ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO tip 5: ?νομα χ?ρου-λ?ξη κλειδ?

το μυστικ? του exact match domain name τη? Google

Δεν ξ?ρω π?σοι απ? σα? ?χουνε ασχοληθε? σε β?θο? με το SEO, ? το διαφημιστικ? πρ?γραμμα Adwords τη? Google. Αν ?χι δεν πειρ?ζει γιατ? σ?μερα σε αυτ? το SEO Tip θα ασχοληθο?με με το ?νομα χ?ρου που ταιρι?ζει ακριβ?? τη βασικ? λ?ξη κλειδ? τη? αγορ?? στ?χου μα?.

Η Google και τα ον?ματα χ?ρου

Αυτ? μου θυμ?ζει παλι?τερε? εποχ?? που οι ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? πλην τη? Google που δεν ε?χαν τ?σο εξελιγμ?νο αλγ?ριθμο αναζ?τηση?, ?βγαζαν τυχα?α αποτελ?σματα στην πρ?τη σελ?δα και συν?θω? ε?χανε να κ?νουμε το ?νομα χ?ρου, παρ? με την συνολικ? ποι?τητα τη? ιστοσελ?δα? και τα bakclinks. Δυστυχ?? ? ευτυχ??, 15 χρ?νια μετ? και ?στερα απ? χιλι?δε? αναβαθμ?σει? του περιβ?ητου αλγ?ριθμου τη? Google, ισχ?ει π?λι το ?διο θυμ?ζοντα? εποχ?? Yahoo.

Ο Αλγ?ριθμο? τη? Google ε?ναι τρ?πιο? και ?χει ακ?μα π?ρα πολλ?? ατ?λειε? στη λειτουργ?α του.

Παρ? τι? βελτι?σει? και του? ?πειρου? τεχνικο?? η αλ?θεια ε?ναι ξεκ?θαρη: Ο Αλγ?ριθμο? τη? Google ε?ναι τρ?πιο? και ?χει ακ?μα π?ρα πολλ?? ατ?λειε? στη λειτουργ?α του. Γεγον?? που το βρ?σκω λ?γο αστε?ο να ασχολε?σαι 15 χρ?νια με την καλ?τερη αναζ?τηση στο ?ντερνετ, να ξοδε?ει? δισεκατομμ?ρια? ευρ? σε ?ρευνε?, να απασχολε?? τα καλ?τερα μυαλ? του πλαν?τη και το αποτ?λεσμα ε?ναι να ?χει? απλ?? τρ?πε? στον αλγ?ριθμο σου που ?να παιδ?κι 12 χρον?ν μπορε? να εντοπ?σει και να τιθασε?σει τα αποτελ?σματα τη? αναζ?τηση? τη? Google!

Κατοχυρ?στε oν?ματα χ?ρου που εμπερι?χουν τι? λ?ξει? κλειδι?!

Το θετικ? ε?ναι ?τι τα ον?ματα χ?ρου ε?ναι ?πειρα μετ? τη? απελευθ?ρωση χιλι?δων καταλ?ξεων κ?ριων ονομ?των χ?ρου! Προτιμ?στε τα εθνικ? ον?ματα σε .gr και τα διεθν? σε .com, .net, .org Αν και ?λλα ον?ματα με κατ?ληξη .eu ?χουν και αυτ? τα πλεονεκτ?ματ? του?.

Επ?ση? καλ? θα ?ταν ον?ματα χ?ρου που ε?ναι ?ντω? μοναδικ? και μεγ?λη? αξ?α? ?πω? το asfaleies.gr -που ε?χα κατοχυρ?σει για πελ?τη μου το 2003 και ποτ? δεν ολοκλ?ρωσε την ιστοσελ?δα του μ?χρι σ?μερα!, πιστε?ω στο 2014 να το κ?νει- να τα κατοχυρ?νετε για μεγ?λα χρονικ? διαστ?ματα, απ? 5 χρ?νια και π?νω. Ακ?μα και η μακροπρ?θεσμη κατοχ?ρωση εν?? ον?ματο? χ?ρου αποτελε? στοιχε?ο SEO!

 

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍