ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με την υπηρεσ?α SEO Review

Το site δεν ε?ναι απλ?? ?να site, αλλ? ε?ναι η ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση και ?τσι θα πρ?πει να αντιμετωπ?ζεται.

?χετε δοκιμ?σει τα π?ντα στο SEO και ?χετε απογοητευθε?;

Ε?ν αισθ?νεστε ?τι στο θ?μα SEO χ?νετε το ?δαφο? συν?χεια και ?τι ?χετε νικηθε? απ? τον ανταγωνισμ?, τ?τε χρει?ζεστε πιο δραστικ?? λ?σει? απ? το απλ? On Site SEO ? να δημιουργε?τε ανο?σια backlinks.

Μια ευρε?α γκ?μα υπηρεσι?ν SEO ?χει δημιουργηθε? για σα? και δεν ?χει να κ?νει μ?νο με την δι?ρθωση των κειμ?νων και των meta tag. ?χει να κ?νει με το πραγματικ? SEO, το πραγματικ? μ?ρκετινγκ και το να θ?σουμε μετρ?σιμου? στ?χου? για το site σα? μ?σω του google analytics.

Αν ?χετε αρκετ? κ?νηση που δεν μεταφρ?ζετε σε πωλ?σει?, τ?τε πρ?πει να δε?τε τι φτα?ει και να βγ?λετε λεφτ? απ? το site σα?.

Αγορ?στε την υπηρεσ?α SEO Review

Ζητ?στε Προσφορ?

  • Αν?λυση αγορ?? στ?χου στο ?ντερνετ
  • ?ρευση ανταγωνιστικ?ν λ?ξεων κλειδι?ν
  • Βελτιστοπο?ηση εντ?? σελ?δα? με 3 ομ?δε? λ?ξεων κλειδι?ν
  • Εγκατ?σταση SEO πρ?σθετων ( WordPress SEO, Google Analytics, W3 TOTAL CACHE)

 

?Δε?τε τι λ?νε οι πελ?τε? μα? για την συγκεκριμ?νη υπηρεσ?α SEO Review:

“Ξαφνικ? βγ?κα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για τα φωτοτυπικ? μηχαν?ματα Ricoh και ?ρχισαν να με πα?ρνουν πελ?τε? τηλ?φωνο απ? ?λη την Ελλ?δα μ?σα σε μερικο?? μ?νε?. ?χω ?δη κ?νει αρκετ?? πωλ?σει? απ? το τηλ?φωνο! ?να χρ?νο πριν αυτ? μου φαιν?τανε αδιαν?ητο! Στην αρχ? αισθ?νθηκα αμ?χανα, ?μω? το καλ? με τη Google ε?ναι ?τι ?σοι πελ?τε? με βρ?κανε απ? τη Google αγορ?σανε μετρητο??, καν?να? δεν ?κανε παζ?ρι, εν? ?τανε οι πιο γρ?γορε? και πιο ε?κολε? πωλ?σει? που ?κανα ποτ?.

Σ?ντομα μετ? τα φωτοτυπικ?, ?ρθε και η σειρ? των ταμειακ?ν μηχαν?ν και των συρταρι?ν! Απ? ?να μικρ? μαγαζ?κι στη Λ?ρισα κατ?ληξα να γ?νω ?να? προμηθευτ?? μεταχειρισμ?νων φωτοτυπικ?ν μηχανημ?των πανελλ?νια? εμβ?λεια?!” ?ρη? Κλε?τση?, Λ?ρισα Φωτοτυπικ? Ricoh (πακ?το SEO Review)

“Ο μ?γο? του SEO, ?τσι θα μπορο?σαν χαρακτηρ?σω το Γι?ννη Διβρ?μη και θα ?ταν και λ?γο. ?λλο να στο λ?νε και ?λλο να το βλ?πει? να συμβα?νει. Γι?ννη σε ευχαριστ? απ? καρδι??, ?χι μ?νο για το απ?στευτο site που μου ?φτιαξε? και τα πρ?γματα που ?μαθα απ? σ?να, αλλ? και για το ?τι δ?νει? δωρε?ν μ?σα απ? τα μαθ?ματα στο site σου ?λε? τι? γν?σει? και την εμπειρ?α σου. Πραγματικ? η δουλει? σου ξεχωρ?ζει !!!” Κ?στα? Καν?ρη?, Ηρ?κλειο Κρ?τη? (Πακ?το WordPress SEO Redesign)

Δωρε?ν Αξιολ?γηση SEO

copywriting

Η πιο συνηθισμ?νη ερ?τηση που μου κ?νουν ε?ναι ε?ν το SEO Review ε?ναι μαι αυτοματοποιημ?νη, μηχανικ? αξιολ?γηση SEO που γ?νεται και απ? κ?ποιο πρ?γραμμα λογισμικο? στο ?ντερνετ. Η υπηρεσ?α SEO Review δεν πρ?κειται μ?νο για μαι απλ? αξιολ?γηση SEO. Σαφ?? και προσφ?ρω δωρε?ν αξιολ?γηση SEO αξ?α? 29€, ?πω? και τα δωρε?ν β?ντεο μαθ?ματα SEO αξ?α? 129€, αλλ? αυτ? το κ?νω για να βοηθ?σω τον αρχ?ριο στο SEO να αποκτ?σει ?ποψη απ? το τι γ?νεται σ?μερα στο ?ντερνετ.

Το SEO Review ?χει να κ?νει με μετατροπ??, με πωλ?σει?, με το πραγματικ? μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ, ?πω? το ?χω σπουδ?σει και το ?χω εφαρμ?σει μ?χρι σ?μερα. Το SEO Review ?χει να κ?νει με την εμπειρ?α του χρ?στη στο site σα? και περισσ?τερο με τα δικ? σα? call-to-actions.

?χει να κ?νει με το copywriting, με τα κουμπι? για το call to action και σε ποιε? σελ?δε? θ?λετε να οδηγ?σετε του? επισκ?πτε? σα? στο site σα? και τι θ?λετε να κ?νουν μετ?. Αυτ? ε?ναι και η ?ννοια του μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ, το να μετατρ?ψετε του επισκ?πτε? σα? σε ικανοποιημ?νου? πελ?τε?.

?λλε? Υπηρεσ?ε? SEO

?μα ?χετε wordpress e-shop ? κ?ποιο ?λλο site και θ?λετε να το μεταφ?ρετε σε WordPress, τ?τε θα πρ?πει να επιλ?ξετε ?να απ? τα ?λλα πακ?τα υπηρεσι?ν SEO που ?χουμε.

To πακ?το SEO Review προσφ?ρει εκτ?? απ? βελτιστοπο?ηση SEO για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, και γενικ? βελτ?ωση του μ?ρκετινγκ και των πωλ?σεων τη? επιχε?ρηση? σα?.

Αγορ?στε την υπηρεσ?α SEO Review

Ζητ?στε Προσφορ?

  • Αν?λυση αγορ?? στ?χου στο ?ντερνετ
  • ?ρευση ανταγωνιστικ?ν λ?ξεων κλειδι?ν
  • Βελτιστοπο?ηση εντ?? σελ?δα? με 3 ομ?δε? λ?ξεων κλειδι?ν
  • Εγκατ?σταση SEO πρ?σθετων ( WordPress SEO, Google Analytics, W3 TOTAL CACHE)

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍