ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO: Τι θα ?κανε ?να? υπ?λληλο? τη? Google ?μα τον προσλαμβ?νατε;

Περιεχ?μενα

Καλησπ?ρα φ?λοι μου ? καλημ?ρα αν?λογα με τη ζ?νη ?ρα? που ε?στε και το λ?ω αυτ? για του? φ?λου? μου στην Αμερικ? και στην Αυστραλ?α που μα? παρακολουθο?ν και ε?ναι εγγεγραμμ?νοι στην mailing list μα?.

Σκεφτ?μουν πριν γρ?ψω αυτ? το ?ρθρο να δ?σω την ονομασ?α που πραγματικ? ε?χε το β?ντεο τη Google με την?Maile Ohye (Μ?ιλε ?γιε) σχετικ? με το SEO start up τον εξ?? τ?τλο:?SEO: Πω? να ξεκιν?σετε σωστ? σε 10 λεπτ? σ?μφωνα με τη Google.

Τελευτα?α στιγμ? ?λλαξα γν?μη επειδ? η ?δια η Μ?ιλε που ε?ναι υπε?θυνη αν?πτυξη? ν?ων τεχνολογι?ν στη Google απ? το 2005 μα? δ?νει συμβουλ?? σαν να ?ταν η ?δια η προσωπικ? μα? σ?μβουλο? στο SEO για το τι πρ?πει να κ?νουμε ?μα ξεκιν?με σ?μερα με ?να μικρ? site στη Google.

Το θ?μα μα? δεν ε?ναι ?λλο απ? τα SEO start up sites και για να π?ρετε ?λη τη σωστ? πληροφ?ρηση που χρει?ζεστε, απλ?? διαβ?στε παρακ?τω.

Γιατ? σα? προτε?νω αυτ? το β?ντεο απ? τη Google για τα SEO start ups;

Π?ρα απ? την ?κρατη παραφιλολογ?α που επικρατε? στο SEO και δεν λ?ω ?τι και η ?δια η Google δεν συμμετ?χει σε αυτ?ν, η πηγ? σ?μερα των ειδ?σεων και των εξελ?ξεων ε?ναι η Google και ?τσι ?ποιο? θ?λει να ε?ναι ενημερωμ?νο? για το τι πρ?πει να κ?νει για να βγει το site του πρ?το στη Google θα πρ?πει να επιστρ?φει στην πηγ?.

Δε?τερον, επειδ? το β?ντεο προστατε?ετε απ? τη νομοθεσ?α περ? πνευματικ?ν δικαιωμ?των, δεν μπορ? να προσθ?σω ελληνικο?? υποτ?τλου? και ω? εκ το?του μπορ? μ?νο να σα? δ?σω τι? συμβουλ?? και τα β?ματα που προτε?νει η ?δια η Google σε αυτ? το ?ρθρο.

Εμπρ?? λοιπ?ν, αρ?ξτε π?σω στι? καρ?κλε? σα? και απολα?στε το!

Για ποια site απευθ?νεται αυτ? το β?ντεο;

Το β?ντεο απευθ?νεται στι? ιστοσελ?δε? που ?χουν κατασκευαστε? τ?ρα, θ?λουν να αν?βουν στη Google και πληρο?ν τα δ?ο βασικ? κριτ?ρια:

 • το κυρ?ω? περιεχ?μενο του? ε?ναι περ?που 50 σελ?δε? και
 • θ?λουν να βγο?ν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για 10 ?ω? 20 λ?ξει? κλειδι?

1 Χρησιμοποι?στε urls χωρ?? www

REAL_CANONICAL_WWW

Τα τρ?α www ?χουν καταργηθε? πλ?ον λ?γω χρηστικ?τητα? επειδ? ?σο πιο μικρ? ε?ναι η διε?θυνση τη? ιστοσελ?δα? τ?σο πιο πολλ?? λ?ξει? κλειδι? χωρ?ει στο URL, οπ?τε οι τρει? χαρακτ?ρε? www ε?ναι πλ?ον ?χρηστοι και η ?δια η Google συνιστ? την αφα?ρεση του? μ?σω τη? εντολ?? real canonical και του 301 redirect.

Ωστ?σο, μπορε? κ?ποια sites ?πω? και η ?δια η Google να κρατ?ει τα τρ?α www για λ?γου? μ?ρκετινγκ ? συν?θεια?.

2 Καταχωρ?στε το site σα? στα Google Webmaster Tools

Για να μπορ?σετε να ταξινομηθε?τε μια ?ρα αρχ?τερα στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google, να ?χετε ?μεση πρ?σβαση σε πληροφορ?ε? που αφορο?ν το crawling τη? ιστοσελ?δα?, κ?ποιο πιθαν? hacking ? για να δε?τε ?μα ?χετε κ?ποιο malware στην ιστοσελ?δα σα?, χρει?ζεται να καταχωρηθε?τε στο?Google Webmaster Tools. Η Υπηρεσ?α αυτ? προσφ?ρεται εντελ?? δωρε?ν απ? τη Google.

Επ?ση?, μπορε?τε να καταχωρ?σετε το sitemap τη? ιστοσελ?δα? σα? ? τα sitemap τη? ιστοσελ?δα? σα? και να λαμβ?νετε ενημερ?σει? στο email σα?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο:?Google Webmaster Tools και πω? να ταξινομ?σετε το site σα? αμ?σω?

3 Ελ?γξτε το παρελθ?ν απ? το domain name σα?

Σε περ?πτωση που χρησιμοποιε?τε ?να παλαιωμ?νο domain name για το καινο?ριο site σα? ? ?χετε ?δη παρκ?ρει ?λλα παλαιωμ?να domain name π?νω στο βασικ? σα? ?νομα, τ?τε καλ? θα ?τανε να κ?νετε ?ναν ?λεγχο ?μα το παλαιωμ?νο domain name σα? ?χει δεχθε? κ?ποια ποιν? απ? τη Google ? ?χει κατηγορηθε? για spam.

Αυτ? μπορε?τε να το δε?τε μ?σα απ? τον π?νακα ελ?γχου των Google Webmaster Tools, ?μω? θα ?πρεπε να το ε?χατε κ?νει πριν καν προβε?τε στην αγορ? του παλαιωμ?νου domain name.

4 Κ?ντε ?ναν ?λεγχο crawling στην?ιστοσελ?δα? σα?

FETCH-GOOGLEBOT

Αρχικ? θα πρ?πει να ελ?γξετε εσε?? ? ο τεχνικ?? σα? ?μα η ιστοσελ?δα σα? ?χει σφ?λματα στην διαπ?ραση τη? απ? τα Googlebots ? το Googlebot.

Αυτ? μπορε? να γ?νει ?μα χρησιμοποι?στε το εργαλε?ο Fetch as Googlebot και μετ? αφο? ?λα δε?χνουν καλ??, να κ?νετε υποβολ? τη? ιστοσελ?δα? σα? στον δε?κτη τη? Google.

5 Προσθ?στε τα Google Analytics

H Google, χαριτολογ?ντα? μα? προτρ?πει να χρησιμοποι?σουμε οποιοδ?ποτε στατιστικ? πακ?το θ?λουμε για να παρακολουθο?με τα στατιστικ? και την κ?νηση στην ιστοσελ?δα μα?. ?μω? επειδ? η ?παρξη των Google Analytics ε?ναι παρ?γοντα? SEO, καλ? θα ?ταν να αποφ?γουμε ?λλα στατιστικ? εργαλε?α και να χρησιμοποι?σουμε τα Google Analytics.

Παρ?λληλη μπορε?τε να χρησιμοποιε?τε και ?λλο εργαλε?ο για τα στατιστικ? ?μω? το κ?ριο σα? εργαλε?ο θα πρ?πει να ε?ναι το αυτ?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο:?7 WordPress Analytics σαν το Google Analytics

6 Προσαρμ?στε την ιστοσελ?δα σα? στην αγορ? στ?χο σα?

GOOGLE SEO START UP-1

Θα ?ταν καλ? να αποσαφην?σετε ποια ε?ναι η αγορ? στ?χο? σα? και να προσαρμ?σετε την ιστοσελ?δα σα? με β?ση το τι ζητ?ει η αγορ? σα?.

Σε αυτ? θα σα? βοηθ?σει η χρ?ση κ?ποιων μ?ρκετινγκ περσ?να?, κ?ποιον δηλαδ? ιδεατ?ν πελατ?ν που θα πρ?πει να δημιουργ?σετε στο μυαλ? σα? που θα επισκεφτο?ν την ιστοσελ?δα σα?.

?ταν διαλ?γετε το θ?μα τη? ιστοσελ?δα? σα?, την αγορ? στ?χο δηλαδ? συνδυ?ζετε δ?ο βασικ? πρ?γματα:

 • Τι μπορε?τε να προσφ?ρετε και το κ?νετε καλ? και με ευχαρ?στηση για να βοηθ?σετε του? ?λλου?
 • Και τι πραγματικ? οι ?νθρωποι χρει?ζονται ? επιθυμο?ν και ε?ναι διατεθειμ?νοι να ξοδ?ψουν χρ?ματα γι’ αυτ?.

7 Ε?ναι το site σα? λειτουργικ?;

Θα πρ?πει να στοχε?σετε στην λειτουργικ?τητα των μενο? για να ε?ναι κατανοητ? και απλ? για τον χρ?στη και να ?χετε εξασφαλ?σει μια καλ? UX (User Experience).

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο:?Τι θα χρειαστε?τε για να φτι?ξετε μια πετυχημ?νη ιστοσελ?δα;

8 Θ?στε του? στ?χου? μετατροπ?? τη? ιστοσελ?δα? σα?

Θα πρ?πει να ?χετε ξεκ?θαρη πρ?ταση μετατροπ?? ? call to action που μπορε? να ε?ναι κ?ποια απ? τι? παρακ?τω:

 • Εγγραφ? στο newsletter
 • Συμπλ?ρωμα τη? φ?ρμα? επικοινων?α?
 • Αγορ? προ??ντο? ? υπηρεσ?α? απ? το eshop
 • Δοκιμ??προ??ντο? ? υπηρεσ?α? απ? το eshop
 • Share, tweet, like
 • Σχ?λιο σε ?ρθρο ? σελ?δα

Κ?θε στ?χο? μετατροπ?? θα πρ?πει να ε?ναι ξεκ?θαρο? και να ε?ναι και μοναδικ?? αλλι?? με δ?ο εκ διαμ?τρου αντ?θετα call to action πιθαν?ν να μπερδ?ψετε τον επισκ?πτη σα? και να τον κ?νετε να εγκαταλε?ψει την ιστοσελ?δα σα?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: Πω? να αυξ?σετε το ποσοστ? μετατροπ??.

9 Χρησιμοποι?στε τα κατ?λληλα κε?μενα, γλ?σσα και λ?ξει?

Με ?λλα λ?για χρησιμοποι?στε το σωστ? copywriting για την ιστοσελ?δα σα? το οπο?ο θα βασ?ζεται στι? λ?ξει? κλειδι? που σα? ενδιαφ?ρουν ?μεσα. Με ?λλα λ?για θα πρ?πει να στοχε?σετε σε λ?ξει? κλειδι? που ε?ναι οι κατ?λληλε? για εσ?? και ?χετε ?δη αναλ?σει μ?σω του Adwords και συγκεκριμ?να του Google Keyword Research Tool.

Θα πρ?πει να βρε?τε λ?ξει? κλειδι??και να τι? εμπλουτ?σετε με σωστ? περιεχ?μενο για τον τελικ? χρ?στη ? τον μ?ρκετινγκ??βαταρ που ?χετε ?δη δημιουργ?σει.

10 Κ?θε σελ?δα πρ?πει να ?χει μια μοναδικ? λ?ξη κλειδ?

Σ?μφωνα με τη Google, κ?θε σελ?δα θα πρ?πει να εμπερι?χει και να στοχε?ει σε μια τουλ?χιστον λ?ξη κλειδ?, να ?χει μοναδικ? url, μοναδικ? τ?τλο, μοναδικ? περιεχ?μενο, μοναδικ? meta description, μοναδικ? meta tags κτλ.

?λα αυτ? τα στοιχε?α τα διαβ?ζει η Google και θα πρ?πει να ε?ναι σωστ? για να μπορ?σει να συσχετ?σει την σελ?δα σα? με τη συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ? που στοχε?ετε.

Δε?τε περισσ?τερα για το πω? θα αναπτ?ξετε αυτ? την τεχνικ?:?Πω? να στ?σετε ?να site με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι?

11 Β?λτε τη λ?ξη κλειδ? σα? στο anchor text

ANCHORT-TEXT-KEYWORD-1

H Google μα? μαθα?νει τον σωστ? τρ?πο δημιουργ?α? backlink αλλ? και εσωτερικ?ν link με τη λ?ξη κλειδ?, ?στε να μπορε? η Google να κατανοε? καλ?τερα το περιεχ?μενο τη? σελ?δα? προορισμο? του link.

Ο σωστ?? τρ?πο? ε?ναι να β?ζουμε τη λ?ξη κλειδ? στο backlinks μα? που λ?γεται και anchor text (σ?νδεσμο? κειμ?νου) ?στε να μπορο?με να ανεβο?με για αυτ? την λ?ξη κλειδ?. Στο παραπ?νω παρ?δειγμα η λ?ξη κλειδ? ε?ναι το product specifications, σε αντ?θεση με την λ?θο? περ?πτωση που θα μπορο?σε να χρησιμοποιηθε? το click here.

12 Sitelinks ??δομικ? links

SITELINKS-GOOGLE

Τα sitelinks ? αλλι?? τα δομικ? links βοηθ?νε στον επισκ?πτη να πλοηγηθε? απευθε?α? στην ιστοσελ?δα σα? σε κ?ποια σελ?δα απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? και ε?ναι δε?γμα domain authority αλλ? και σωστο? επαγγελματικο? στησ?ματο? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Η ?δια η Google προτε?νει να χρησιμοποι?σετε ξεκ?θαρη δομ? για να μπορ?σετε να εμφαν?ζονται τα sitelinks στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ?ταν κ?ποιο? σα? ψ?χνει με το brand name σα? ? το domain name σα?.

13 Ταχ?τητα φ?ρτωση?

?μα η ιστοσελ?δα σα? φορτ?νει αργ? ? δεν ?χει τη σωστ? γλ?σσα, τ?τε ε?ναι λ?γο δ?σκολο ο μ?σο? χρ?στη? να πλοηγηθε? και να βρει αυτ? που θ?λει. Σ?μφωνα με την Google μια καλ? ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι κοντ? στα 2 δευτερ?λεπτα εν? η ?δια η Google στοχε?ει για ταχ?τητα φ?ρτωση? στο μισ? δευτερ?λεπτο.

Βλ?πουμε ?τι η Google ε?ναι ιδια?τερα ευα?σθητη στο θ?μα ταχ?τητα? φ?ρτωση? ιστοσελ?δα? και ω? εκ το?του η ?δια μα? παροτρ?νει να αποφ?γουμε τα φανταχτερ? γραφικ? και να επικεντρωθο?με στην ποι?τητα του περιεχομ?νου και στην ταχ?τητα φ?ρτωση?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο προσωπικ? blog τη??Μ?ιλε ?γιε στο ?ρθρο?Google & Site performance: The compilation answer album, το οπο?ο ε?ναι φτιαγμ?νο σε WordPress.

14 3 Πιθανο? κ?νδυνοι που θα πρ?πει να αποφ?γετε στην αρχ?

Τρει? αστ?θμητοι παρ?γοντε? που εν?χουν ?μω? σοβαρο?? κινδ?νου? για την πορε?α τη? ιστοσελ?δα? σα? στο μ?λλον ε?ναι οι παρακ?τω:

 • Το να προσλ?βετε ?ναν ειδικ? στο SEO που εγγυ?νται αποτελ?σματα ? που ?χουν σκοτειν?? μεθ?δου?
 • Το να συμμετ?χετε σε σχ?ματα αγορ?? backlinks με σκοπ? την χειραγ?γηση του?PageRank
 • Το να εστιαστε?τε στα γραφικ? παρ? στο περιεχ?μενο που μπορε? να ταξινομηθε? και να ευρεθε? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Γιατ? τα επισημα?νει και τα τρ?α αυτ? πρ?γματα η Google; Γιατ? καθημεριν? π?ρα πολλο? ιδιοκτ?τε? καινο?ριων ιστοσελ?δων?μπλ?κουν σε τ?τοιε? αρνητικ?? καταστ?σει? που δεν οδηγο?ν πουθεν?.

15 Δε?τε την σημεριν? σα? κατ?ταξη

Μπορε? να ε?στε στο σημε?ο μηδ?ν σ?μερα, ?μω? μπορε?τε να δε?τε την κατ?ταξη σα? τουλ?χιστον για το domain name σα?, που μ?λλον θα βγα?νει στην πρ?τη θ?ση αλλι?? κ?τι π?ει στραβ?.

Επ?ση? μπορε?τε να δε?τε την κατ?ταξη σα?, την δικ? σα? αλλ? και των ανταγωνιστ?ν σα? με τη χρ?ση του ειδικο? προγρ?μματο? SEO Powersuite.

Δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο:?Μετρ?στε την κατ?ταξη σα? στη Google με το SEO Powersuite.

Επ?ση? μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο β?ντεο τη? Μ?ιλε π?λι σχετικ? με τα Webmaster Tools τη? Google.

Τ?λο?, θα πρ?πει να βρε?τε το κατ?λληλο κοιν? για τα προ??ντα σα? και να δημιουργ?σετε κ?ποιο σχετικ? ντ?ρο μ?σω του Google Plus, των online forums και ?λλων ιστοσελ?δων και ηλεκτρονικ?ν κοινοτ?των σχετικ? με αυτ?. ?τσι θα δημιουργ?σετε μια πρ?τη καλ? ευκαιρ?α για υποψ?φιου? αγοραστ?? να μπο?νε στην ιστοσελ?δα? σα?.

16 Social media marketing

Προφαν?? στην αρχ? ?χετε κ?ποιο περιορισμ?νο προ?πολογισμ? κι ?τσι θα πρ?πει να εστιαστε?τε στα τελε?ω? απαρα?τητα και σε ?τι σα? φ?ρνει μετατροπ??, δηλαδ? πελ?τε?.

Θα πρ?πει λοιπ?ν να ασχοληθε?τε ενεργ? με τα social media, με τα σημαντικ?τερα απ? αυτ? και να δημιουργ?σετε αληθιν?? σχ?σει? με του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα?.

Αν?μεσα στα social media που σα? προτρ?πει η Google να χρησιμοποι?σετε ε?ναι το Facebook, Twitter, Google Plus και μερικ? που μ?λλον δεν κατοικο?νται ιδια?τερα.

17 Με?νετε εστιασμ?νοι στον στ?χο σα?

Τ?λο? η εστ?αση αλλ? και η επιμον? σα? ε?ναι αυτ? που θα σα? οδηγ?σουν στην επιτυχ?α στο ?ντερνετ. Θα πρ?πει να δ?σετε στην Google 4 με 12 μ?νε? τουλ?χιστον για να ευοδ?σει η προσπ?θεια σα? και να αποκτ?σετε του? πρ?του? πελ?τε?.

Μ?σα στου? τ?σσερι? πρ?του? μ?νε? ?χετε ?λο τον χρ?νο που χρει?ζεστε για να κ?νετε ?λε? εκε?νε? τι? απαρα?τητε? εν?ργειε? που θα σα? ανεβ?σουν ψηλ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Επ?ση?, θα πρ?πει να κ?νετε τα ?δια πρ?γματα επαναληπτικ? πολλ?? φορ?? ?στε να δ?σετε ?να σ?μα σταθερ?τητα? στη Google ?τι αξ?ζετε να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα μαζ? με τα ?λλα μεγαλ?τερα και παλαι?τερα sites που υπ?ρχουν εκε?.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO start-up:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

6 Σχ?λια. Leave new

 • Καλησπ?ρα! Μ?α ερ?τηση σχετικ? με του? διπλ?τυπου? τ?τλου?!
  Ε?χα ενεργοποιησει στο joomla site μου plugin να περν?ει ?να ?ρθρο σε διπλ? url.
  Δηλαδ? ενα θ?μα πχ για τον καφ? εν? υπ?ρχει στην κατηγορ?α χρησιμα να εμφαν?ζεται με δυο url, ?πω? http://www.google.gr/xrisima/kafes και http://www.google.gr/δ?αιτα/καφ??.
  Αυτο κ?νει κακ? ? καλ? στην κατ?ταξ? μα??

  Απ?ντηση
 • Γι?ννη ?ταν κ?ποιο? αγορ?ζει ?να expired domain name εν?? παρατημ?νου site παρ?μοια? θεματολογ?α? με το δικ? του, το οπο?ο ?χει κ?ποια backlinks, επιδι?κει ?τι τα backlinks του expired domain name θα του φ?ρουν μια “ποιοτικ? επισκεψιμ?τητα” ?ταν το συνδ?σει με το δικ? του Site ? και η ?παρξη αυτ?ν των backlinks ενισχ?ουν το site του στη google?

  Απ?ντηση
  • Δεν ε?ναι σ?γουρο ?τι θα του φ?ρουν κ?ποια επισκεψιμ?τητα, εκτ?? και ?μα αυτ? τα domain names ?χουν αναγραμματισμο?? ? ?λλε? καταλ?ξει? και ?τσι φ?ρνουν κ?σμο κατ? λ?θο?. Θα πρ?πει να υπ?ρχει κ?ποιο? λ?γο? για να κ?νει κ?ποιο? κλικ στο site σου αλλι?? δεν θα κ?νει.

   Απ?ντηση
 • Γι?ννη πραγματικ? ε?σαι αστε?ρευτο?.Εμ?να που δεν ?χω πλ?ρη γν?ση του αντικειμ?νου με βοηθ?? π?ρα πολ? και μου ανο?γει? τα μ?τια για να ενημερ?νομαι για να π?ει η σελ?δα μου ακ?μα καλ?τερα.Β?βαια κ?ποια στιγμ? τον τελευτα?ο λ?γο θα τον ?χει? εσ? ο ειδικ?? ?πω? και παλι?τερα σου ?χω γρ?ψει για να απογειωθο?με.Εγ? απλ? την συντηρ? σε ?να αξιοπρεπ?? επ?πεδο.Θα σε π?ρω και τηλ?φωνο γιατ? θ?λω σε κ?τι την βο?θει? σου.Ευχαριστο?με πολ?.

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍