ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO TOOLS GOOGLE GREECE

7 Εκπληκτικ? SEO Tools για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα Google!

Πω? θα μπορ?σετε να αξιοποι?σετε ?λα τα ν?α τεχνολογικ? εργαλε?α για να βγ?λετε την ιστοσελ?δα σα? πρ?τη στι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Κ?θε μ?ρα καινο?ρια εργαλε?α για τη βελτιστοπο?ηση των μηχαν?ν αναζ?τηση? παρουσι?ζονται συνεχ?? με την υπ?σχεση ?τι θα βοηθ?σουν την ιστοσελ?δα μα? να κερδ?σει θ?σει? ?ναντι των ανταγωνιστ?ν ? και να αυξ?σει την κατ?ταξη τη? για ?λε? τι? λ?ξει? κλειδι? που στοχε?ουμε.

Στην πορε?α μου στο SEO ?χω δοκιμ?σει δεκ?δε? τ?τοια πολλ? υποσχ?μενα εργαλε?α και μ?νο λ?γα απ? αυτ? ε?ναι ?ντω? χρ?σιμα για να βελτι?σετε την ιστοσελ?δα σα?, να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα? και να αρχ?σουν να χτυπ?νε μανιωδ?? τα τηλ?φωνα.

Συνεχ?στε παρακ?τω για να δε?τε ποια απ? ?λα αυτ? τα εργαλε?α μπορο?νε να εκτοξε?σουν το site σα? στα ?ψη.

1 XENU Broken links finder

Το Xenu ε?ναι ?να εργαλε?ο ?που μπορε?τε να βρε?τε τα σπασμ?να links στην ιστοσελ?δα σα?. Αν και το περιβ?λλον διαχε?ριση? μοι?ζει να ε?ναι λ?γο απογυμνωμ?νο απ? γραφικ? και ?λα αυτ? τα γραφικ? που αποσπο?ν την προσοχ?, η χρησιμ?τητα του ε?ναι πολ? μεγ?λη.

Η Google και οι ?λλε? μεγ?λε? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? η Bing, Baidu και Yandex δ?νουν μεγ?λη σημασ?α σε π?σου? μη ενεργο?? συνδ?σμου? ?χετε στην ιστοσελ?δα σα?. Αυτο? οι σ?νδεσμοι μπορε? να δε?χνουν σε ?λλε? εσωτερικ?? σελ?δε? ? να ε?ναι εξερχ?μενοι και να δε?χνουν σε ιστοσελ?δε? που δεν υπ?ρχουν πια.

Μ?λι? ?τρεξα το XENU, αφο? το κατ?βασα και το εγκατ?στησα στον υπολογιστ? μου, διαπ?στωσα ?τι ε?χα περισσ?τερου? απ? 70 συνδ?σμου? οι οπο?οι δεν ?τανε ενεργο? ? ?δειχναν σε λ?θο? διε?θυνση.

Αφο? ασχολ?θηκα κ?μποσε? ?ρε? με το να εντοπ?σω και να καθαρ?σω ?λου? αυτο?? του? ?χρηστου? συνδ?σμου?, ε?δα ?τι η ιστοσελ?δα μου π?ρε μια αν?σα και αν?βηκε κατ? 20% στη Google. Αυτ? ?τανε το ποσοστ? αν?δου των οργανικ?ν επισκ?ψεων που ε?χα μετ? το καθ?ρισμα με το XENU.

Σα? το συστ?νω ανεπιφ?λακτα για κ?θε ιστοσελ?δα που ε?ναι κ?πω? παλι? σε χρ?νο λειτουργ?α? και που ?χει πολλο?? εξερχ?μενου? συνδ?σμου?.

2 PingMyUrl.com

Το PingMyUrl ε?ναι ?να online SEO TOOL που κ?νει ping το blog ? το site σα? σε χιλι?δε? μηχαν?? αναζ?τηση?, καταλ?γου? και servers. Η συχν?τητα του ping και το π?σο αυτ? μπορε? να βοηθ?σει ? να βλ?ψει την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι ?να αμφιλεγ?μενο ζ?τημα.

?μω? ?ταν ?χω ν?ο περιεχ?μενο ? ?χω ανεβ?σει ν?α προ??ντα στο eshop μου και ακ?μα δεν τα ?χει ταξινομ?σει η Google, καλ? θα ?τανε να κ?νω ping ?λο το link του ν?ου προ??ντο? ? του ν?ου περιεχομ?νου τη? ιστοσελ?δα?.

Με αυτ?ν τον τρ?πο θα πετ?χω ταχ?τερη ταξιν?μηση των ν?ων σελ?δων, ?ρθρων ? προ??ντων απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? γιατ? κ?θε ping δ?νει σ?μα στι? αρ?χνε? των μηχαν?ν να διατρ?ξουν ?λο το site μου ξαν? για την εξε?ρεση ν?ου περιεχομ?νου.

?να? εναλλακτικ?? τρ?πο? για να κ?νετε ping ε?ναι η δημοσ?ευση σε social media ?πω? το twitter και τα social bookmarking sites ?πω? το instapaper, το Google Bookmarks και το Stumble Upon.

Προσωπικ? χρησιμοποι? και τι? δ?ο μεθ?δου? για κ?θε ν?ο περιεχ?μενο που ανεβ?ζω στο site μου.

3 Pingdom Website Speed Tool

Η μ?τρηση τη? ταχ?τητα? τη? ιστοσελ?δα? μα? αλλ? και κ?θε επιμ?ρου? σελ?δα? εντ?? του site μα? ε?ναι ?να? πολ? σημαντικ?? παρ?γοντα? SEO που εκτ?? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? θα επηρε?σει και τα ποσοστ? μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε?.

Με το Pingdom μπορε?τε να μετρ?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? και να δε?τε τι ε?ναι αυτ? που καθυστερε? περισσ?τερο στο να τρ?ξει η ιστοσελ?δα σα?. Μ?νο με μια μικρ? δ?αιτα για να απαλλ?ξετε την ιστοσελ?δα σα? απ? τα περιττ? μπορε?τε να δε?τε ?ω? και 50% α?ξηση στην οργανικ? επισκεψιμ?τητα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Σκεφτε?τε το διπλ? πριν παραφουσκ?σετε την πρ?τη σα? σελ?δα για να κ?νετε το site σα? να μοι?ζει πλο?σιο. Η πρ?τη σελ?δα αλλ? και οι επιμ?ρου? δεν θα πρ?πει να ε?ναι πλο?σιε? σε γραφικ? και βαρι?? φωτογραφ?ε? αλλ? πλο?σιε? σε περιεχ?μενο.

Αφαιρ?στε ?λα τα περιττ? και δε?τε τι διαφορ? θα ?χει η ιστοσελ?δα σα? σε επισκεψιμ?τητα και σε ανταπ?κριση πελατ?ν στα προ??ντα και στι? υπηρεσ?ε? σα?.

Το Pingdom με βο?θησε να ξεφορτωθ? επ?ση? και ?λα εκε?να τα βαρι? plugin του WordPress που δεν προσ?φεραν και κ?τι ιδια?τερο στην λειτουργ?α του site, ο?τε α?ξαναν την πραγματικ? αξ?α που ?παιρνε ο επισκ?πτη?.

?λλα παρ?μοια εργαλε?α με το Pingdom ε?ναι τα:

Προσοχ?, πριν τα δοκιμ?σετε, θα πρ?πει να ξ?ρετε απ? που θα εκκιν?σετε τι? υπηρεσ?ε? δοκιμ??. Απ? ποια χ?ρα εννο? θα ξεκιν?σει να δοκιμ?ζει την ταχ?τητα ο test server. Αν η ιστοσελ?δα σα? φιλοξενε?τε σε Server του εξωτερικο? τ?τε τα απ?λυτα νο?μερα σε ταχ?τητα θα ε?ναι εντελ?? διαφορετικ? απ? αυτ? που θα ?χει στην Ελλ?δα.

4 Ahrefs Anchor Cloud

Το ahrefs ε?ναι πολ? σημαντικ? εργαλε?ο SEO αν και ακριβο?τσικο για τα δεδομ?να τη? ελληνικ?? αγορ?? το οπο?ο σα? δ?νει την δυνατ?τητα να κ?νετε ανταγωνιστικ? αν?λυση τη? ιστοσελ?δα? σα? ?ναντι ?λλων ιστοσελ?δων.

Δε?τε π?σο καλ? τα π?νε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? οι ανταγωνιστ?? σα?, δε?τε π?σα backlinks ?χετε αποκτ?σει εσε?? ?ναντι αυτ?ν, π?σα ?χετε χ?σει και γενικ? ?μα το ισοζ?γιο των backlinks χαμ?νων με κερδισμ?νων ε?ναι υπ?ρ σα?.

Η σημαντικ?τερη ?μω? λειτουργ?α του Ahrefs ε?ναι το Anchors Cloud που ε?ναι αν?λογο με το tag cloud του WordPress. ?μα δεν ε?στε εξοικειωμ?νοι με το tag cloud του WordPress, τ?τε θα σα? εξηγ?σω ακριβ?? τι σημα?νει.

Anchor text ε?ναι η λ?ξη κλειδ? με την οπο?α συνδ?ονται τα ?λλα site με το δικ? σα?. ?τσι ε?ν θ?λετε να δε?τε με ποιε? λ?ξει? κλειδι? φα?νεται το site σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, θα πρ?πει να συμβουλευτε?τε το anchor cloud.

Παρατηρ?ντα? τι? λ?ξει? κλειδι? που ?χουνε πι?σει οι μηχαν?? αναζ?τηση? στην πραγματικ?τητα σε σ?γκριση με αυτ?? που εσε?? νομ?ζετε ?τι ?χετε β?λει μπορε?τε να καταλ?βετε τι κ?νατε λ?θο? και πω? θα πρ?πει να συνδ?εστε με τα ?λλα site ?ταν δημιουργε?τε backlinks προ? το δικ? σα?.

?λλα παρ?μοια εργαλε?α με το Ahrefs ε?ναι τα

5 Google Webmaster Tools

Απ? τα πιο κλασικ? και σημαντικ?τερα εργαλε?α για να ταξινομ?σετε και να ελ?γξετε κατ? π?σο ε?κολα και απρ?σκοπτα διατρ?χουν οι αρ?χνε? τη? μεγαλ?τερη? μηχαν?? αναζ?τηση? παγκοσμ?ω? ε?ναι τα Google Webmaster Tools.

?λα ξεκιν?νε και ?λα επιστρ?φουνε στην Google.

Με τα Webmaster Tools μπορε?τε να καταχωρ?σετε το sitemap τη? ιστοσελ?δα? σα? και να δε?τε ?μα ?χετε πιθαν? λ?θη στο crawling ε?τε λ?γω προβλημ?των στον server ? στο robots.txt αρχε?ο.

Σα? το συστ?νω να το χρησιμοποι?σετε ανεπιφ?λακτα για να πα?ρνετε απευθε?α? πληροφορ?ε? απ? την πηγ?. Παρ?μοιο εργαλε?ο με το Google Webmaster Tools ε?ναι το Bing Webmaster Tools.

Θα ?θελα να επιστ?σω την προσοχ? σα? στην χρ?ση του disavow tool που βρ?σκεται μ?σα στην πλατφ?ρμα των online SEO tools για Webmasters τη? Google. Επειδ? η λανθασμ?νη χρ?ση του μπορε? να βλ?ψει ανεπαν?ρθωτα την ιστοσελ?δα σα?, καλ? θα ?τανε ?μα ?σαστε αρχ?ριοι στο SEO να μην το πειρ?ξετε καθ?λου και να μην ασχοληθε?τε με αυτ? το εργαλε?ο.

6 Yoast SEO

Το Yoast SEO ε?ναι ?να απ? τα δημοφιλ?στερα πρ?σθετα για SEO για WordPress sites απ? το Ολλανδ? Yoast. Το Yoast SEO plugin δεν ε?ναι ο μ?νο? λ?γο? που το WordPress ε?ναι πρ?το παγκοσμ?ω? απ?ψη SEO στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Τα πολ? χρ?σιμα εργαλε?α του προσθ?του σα? επιτρ?πουν να δημιουργ?σετε αυτ?ματα το sitemap τη? ιστοσελ?δα? σα? και να διορθ?σετε π?ρα πολλ? λ?θη που ?σω? να υπ?ρχουν. Σα? βοηθ?ει ακ?μη να βελτι?σετε την ιστοσελ?δα σα? με τη δημιουργ?α μικρ?τερων σε μ?κο? τ?τλων, με την προσθ?κη διαφορετικ?ν meta tags και meta description για κ?θε σελ?δα, προ??ν ? δημοσ?ευση και με τον καθαρισμ? του WordPress απ? τα ?χρηστα για το SEO αρχε?α.

Σαφ?? ?να κλασικ? πλ?ον πρ?σθετο που ?χει ανεκτ?μητα αξ?α γιατ? κ?νει την δουλει? ?λλων 10 προσθ?των μαζ?.

Στην ?δια σειρ? του Yoast SEO υπ?ρχουν και τα αντ?στοιχα premium ? επ’ αμοιβ? πρ?σθετα που μπορε?τε να αγορ?σετε ?πω? το Yoast SEO Premium, το Video SEO και το Yoast Local.

Αντ?στοιχα πρ?σθετα σαν το Yoast SEO υπ?ρχουν αρκετ? για το WordPress, ?μω? δεν σα? συστ?νω καν?να που να μπορε? να αντικαταστ?σει πλ?ρω? τι? λειτουργ?ε? του Yoast SEO.

7? Woorank

Αναλ?στε την ιστοσελ?δα σα? για να ελ?γξετε τι? επιδ?σει? τη? σε περισσ?τερου? απ? 70 παρ?γοντε? SEO κρυφο?? και φανερο??! Αξιοσημε?ωτο ε?ναι ?τι το Woorank ε?ναι παραγωγ? τη? γειτονικ?? μα? Τουρκ?α? και υπ?ρχουν δεκ?δε? Το?ρκοι ειδικο? του SEO που θα αναλ?σουν την ιστοσελ?δα σα? και θα σα? υποδε?ξουν ακριβ?? τι πρ?πει να βελτι?σετε και τι να κρατ?σετε απ? ?ποψη SEO.

?να απ? τα θετικ? του Woorank ε?ναι ?τι σα? ?χει μια πολ? πλ?ρη? εικ?να για το τι γ?νεται στην ιστοσελ?δα σα? αυτ? τη? στιγμ? σε δ?ο βασικο?? τομε??:

?να ?μω? απ? τα αρνητικ? του Woorank ε?ναι ?τι δεν σα? παρ?χει σε β?θο? υποστ?ριξη του τι ακριβ?? θα πρ?πει να κ?νετε και δεν ε?ναι και προσαρμοσμ?νο για τα δεδομ?να τη? Ελληνικ?? αγορ??.

Αυτ? που δεν μου ?ρεσε επ?ση? ε?ναι ?τι λαμβ?νει υπ?ψη τον ?κυρο για το SEO δε?κτη ALEXA για να υπολογ?σει την επισκεψιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?. Τη δικ? μου ιστοσελ?δα την βγ?ζει αν?τερη σε εκτ?μηση επισκεψιμ?τητα? απ? πολλ? ?λλα δημοσιογραφικ? portals, εσφαλμ?να β?βαια.

Κατ? τα ?λλα ?λη η προσ?γγιση και οι συμβουλ?? για το τι θα πρ?πει να κ?νετε ε?ναι προ? τη σωστ? κατε?θυνση.

Παρ?μοια εργαλε?α με το Woorank ε?ναι το Google Pagespeed Tool.

Η φιλοσοφ?α τη? ?ρευνα? των καταλληλ?τερων SEO Tools

Η φιλοσοφ?α τη? ?ρευνα?, δοκιμ?? και σ?γκριση? του τι δουλε?ει και τι ?χι στη βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? σ?μερα ?τανε για να σα? δ?σω τα πιο χρ?σιμα seo tools μ?σα απ? αυτ?ν την μικρ? SEO tools review ? επισκ?πηση.

?χω περ?σει π?νω απ? 6 μ?νε? δοκιμ?ζοντα? ποιο απ? ?λα αυτ? τα εργαλε?α δουλε?ουν και ποιο ?χι.

Σ?γουρα δεν ?χω δοκιμ?σει ?λα τα εργαλε?α που υπ?ρχουν, ?μω? ε?χα το χρ?νο? και την οικονομικ? δυνατ?τητα να αγορ?σω και να δοκιμ?σω αρκετ? εργαλε?α για να σα? δ?σω μια πραγματικ? εικ?να για το τι δουλε?ει σ?μερα και πω? μπορε?τε να ανεβ?σετε ?στω και σε ?να μικρ? ποσοστ? την ιστοσελ?δα σα? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

?στω και 10% να βελτι?σετε την ιστοσελ?δα σα? με κ?θε εργαλε?ο, θα π?ρετε ?να σωρευτικ? 70% που πιστε?ω ?τι δεν ε?ναι και ?σχημα! Εσε?? τι λ?τε;
?μα πιστε?ετε ?τι ?χω ξεχ?σει ? παραλε?ψει κ?τι, μπορε?τε να αφ?σετε ?να σχ?λιο κ?τω απ? το ?ρθρο.

Δε?τε περισσ?τερα για τα SEO Tools:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

1 Σχ?λιο. Leave new

  • Πολ? μεγ?λη συλλογ? εργαλε?ων SEO John. Ειδικ? το Woorank ε?ναι ?να απ? τα αγαπημ?να μου εργαλε?α, γιατ? κ?νοντα? κλικ μπορε?τε να π?ρετε τι? πιο σημαντικ?? μετρ?σει? μια? ιστοσελ?δα? εδ? μ?σα σε λ?γα δευτερ?λεπτα.

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍