ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

CREATING QUALITY BACKLINKS

SEO Πρ?τη Σελ?δα: Δημιουργ?ντα? Ποιοτικ? Βacklinks – Begginers

Μπορε?τε να πετ?χετε αποτελ?σματα? SEO πρ?τη σελ?δα απλ?? αντιγρ?φοντα? του? ανταγωνιστ?? σα?. Ε?ν καταφ?ρετε να δημιουργ?σετε συνδ?σμου? με τι? σελ?δε? που συνδ?ονται με του? ανταγωνιστ?? σα?, τ?τε θα μπορ?σετε να νικ?σετε τον ανταγωνισμ? και να βγε?τε πρ?τοι στην google για τι? λ?ξει? κλειδι? με τι? οπο?ε? ανταγων?ζεστε.

Που σημα?νει ?τι θα πρ?πει να ?χετε ?δη βελτιστοποι?σει σωστ? τη σελ?δα σα? με τι? σωστ?? λ?ξει? κλειδι? και με τον σωστ? τρ?πο.

Για να μ?θετε περισσ?τερα για το πω? μπορε?τε να βελτιστοποι?σετε σωστ? τη σελ?δα σα? για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να εφαρμ?σετε τεχνικ?? seo πρ?τη σελ?δα, εγγραφε?τε στη σελ?δα μου και κατεβ?στε τον οδηγ? SEO Πρ?τη Σελ?δα.

Πω? να αντιγρ?ψετε του? συνδ?σμου? των ανταγωνιστ?ν σα?

Πολλ?? μ?θοδοι SEO πρ?τη σελ?δα σα? βοηθο?ν να καθορ?σετε ποιε? σελ?δε? ?χουν σ?νδεση με το υπ ‘αριθμ?ν ?να αποτ?λεσμα στη Google για τη φρ?ση-κλειδ? που στοχε?ετε.? Αρχ?στε με τον προσδιορισμ? των site που ε?ναι στην πρ?τη θ?ση για τον ?ρο αναζ?τησ?? σα?. Μπορε?τε να το κ?νετε αυτ? με μια? επ?σκεψη τη? Google ?που και θα πληκτρολογ?σετε τον ?ρο αναζ?τηση? ? αλλι?? τι? λ?ξει? κλειδι?. Καταγρ?ψτε τη διε?θυνση URL του υπ ‘αριθμ?ν ?να αποτ?λεσμα αναζ?τηση?. Αφο? ?χετε εντοπ?σει αυτ? το ιστολ?γιο, κ?ντε ?να απ? τα ακ?λουθα β?ματα για να μπορ?σετε να υπερφαλαγγ?σετε τον ανταγωνισμ? και να βγε?τε εσε?? πρ?τοι στι? μηχαν?? αναζ?τηση?:

?? Αναζ?τηση στη Google

Πηγα?νετε στη Google.com και πληκτρολογ?στε το εξ??: Link: www.onomaantagonisti.com και πατ?στε το πλ?κτρο αναζ?τηση στη Google. Στη συν?χεια, αντικαταστ?στε τη φρ?ση, “onomaantagonisti.com” με το ?νομα τη? σελ?δα? που κατ?χει τη νο?μερο ?να θ?ση στη? Google για τον ?ρο αναζ?τησ?? σα?.

Το αποτ?λεσμα θα ε?ναι μια σειρ? απ? sites που συνδ?ονται με τον ανταγωνιστ? σα?. Το μ?νο μειον?κτημα αυτ?? τη? μεθ?δου ε?ναι ?τι δεν θα γνωρ?σετε ποια ιστολ?για ε?ναι πιο σημαντικ? απ? κ?ποια ?λλα (π.χ., ο αριθμ?? των δεσμ?ν που συνδ?ονται σε αυτ?? τι? ιστοσελ?δε?, η Google PR, η λ?ξη-κλειδ? και το περιεχ?μενο στι? σελ?δε?, κ.λ.π.), αλλ? θα προσδιορ?σει σ?γουρα τα sites που θα πρ?πει να στοχε?σετε για να δημιουργ?σετε ?πειρου? συνδ?σμου?.

? Alexa

Πηγα?νετε στη διε?θυνση http://www.Alexa.com και πληκτρολογ?στε το ?νομα τη? τοποθεσ?α? που ερευν?τε. Η Alexa.com ε?ναι ?να εργαλε?ο που χρησιμοποιε?ται για τη μ?τρηση τη? δημοτικ?τητα των sites με β?ση την? δραστηρι?τητα στο ?ντερνετ αυτ?ν που ?χουν κατεβ?σει τη γραμμ? εργαλε?ων Alexa (Alexa toolbar). Επειδ? δεν ε?ναι ?λοι χρ?στε? τη? γραμμ?? εργαλε?ων Alexa, οι πληροφορ?ε? ε?ναι μ?νο επιγραμματικ?? και δ?νουν μια α?σθηση τη? κατε?θυνση? τη? κ?νηση? στο ?ντερνετ γενικ?τερα.? ?μω? μπορε?τε να αντλ?σετε π?ρα πολλ? στοιχε?α για του? ανταγωνιστ?? σα? και θα δε?τε μια σειρ? απ? βασικ? ιστολ?για που συνδ?ονται με τη σελ?δα των ανταγωνιστ?ν σα?.

Χρησιμοποι?στε αυτ? τη λ?στα με τα ιστολ?για τη? Alexa για να δημιουργ?σετε συνδ?σει? με τα ?δια ιστολ?για που συνδ?ονται και οι ανταγωνιστ?? σα?. Γενικ? η φιλοσοφ?α αυτ?? τη? στρατηγικ?? SEO πρ?τη σελ?δα ε?ναι να αντιγρ?ψετε του? συνδ?σμου? των ανταγωνιστ?ν σα?.

? On-line εργαλε?α SEO

Υπ?ρχουν αρκετ? ηλεκτρονικ? εργαλε?α SEO στο ?ντερνετ για να σα? βοηθ?σουν να βρε?τε τι? σελ?δε? που συνδ?ονται με του? ανταγωνιστ?? σα?. Π?ρα πολλ? απ? αυτ? ε?ναι δωρε?ν και θα σα? δ?σουν αρκετ? στοιχε?α για τι?? ιστοσελ?δα των ανταγωνιστ?ν, καθ?? και λεπτομ?ρειε? συνδ?σμου, ?πω? το Google PR, το κε?μενο δεσμο?, τον τ?τλο τη? σελ?δα?, και ο?τω καθεξ??.

Μερικ? εργαλε?α SEO χρησιμοποι? για να εφαρμ?σω τεχνικ?? SEO πρ?τη σελ?δα ε?ναι τα παρακ?τω:

http://tools.seobook.com/
Αν αρχ?σετε να δημιουργε?τε συνδ?σει? απ?? blogs πρ?τη? ποι?τητα?, το να σκαρφαλ?σετε στην πρ?τη θ?ση στη Google, θα συμβε? πολ? πιο γρ?γορα απ? οποιαδ?ποτε ?λλη στρατηγικ? SEO.

?? Βρε?τε Iστοσελ?δε? Αυθεντ?α? (Authority Pages)

Μια ?λλη μ?θοδο? SEO πρ?τη σελ?δα ε?ναι να εντοπ?σετε και να συνδεθε?τε με τι? σελ?δε? αυθεντ?α? που συνδ?ονται οι ανταγωνιστ?? σα?. Οι ιστοσελ?δε? Αυθεντ?α? ε?ναι οι σελ?δε? που συνδ?ουν με τρει? ? περισσ?τερου? απ? του? ανταγωνιστ?? σα? .

Αν δεν θ?λετε να χρησιμοποι?σετε ?να εργαλε?ο SEO για να εντοπ?σετε τι? Σελ?δε? Αυθεντ?α?, μπορε?τε να το πετ?χετε αυτ? χειροκ?νητα χρησιμοποι?ντα? την ακ?λουθη μ?θοδο :
1. Αναζητ?στε στη Google? για τι?? ανταγωνιστικ?? ιστοσελ?δε?? για το πιο σημαντικ? ?ρο αναζ?τησ?? σα? .
2 . Δημιουργ?στε ?να υπολογιστικ? φ?λλο excel απ? τα κορυφα?α εκατ? sites που σχετ?ζονται με του? π?ντε? ? δ?κα κορυφα?ου? ανταγωνιστ?? σα? ( To Microsoft Excel ε?ναι ?νακαλ? εργαλε?ο για αυτ? ) .
3 . Ταξινομ?στε του?? αλφαβητικ? για να μην χ?σετε τη μπ?λα .
4. Σκαν?ρετε τη λ?στα για να βρε?τε τυχ?ν διπλοεγγραφ??.? Αν κ?ποια απ? τι? διευθ?νσει? URL ιστοσελ?δα? επαναλαμβ?νονται σε ?λη τη λ?στα σα? επισημ?νετε το.
5. Αφο? ?χετε αναπτ?ξει τη λ?στα με τι? ?γκυρε? ιστοσελ?δε? των συνδ?σμων των ανταγωνιστ?ν σα? , επισκεφθε?τε την καθεμ?α? για να καθορ?σετε με πιο τρ?πο συνδ?ονται οι ανταγωνιστ?? σα? και πω? θα μπορ?σετε να αποκτ?σετε ?να σ?νδεσμο προ? την ιστοσελ?δα σα? .

Συμβουλ?? δημιουργ?α? ανταγωνιστικ?ν συνδ?σμων

 • Διαμορφ?στε τη ?δια ακριβ?? SEO πρ?τη σελ?δα στρατηγικ? που οι ανταγωνιστ?? σα? ?χουν χρησιμοποι?σει . Ε?ν αυτ? τα ιστολ?για που συνδ?ονται ε?ναι κατ?λογοι,? αναζητ?σει τον τρ?πο να μπε?τε και σει? σε αυτ?ν τον κατ?λογο.
 • Ε?ν οι σ?νδεσμοι των ανταγωνιστ?ν σα? προ?ρχονται απ? τα ?ρθρα που οι ανταγωνιστ?? σα? υποβ?λλουν σε αρθρογραφικ? blogs, υποβ?λετε και τα δικ? σα? ?ρθρα. Δε?τε περισσ?τερα για το αρθρογραφικ? μ?ρκετινγκ.
 • Ε?ν οι σ?νδεσμοι των ανταγωνιστ?ν σα? προ?ρχονται απ? αναφορ?? στα κοινωνικ? μ?σα, τ?τε κ?ντε και σει? τι? ?διε? αποστολ?? στα κοινωνικ? μ?σα. Μ?θετε περισσ?τερα για τη δημιουργ?α συνδ?σμων απ? τα κοινωνικ? μ?σα.
 • Ε?ν οι σ?νδεσμοι των ανταγωνιστ?ν σα? προ?ρχονται απ? το guest blogging, τ?τε κ?ντε και σει? τι? ?διε? αποστολ?? στα ?δια blogs που ?χουνε κ?νει και οι ανταγωνιστ?? σα?.

Μετ? την εφαρμογ? τη? ανταγωνιστικ?? στρατηγικ?? σ?νδεση?, το επ?μενο β?μα ε?ναι να οικοδομ?σετε την ποι?τητα των εισερχ?μενων συνδ?σεων στην ιστοσελ?δα σα? μ?σα απ? μια ποικιλ?α τρ?πων, ?πω? ?χουμε καλ?ψει στον οδηγ? SEO Πρ?τη Σελ?δα. Πριν αποκαλ?ψουμε τι? πιο αποτελεσματικ?? στρατηγικ?? για την απ?κτηση συνδ?σμων, θα πρ?πει να πρ?τα να κατανο?σετε το σωστ? τρ?πο για να διαμορφ?σετε μια εισερχ?μενη σ?νδεση για τα μ?γιστα αποτελ?σματα και για να εξασφαλ?σετε τι? πρ?τε? θ?σει? στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

backilink-creation-seo-first-page2

Πω? Να Συνδ?εστε

Τ?ρα που ξ?ρετε π?? να βρε?τε τι? τοποθεσ?ε? που θ?λετε να δημιουργ?σετε συνδ?σει?, θα πρ?πει να μ?θετε το σωστ? τρ?πο για να αναπτ?ξει μια στρατηγικ? δημιουργ?α? συνδ?σμων φιλικ? προ? την Google. Αλλι?? θα χαρακτηριστε?τε spammer και θα αντιμετωπ?σετε δι?φορα προβλ?ματα αποκλεισμο? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Οι Google – friendly συνδ?σει? ε?ναι συνδ?σει? που βελτι?νουν τα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση? εν?? συγκεκριμ?νου δικτυακο? τ?που . Αυτ?? ε?ναι ?να? απ? του? τρ?που? SEO ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ που χρησιμοποι? κατ? κ?ρον για να πετ?χω για τι? σελ?δε? μου καλ?τερη κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, παρ?λο που αυτ?? μπορε? να ?χουν λιγ?τερε? συνδ?σει? που δε?χνουν την ιστοσελ?δα μου σε σχ?ση με του? ανταγωνιστ?? μου.

Θα πρ?πει να προσ?ξετε ιδια?τερα τον τρ?πο με τον οπο?ο συνδ?εστε και την μορφ? των συνδ?σμων, γιατ? οι σ?νδεσμοι σα? ε?ναι σχεδ?ν ?χρηστοι αν δεν εμφαν?ζονται σωστ? σε ?λλε? ιστοσελ?δε? . Α? ξεκιν?σουμε με την ανατομ?α εν?? συνδ?σμου. Για παρ?δειγμα , α? ρ?ξουμε μια ματι? στο http://www.comfrey-central.com

?να? τρ?πο? σ?νδεση? στο ?ντερνετ ε?ναι με απευθε?α? παραπομπ? στο URL:

http://www.comfrey-central.com

Μ?λλον ακατ?λληλο? τρ?πο? σ?νδεση? μια και δεν περι?χει καθ?λου αξ?α λ?ξεων κλειδι?ν για τη σελ?δα μα?.

Ο δε?τερο? και κατ?λληλο? τρ?πο? σ?νδεση? ε?ναι με παραπομπ? στη σελ?δα μ?σω λ?ξεων κλειδι?ν:

?τσι, η Google αναγνωρ?ζει και καταχωρε? τη σελ?δα μα? για τι? συγκεκριμ?νε? λ?ξει? κλειδι? που ?χουμε δημιουργ?σει.

Τ?ρα β?βαια πολλο? θα μου ξανακ?νουν την ερ?τηση:

Ε?ν προσπαθε?τε να π?ρετε τι? συνδ?σει? με την ιστοσελ?δα σα? απ? ?λλε? τοποθεσ?ε? στο ?ντερνετ , γιατ? δεν θα θ?λετε να απλ? να τοποθετ?στε το URL τη? ιστοσελ?δα? σα? στην ιστοσελ?δα του? ;

Υπ?ρχουν μια σειρ? απ? σημαντικ?? απαντ?σει? σε αυτ? την ερ?τηση.

 • Η τοποθ?τηση τη? σελ?δα? σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? στο Google συσχετ?ζεται ?μεσα με την ποι?τητα των συνδ?σεων που δε?χνουν προ? το δικτυακ? σα? τ?πο και του?
  συνδ?σμου? κειμ?νου.
 • Μια σ?νδεση του τ?που http://www.yourcompanyname.com δεν λ?ει τ?ποτα στου? χρ?στε? για την ιστοσελ?δα σα? ? γιατ? θα πρ?πει να επισκεφθε? κ?ποιο? την ιστοσελ?δα σα? εκτ?? και αν ε?στε ?να πολ? γνωστ? πρ?σωπο ? διασημ?τητα. Π?? μπορε?τε να περιμ?νετε να οδηγηθε? η κυκλοφορ?α επισκεπτ?ν προ? τη σελ?δα σα? ε?ν κανε?? δεν γνωρ?ζει ? δεν ?χει ακο?σει ποτ? του την ιστοσελ?δα σα? ;

Ακ?μη και αν η διε?θυνση URL ε?ναι κ?πω? περιγραφικ? , ε?στε σε καλ?τερη θ?ση ?ταν χρησιμοποιε?τε ενημερωτικ? κε?μενο στο σ?νδεσμο που περιλαμβ?νει τι? δικ?? σα? λ?ξει?-κλειδι?.

Σημε?ωση: Αν το μ?νο που κ?νατε μ?χρι τ?ρα ?ταν να δημιουργ?σετε συνδ?σμου? με μια εκστρατε?α μ?ρκετινγκ και ?χετε ζητ?σει απ? τρ?του? δικτυακο?? τ?που? να τοποθετ?σετε το URL σα? σε αυτο?? ( παρ?δειγμα : www.paramarketing.info ) , θα βελτιωθε? η? κατ?ταξ? σα? στη Google για το ?νομα τη? ιστοσελ?δα? σα? μ?νο ( παρ?δειγμα : paramarketing ) και τ?ποτε ?λλο!

Θυμηθε?τε , δεν ε?στε προσπαθε?τε να βελτιστοποι?σετε τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? για τη δικ? σα? διε?θυνση URL , προσπαθε?τε να βελτιστοποι?σετε τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? για μια φρ?ση -κλειδ?.

Για την να πετ?χετε κατ?ταξη στην κορυφ? των μηχαν?ν αναζ?τηση? για μια συγκεκριμ?νη λ?ξη ? φρ?ση κλειδ?, θ?λετε οι? ιστοσελ?δε? τρ?των να τοποθετ?σουν τη σ?νδεσ? σα? με κε?μενο στ?χο (anchor text) προ? στην ιστοσελ?δα του? . Στο κε?μενο αυτ? θα πρ?πει να περιλαμβ?νετε την φρ?ση-κλειδ? σα? ( παρ?δειγμα : Βγ?λτε Λεφτ? ).

?ταν οι χρ?στε? πραγματοποιο?ν αναζ?τηση στο Google για τη φρ?ση-κλειδ? ” Βγ?λτε Λεφτ? “, ?πω? σημει?νεται στο παραπ?νω παρ?δειγμα , ε?ναι η ιστοσελ?δα μου που φα?νεται πρ?τη στα αποτελ?σματα τη? μηχαν?? αναζ?τηση? , επειδ? η Google βρ?σκει πολλ?? συνδ?σει? που δε?χνουν στην ιστοσελ?δα μου με το κε?μενο κλειδ? Βγ?λτε Λεφτ?.

Π?τε στην Google και κ?ντε μια αναζ?τηση για ” βγ?λτε λεφτ? ” και θα βρε?τε την ιστοσελ?δα μου , www.comfrey-central.com , κατατ?σσεται στι?? πρ?τε? θ?σει?, μια και ε?μαστε ακ?μα στην περ?οδο του Google Dance. Στην περ?οδο δηλαδ? που ο αλγ?ριθμο? τη? Google δεν ?χει μονιμοποι?σει τα αποτελ?σματα των ιστοσελ?δων και τη? δικ?? μου που ανταγων?ζονται με τη συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ?.

Αυτ? ε?ναι επειδ? ?χω χρησιμοποι?σει σ?νδεσμο-κε?μενο, στο οπο?ο περιλαμβ?νεται η φρ?ση-κλειδ? μου, να οικοδομ?σω ποιοτικο?? συνδ?σμου? με το ιστολ?γιο μου.

Δε?τε τη συν?χεια αυτο? του ?ρθρου στο δε?τερο μ?ρο?: SEO Πρ?τη Σελ?δα: Δημιουργ?ντα? Ποιοτικ? Βacklinks – Experts

Π?ροι Για SEO Πρ?τη Σελ?δα

 1. SEO Πρ?τη Σελ?δα: Δημιουργ?ντα? Ποιοτικ? Βacklinks – Experts
 2. SEO Πρ?τη Σελ?δα: Guest Blogging
 3. SEO Google Πρ?τη Σελ?δα: Βασικ? Λεξιλ?γιο SEO
 4. SEO Google Πρ?τη Σελ?δα: Βασικ? Λεξιλ?γιο SEO 2
 5. SEO Πρ?τη Σελ?δα: Νικ?ντα? Τον Ανταγωνισμ?
 6. SEO Πρ?τη Σελ?δα: Social Media
 7. SEO Πρ?τη Σελ?δα: Αρθρογραφικ? Μ?ρκετινγκ (Article Marketing)
 8. SEO Πρ?τη Σελ?δα: Blogging
 9. Πω? Να Βγε?τε Πρ?τοι Στη Google – SEO Google First Page

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον?οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€?SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα?εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

4 Σχ?λια. Leave new

 • Panagiota Antoniadi
  12 Ιουλ?ου 2015 9:12 πμ

  Τελικ? τι ε?ναι καλ?τερο; Να ?χω 10 backlink απ? 10 ποιοτικ? sites ? να ?χω 10.000 links που μπορ? να αγορ?σω απ? το ?ντερνετ;

  Απ?ντηση
  • Καλ?τερα ε?ναι να ?χει? 10 backlinks απ? 10 ποιοτικ? sites παρ? 10.000 links αμφ?βολη? ποι?τητα? Παναγι?τα τα οπο?α μπορε? να προκαλ?σουν και αρνητικ? SEO και ?σω? να βλ?ψουν και την συνολικ? σου κατ?ταξη στη Google.

   Απ?ντηση
   • ?γω που δεν ?χω σχεδ?ν καθ?λου backlinks στο site μου τ? να κ?νω; Ε?ναι σχεδ?να καινο?ρια η ιστοσελ?δα μου, δεν ?χει ?να τρ?μηνο που την ?φτιαξα.

    ?χω φτι?ξει κ?ποια προφ?λ στα social media ?πω? λε? Γι?ννη αλλ? νομ?ζω ?τι δεν επαρκο?ν γιατ? μ?νο λ?γο κ?νηση ?χω απ? το Facebook.

    Τ?ρα ε?χα διαβ?σει σε ?να ?ρθρο σου ?τι ?χει? προφ?λ σε 350 μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση? και μου ?κανε εντ?πωση.

    Χρει?ζονται τ?σα πολλ?;

    Απ?ντηση
    • Ναι Παναγι?τα, χρει?ζονται λ?γα περισσ?τερα ποιοτικ? backlinks απ? ?σα ?χει ο ανταγωνισμ??.

     Το SEO ε?ναι σαν αγ?να? δρ?μου και θα πρ?πει π?ντα να ελ?γχει? το ισοζ?γιο χαμ?νων και κερδισμ?νων backlinks για να παραμε?νει? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

     Η μεθοδολογ?α ε?ναι πολ? απλ?, πρ?πει ?μω? να εστιαστε?? στο να κερδ?ζει κ?θε μ?να ?στω και λ?γα backlinks.

     Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍