? Σελ?δα? Βελτιστοπο?ηση; (Off-Page Optimization)

Με την πιο απλ? τη? μορφ?, η εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση ε?ναι να αυξ?σουμε τη δημοτικ?τητα μια? σελ?δα?. Η δημοτικ?τητα μια? σελ?δα? ορ?ζεται απ? των αριθμ? και των τ?πο των ιστοσελ?δων που συνδ?ονται στη συγκεκριμ?νη σελ?δα. Επ?ση? ?χει να κ?νει με το τι μπορε?τε να κ?νετε εκτ?? σελ?δα? για να βελτι?σετε τα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Η πιο βασικ? στρατηγικ? εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση? ε?ναι να χτ?σετε ποιοτικο?? συνδ?σμου? (backlinks) στην σελ?δα σα?. Ο πιο σ?γουρο? τρ?πο? για να βγε?τε πρ?τοι στην Google ε?ναι αυτ??.

?ταν λ?με ποιοτικο? σ?νδεσμοι εννοο?με σ?νδεσμοι απ? σελ?δε? με:

 1. ?χουν ?σο ? μεγαλ?τερο Google PageRank απ? τη σελ?δα? σα?
 2. ?χουν παρ?μοιο περιεχ?μενο με την δικ? σα? σελ?δα
 3. ?χουν σχετικ?? μετα-ετικ?τε?
 4. Προ?ρχονται απ? διαφορετικ?? πηγ??
 5. ?χουνε ?δη πολλ? ποιοτικ? sites να συνδ?ονται π?σω σε αυτ?!

Ακ?μα σημαντικ?τερο δεν ε?ναι μ?νο ποια sites συνδ?ονται με σα?, αλλ? πω?. Πω? συνδ?ονται αυτ? τα sites σε σα? ε?ναι το κλειδ? τη? επιτυχ?α?.
Το κλειδ? τη? επιτυχ?α? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι ποια και με ποιο τρ?πο τα ?λλα sites συνδ?ονται π?σω με σα?.

Η διασ?νδεση μ?σω λ?ξεων κλειδι?ν που δε?χνουν π?σω στην ιστοσελ?δα σα? ε?ναι το μυστικ? τη? επιτυχ?α?. Αυτ?? οι λ?ξει? κλειδι? θα πρ?πει να ε?ναι αυτ?? για τι? οπο?ε? θα θ?λετε να βγα?νετε πρ?τοι στην Google.

Για παρ?δειγμα:

Μπορ? να συνδεθ? με τη σελ?δα http://www.paramarketing.info με 3 τρ?που?:

 1. http://www.paramarketing.info
 2. ParaMarketing Blog
 3. Make Money On The Internet

?πω? καταλ?βατε, ο καλ?τερο? τρ?πο? σ?νδεση? ε?ναι ο τρ?το? γιατ? εμπερι?χει τι? λ?ξει? κλειδι? σε σ?νδεσμο περιεχομ?νου (contextual backlink).

Ε?δη Συνδ?σμων για καλ?τερο SEO

Υπ?ρχουν τρει? βασικο? τ?ποι συνδ?σμων που πρ?πει να γνωρ?ζετε: μον?δρομοι σ?νδεσμοι, αμφ?δρομοι σ?νδεσμοι και τριγωνικο? σ?νδεσμοι.

1. Μον?δρομοι Σ?νδεσμοι

Ε?ναι αυτο? που παρ?χονται απ? μια ιστοσελ?δα σε ?λλη μ?α. Η Google αξιολογε? αυτο?? του? συνδ?σμου? περισσ?τερο και? υπερ?νω ?λων.

2. Αμφ?δρομοι Σ?νδεσμοι

?ταν ανταλλ?σετε αμοιβα?α με ?λλα ιστολ?για. Και αυτο? οι αμοιβα?οι σ?νδεσμοι ε?ναι πολ?τιμοι αλλ? ?χι ?πω? οι μον?δρομοι.

3. Τριγωνικο? Σ?νδεσμοι

Η Α ιστοσελ?δα συνδ?εται με τη Β, η Β με τη Γ και η Γ π?σω με την Α. Αυτ? ε?ναι και το ιδανικ? ε?δο? συνδ?σμων.

Ποιε? Σελ?δε? Ε?ναι Κατ?λληλε? Για Να Αποκτ?σετε Συνδ?σμου?;

Τ?ρα που γνωρ?ζετε την σημαντικ?τητα των συνδ?σμων, η πρ?τη ερ?τηση ε?ναι απ? πο? θα πρ?πει να αποκτ?σουμε συνδ?σμου?;

Η απ?ντηση ε?ναι ?τι υπ?ρχουν πολλ?? θεωρ?ε? για αυτ?. Το πιθαν?τερο ε?ναι να αποκτ?σετε συνδ?σμου? παρ?μοιου? με αυτο?? που ?χουν οι ανταγωνιστ?? σα?.

Οι ανταγωνιστ?? σα? ε?ναι ?σε? σελ?δε? σα? κερδ?ζουν σε θ?σει? για την ?δια λ?ξη κλειδ? στην Google. Ακο?γετε πολ? απλ? που παραλε?πετε πολλ?? φορ??. θα πρ?πει ?μω? να εξετ?σετε πω? διασυνδ?ονται και με ποιου? οι ανταγωνιστ?? σα? και να κ?νετε και σει? το ?διο. Να αποκτ?σετε δηλαδ? συνδ?σμου? απ? τι? ?διε? σελ?δε? που ?χουν και αυτο?.

Πω? να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google δημιουργ?ντα? ?πειρα backlinks

Μ?θετε περισσ?τερα στο σχετικ? ?ρθρο:

Βελτιστοπο?ηση Εκτ?? Σελ?δα? Πηγ??

Εκτ?? Σελ?δα? Βελτιστοπο?ηση Εργασ?ε?

 • Αναγνωρ?στε και ταυτοποιε?στε ποιοι συνδ?ονται στου? κ?ριου? ανταγωνιστ?? σα?. Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε και τα αν?λογα εργαλε?α ?πω? το ahrefs.com.
 • Επιχειρ?στε να δημιουργ?σετε του? ?διου? συνδ?σμου? με του? ανταγωνιστ?? σα?
 • Δημιουργ?στε ?ναν σ?νδεσμο κειμ?νου προ? σε σα? σε μια φ?λια ιστοσελ?δα που να περι?χει τη λ?ξη κλειδ? που θ?λετε
 • Ανταλλ?ξτε ?ναν σ?νδεσμο με μια ?λλη ιστοσελ?δα

 

3-Απλ?? Τεχνικ?? Εκτ?? Σελ?δα? Βελτιστοπο?ηση? (Off-Page SEO Techniques)

SEO GOOGLE OFF PAGE

Περ?ληψη:

Σε αυτ? το μ?θημα θα ασχοληθο?με αποκλειστικ? με τεχνικ?? δημιουργ?α? συνδ?σμων προ? τη σελ?δα μα? (backlinking), την πιο πετυχημ?νη στρατηγικ? για να βελτι?σουμε τη θ?ση μα? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των τη? Google. Μερικ?? απ? αυτ?? τι? τεχνικ?? ε?ναι η ανταλλαγ? συνδ?σμων, η υποβολ? σε οδηγο??, το αρθρογραφικ? μ?ρκετινγκ, το blogging, οι δημοσιε?σει? τ?που, τα κοινωνικ? δ?κτυα, τα Φ?ρουμ?, και τα RSS Feeds.

Αρθρογραφικ? Μ?ρκετινγκ (Article Marketing)

seo

?να? σταθερ?? μα αργ?? τρ?πο? για να δημιουργ?σετε ?μορφου? συνδ?σμου? στη σελ?δα σα?, αλλ? και να αποκτ?σετε κ?ποιο κ?ρο? και αναγνωρισιμ?τητα ε?ναι το Αρθρογραφικ? Μ?ρκετινγκ.

Το αρθρογραφικ? μ?ρκετινγκ ε?ναι να γρ?ψετε μερικ? ?ρθρα σχετικ? με το αντικε?μενο σα? ? ?να αντικε?μενο που σα? ενδιαφ?ρει και ε?ναι σχετικ? με το θ?μα τη? ιστοσελ?δα? σα? και να τα υποβ?λλεται σε μερικ? μεγ?λα αρθρογραφικ? ιστολ?για. Ω? αντ?λλαγμα, αυτ? τα αναγνωρισμ?να sites θα σα? επιστρ?ψουν? ?ναν με δ?ο συνδ?σμου? στη σελ?δα σα?.

θα πρ?πει να ε?στε ιδια?τερα προσεκτικο? για το περιεχ?μενο των ?ρθρων. Αυτ? θα πρ?πει να ε?ναι μοναδικ?, να μην τα ?χετε υποκλ?ψει, να ε?ναι μεταξ? 700 ?ω? 1200 λ?ξεων σε μ?κο? και τ?λο? να ε?ναι χρ?σιμα για τον τελικ? χρ?στη.

Παρ?λληλα θα πρ?πει να τα εμπλουτ?σετε με τι? λ?ξει? κλειδι? που σα? ενδιαφ?ρουν και ο σκοπ?? του? ε?ναι να ελκ?σετε αναγν?στε? στην ιστοσελ?δα σα?.

Μερικ? δι?σημα αρθρογραφικ? ιστολ?για ε?ναι τα παρακ?τω:

 1. Ezinearticles

Διαβ?στε περισσ?τερα για το αρθρογραφικ? μ?ρκετινγκ:

Ανταλλαγ? Συνδ?σμων και SEO

Η ανταλλαγ? συνδ?σμων ?χει να κ?νει με την αμοιβα?α διασ?νδεση δ?ο ιστοσελ?δων. Τα τελευτα?α χρ?νια αυτ? η τεχνικ? ?χει ατον?σει κυρ?ω? γιατ? ?χουν δημιουργηθε? καινο?ριοι τρ?ποι πιο ε?κολοι και πιο γρ?γοροι απ? αυτ?ν.

?μω? ε?ν επιμ?νετε και θ?λετε να δοκιμ?σετε, τ?τε δεν ?χετε παρ? να βρε?τε ?να φ?λιο ιστολ?γι0 και να ανταλλ?ξετε συνδ?σμου? ? να ενταχθε?τε σε μια μεγαλ?τερη κοιν?τητα ανταλλαγ?? συνδ?σμων.

Μερικ?? τ?τοιε? κοιν?τητε? ανταλλαγ?? συνδ?σμων ε?ναι οι παρακ?τω:

1. http://www.linkalizer.com/

 1. http://www.linkmarket.net/

?να απ? τα μειονεκτ?ματα αυτ?? τη? μεθ?δου ε?ναι ?τι ?ιναι ιδια?τερα ?μμεση, χρονοβ?ρα και καν?να? δεν σα? διασφαλ?ζει π?ντα ?τι η σελ?δα σα? θα ε?ναι για π?ντα αμοιβα?α διασυνδεδεμ?νη. Παρ?λληλα πρ?πει π?ντα να ?χετε το νου σα? σχετικ? με το Domain Authority και τη σχετικ?τητα των συνδ?σμων που θα αποκτ?σετε κ?θε φορ?.

SEO και Υποβολ? Σε Οδηγο??

Μ?α μ?θοδο απ?κτηση? συνδ?σμων στη σελ?δα σα? ε?ναι η εγγραφ? του σε ηλεκτρονικο?? οδηγο?? (Directories). H εγγραφ? σε ηλεκτρονικο?? οδηγο?? δημιουργε? μον?δρομου? συνδ?σμων απ? σελ?δε? με υψηλ? DA.

Υπ?ρχουν οδηγο? επ? πληρωμ? και οδηγο? δωρε?ν. Ο πιο μεγ?λο? οδηγ?? επ? πληρωμ? ε?ναι πλ?ον ο Yahoo που σταμ?τησε να ε?ναι μηχαν? αναζ?τηση?.

?να? μειον?κτημα τη? καταχ?ριση? σε οδηγο?? επ? πληρωμ? ε?ναι ?τι η Google τιμωρε? αυτο?? του? πληρωμ?νου? συνδ?σμου?.?τσι θα πρ?πει να ε?στε ιδια?τερα προσεχτικο? στην καταχ?ριση τη? σελ?δα? σα? επ? πληρωμ?.

Π?ρα πολλο? οδηγο? απαιτο?ν την αμοιβα?α τοποθ?τηση συνδ?σμων για να σα? εντ?ξουν, πρ?γμα που δεν σα? το συνιστ? μια και θα μετατρ?ψετε την σελ?δα σα? σε link farm. Σε φ?ρμα δηλαδ? που θα εκτρ?φετε συνδ?σμου? και θα θεωρηθε?τε spammer απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Μια ?λλη θεωρ?α που δεν ισχ?ει ιδια?τερα ε?ναι ?τι πρ?πει να αποκτ?τε συνδ?σμου? που να ε?ναι dofollow (να επιτρ?πουν δηλαδ? τα ρομπ?τ να τι? ακολουθ?σουν απ? σελ?δε? με υψηλ?τερο DA απ? το δικ? σα?), δεδομ?νου ?τι σελ?δε? με χαμηλ?τερο PR δεν θα σα? ωφελ?σουν ιδια?τερα.

Σχετικ? με το dofollow, συμφων?, αλλ? κ?θε συνδ?σμων, ανεξ?ρτητα απ? που προ?ρχεται ?χει αξ?α. Μεγαλ?τερη αξ?α ?χουν οι σ?νδεσμοι απ? σελ?δε? με υψηλ? Domain Authority και χαμηλ?τερη μα ?χι αμελητ?α οι σ?νδεσμοι απ? σελ?δε? με χαμηλ?τερο DA.

?να? οδηγ?? με ελε?θερη καταχ?ριση ε?ναι και o SNN.gr

Blogging και SEO

Το blogging ε?ναι ?να? απ? του? βασικ?τερου? τρ?που? για να αναρριχηθε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Σ?γουρα οι περισσ?τεροι απ? εσ?? ?χουνε κ?ποια σχ?ση με τα blog ? και ?χουνε ?δη το δικ? του? blog εταιρικ? ? προσωπικ?.

Η διαδικασ?α κατασκευ?? του blog ε?ναι π?ρα πολ? απλ?. Θα προτιμ?σετε το δικ? σα? αυτ?νομο blog στο WordPress και θα αποφ?γετε κ?θε μεσοβ?ζικη λ?ση.

Π?? ξεκιν?τε ?να blog:

 1. Βρε?τε τι ακριβ?? αν?γκε? ? κεν? ?χει η αγορ? σ?μερα και μ?θετε τ? ψ?χνουν οι υποψ?φιοι αγοραστ?? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? για να καλ?ψουν αυτ?ν την αν?γκη.
 2. Φτι?ξτε μια ιστοσελ?δα που ε?ναι γεμ?τη με σχετικ? περιεχ?μενο που βοηθ?ει του? ανθρ?που? να καλ?ψουν αυτ?ν την αν?γκη.
 3. Οδηγ?στε επισκ?πτε? στη σελ?δα σα? και μετατρ?ψτε του? σε συνδρομητ?? στα ηλεκτρονικ? σα? ν?α ? στα Ηλεκτρονικ? Ταχυδρομε?ο σα?.
 4. Ξεκιν?στε να βγ?ζετε χρ?ματα απ? το κοιν? σα? χρησιμοποι?ντα? τη διαφ?μιση, το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ, το δικτυακ? μ?ρκετινγκ ? και ακ?μα πουλ?ντα? τα δικ? σα? προ??ντα και υπηρεσ?ε?.
 5. Βελτιστοποι?στε και αυτοματοποι?στε την ?λη διαδικασ?α μ?ρκετινγκ, ο?τω? ?στε να μην χρει?ζεται να εργ?ζεστε ολημερ?? για να κρατ?τε την επιχε?ρησ? σα? ανοικτ?.

Για να πετ?χετε του? παραπ?νω στ?χου?, μπορε?τε να παρακολουθ?σετε μ?σα σε π?ντε μαθ?ματα τη σειρ? μαθημ?των Βγ?λτε χρ?ματα απ? το ?ντερνετ μ?σω του δικο? σα? blog, τα οπο?α θα πρ?πει να τα ολοκληρ?σετε με την σειρ? για να ?χετε τα καλ?τερα αποτελ?σματα. Αυτ? τα μαθ?ματα ε?ναι:

Α. Επιλογ? Θ?ματο? -Μικροτμ?ματο? Αγορ?? και Παραμετροπο?ηση του blog σα?

Β. Δημιουργ?α Περιεχομ?νου

Γ. Δημιουργ?α Επισκεψιμ?τητα?

Δ. Χρηματοπο?ηση (βγ?λτε χρ?ματα απ? την ιστοσελ?δα σα?)

Ε. Βελτιστοπο?ηση και Αυτοματοπο?ηση

Επιπλ?ον Πηγ??:

Σελ?δε? Κοινωνικ?? Δικτ?ωση? (Συμπεριλαμβανομ?νου και του Β?ντεο) – Social Media

seo-google

Μιλ?ντα? για σελ?δε? κοινωνικ?? δικτ?ωση?, εννοο?με ?λε? εκε?νε? τι? σελ?δε? των κοινωνικ?ν μ?σων, του social bookmarking, καθ?? και τα β?ντεο ιστολ?για ?πω? το YouTube. Ο στ?χο? τη? κοινωνικ?? δικτ?ωση? ε?ναι πολλαπλ??. Κυρ?ω? απ? ?ποψη SEO μα? ενδιαφ?ρουν τα παρακ?τω:

 1. Να ανεβ?σουμε την δημοτικ?τητα τη? σελ?δα? μα?
 2. Να αποκτ?σουμε dofollow και nofollow συνδ?σμου? απ? δι?φορε? σελ?δε? κοινωνικ?? δικτ?ωση? προ? τη σελ?δα μα?
 3. Να ευρετηρι?σουμε τι? σελ?δε? μα? ταχ?τερα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? (?λλη μια χρ?ση του twitter)
 4. Να δημιουργ?σουμε κορυφα?ο περιεχ?μενο που μπορε? να διασυνδεθε? και να διαμοιραστε? στα κοινωνικ? μ?σα (viral content)

Επιπλ?ον Πηγ??:

Δημοσιε?σει? Τ?που (Press Releases)

Οι δημοσιε?σει? τ?που ε?ναι ?να? σ?ντομο? και γρ?γορο? τρ?πο? να προωθ?σετε το περιεχ?μενο τη? σελ?δα? σα? μ?σα σε μια ν?χτα! Επ?ση? πολλ?? φορ?? παρ?χεται και δωρε?ν!

Η Δημοσ?ευση Τ?που δεν ε?ναι ?λλο παρ? ?να ?ρθρο 300 με 700 λ?ξεων περ?που που περιλαμβ?νει μια μοναδικ? υπηρεσ?α ? προ??ν που παρ?χει η σελ?δα σα? και θ?λετε να το γνωστοποι?σετε στον ηλεκτρονικ? τ?πο.

Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε τα καν?λια διανομ?? που θα το κ?νουν αυτ? αυτ?ματα και ηλεκτρονικ? σε εκατοντ?δε? ηλεκτρονικ? μ?σα, κ?ποια ε?ναι δωρε?ν και κ?ποια ?λλα ε?ναι επ? πληρωμ?.

Στη Δημοσ?ευση Τ?που θα πρ?πει να προωθ?σετε τη σελ?δα σα? και την μοναδικ? σα? υπηρεσ?α καθ?? και ?ναν σ?νδεσμο στην σελ?δα στ?χο (landing page) που θ?λετε να επισκεφτο?ν οι αναγν?στε?.

Η σελ?δα στ?χο? μπορε? να ε?ναι η αρχικ? ? κ?ποια ?λλη σελ?δα εντ?? του ιστολογ?ου σα? που να εμπερι?χει συν?θω? μια παρουσ?αση με β?ντεο ? κε?μενο και μια φ?ρμα εγγραφ??. (opt-in form) Φροντ?στε η σελ?δα στ?χο? να διασυνδ?εται με τι? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμε?τε.

Υπηρεσ?ε? δημοσ?ευση? τ?που επ? πληρωμ?:

 1. PRWeb

Δωρε?ν υπηρεσ?ε? δημοσ?ευση? τ?που:

 1. Free Press Release
 2. PR-Inside

SEO και RSS Feeds

Το RSS ε?ναι το ακρων?μιο του Really Simple Syndication και ?χει να κ?νει με την προ?θηση του ενημερ?σεων του ιστολογ?ου σα? μ?σω email ? εν?? προγρ?μματο? που διαβ?ζει αυτ?? τι? ανανε?σει?.

Τα περισσ?τερα WordPress blogs σ?μερα ?χουν αυτ?ν την επιλογ? αυτ?ματα και ?χουν συμπεριλ?βει και αυτ?ματα κουμπι? εγγραφ?? ?πω? αυτ? εδ? το ιστολ?γιο.

Τα RSS θεωρο?νται πλ?ον ξεπερασμ?να και πολλ?? εταιρε?ε? ?χουν αρχ?σει να τα εγκαταλε?πουν στρεφ?μενα στο ηλεκτρονικ? μ?ρκετινγκ (email marketing) και στα κοινωνικ? δ?κτυα.

Μ?ρκετινγκ στα Φ?ρουμ – (Forum Marketing)

Το ?ντερνετ ε?ναι ?να εκπληκτικ? μ?ρο?! οτιδ?ποτε και να σα? απασχολε? υπ?ρχει η απ?ντηση στο ?ντερνετ! Κ?ντε μια δοκιμ? να ρωτ?σετε ? αναζητ?σετε κ?τι στην Google. Αν?μεσα στα αποτελ?σματα θα φιγουρ?ρουν στι? πρ?τε? θ?σει?, ?ρθρα και απαντ?σει? απ? blog και απ? forums.

Τα Φ?ρουμ? ε?ναι μεγ?λε? κοιν?τητε? χρηστ?ν ?που ?νθρωποι απ? ?λο τον κ?σμο μοιρ?ζονται ιδ?ε?, απ?ψει? , υποβ?λουν ερωτ?σει? και κ?νουν κριτικ?. Τα φ?ρουμ? υπ?ρχουν εδ? και χρ?νια, εν? μερικ? ονομαστ? φ?ρουμ? ε?ναι:

 1. www.forums.gr
 2. www.warriorforum.com

Το σημαντικ?τερο με το φ?ρουμ μ?ρκετινγκ ε?ναι ?τι δεν χρει?ζεται να ?χετε ?να για να επωφεληθε?τε απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Αρκε? να συμμετ?χετε σε μερικ? και θα δε?τε τη σελ?δα σα? να κερδ?ζει ?δαφο? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Π?ρα πολλ? Φ?ρουμ? ?χουνε υψηλ? Domain Authority και μεγ?λη επισκεψιμ?τητα και κ?θε διασ?νδεση με τη σελ?δα σα?, ?χει ?μεσο θετικ? αντ?κτυπο στην Google.

Το μ?νο που θα πρ?πει να κ?νετε ?ιναι να δημιουργ?σετε συνδ?σμου? απ? τα φ?ρουμ που να δε?χνουν π?σω στη σελ?δα σα?. Αυτ? που θα πρ?πει να προσ?ξετε στην επιλογ? των φ?ρουμ ?που θα σχολι?σετε ? θα δραστηριοποιηθε?τε ε?ναι:

 1. Να ?χουν σχ?ση με την αγορ? στ?χο σα?
 2. Να ε?ναι εγκαθιδρυμ?να και να ?χουν μια δι?ρκεια ζω??, ?σο πιο παλι?, τ?σο πιο καλ?
 3. Να ?χουν υψηλ? DA
 4. Να ε?ναι ενεργ? και να ?χει πολλ? ενεργ? μ?λη
 5. Να επιτρ?πει την εισαγωγ? τη? ψηφιακ?? υπογραφ?? σα? καθ?? και αν επιτρ?πει τα dofollow links (ακολουθητικο?? συνδ?σμου?)

Μ?λι? λοιπ?ν βρε?τε τα αν?λογα φ?ρουμ, μπορε?τε να ξεκιν?σετε να δημιουργε?τε αποστολ?? και ?ρθρα γ?ρω απ? ?να θ?μα ? να απαντ?τε σε ?δη υπ?ρχοντα θ?ματα, αφ?νοντα? π?ντα την υπογραφ? και του? συνδ?σμου? σα? με τη μορφ? λ?ξεων κλειδι?ν. καλ? ε?ναι να προτιμ?σετε μερικ? φ?ρουμ για να δοκιμ?σετε την τ?χη σα?. Ο καν?να? εδ? ε?ναι ?να ?σον καν?να!

Αποκτ?στε Συνδ?σμου? Απ? Σελ?δε? Αυθεντ?α? (Authority Pages)

Σελ?δε? Υψηλο? Προφ?λ (High Authority Pages) ? σελ?δε? αυθεντ?α? ε?ναι οι σελ?δε? απ? ιστολ?για που ?χουν υψηλ? PR και ε?ναι του τ?που wiki, social media, πανεπιστ?μια ? διεθν?? οργανισμο? ? κυβερνητικ?? υπηρεσ?ε? και ?χουν καταλ?ξει? ον?ματο? τ?που edu, gov, org ? com.

Τ?τοιου ε?δου? ιστοσελ?δε? ε?ναι τα λεγ?μενα Wikis.

Wiki ε?ναι ?να? τ?πο? ιστοτ?που που επιτρ?πει σε οποιονδ?ποτε να δημιουργ?σει και να επεξεργαστε? τι? σελ?δε? του. Σε ?να wiki, δι?φορα ?τομα μπορο?ν να γρ?φουν μαζ? (?χι ταυτοχρ?νω?). ?τσι, διευκολ?νεται η συνεργασ?α πολλ?ν ατ?μων για τη συγγραφ? εν?? ?ργου. Αν ?να ?τομο κ?νει κ?ποιο λ?θο?, το επ?μενο μπορε? να το διορθ?σει.

Μπορε? επ?ση? να προσθ?σει κ?τι ν?ο στην σελ?δα, πρ?γμα που επιτρ?πει την συνεχ? βελτ?ωση και ενημ?ρωση. Επ?ση? στα wiki μπορε? να γ?νεται συζ?τηση. Σε ορισμ?να wiki ?πω? η Βικιπα?δεια, μ?λλον το διασημ?τερο wiki, υπ?ρχουν οι σελ?δε? συζ?τηση? γι’ αυτ?, αλλ? σε ?λλα wiki, συζ?τηση μπορε? να γ?νεται σε ?λε? τι? σελ?δε?.

Μια καταπληκτικ? ιδ?α για να αποκτ?σετε συνδ?σμου? ε?ναι να γρ?ψετε το πρ?το σα? λ?μμα στην Wikipedia. Αν και το θεωρ? πολ? δ?σκολο να το κ?νετε και πολ? χρονοβ?ρο, ε?ν τα καταφ?ρετε θα ?χετε το ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα!

Δε?τε περισσ?τερα: SEO Tip 4: Πω? να αποκτ?σετε backlinks απ? την Wikipedia

Google For Business (Πρ?ην Google Local & Google Place)

Μια επιλογ? αναζ?τηση? τη? Google ε?ναι το Google For Business. Αυτ? που ?χετε απλ?? να κ?νετε ε?ναι να συμπεριλ?βετε την επιχε?ρησ? σα? στον κατ?λογο των τοπικ?ν επιχειρ?σεων τη? Google. ?τσι θα κερδ?σετε μερικ?? ?ξτρα θ?σει? παραπ?νω στα αποτ?λεσμα αναζ?τηση? τη? Google.

Το πρ?το πρ?γμα που χρει?ζεται να κ?νετε ε?ναι να δημιουργ?σετε ?ναν Λογαριασμ? Google My Business. Συμπληρ?στε στο προφ?λ σα? ?σε? περισσ?τερε? πληροφορ?ε?, διευθ?νσει?, χ?ρτε?, φωτογραφ?ε?, ιστοσελ?δε? κτλ.

Παρ?λληλα μπορε?τε να δημιουργ?σετε προωθητικ?? εν?ργειε? προ? τη σελ?δα σα? με κουπ?νια δ?ρου και να γρ?ψετε κριτικ?? και αξιολογ?σει? για τι? υπηρεσ?ε? σα?.

Δ?στε Στου? Ανθρ?που? ?ναν Λ?γο Να Συνδεθο?ν Στην Ιστοσελ?δα Σα?

Ο καλ?τερο? τρ?πο? για να αποκτ?σετε συνδ?σμου? στην σελ?δα σα? ε?ναι να ?χετε καταπληκτικ?, μοναδικ?, συναρπαστικ? περιεχ?μενο που? οι ?λλοι θ?λουν να προτε?νουν σε τρ?του?. ?ρα η στρατηγικ? σα? εδ? ε?ναι να προσφ?ρετε μια μοναδικ? υπηρεσ?α ? ?να προ??ν που να να ελκ?σει του? επισκ?πτε? και κατ? συν?πεια την δημιουργ?α συνδ?σμων προ? εσ??.

Π?λι θα πρ?πει ν δημιουργ?σετε κ?τι μεγ?λη? αξ?α? που να το παρ?χετε δωρε?ν, αυτ? μπορε? να ε?ναι ?να ηλεκτρονικ? βιβλ?ο, μια σειρ? μαθημ?των, μια σειρ? β?ντεο ? μια αναφορ? ?που ε?ναι αναμφισβ?τητα ελκυστικ?. ?τσι ?λλε? ιστοσελ?δε? θα αρχ?σουν να συνδ?ονται με σα? και θα δημιουργ?σουν εκτ?? απ? κ?νηση και βελτ?ωση τη? θ?ση? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Μπορε?τε κ?λλιστα να προτε?νετε την διασ?νδεση τη? σελ?δα? σε τρ?τα sites και να του? αφ?σετε να χρησιμοποι?σουν το περιεχ?μεν? σα? σε αντ?λλαγμα ?ναν σ?νδεσμο. Για παρ?δειγμα μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε τον δωρε?ν οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα στη σελ?δα σα?, και να ενθαρρ?νετε του? επισκ?πτε? να τον κατεβ?σουν δωρε?ν.

Δε?τε περισσ?τερα: Δημιουργ?στε Απ?στευτο Περιεχ?μενο: Το ?ρθρο Πυλ?να?

Παρ?δειγμα προτειν?μενου συνδ?σμου:

Συνδεθε?τε μαζ? μα?: <ahref=“http://www.comfrey-central.com/seo/” title=“SEO Google Πρ?τη Σελ?δα” rel=“dofollow”>Δωρε?ν Οδηγ??: SEO Google Πρ?τη Σελ?δα</a>

Αυτ? η μ?θοδο? παραγωγ?? μοναδικο?, απ?στευτου περιεχομ?νου αν και χρονοβ?ρα, σε β?θο? χρ?νου θα ?χει ορατ? και διαχρονικ? αποτελ?σματα. Οπ?τε θα χρειαστε?τε αρκετ? χρ?νο, συν?θω? μ?νε? για να αρχ?σετε να δρ?πετε καρπο??.

Αποφυγ? Βασικ?ν SEO Λαθ?ν

google

Π?ρα πολλο? νεοσ?λλεκτοι στην προσπ?θει? του?? να χαλιναγωγ?σουν τι? μηχαν?? αναζ?τηση? π?φτουν σε λ?θη και σε ατοπ?ματα. Αυτ? ε?ναι λογικ? αφο? ?λη η διαδικασ?α SEO βασ?ζεται στην δοκιμ? και στο λ?θο?. ?λλωστε, η εξ?σκηση κ?νει τον μ?στορα.

Για εσ?? του? νεοσ?λλεκτου?, θα ?θελα να σα? υποδε?ξω ?τι το SEO ?πω? και κ?θε επιχε?ρηση ε?ναι μαραθ?νιο? και ?χι δρ?μο? ταχ?τητα?. Π?ρα πολλο? λοιπ?ν ?σχετοι με το SEO επιδι?κουν ?μεσα αποτελ?σματα εν? ακ?μα δεν καταλαβα?νουν καλ? καλ? τι? βασικ?? αρχ?? του SEO.

Οι μηχαν?? ?ντω? λειτουργο?ν ?μεσα, απλ? ο ανταγωνισμ?? απ? ?λλε? σελ?δε? δεν νικ?τε ?μεσα! Ε?ν θ?λετε αποτελ?σματα σε τρει? ?ρε?, ναι μπορ? να σα? βγ?λω στην πρ?τη σελ?δα τη? Google σε τρει? ?ρε? ? και λιγ?τερο. ?μω? ρισκ?ρουμε την πρωτι? μα? γιατ? με τον ?διο τρ?πο μπορε? να εκτοπιστο?με σε κατ?τερε? θ?σει? απ? τον ανταγωνισμ?! Ε?ναι και ?λλοι ?ξυπνοι, ?χι μ?νο εσε??!

Ο στ?χο? του SEO ε?ναι να δημιουργ?σει μακροπρ?θεσμα αποτελ?σματα σε ?να ανταγωνιστικ? περιβ?λλον.

?να απ? τα βασικ? λ?θη των αρχαρ?ων ε?ναι η ταχε?α δημιουργ?α συνδ?σμων με αποτ?λεσμα να τιμωρηθο?ν απ? την Google με αποκλεισμ? για κ?ποιο χρονικ? δι?στημα. Στο επ?μενο κεφ?λαιο, θα σα? δε?ξω ακριβ?? τ? χρει?ζεται να κ?νετε για να δημιουργ?σετε συνδ?σμου? με σταθερ? ρυθμ?, μεθοδικ? και μεθοδευμ?να και να πω? να αποφ?γετε τα λ?θη του παρελθ?ντο?.

Μερικ?? συμβουλ?? για ασφαλ?? και αειφ?ρο SEO και χτ?σιμο συνδ?σμων:

 1. Χτ?στε μακροπρ?θεσμου? ? μακροχρ?νιου? συνδ?σμου?. Μην στοχε?ετε στο προσωριν? αλλ? στο μ?νιμο, αλλι?? κουβαλ?τε νερ?.
 2. Αποφ?γετε το Google Dance, δηλαδ? το π?γαινε ?λα στη οθ?νη των αποτελεσμ?των για να δο?με ε?ν κερδ?σαμε καμι? θ?ση. Κατ? τη δι?ρκεια τη? καμπ?νια? θα δε?τε πολλ?? φορ?? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των τη σελ?δα σα? να χορε?ει π?νω κ?τω σε δι?φορε? θ?σει?. Αυτ? ε?ναι στην πραγματικ?τητα ?να καλ? σημ?δι. Σημα?νει ?τι η Goοgle εντ?πισε την δραστηρι?τητα γ?ρω απ? το χτ?σιμο συνδ?σμων και προσπαθε? να ταξινομ?σει τη σελ?δα σα? στην κατ?λληλη θ?ση.

Επ?ση? πρ?πει να καταλ?βετε ?τι ε?ναι κοιν?? τ?πο? να βλ?πετε αυτ? το φαιν?μενο κατ? τη δι?ρκεια των πρ?των εβδομ?δων ? και μην?ν τη? δραστηρι?τητα? σα? γ?ρω απ? το χτ?σιμο συνδ?σμων. Παραμε?νετε σταθερο? στην πορε?α σα? και μην παρεκκλ?νετε.

 1. Συνεχ?στε την διαδικασ?α χτισ?ματο? συνδ?σμων σταθερ? κατ? τη δι?ρκεια τη? καμπ?νια? σα?. Για παρ?δειγμα ορ?στε μ?α ημ?ρα τη? εβδομ?δα? που θα ασχολε?στε μ?νο με αυτ?, ? μερικ?? ?ρε? τη? ημ?ρα? για μ?νε?.

4. Δοκιμ?στε ?να με?γμα τεχνικ?ν δ?μηση? συνδ?σμων και ?χι μ?νο μ?α. Με την π?ροδο του χρ?νου θα δε?τε σε τι ε?στε καλ?? και σε τι ?χι. Για παρ?δειγμα μπορε? να σα? αρ?σει να γρ?φετε σχ?λια σε blogs και να μην προτιμ?τε τα κοινωνικ? δ?κτυα ? τα φ?ρουμ. ?μω? το σωστ? ε?ναι να ?χετε συνδ?σμου? απ? ?λα τα μ?κη και πλ?τη των μεθ?δων. Διαφοροποι?στε την στρατηγικ? σα? και μην β?ζετε ?λα τα αυγ? σε ?να καλ?θι. Σε περ?πτωση που η Google θα κ?νει μια μικρ? αλλαγ? στον αλγ?ριθμ? τη?, τ?τε θα ?χετε μεγ?λε? απ?λειε? ? μεγ?λα κ?ρδη. Μην πα?ζετε Τζ?κερ.

 1. Προσ?ξτε τα εργαλε?α και τα λογισμικ? αυτοματοποιημ?νου SEO. Εννι? στι? δ?κα φορ?? θα βλ?ψουν τι? επιδ?σει? τη? σελ?δα? σα?. Μην π?φτετε θ?ματα των εταιρει?ν λογισμικο? που υπ?σχονται θα?ματα. Κανε?? δεν ?χει το μαγικ? ραβδ?. ?να αξι?πιστο εργαλε?ο αυτοματοπο?ηση? που χρησιμοποι? ε?ναι το Google Alerts.Τα ?λλα θα σα? τα αποκαλ?ψω αργ?τερα.
 2. Αποκτ?στε επαφ? με την SEO κοιν?τητα, ?τσι θα μ?θετε πολλ? πρ?γματα γρ?γορα κια θα γνωρ?σετε πολλο?? ενδιαφ?ροντε? ανθρ?που?.

Βελτιστοπο?ηση Εκτ?? Σελ?δα? Πηγ??

?Εργασ?ε?

Δημιουργε?στε συνδ?σμου? προ? την σελ?δα σα?:

 • Αρθρογραφικο? Μ?ρκετινγκ
 • Ανταλλαγ?? Συνδ?σμων
 • Υποβολ?? σε Οδηγο??
 • Blogging
 • Social Media
 • Δημοσιε?σει? Τ?που
 • RSS feeds
 • Φ?ρουμ?
 • Google Places
 • Σελ?δε? Αυθεντ?α? (authority links) ?πω? η wikepedia
 • Τ?λο?, δ?στε στου? ανθρ?που? ?να καλ? κ?νητρο για να συνδεθο?ν μαζ? σα?

?

4-Εργαλε?α SEO

ΕΡΓΑΛΕΙΑ SEO-GREECE

Περ?ληψη:

Θα δο?με β?μα β?μα τεχνικ?? δημιουργ?α? συνδ?σμων και δι?φορα ?λλα εργαλε?α SEO? και θα δημιουργ?σουμε του? πρ?του? κ?κλου? βελτιστοπο?ηση?. (SEO Cycles). Σκοπ?? των κ?κλων ? πειραμ?των ε?ναι να βελτι?σουν σταθερ? τα αποτελ?σματ? μα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να εκτιν?ξουν την επισκεψιμ?τητα στη σελ?δα μα? στα ?ψη.

Η Διαδικασ?α Χτισ?ματο? Συνδ?σμων Β?μα Β?μα

Πιστε?ω να ?χετε αντιληφθε? ?τι η διαδικασ?α χτισ?ματο? συνδ?σμων θα πρ?πει να ε?ναι αργ? και σταθερ? σαν μαραθ?νιο? και ?χι ?να ξ?σπασμα, ?να σπριντ. Στην πραγματικ?τητα π?ρα πολλ? sites προσπαθο?νε να πετ?χουν μ?σω black hat λογισμικο? την ζε?ξη χιλι?δων συνδ?σμων με τη σελ?δα του?, μ?νο και μ?νο για να καταλ?βουν ?τι κ?ποια στιγμ? αποκλε?στηκαν απ? την Google.

?χω πειραματιστε? ?λα αυτ? τα χρ?νια με π?ρα πολλ? λογισμικ? και υπηρεσ?ε? συνδεσμοπαραγωγ??, ?λλε? δωρε?ν, ?λλε? πληρωμ?νε?. Κατ? 90% οι προσπ?θειε? δημιουργ?α? αποτελεσμ?των με αυτοματοποιημ?νο λογισμικ? ? εργαλε?α ε?ναι αποτυχημ?νε? ? ?χουν αρνητικ? αντ?κτυπο στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Τα β?ματα λοιπ?ν τη? διαδικασ?α? θα πρ?πει να ε?ναι περιοδικ?, δηλαδ? να εκτελο?νται κ?θε μ?να ? κ?θε εβδομ?δα για τη σελ?δα σα? ο?τε πολ? βιαστικ? ο?τε και πολ? αργ?.

Αφο? λοιπ?ν ?χετε δημιουργ?σει το blog σα? και ?χετε αποσαφην?σει τι? λ?ξει? κλειδι? και τον ανταγωνισμ? σα?. ?χετε δηλαδ? ολοκληρ?σει τη διαδικασ?α βελτιστοπο?ηση? εντ?? σελ?δα?, θα πρ?πει να προχωρ?σετε στα εξ?? β?ματα:

 1. Δημιουργ?στε ?να αρχε?ο στο excel και σχεδι?στε τα περιοδικ? β?ματα SEO που θα ακολουθ?σετε, αλλ? και να καταγρ?φετε κ?θε φορ? τα αποτελ?σματ? σα?.
 2. Δημιουργ?στε, τροποποι?στε και διανε?μετε ?να ?ρθρο το μ?να σε τουλ?χιστον 50 αρθρογραφικ? ιστολ?για.
 3. Υποβ?λετε δημοσιε?σει? σε καταλ?γου? με υψηλ? PR. Τουλ?χιστον μια φορ? το μ?να.
 4. Κ?ντε σχ?λια σε dofollow blogs στον τομ?α σα? , στην αγορ? στ?χο δηλαδ?, τουλ?χιστον σε 10 ιστολ?για το μ?να. Εναλλακτικ? μπορε?τε να κ?νετε guest blogging π?λι ?μω? σε 10 ιστολ?για.
 5. Γρ?ψτε σε 20 φ?ρουμ? το μ?να, προτιμ?στε ποιοτικ? φ?ρουμ? και του αντικειμ?νου σα?.
 6. Υποβ?λετε ?ρθρα σε τουλ?χιστον 20 με 30 σελ?δε? υψηλο? προφ?λ μηνια?ω?.

7. Δημιουργ?στε αποστολ?? σε 20 τουλ?χιστον κοινωνικ? δ?κτυα την εβδομ?δα. Υπ?ρχουν π?νω απ? 350 οπ?τε σ?γουρα θα βρε?τε κ?ποιο.

 1. Υποβ?λετε β?ντεο. Ναι καλ? ακο?σατε, δημιουργ?στε ?να β?ντεο την εβδομ?δα ? ?να β?ντεο το μ?να τουλ?χιστον και υποβ?λετε το σε 10 β?ντεο μ?ρκετινγκ σελ?δε? ?πω? το YouTube, Vimeo, Veoh κτλ.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο:

Η Διαδικασ?α Χτισ?ματο? Συνδ?σμων Β?μα Β?μα

Πηγ?? Μελ?τη? Εργαλε?α SEO

Εργασ?ε?

 • Δημιουργε?στε μια σειρ? απ? χρ?σιμα β?ντεο και ανο?ξτε ?να καν?λι στο YouTube και στο Vimeo
 • Χρησιμοποι?στε μια αυτοματοποιημ?νη υπηρεσ?α υποβολ?? β?ντεο και ?ρθρων ?πω? η Traffigeyser
 • Μετρ?στε τα αποτελ?σματα αυτο? του πειρ?ματο? πριν και μετ?

Συμπερ?σματα για το SEO

 1. Το να βελτι?σετε τα αποτελ?σματ? σα? στην Google δεν ε?ναι πολ?πλοκο, απλ? κοπιαστικ?.
 2. Ξεκιν?στε πρ?τα με την βελτιστοπο?ηση εντ?? σελ?δα? και προχωρ?στε μετ? με την βελτιστοπο?ηση εκτ?? σελ?δα?.
 3. Ο χρ?νο? βελτιστοπο?ηση? SEO εξαρτ?ται απ? τον ανταγωνισμ?, το τμ?μα τη? αγορ?? και τι? λ?ξει? κελιδι?. Οι μακρ?συρτε? (longtail) λ?ξει? κλειδι? δ?νουν ?μεσα αποτελ?σματα, εν? οι μικρ?? και ανταγωνιστικ?? θ?λουν παραπ?νω χρ?νο.
 4. Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? ε?ναι απλ?? η επιμον?.
 5. Συνεχ?στε να μαθα?νετε, να μελετ?τε και να πειραματ?ζεστε. Το SEO ε?ναι μια δυναμικ? διαδικασ?α.
 6. Τ?λο?, παραμε?νετε στα βασικ? πρ?γματα του SEO !

?

5-Γλωσσ?ριο SEO – Βασικ? λεξιλ?γιο SEO

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ BACKLINKS ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Περ?ληψη:

Το μ?θημα 4 αυτο? του οδηγο? SEO, περιλαμβ?νει ?να πλ?ρω? ενημερωμ?νο γλωσσ?ριο SEO, κ?τι που λε?πει απ? την ελληνικ? γλ?σσα, για να κατανο?σετε πλ?ρω? την βασικ? ορολογ?α των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Affiliate marketing: Μι? ηλεκτρονικ? στρατηγικ? μ?ρκετινγκ που εμπερι?χει το να λαμβ?νετε προμ?θειε? πουλ?ντα? υπηρεσ?ε? και προ??ντα τρ?των. Συν?θω? αμε?βεστε με β?ση τι? εγγραφ??, τι? πωλ?σει? ? ακ?μα και με τα κλικ ? συνδυασμ? των παραπ?νω.

Μηχαν? αναζ?τηση?:? ?να αυτ?ματο σ?στημα το οπο?ο ψ?χνει συνεχ?? πληροφορ?ε? οι οπο?ε? υπ?ρχουν στο Internet.

Αλγ?ριθμο? μηχαν?? αναζ?τηση?: Μαθηματικ? φ?ρμουλα που χρησιμοποιο?ν οι μηχαν?? αναζ?τηση? για να κατατ?ξουν μια ιστοσελ?δα στα αποτελ?σματα.

Anchor text: Η λ?ξη ? φρ?ση που περι?χεται σε ?ναν σ?νδεσμο.

Backlinks: Ο συνολικ?? αριθμ?? των συνδ?σμων(links) που ?χει μια ιστοσελ?δα απ? ?λε? τι? υπ?λοιπε?.

Link building: Η διαδικασ?α κατ? την οπο?α δημιουργο?με links απ? ?λλε? ιστοσελ?δε? προ? την δικ? μα?.

Ποι?τητα backlinks: Το κατ? π?σο ?να backlink προ? την σελ?δα μα? θεωρε?ται ποιοτικ? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Inbound link: ?να link απ? μια ?λλη ιστοσελ?δα προ? την δικ? μα?.

Internal links: ?να link απ? μια σελ?δα σε μια ?λλη, αλλ? μ?σα στην ?δια ιστοσελ?δα (για παρ?δειγμα απ? την αρχικ? μα? σελ?δα προ? μια εσωτερικ?).

White Hat SEO: Τεχνικ?? βελτιστοπο?ηση? που επιτρ?πονται απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Black Hat SEO: Τεχνικ?? βελτιστοπο?ηση? που απαγορε?ουν οι μηχαν??. Αν χρησιμοποιηθο?ν τ?τοιε? τεχνικ?? ε?ναι πολ? πιθαν? η ιστοσελ?δα να τιμωρηθε? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Crawl: Η διαδικασ?α κατ? την οπο?α μια μηχαν? αναζ?τηση? “σκαν?ρει” μια ιστοσελ?δα συλλ?γοντα? πληροφορ?ε?.

Bot (? spider ? robot ? crawler): Οι μηχαν?? αναζ?τηση? χρησιμοποιο?ν τα bots για να βρ?σκουν ιστοσελ?δε? στο Internet.

PR/ PageRank: Η βαθμολογ?α που δ?νει η μηχαν? αναζ?τηση? τη? Google σε κ?θε ιστοσελ?δα με πιθαν?? τιμ?? απ? 0 ?ω? 10.

Λ?ξη-φρ?ση κλειδ?: Μια λ?ξη η φρ?ση με την οπο?α ?να? χρ?στη? πραγματοποιε? μια αναζ?τηση.

Rank: Η κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? για κ?ποια λ?ξη ? φρ?ση κλειδ?.

Οργανικ?-φυσικ? αποτελ?σματα: Τα φυσικ? αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Πληρωμ?να αποτελ?σματα: Εμφ?νιση μια? ιστοσελ?δα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? των μηχαν?ν αναζ?τηση? με χρηματικ? αντ?τιμο (Google Adwords).

URL: Η διε?θυνση μια? ιστοσελ?δα?. Για παρ?δειγμα η διε?θυνση του Make Money SEO ε?ναι http://paramarketing.info.

SERP(search engine result page): Η σελ?δα αποτελεσμ?των μια? μηχαν?? αναζ?τηση?.

SMM(social media marketing): Η προ?θηση μια? ιστοσελ?δα? ? επιχε?ρηση? μ?σα απ? τα social media sites(πχ Facebook, twitter).

PPC: Διαφ?μιση pay-per-click ?που ο διαφημιζ?μενο? πληρ?νει αντ?τιμο για κ?θε κλικ.

Bounce rate: Το ποσοστ? των χρηστ?ν που εγκαταλε?πουν μια ιστοσελ?δα αμ?σω? αφο? την επισκεφτο?ν.

Ranking factor: ?να? παρ?γοντα? που χρησιμοποιε? μια μηχαν? αναζ?τηση? για να κατατ?ξει τι? ιστοσελ?δε?.

?Πηγ?? Μελ?τη?

Ξ?χασα κ?τι; Μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μου για να μου αναφ?ρετε πιθαν? λ?θη και παραλε?ψει?.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

65 Σχ?λια. Leave new

 • Γεια σα?, γρ?ψατε “Π?? να δημιουργ?σετε Sitemap.xml”

  Τι γ?νεται με τη δημιουργ?α του Visual Sitemap απ? το Sitemap.xml; Μπορε?τε να δοκιμ?σετε αυτ? το Octopus Visual Sitemap Generator — https://octopus.do/sitemap/resource/generator ? να δημιουργ?σετε ?ναν χ?ρτη ιστ?τοπου απ? το μηδ?ν. Ελπ?ζω να ε?ναι χρ?σιμο και σχετικ? για του? αναγν?στε? σα?. Ευχαριστ? για το ?ρθρο.

  Απ?ντηση
 • Γι?ννη? Γκοτσοπουλο?
  10 Φεβρουαρ?ου 2020 11:11 πμ

  Kaλημ?ρα σα?. Τα video lessons ε?ναι ενεργ? ακ?μα ?
  μια? και βλ?πω ?τι δεν υπ?ρχει φ?ρμα εγγραφ?? και τελευτα?ο σχ?λιο στην σελ?δα ?γινε το 2014 πριν 6 χρ?νια.
  Υπ?ρχει κ?ποια αναβαθμισμ?νη σελ?δα ? κ?τι παρ?μοιο?
  Συνχαρητ?ρια για το υπ?ρχων ?ρθρο σε δομ? και περιεχ?μενο !! Φοβερ? δουλει? και τρομερ? ?ρεξη του δημιουργο? για την δουλει? του !

  Απ?ντηση
 • Thanks for sharing this amazing article online. I really loved the way you have included all the essential points in the above article. We all should consider working on our site SEO in order to create a good reputable online brand. SEO is the main factor which contributes a lot to an online business growth. Will definitely share this article among my online network. Looking forward to more such quality blog posts in the future… ??

  Απ?ντηση
 • καλ
  καλησπερα πολυ ωραιο ολο αυτο που γραψατε επειδη θελω ν’ασχοληθω με δικτυακο μαρκετινγκ θα ηθελα να λαμβανω νεα σα?θαναση?

  Απ?ντηση
 • ?χω αλλ?ξει τα Urls στι? σελ?δε? μου δ?ο με τρει? φορ?? και τα παλι? Urls βγ?ζουν ”Page not Found” μ?πω? μπορε?? να μου πει? πω? μπορ? να σβ?σω τα παλι? Url για να μην εμφαν?ζονται

  Ευχαριστ?

  Απ?ντηση
 • Ενδιαφ?ρομαι για τον οδηγ? SEO.πολ? καλ? ?ρθρο.Συγχαρητ?ρια

  Απ?ντηση
 • Γιαννη? Θεοδοσ?ου
  23 Νοεμβρ?ου 2016 10:18 πμ

  ?ταν στην κατ?ταξ? μα? , εμφαν?ζονται μ?νο λ?ξει? κλειδι? ?πω? οι “το”, “οι”, “και”, “τα” και παρ?μοια , π?ραν απ? το λογικ? πω? δεν ?χει γ?νει σωστ? seo management , ποια ε?ναι η επ?μενη κ?νηση στο SEO? Στοχε?ουμε πλ?ον στι? λ?ξει? κλειδι? που θ?λουμε να αν?βουμε κατ?ταξη ? υπ?ρχει και τρ?πο? να διαγραφο?ν αυτ?? οι υπ?ρχουσε? λ?ξει? κλειδια?

  Απ?ντηση
  • Κ?ριε Θεοδοσ?ου, οι λεγ?μενε? stop words αυτ?? που δηλαδ? αναφ?ρετε ε?ναι συχν? φαιν?μενο να παρεμβα?νουν στο SEO. Δεν σημα?νει ?τι δεν ?γινε σωστ? δουλει? στο SEO. Μπορε? και να ?γινε και π?λι να εμφαν?ζονται στην κατ?ταξη.
   Θα πρ?πει να εξετ?σουμε την ιστοσελ?δα και σε ?λλα πρ?γματα για να δο?με τι πραγματικ? φτα?ει.

   Απ?ντηση
 • Γεια σα?, πολ? ωρα?α ?ρθρα. ?μω? ?χω κ?ποιε? απορ?ε?. θα ?θελα να ρωτ?σω αν πρ?πει στο domain name μου να ?χω meta keywords;

  Απ?ντηση
 • Θα ?θελα να κατεβασω τοω Δωρε?ν Οδηγ? SEO

  Απ?ντηση
 • Γει? σου Γι?ννη.
  Ευχαριστο?με πολ? για τα ?ρθρα.
  ?χω την εξη? απορ?α.
  Καλ?? ? κακ?? τα url του πελ?τη μου ε?ναι γραμμ?να στα ελληνικ?.
  Στον ανταγωνισμ? ισχ?ει το ?διο.
  Καταθ?τωντα? το sitemap στο webmaster tools βγα?νει ?να συνονθ?λευμα απο καλικαντζαρ?κια (λ?γω του encoding).
  Μπορ? να κ?νω κ?τι για αυτ?;
  Εχει κ?ποιο ν?ημα;

  Απ?ντηση
  • Ναι θα πρ?πει επειδ? ε?ναι το site ν?ο ακ?μα να αλλ?ξει? τα url σε λατινικ?. Επ?ση? ?μα ε?ναι σε WordPress, το WordPress SEO by Yoast σου δ?νει πολλ? sitemap που θα πρ?πει να τα υποβ?λει? ?να ?να και να μην υποβ?λει? στη Google το κλασσικ? sitemap του τ?που site.gr/sitemap.xml.

   Απ?ντηση
 • Μαρκο?

  Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα Γι?ννη. Θα ?θελα να σε ρωτ?σω για ?να πρ?βλημα που μου παρουσι?στηκε στο seo τη? σελ?δα? μου. Κ?νοντα? αν?λυση με το Seoquaqe μου βγ?ζει ?λε? τι? φωτογραφ?ε? ?τι τι? ?χω χωρ?? alt text. Τι? φωτογραφ?ε? τι? ?χω κανονικ? με alt text αλλ? για κ?ποιο λ?γο δεν ανιχνε?εται. Χρησιμοποι? σαν πρ?σθετο το Yoast seo που προτε?νει? και εσ? στα β?ντεο σου. Δι?βασα σε κ?τι post ?τι μπορε? να φτα?ει και το πρ?σθετο γι αυτ? το πρ?βλημα. Ισχ?ει κ?τι τ?τοιο και αν ναι μπορε?? να μου προτε?νει? κ?ποια λ?ση; Το λ?ω γιατ? στην σελ?δα σου βλ?πω ?τι δεν ?χει? τ?τοιο πρ?βλημα. Εσ? το χρησιμοποιε?? αυτ? το πρ?σθετο πλ?ον ;

  Απ?ντηση
  • Ναι το χρησιμοποι? αυτ? το πρ?σθετο, το πρ?βλημα μπορε? να το προκαλε? το θ?μα, κ?ποιο wordpress plugin ? απλ?? να ε?ναι αστοχ?α του SEO QUAKE γιατ? μου ?χει ξανασυμβε? το ?διο. Δεν συντρ?χει λ?γο? ανησυχ?α? απ? τη στιγμ? που ?χει? τοποθετ?σει σωστ? ?λα τα alt text.

   Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα Γι?ννη. ?χω φτι?ξει μια ιστοσελ?δα στο wordpress και ?θελα να σε ρωτ?σω κ?τι σχετικ? με το SEO. ?χω εφαρμ?σει κατ? γρ?μμα τι? οδηγ?ε? απο τα β?ντεο σου στο site αλλ? παρατ?ρησα κ?τι σε σχ?ση με τα alt text στι? φωτογραφ?ε? ?πω? και στο permalink . To plug in του Yoast μου βγ?ζει σφ?λμα ?ταν γρ?φω τα alt text στι? φ?το στα λατινικ? μη αναγνωρ?ζοντα? το focus keyword στο alt text εν? το διορθ?νει ?ταν το γρ?φω στα ελληνικ?. Τελικ? τη ε?ναι καλ?τερο ; Στο ρωτ?ω γιατ? στα video tutorials αναφ?ρει? να γρ?φουμε το alt text στα λατινικ? ?πω? και τα permalink . Τι? φ?το τι? ?χω με κανονικ? ?νομα στα λατινικ?. Το alt text να το αφ?σω στα λατινικ? και να αγνο?σω το plug in ; Σε ευχαριστ? εκ των προτ?ρων για την βο?θει? σου.

  Απ?ντηση
  • Μπορε?? το εναλλακτικ? κε?μενο των φωτογραφι?ν να το αφ?σει? στα ελληνικ?. Το Yoast SEO δεν κ?νει απ? μ?νο του SEO αλλ? ε?ναι ?να πρ?σθετο για εσωτερικ? καταν?λωση και μ?νο και ε?ναι ?να μ?τρο για να κ?νουμε benchmarking τι? ορθ?? πρακτικ?? τη? βελτιστοπο?ηση? ιστοσελ?δων.

   Αυτ? σημα?νει πω? ?μα προσθ?σω το Yoast SEO και μ?νο σε ?να WordPress site, δεν σημα?νει ?τι αυτ?ματα θα αν?βω στη Google, αφο? το Yoast SEO μετρ?ει ακ?μα και με λ?θο? τρ?πο -greenglish, τ?νοι κτλ.- μ?νο το SEO εντ?? σελ?δα?.

   Απ?ντηση
   • Κ?ταλαβα. Οπ?τε καλ?τερα το alt text να το ?χω με λατινικο?? ?πω? λ?? και στα video. Και ?γω το παρατ?ρησα αυτ? που λ?? για το Yoast SEO απλ? ?θελα να το σιγουρ?ψω και να μην προβ? σε λ?θη που μ?νο κακ? θα κ?νει στο SEO του site . Σε ευχαριστ? για την απ?ντηση σου.

    Απ?ντηση
 • Ευχαριστ? πολ? για τι? πληροφορ?ε?! Θα δω τι μπορ? να κ?νω. Καλ? βρ?δυ!!!

  Απ?ντηση
 • Γεια σα?! ?χω φτι?ξει ιστοσελ?δα στη google, αλλ? για να μπορ?σει κ?ποιο? να βρει τη σελ?δα, μ?σω μηχαν?? αναζ?τηση?, πρ?πει να πληκτρολογ?σει το ?νομ? τη?. Μπορ? να β?λω λ?ξει? κλειδι? ?στε να μπορε? κ?ποιο? να εντοπ?σει το site και με τι? λ?ξει? αυτ?? και αν ναι π?? γ?νεται;

  Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα Γι?ννη, δηλαδ? τα ξ?να backlinks σε ελληνικ? σ?ιτ βοηθ?νε? Και η Google μεταφρ?ζει κ?θε λ?ξη ?σχετα τη γλ?σσα?

  Απ?ντηση
  • Ναι, τα ξ?να backlinks, αν?λογα με την σχετικ?τητα και την σημαντικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? βοηθ?νε ειδικ? ?μα προ?ρχονται απ? ιστοσελ?δε? με μεγ?λη βαρ?τητα ?πω? ιστοσελ?δε? κυβερνητικ??, πανεπιστ?μια κτλ.
   Ακ?μα και το πανεπιστ?μιο τη? Αβ?να στην Κο?βα να σε δ?σει backlink αυτ? βοηθ?ει σε ?να βαθμ? το site σου αρκε? να ε?ναι σχετικ? το αντικε?μενο με την σχολ? που πα?ρνει? το backlink.

   Π?ντα ?να backlink ε?ναι καλ?τερο απ? το καν?να backlink. Αρκε? να μην ε?ναι spam link και να σε ρ?ξει αντ? να σε ανεβ?σει. Αυτ? ε?ναι το negative SEO.

   Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα! Αρχικα μπραβο σου για ολε? τι? πληροφοριε? που παρεχει?..μακραν ο πιο γνωστικο? του θεματο? σε seo! Μια ερωτηση με παιδευει πολυ και αν και την εχω κανει σε πολλα ατομα απαντηση σωστη δεν πηρα για αυτο σκεφτηκα να ρωτησω εσενα που εισαι expert.
  Ποσα tags μπορω να βαζω ανα αρθρο? καπου διαβασα μεχρι 10 σε καθε αρθρο γιατι αλλιω? θα σε περασει η google για tagspammer,αλλου διαβασα οτι μπορει? να βαζει? απεριοριστα … ενα αρθρο που σου δινει τη δυνατοτητα να βαλει? αρκετα tags πχ 30-40 τι κανει?? τα βαζει? η οχι? πχ αν το αρθρο ειναι σχετικο με λαστιχα αυτοκινητου υπαρχουν πολλα tags … λαστιχα αυτοκινητου οικονομικα, λαστιχα αυτοκινητου γερα,λαστιχα αυτοκινητου φθηνα και παει λεγοντα?- και ολα υτα και στα greeklish γτ υπαρχουν αναλογε? αναζητησει?- … τα φωτα σου παρακαλω!!!

  Απ?ντηση
  • Για λ?γου? εμφ?νιση? και οικονομ?α? χ?ρου καλ? θα ?ταν να β?λει? ?ω? 10. Η Google δεν σε θεωρε? spammer ακ?μα και αν ?χει? και πολ? περισσ?τερα. Τα greekglish δεν βοηθ?νε σε κ?τι γιατ? καλ?πτονται απ? τα ελληνικ?.

   Απ?ντηση
   • Καταρχην ευχαριστω πολυ για την αμεση απαντηση!!! Καταλαβα τι λε? απλα στη δικη μου σελιδα τα tags δεν εμφανιζονται ξερει? κλικαρω τη ρυθμιση να ειναι κρυφα…οποτε το μονο θεμα μου ειναι αν βαλω πολλα μην με θεωρησει tagSpammer. Δεν το ηξερα αυτο με τα greeklish… ευχαριστω πολυ για τι? πληροφοριε? που μου εδωσε?!!

    Απ?ντηση
 • Ν?κο? Γιν?ργυρο?
  4 Σεπτεμβρ?ου 2015 11:15 πμ

  Φ?λε Γι?ννη σε ευχαριστ? απ? καρδι?? για τι? απαντ?σει? σου και για την ?μεση ανταπ?κρισ? σου. ?πω? σου αναφ?ρω και πιο π?νω, το ?τι στο Focus Keyword, ?ταν π?ω να β?λω δε?τερο keyword π.χ. Π?ρο?, Νησ? του Αργοσαρωνικο? τ?τε βγ?ζει σε ?λα ?No? στο Page analysis, γιατ? τα πα?ρνει ?λα σαν μ?α φρ?ση συνεχ?μενη και ?χι ω? ξεχωριστ? και αυτ?νομα keywords, με αποτ?λεσμα να μου βγ?ζει κακ? βαθμολογ?α και κ?κκινα ?τι δηλαδ? δεν υπ?ρχει στον τ?τλο, στο content, στο meta.desc και keyword density 0%… αυτ? πω? το λ?νω; Αν β?λω ?να Focus Keyword τ?τε δουλε?ει κανονικ?. Σε ευχαριστ? πολ?. Καλ? σου μ?ρα.

  Απ?ντηση
 • Ν?κο? Γιν?ργυρο?
  4 Σεπτεμβρ?ου 2015 2:31 πμ

  Καλησπ?ρα Γι?ννη!! Πραγματικ? ?χει? κ?νει καταπληκτικ? δουλει? και ?χω παρακολουθ?σει σχεδ?ν ?λα τα β?ντε? σου τα οπο?α ε?ναι ?κρω? αναλυτικ? και “to the point”!! Συγχαρητ?ρια!! Θα ?θελα να σου κ?νω μ?α-δ?ο ερωτ?σει? και ελπ?ζω να μου απαντ?σει? και να μην σε κουρ?ζω.

  To website ε?ναι μ?λι? δ?ο μην?ν και δυστυχ?? δεν ?χω προλ?βει να ασχοληθ? καθ?λου με το SEO και το ξεκιν? σιγ? σιγ?. Ε?ναι βασισμ?νο σε WordPress και ?χω β?λει το WordPress SEO by Yoast.

  Σου δ?νω ?να παρ?δειγμα:

  T?τλο?/SEO Title: ?τσι, γνωρ?στηκα με τον… Π?ρο!
  Meta Description: Ο Π?ρο? ξεχωρ?ζει με την ?ρεμη δ?ναμη και σιγουρι? του. Κουβαλ?ει την γοητε?α του παλιο? με την ομορφι? τη? διαχρονικ?τητα?.
  ?ταν λοιπ?ν β?ζω Focus Keyword: Π?ρο? αγνοε? ?τι το ?χω στον Τ?τλο, βγ?λει σωστ? ?τι το ?χω στο meta.desc, βγ?ζει ?τι το ?χω ?λλε? τρε?? φορ?? στο content αλλ? το ?χω και ?λλε? 6 φορ?? ω? Π?ρο που επ?ση? τι? αγνοε?!

  ?ταν λοιπ?ν β?ζω Focus Keyword: Π?ρο βγ?ζει ?τι το ?χω Article Heading, Page Title, Content (χωρ?? να μετρ?σει αυτ?? που το ?χω σαν Π?ρο?) και δεν βγ?ζει ?τι το ?χω στο meta.desc αφο? το ?χω ω? Π?ρο?.

  Το μεγαλ?τερο πρ?βλημα ε?ναι ?τι αν στο Focus Keyword β?λω: Π?ρο?, Π?ρο, Νησι του Αργοσαρωνικο? τ?τε βγ?ζει σε ?λα “No”, γιατ? τα πα?ρνει ?λα σαν μ?α φρ?ση συνεχ?μενη και ?χι ω? ξεχωριστ? και αυτ?νομα keywords, με αποτ?λεσμα να μου βγ?ζει κακ? βαθμολογ?α και κ?κκινα ?τι δεν υπ?ρχει στον τ?τλο, στο content, στο meta.desc και keyword density 0% εν? δεν ισχ?ουν αυτ?!!

  Τ?λο?, θα ?θελα να σε ρωτ?σω: ε?δα στα video σου ?τι τα tags, τα συσχετ?ζει? με τα keywords. Εγ? τα tags τα ?χω στο μυαλ? μου ω? ετικ?τε? στα ?ρθρα που ?χουν να κ?νουν με κατηγοριοπο?ηση των ?ρθρων β?σει των ετικετ?ν αυτ?ν και ενδεχομ?νω? αναζ?τηση του χρ?στη β?σει κ?ποια? ετικ?τα? που συσχετ?ζεται με τα αντ?στοιχα ?ρθρα. ?ταν τα β?ζω δηλαδ? ?χω στο μυαλ? μου την κατηγοριοπο?ηση και την συσχ?τιση β?σει κ?ποια? λ?ξη? και ?χι το SEO. Θα ?θελα να σε ρωτ?σω αν τα tags ?χουν “δ?ναμη” στο SEO και αν θα πρ?πει να τα χρησιμοποι? με αυτ? την λογικ?, δηλαδη την λογικ? του SEO.

  Σε ευχαριστ? π?ρα πολ? εκ των προτ?ρων,

  Ν?κο? Γιν?ργυρο?

  Απ?ντηση
  • Φ?λε Ν?κο, δυστηχ?? τα κομπιο?τερ δεν ?χουνε φτ?σει ακ?μα να αντιγρ?ψουν τον ανθρ?πινο εγκ?φαλο. ?τσι η λ?ξη Π?ρο? με τ?νο ε?ναι διαφορετικ? στη γλ?σσα μηχαν?? απ? τη λ?ξη Πορο χωρ?? τ?νο ? Π?ρο χωρ?? σ?γμα. Γι αυτ? δεν αναγνωρ?ζει το Yoast SEO ?τι πρ?κειται για την ?δια λ?ξη. Με τον ?διο τρ?πο ?μω? δουλε?ει και το Google Bot και ?λε? οι αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

   Αν και τα tags δημιουργ?θηκαν για τον σκοπ? που θ?λει? και εσ? να τα χρξσιμοποι?σει?, στην πορε?α ε?δαμε ?τι κ?θε ετικ?τα ε?ναι ?να σελιδοποιημ?νο αποτ?λεσμα στη Google. Για παρ?δειγμα αν β?λει? ω? ετικ?τα στο ?ρθρο σου τη λ?ξη Σαρωνικ?? Κ?λπο?, τ?τε στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google με τη λ?ξη κλειδ? Σαρωνικ?? Κ?λπο? θα εμφαν?ζεται και το site σου με το παρακ?τω URL λ?γω ετικ?τα?: thinkingpeople.gr/Σαρωνικο?-κολπο?.

   Το Yoast SEO δεν ε?ναι η πραγματικ?τητα τη? Google αλλ? μ?νο για εσωτερικ? καταν?λωση.

   Σε ευχαριστ? για το χρ?σιμο σχ?λιο και τι? ερωτ?σει? σου και καλ? επιτυχ?α.

   Απ?ντηση
 • Πολ? καλ? ?ρθρο !

  Απ?ντηση
 • Στα?ρο? Βασιλε?ου
  21 Αυγο?στου 2015 4:11 μμ

  Καλησπ?ρα σα?
  Επεσα τυχα?α π?νω στη σελ?δα σα?, ψ?χνοντα? αρχικ? για κ?ποιον ?μπειρο γν?στη του wordpress για να με βοηθ?σει (επ’ αμοιβ? β?βαια) στη λ?ση κ?ποιων προβλημ?των που ?χω.
  Μου κ?ντρισε το ενδιαφ?ρον ο οδηγ?? SEO και θα ?θελα κι εγ? να δοκιμ?σω να βελτι?σω την παρουσ?α τη? σελ?δα? στο google. Αν ?χετε την καλοσ?νη λοιπ?ν μπορε?τε να μου τον στε?λετε.
  Επ? πλ?ον εξακολουθε? και με ενδιαφ?ρει η βο?θεια σε wordpress απ? κ?ποιον επαγγελματ?α και σα? ρωτ? αν μπορε?τε εσε?? να κ?νετε κ?τι τ?τοιο ? να μου συστ?σετε κ?ποιον κατ?λληλο.
  Σα? ευχαριστ? εκ των προτ?ρων
  Στα?ρο?

  Απ?ντηση
 • ευχαριστω

  Απ?ντηση
 • βασιλη? γιαννι?δη?
  8 Ιουν?ου 2015 9:33 μμ

  θ?λω να βοηθ?σω ενα φ?λο που πρωτοξεκ?νησε e shop.
  Ευχαριστ?

  Απ?ντηση
 • Καλημ?ρα.Ενδιαφ?ρομαι για τον οδηγ? SEO.ευχαριστω πολυ.

  Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα Γι?ννη,

  Θα ?θελα να αποκτ?σω και εγ? τα παρακ?τω βιβλ?α που ε?δα ?τι μπορε?? να στε?λει?: δωρε?ν μαθ?ματα SEO, Δωρε?ν Μαθ?ματα WordPress καθ?? επ?ση? και “Απλ?? οδηγ?? για να δημιουργ?σετε ?να κερδοφ?ρο Blog”. ?χει? κ?νει πολ? καλ? δουλει?.

  Ευχαριστ? πολ?.

  Απ?ντηση
  • Σε ευχαριστ? πολ? Γι?ργο, για να παραλ?βει? του? δωρε?ν οδηγο?? οι οπο?οι ε?ναι τρει?, θα πρ?πει να συμπληρ?σει? την φ?ρμα εγγραφ?? στο blog μου που βρ?σκεται κ?τω απ? το βασικ? μενο?. Ε?ν δεν βλ?πει? τη φ?ρμα εγγραφ?? ε?ναι ε?τε γιατ? ?χει? μπλοκακ?ρει τι? διαφημ?σει? ε?τε γιατ? ?χει? κ?ψει τη javascript ? δεν την διαβ?ζει το web browser.

   Απ?ντηση
 • Καλησπερα Γιαννη, Θα μπορο?σε? να μου πει? και τον τρ?πο να αποκτ?σω και εγ? αυτ? τα μαθ?ματα;

  Σε ευχαριστω

  Απ?ντηση
 • Θα ?θελα να αποκτ?σω και εγ? τα μαθ?ματα SEO!
  Σε ευχαριστο?με για την προσφορ? σου,ε?ναι πραγματικ? πολ? χρ?σιμη!

  Απ?ντηση
 • Σταυρο? Μιχαηλιδη?
  5 Φεβρουαρ?ου 2015 9:54 μμ

  Καλησπ?ρα Γι?ννη,

  Γρ?φτηκα και εγ? στο newsletter αλλα τελικ? δεν π?ρα το link για το δωρεαν σου βιβλ?ο SEO!

  Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα Γι?ννη,
  η κ?νηση σου αυτ? ε?ναι πραγματικ? μοναδικ? και ειλικριν? συγχαρητ?ρια!
  Θα μπορο?σε? να μου πει? και τον τρ?πο να αποκτ?σω και εγ? αυτ? τα μαθ?ματα;
  Ευχαριστ? εκ των προτ?ρων!

  Απ?ντηση
 • 6973442261 petros
  Parakalo epikinoniste mazi mou gia pithani sinergasia.
  Efharisto ….

  Απ?ντηση
 • θα ηθελα να αποκτ?σω και εγ? τα μαθ?ματα SEO ?? Ευχαριστο?με για την προσφορ? σου,ε?ναι πολ? χρ?σιμη ??

  Απ?ντηση
 • Καλημ?ρα Γι?ννη,

  Με βο?θησε? αρκετ? κ στι? 2 απαντ?σει? σου.
  Απ? ελληνικ? press releases ξ?ρει? κ?ποιο;
  ? θα κ?νω δημοσ?ευση σε κ?ποιο blog τη? αγορ??.
  ?ρα προτε?νει? να κ?νω blogging συνεχ?? για 100 μ?ρε? (100 blog posts) & να χτ?σω μια λ?στα 1000 ατ?μων σωστ?;
  Φιλικ?,

  Παναγι?τη?

  Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα Γι?ννη,

  Τα tutorials σου ε?ναι πολ? καλ? & to the point!
  Συγχαρητ?ρια για την εξα?σια δουλει? σου!
  Θ?λω να σε ρωτ?σω το εξ??:
  Επειδ? ?χω δημιουργ?σει ?να online marketing plan για το blog μου.
  Μ?σα σε αυτ? το πλ?νο σκεφτ?μουν να β?λω κ τα link wheels & link pyramids,
  αλλ? κ?που δι?βασα ?τι δεν τα λαμβ?νει υπ?ψιν η Google.
  Ισχ?ει κ?τι τ?τοιο;
  Επ?ση? να σε ρωτ?σω ?σο αφορ? το article marketing & τα press releases.
  Επειδ? εδ? στη Ελλ?δα ε?ναι κ?πω? φτωχικ? απ? θ?μα επιλογ?ν,
  μπορ? να χρησιμοποι?σω τα ξ?να;
  Αναμ?νω την απ?ντηση σου.

  Με εκτ?μηση,

  Παναγι?τη?

  Απ?ντηση
  • Σε ευχαριστ? Παναγι?τη για την ερ?τηση σου.

   Σχετικ? με το πρ?το σκ?λο?. Τα link wheels και τα links pyramids τα λαμβ?νει υπ?ψη η Google. ?μω? τι authority να ?χει ?να site με 5 σελ?δε? ? ?να παρατημ?νο blog?
   ?να backlink ωστ?σο ε?ναι ?να backlink και ε?ναι καλ?τερο απ? το τ?ποτα.
   ?χω φτι?ξει αρκετ? ?λλα β εθνικ?? site που μου δ?νουν backlinks. Ορ?στε μερικ?:

   https://seoingreece.yolasite.com/
   https://seogreece1.simplesite.com/
   https://seogreece.webnode.gr/

   Αποτ?λεσμα μετ? απ? αυτ? τα sites; Καν?να. Καλ?τερα να επικεντρωθε?? στο blogging και στην παραγωγ? περιεχομ?νου. Δεν υπ?ρχουν παρακ?μψει? και εκπτ?σει? στην επιτυχ?α.

   Σχετικ? με τα press releases και οι ιστοσελ?δε? του εξωτερικο?. Αυτ? τη στιγμ? στο blog μου ?χω bounce rate 56%.

   Tελε?ω? τυχα?α το 56% τη? κ?νηση? στην ιστοσελ?δα μου προ?ρχεται απ? αγγλ?φωνα site. ?μα σου λ?ει κ?τι αυτ?. Ο λ?γο? που συμβα?νει αυτ? ε?ναι γιατ? συνδ?ομαι με ιστοσελ?δε? του εξωτερικο?, οι λ?ξει? κλειδι? ε?ναι αγγλικ?? και ?τσι με συσχετ?ζει η Google με τι? ιστοσελ?δε? του εξωτερικο? και με στ?λνει κ?νηση με αγγλ?φωνου? επισκ?πτε? που μ?λι? ?ρχονται στην ιστοσελ?δα μου παθα?νουν ?να μικρ? πολιτιστικ? σοκ!

   ?μα θ?λει? επισκ?πτε? απ? Ελλ?δα, πρ?πει να συνδεθε?? με ελληνικ? site και να κ?νει? δημοσιε?σει? τ?που στα ελ?χιστα ελληνικ? site.

   Πιστε?ω να σε βο?θησα

   Απ?ντηση
 • Σα? ευχαριστ? π?ρα πολ? για τα β?ντεο μαθ?ματα. Ε?ναι η πρ?τη φορ? που βλ?πω ?ναν τ?τοιο οδηγ? με τ?σο περιεχ?μενο και πληρ?τητα να παρ?χετε δωρε?ν. Θα ?θελα να τον δω και σε β?βλ?ο ? σε πληρωμ?να μαθ?ματα γιατ? μου αρ?σει πολ? το SEO.

  Απ?ντηση
 • Μ?ριο? Παπαδ?πουλο?
  7 Ιουν?ου 2014 5:01 μμ

  Ακολο?θησα κατ? γρ?μμα αυτ? που γρ?φει? στον οδηγ? για το SEO φ?λε μου και ?χω αν?βει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. ?ντω? αυτ? που λε? και οι συμβουλ?? που δ?νει? δουλε?ουν πραγματικ? και ?χουν β?ση, δεν ε?σαι ?ερα?.
  Αν και δεν σε ξ?ρω ποιο? ε?σαι, μπρ?βο γιατ? φα?νεται ?τι ?κανε? πολ? δουλει? για να φτι?ξει? τ?σα β?ντεο και τ?σα ?ρθρα.

  Υ.Γ. Επ?ση? αυτ? που λε? δεν ε?ναι μ?νο για WordPress, αλλ? ισχ?ουν γενικ? σε ?λα τα site, ?τι και να ε?ναι αυτ?, custom, forums, eshops, opencart κτλ.
  Τα λ?με
  Μ?ριο?

  Απ?ντηση
  • Το ξ?ρω Μ?ριε ?τι ε?ναι για ?λα τα site ο οδηγ?? SEO, σαν επαγγελματ?α? συστ?νω ?μω? WordPress. Σε ευχαριστ?, και με ενθουσι?ζει που τα κατ?φερε? μ?νο σου και βγ?κε? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

   Απ?ντηση
 • Τον Οκτ?βριο του 2013 ?τανε μια περ?οδο? τη? ζω?? μου που ε?χα απογοητευθε? με το site μου μετ? απ? μια σφαλι?ρα τη? google και ε?χα δει αρκετ? πτ?ση στο web traffic και στα google analytics στο blog μου. Αφο? ?ψαχνα απεγνωσμ?να να βρω στο ?ντερνετ κ?ποια λ?ση, δι?βασα δι?φορα SEO forums απ? τα οπο?α και μπερδε?τηκα περισσ?τερο. Τελικ? βρ?κα τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα και την σειρ? β?ντεο μαθημ?των και επ?λεξα το πακ?το SEO Review απ? τον δ?σκαλο του SEO, Γι?ννη Διβρ?μη.

  Εν? δεν ?ξερα τ?ποτα απ? SEO, ξαφνικ? ?γινα και γω ειδικ??. Ο οδηγ?? και ?λη η εμπειρ?α SEO ?τανε σαν την επιφο?τηση του Αγ?ου Πνε?ματο? π?νω μου. Ο ?νθρωπο? ?τανε ο πρ?το? που ξ?ρει πω? δουλε?ει η Google σε β?θο? και μπορε? πραγματικ? να βοηθ?σει το κ?θε site να αν?βει. Μ?σα σε ?να μ?να το blog μου αν?καμψε, π?ρα π?σω το παλι? μου traffic και φυσικ? συν?χισα να ?χω εισοδ?ματα απ? το Google AdSense. Δ?σκαλε σε ευχαριστ? π?ρα πολ?!

  Απ?ντηση
  • Σε ευχαριστ?, το πραγματικ? ν?ημα του οδηγο? SEO και τη? σειρ?? β?ντεο μαθημ?των ?τανε αυτ? και χα?ρομαι προσωπικ? που σε βο?θησαν. To SEO εξελ?σσεται και ?λοι μαθα?νουμε κ?θε μ?ρα ν?α πρ?γματα για να προσαρμοστο?με στι? ν?ε? συνθ?κε?.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍