ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

seo-google-nikontas-ton-antagonismo

Ερευν?ντα? Και Νικ?ντα? Τον Ανταγωνισμ?

Περιεχ?μενα

Να ερευν?σετε τον ανταγωνισμ? και ειδικ? το τι κ?νουν οι σελ?δε? που εμφαν?ζονται με τι? δικ?? σα? λ?ξει? κλειδι? και κατ?χουν τι? πρ?τε? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι ?κρω? σημαντικ?.

Η αν?λυση ανταγωνισμο? ε?ναι ?να κλασικ? εργαλε?ο μ?ρκετινγκ και στρατηγικο? μ?νατζμεντ. Γι αυτ? τον σκοπ? υπ?ρχουν πολλ? εργαλε?α ?ρευνα? του ανταγωνισμο?.

?να εργαλε?ο που χρησιμοποι? συχν? ε?ναι το πρ?σθετο SEO Quake για τον φυλλομετρητ? Firefox. Το εν λ?γω εργαλε?ο προσφ?ρει π?ρα πολλ?? πληροφορ?ε? για εντ?? τη? σελ?δα? αν?λυση εσ?? και των ανταγωνιστ?ν σα?.

?τσι δεν χρει?ζεται να κ?νετε ?λη την σκληρ? δουλει? χειρωνακτικ?, αλλ? αυτοματοποιημ?να.

Αφο? λοιπ?ν ?χετε αποσαφην?σει και περιορ?σει τι? λ?ξει? σα? κλειδι? σε μερικ?? ?χι περισσ?τερε? απ? εικοσιπ?ντε λ?ξει?, το επ?μενο β?μα ε?ναι η αν?λυση ανταγωνισμο?.

Παρακ?τω θα σα? δε?ξω β?μα? β?μα τι θα πρ?πει να προσ?ξετε ?ταν κ?νετε αν?λυση ανταγωνισμο? για κ?θε λ?ξη κλειδ? και για κ?θε κ?ριο ανταγωνιστ? σα?. Κ?ριο? ανταγωνιστ?? σα? ε?ναι αυτ?? που βρ?σκετε στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση? για κ?θε λ?ξη κλειδ?. Επομ?νω? θα πρ?πει να περιορ?σετε την αν?λυσ? σα? για του? πρ?του? 10 ανταγωνιστ?? για κ?θε λ?ξη κλειδ? ? και λιγ?τερο.

?Επιπλ?ον Μελ?τη:

Γραφτε?τε στι? ενημερ?σει? και κατεβ?στε δωρε?ν τον λεπτομερ? οδηγ?: SEO- Google Πρ?τη Σελιδα!

Αν?λυση Ανταγωνισμο?

Α? υποθ?σουμε ?τι η κ?ρια λ?ξη κλειδ? που θ?λετε να ?χετε για το ιστολ?γιο σα? ε?ναι η “ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ” . Χρησιμοποιο?με ελληνικ? και κεφαλα?α προ? αποφυγ? παρεξηγ?σεων και ορθογραφικ?ν λαθ?ν. Η μηχαν? που θα εστιαστο?με ε?ναι αποκλειστικ? η Google.

 1. Επισκεπτ?μαστε την σελ?δα τη? Google στην Ελλ?δα (google.gr) και εισ?γουμε την λ?ξη κλειδ? ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ στο πεδ?ο ?ρευνα?. Πατ?με το πλ?κτρο αναζ?τηση.
 2. Αποφε?γουμε τα πληρωμ?να αποτελ?σματα και εστιαζ?μαστε μ?νο στα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?.
 3. Ανο?γουμε ?να φ?λλο εργασ?α? στο excel και αντιγρ?φουμε τα πρ?τα 10 οργανικ? αποτελ?σματα. Τα πρ?τα δ?κα αποτελ?σματα ε?ναι αυτ? που εμφαν?ζονται στην πρ?τη σελ?δα.

Για παρ?δειγμα αυτ? ε?ναι:

 1. Συνταγ?? μαγειρικ??

  www.sintagespareas.gr/?

  Συνταγ?? μαγειρικ?? και ζαχαροπλαστικ??, απλ??, γρ?γορε? και πετυχημ?νε?.

  ?Γλυκ? –??Κυρ?ω? πι?το –??Τι θα φ?με σ?μερα –??Πρ?σφατε? συνταγ??
 2. Συνταγ? – συνταγ?? μαγειρικ?? – site συνταγ?ν : cookbox.gr

  www.cookbox.gr/?

  To site συνταγ?ν cookbox αποτελε? αξι?πιστη πηγ? για πετυχημ?νε? συνταγ?? μαγειρικ??. Επιλ?ξτε τη συνταγ? μαγειρικ?? ? ζαχαροπλαστικ?? που θ?λετε και?

 3. Νηστικ? Αρκο?δι – Συνταγ?? Μαγειρικ?? – Συνταγ?? για Κρεατικ?

  www.toarkoudi.gr/?

  και θα ε?ναι ξαν? κοντ? σα? με ν?ε? συνταγ??, ιδ?ε? και ιστορ?ε? ανθρ?πων που αγαπο?ν τη γη και ?,τι αυτ? παρ?γει απ? 1η Σεπτεμβρ?ου! 0; Κατηγορ?α: ?ρθρα?

 4. GreekMasa – Συνταγ?? μαγειρικ?? και ζαχαροπλαστικ??

  www.greekmasa.gr/?

  Γνωρ?στε ελληνικ?? συνταγ?? μαγειρικ?? και ζαχαροπλαστικ?? απ? τα μ?λη του GreekMasa.gr.

 5. Cookoo: Βλ?πουμε τη μαγειρικ? με ?λλο στ?μα

  cookoo.gr/?

  Μ?λι? ανακ?λυψα το πιο cookoo site συνταγ?ν. Μπε? και εσ? στο www.cookoo.gr και βρε? τι? συνταγ?? που σου αρ?σουν.

 6. ?λε? οι συνταγ?? – Υποκατηγορ?ε? και συνταγ??: Συνταγ??

  www.mageirikesdiadromes.gr/?

  Δωρε?ν συνταγ?? με μερ?κι και αγ?πη και απ? την Ελλ?δα αλλ? και ?λο τον κ?σμο. Συμβουλ?? μαγειρικ??. Forum. Ανεβ?στε τι? συνταγ?? σα?.

 7. Συνταγ?? τη? μαμ?? για μαγειρικ? και ζαχαροπλαστικ?

  www.sintagesmamas.com/?

  Η μαμ? γρ?φει τι? συνταγ?? απ? τα φαγητ? και γλυκ? που μαγειρε?ει στο σπ?τι για την οικογ?νει? τη?! συνταγ?? μαγειρικ?? και ζαχαροπλαστικ?? · facebook?

 8. Συνταγ?? Μαγειρικ?? – YouTube

  www.youtube.com/playlist?list…?

  Υλοποιημ?νε? συνταγ?? για γλυκ?, αλμυρ? και γενικ?…

 9. Συνταγ??. Βρε?τε συνταγ?? μαγειρικ?? – 2Search

  www.2search.gr/recipes/?

  20+ items – Συνταγ??. Βρε?τε εκατοντ?δε? συνταγ?? μαγειρικ?? και?

 10. Συνταγ?? μαγειρικ?? & ζαχαροπλαστικ??

  www.sidages.gr/?

  Συνταγ?? μαγειρικ?? και ζαχαροπλαστικ??, για ?λε? τι? περιστ?σει?! Απλ?? και πετυχημ?νε? συνταγ?? για ?λου?.

 1. Τ?ρα ε?στε ?τοιμοι να ξεκιν?σετε την αν?λυση σελ?δα σελ?δα. Θα πρ?πει να αναλ?σετε τα παρακ?τω στοιχε?α τη? κ?θε σελ?δα? για να μπορ?σετε να τι? νικ?σετε. Θα σα? δε?ξω ακριβ?? με την πρ?τη σελ?δα. Χρησιμοποι?στε το εργαλε?ο SEO Quake για να βρε?τε αυτ? που θ?λετε. Για να ανακαλ?ψετε του? συνδ?σμου? προσ τη σελ?δα σα? χρησιμοποι?στε το εργαλε?ο Webrank Toolbar για Firefox. Καταγρ?ψτε λοιπ?ν για την πρ?τη σελ?δα:
 • URL Ιστοσελ?δα?
 • Google PR
 • Alexa Ranking
 • Αριθμ?? Συνδ?σμων
 • Λ?ξει? κλειδι?
 • Λ?ξει? κλειδι? σε <h1> ετικ?τα
 • Λ?ξει? κλειδι? στι? πρ?τε? εικοσιπ?ντε λ?ξει? τη? σελ?δα?
 • Λ?ξει? κλειδι? στι? τελευτα?ε? εικοσιπ?ντε λ?ξει? τη? σελ?δα?
 • Λ?ξει? κλειδι? bolded, italicized, και underlined

Α? το κ?νουμ? για την πρ?τη σελ?δα:

 • URL Ιστοσελ?δα?: www.sintagespareas.gr/?
 • Google PR: 4
 • Alexa Ranking: 21531
 • Αριθμ?? Συνδ?σμων: 41 ?ω? 81.700 χιλι?δε?!
 • Λ?ξει? κλειδι?: συνταγ??, γρ?γορε?, ελληνικη συνταγη, ελληνικε? συνταγε? μαγειρικη?, χριστουγεννι?τικε? ΣΥΝΤΑΓΕΣ, syntages, sintages, π?τα, συμβουλ??, απλ?? συνταγ??, ζαχαροπλαστικ?, γλυκ?, το?ρτε?
 • Λ?ξει? κλειδι? σε <h1> <h2> κτλ. ετικ?τα: Δεν υπ?ρχουν
  • <H1>: ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΣΧΟΛΙΑ!
  • <H2>: Συνταγ?? του Αυγο?στου
  • <H3>: Καλοκαιριν?
  • <H3>: Η Κρ?μα Γ?λακτο? ΝΟΥΝΟΥ
  • <H3>: Η Knorr προτε?νει
 • Λ?ξει? κλειδι? στι? πρ?τε? εικοσιπ?ντε λ?ξει? τη? σελ?δα?: συνταγ??, γρ?γορε?, ελληνικη συνταγη, ελληνικε? συνταγε? μαγειρικη?, χριστουγεννι?τικε? ΣΥΝΤΑΓΕΣ, syntages, sintages, π?τα, συμβουλ??, απλ?? συνταγ??, ζαχαροπλαστικ?, γλυκ?, το?ρτε?, Συνταγ?? μαγειρικ?? και ζαχαροπλαστικ??, απλ??, γρ?γορε? και πετυχημ?νε?
 • Λ?ξει? κλειδι? στι? τελευτα?ε? εικοσιπ?ντε λ?ξει? τη? σελ?δα?: Συνταγ?? τη? Παρ?α?
 • Λ?ξει? κλειδι? bolded, italicized, και underlined : καθ?λου στην πρ?τη σελ?δα.

Το δε?τερο επ?μενο β?μα ε?ναι να αξιολογ?σουμε ?λλα εντ?? σελ?δα? παρ?γοντε? βελτιστοπο?ηση? ?πω? ετικ?τε? μετακειμ?νου, ετικ?τε? επικεφαλ?δα? και γενικ? ετικ?τε?. Παρ?λληλα θα μπορο?σαμε να κοιτ?ξουμε και στον πηγα?ο κ?δικα τη? σελ?δα? για να δο?με και τα υπ?λοιπα εντ?? σελ?δα? στοιχε?α SEO.

Για να δε?τε τον πηγα?ο κ?δικα τη? σελ?δα?, πατ?στε π?νω στην σελ?δα δεξ? κλικ στο ποντ?κι σα? και κατ?πιν επιλ?ξτε ” προβολ? πηγα?ου κ?δικα”.

Τι μπορε?τε να δε?τε απ? επικεφαλ?δε? γενικ?τερα και πω? ε?ναι αυτ?? τοποθετημ?νε? μ?σα στη σελ?δα; Π?σε? λ?ξει? κλειδι? εμφαν?ζονται και περιλαμβ?νονται μ?σα στι? επικεφαλ?δε?;

Ε?ν κ?νετε μια βασικ? λοιπ?ν ?ρευνα θα δε?τε ?τι και αυτ? η σελ?δα που ε?ναι στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, δεν ε?ναι και πολ? καλ? βελτιστοποιημ?νη.

Απ? ?ποψη PageRank, το 4 ε?ναι π?ρα πολ? καλ? αν και θα μπορο?σε να ?χει επιτ?χει και πολ? μεγαλ?τερα αποτελ?σματα.

Σε γενικ?? γραμμ?? ?μα κ?νετε το ?διο και για ?λε? τι? σελ?δε? του ανταγωνισμο? θα ανακαλ?ψετε τα τρωτ? σημε?α των ανταγωνιστ?ν σα? και ποιε? λ?ξει? κλειδι? θα σα? οδηγ?σουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Γραφτε?τε στι? ενημερ?σει? και κατεβ?στε δωρε?ν τον λεπτομερ? οδηγ?: SEO- Google Πρ?τη Σελιδα!

Τρει? Σημαντικο? Παρ?γοντε? SEO Πρ?τη Σελ?δα

Απ? τι? λ?ξει? κλειδι? δεν μπορε?τε να εστιαστε?τε παρ? σε μερικ??, ?χι παραπ?νω απ? 10. Παραπ?νω απ? 10 λ?ξει? κλειδι? θα σα? κ?νουν να χ?σετε τον ?λεγχο τη? κατ?σταση?.

Παρ?γοντα? SEO Πρ?τη Σελ?δα 1: Google Page Rank ( ? PR)

Αν και ?χουμε καταπιαστε? με την ?ννοια του Google Page Rank,? καλ? θα ?ταν να αναφ?ρουμε ?τι ?χει ?μεση σχ?ση με το SEO Google Πρ?τη Σελ?δα.? Το PageRank τη? Google ε?ναι ?να μ?τρο τη? σημαντικ?τητα? τη? σελ?δα? απ? το 0 ?ω? το 10.? Οι παρ?γοντε? που καθορ?ζουν το PageRank τη? σελ?δα? ε?ναι η ηλικ?α τη? σελ?δα? και του ον?ματο?, οι εισερχ?μενοι και εξερχ?μενοι σ?νδεσμοι, η ποι?τητα των εισερχ?μενων συνδ?σμων και πολλο? ?λλοι παρ?γοντε?.

Ωστ?σο, το σημαντικ?τερο που πρ?πει να καταλ?βουμε ε?ναι ?τι ?σο πιο σημαντικ? μια σελ?δα ε?ναι απ? την οπτικ? και τα κριτ?ρια τη? Google, τ?σο πιο υψηλ? θα φα?νεται στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?. Οπ?τε ?να? πρωτε?ον στ?χο? ε?ναι να βρε?τε μια λ?ξη κλειδ? για την οπο?α, οι πρ?τε? 10 σελ?δε? ?χουνε χαμηλ? PR.

?να εργαλε?ο που μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε και να δε?τε ?λων των σελ?δων το PageRank απ? την πρ?τη σελ?δα των αποτελεσμ?των τη? Google, ε?ναι το SEO Quake.

Το υψηλ?τερο το PageRank (PR) τη? σελ?δα? που θα θ?λουμε να ανταγωνιστο?με, το δυσκολ?τερο θα ε?ναι να κερδ?σουμε αυτ? τη σελ?δα. ?ταν λοιπ?ν κ?νω SEO ?ρευνα για λ?ξει? κλειδι?, κοιτ?ζω στα 5 πρ?τα αποτελ?σματα ?μα υπ?ρχει περιθ?ριο ανταγωνιστικ?τητα?. Αν το PR ε?ναι μεγαλ?τερο του 6, τ?τε δεν αξ?ζει τον κ?πο να ανταγωνιστ? για αυτ?ν την λ?ξη κλειδ? και πηγα?νω στην επ?μενη.

Παρ?γοντα? SEO Πρ?τη Σελ?δα 2: Εισερχ?μενοι σ?νδεσμοι

Η Google αγαπ?ει του? συνδ?σμου? εισερχ?μενου? και εξερχ?μενου?. ?πω? σημε?ωσα και στην προηγο?μενη παρ?γραφο, η Google δ?νει ιδια?τερη σημασ?α στου? εισερχ?μενου? συνδ?σμου? καθ?? και την σημαντικ?τητα των ιστοσελ?δων που συνδ?ονται με τη σελ?δα σα?.

Για να μ?θετε περισσ?τερα για την εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση μπορε?τε να εγγραφε?τε στο σχετικ? μ?θημα SEO Google Πρ?τη Σελ?δα Δωρε?ν και να κατεβ?σετε τον οδηγ? SEO- Google Πρ?τη Σελ?δα.

Για την ?ρα πρ?πει να ξ?ρετε ?τι ?σα περισσ?τερα τρ?τα sites συνδ?ονται με τη σελ?δα σα?, τ?σο μεγαλ?τερη η αξ?α που ?χει η σελ?δα σα? γενικ?τερα.

Κ?θε εισερχ?μενο? σ?νδεσμο? προσδ?δει στη σελ?δα σα? κ?ποια σημαντικ?τητα και κ?ποιε? λ?ξει? κλειδι?. ?να? ?λλο? δε?κτη? ανταγωνισμο? για τη σελ?δα σα? ε?ναι οι εισερχ?μενοι σ?νδεσμοι. Π?σοι ε?ναι οι εισερχ?μενοι σ?νδεσμοι των σελ?δων που ε?ναι πρ?τε? στα αποτελ?σματα τη? Google; ?να εργαλε?ο για να το δε?τε αυτ? ε?ναι το πρ?σθετο για τον FireFox WebRank.

Το ν?ημα ε?ναι να βρε?τε λ?ξει? κλειδι? που ?χουν μικρ? ? ελ?χιστο ανταγωνισμ?. ?χουν δηλαδ? σελ?δε? στι? πρ?τε? θ?σει? που ?χουν λ?γα και μικρ?? αξ?α? εισερχ?μενα links. Τ?τε η πρ?τη σελ?δα στην Google ε?ναι για το blog σα? παιχνιδ?κι.

Παρ?γοντα? SEO Πρ?τη Σελ?δα 3: Ταχ?τητα Φ?ρτωση? Σελ?δα?

Τ?λο? ?να? πολ? σημαντικ?? παρ?γοντα? SEO για την Google και γενικ? για του? χρ?στε? ε?ναι η ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? σελ?δα? σα?. Μια καλ? ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι 1 με 2 δευτερ?λεπτα, το πολ? 3.

Π?νω απ? τρ?α δευτερ?λεπτα ε?ναι απαγορευτικ? για κ?θε σελ?δα να βγει πρ?τη στη Google. Η ?δια η Google ?χει συμπεριλ?βει στα κριτ?ρια ποι?τητα? την παρ?μετρο τη? ταχ?τητα? φ?ρτωση? και ?χει τα εργαλε?α για να τεστ?ρει π?σο γρ?γορα φορτ?νει η σελ?δα σα?.

Για να εξακριβ?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? σελ?δα? και να ελ?γξετε πιθαν? προβλ?ματα χρησιμοποι?στε αυτ? το εργαλε?ο: tools.Pingdom.com

Κανε?? δεν θ?λει μια ιστοσελ?δα που να φορτ?νει αργ? και καν?να? δεν παραμ?νει σε μια αργ? σελ?δα, ?σο καλ? και να ε?ναι.

SEO Google πηγ??:

 

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον?οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€?SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα?εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍