ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ALLAGI HOST FILE WINDOWS

SEO Πρ?τη Σελ?δα: Blogging

Το blogging παρ?χει δ?ο πολ? μεγ?λα πλεονεκτ?ματα για να βγε?τε στην πρωτη σελ?δα τη? Google. Οι πιο πολλο? αυτ? τη στιγμ? ?σω? να γνωρ?ζετε πολ? καλ? τι ε?ναι το blogging και ?σω? να ?χετε ?δη το δικ? σα? blog.

Το πρ?το πλεον?κτημα ε?ναι ?τι το blog σα? ε?ναι το νευρικ? σα? σ?στημα και βοηθ? ?μεσα στο να πετ?χετε στη βελτιστοπο?ηση των μηχαν?ν αναζ?τηση?. Θ?λω να πω ?τι ανεξαρτ?τω? τι ε?δου? σελ?δα? ?χετε, ε?τε αυτ? ε?ναι εταιρικ? σελ?δα, ε?τε γκαλερ?, ε?τε e-shop, θα πρ?πει για να πετ?χετε καλ?τερα SEO αποτελ?σματα και να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google να ?χετε παρ?λληλα και ?να blog.

Οι περισσ?τερε? ιστοσελ?δε? σ?μερα ε?ναι blog και συνδυ?ζουν ?λα τα ?λλα χαρακτηριστικ?, για παρ?δειγμα, ?να ξενοδοχε?ο μπορε? να ?χει ?να blog με ?να σ?στημα ηλεκτρονικ?ν κρατ?σεων.

Το δε?τερο πλεον?κτημα ε?ναι ?τι οι ?νθρωποι ?πω? και οι μηχαν?? αναζ?τηση? λατρε?ουν τα blogs και το ν?ο, φρ?σκο περιεχ?μενο.

Τα blog και ειδικ? ?σα ε?ναι χτισμ?να σε WordPress παρ?χουν μακροχρ?νια πλεονεκτ?ματα SEO.? Μ?λι? αποκτ?σει το blog σα? κ?ποιο κ?ρο?, κ?ποιο Google PR δηλαδ?, τ?τε μπορε?τε να το χρησιμοποιε?τε για να διαφημ?ζετε και να προωθε?τε κ?θε καινο?ριο ιστολ?γιο που φτι?χνετε, δικ? σα? ? τρ?των.

Το δικ? σα? blog μπορε? να σα? βοηθ?σει να ανεβ?σετε το PageRank ?λλων ιστοσελ?δων και να πετ?χετε να τι? φ?ρετε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Π?? λοιπ?ν ξεκιν?ω το δικ? μου blog;

 

Β?μα 1: Διαλ?ξτε ?να θ?μα ? μια αγορ? στ?χο

Θα πρ?πει να εξυπηρετ?σετε μ?α αν?γκη σε μια αγορ? στ?χο που χρησιμοποιε? αποκλειστικ? το ?ντερνετ για να καλ?ψει αυτ?ν την αν?γκη. Αυτ? την αν?γκη θα πρ?πει να την ικανοποι?σετε καλ?τερα απ? τον ανταγωνισμ? και σε χαμηλ?τερη τιμ? για να θ?λουν οι ?νθρωποι να σα? πληρ?σουν και εσε?? να βγ?λτε λεφτ? απ? αυτ?.

Η πρ?κληση ε?ναι να αναγνωρ?σετε μια ανθρ?πινη αν?γκη με επαρκ? ζ?τηση ο?τω? ?στε να ε?ναι βι?σιμη η αγορ? στ?χο? ? το μικρομερ?διο ? μικροτμ?μα τη? εν λ?γω αγορ??. Μετ? θα πρ?πει να αναπτ?ξετε μια υπηρεσ?α ? ?να προ??ν για να καλ?ψετε αυτ?ν την ανθρ?πινη αν?γκη και να βγ?λετε χρ?ματα.

Ε?ν κατανο?σετε το συγκεκριμ?νο β?μα λ?θο?, δυστυχ?? ?λο το ηλεκτρονικ? blog θα ?χει ?σχημη κατ?ληξη. Θα ?χετε δημιουργ?σει μια ιστοσελ?δα που δεν θα ?χει καθ?λου επισκ?πτε? ? θα ?χετε επισκ?πτε? αλλ? καν?να? του? δεν θα αγορ?ζει αυτ? που πουλ?τε, οπ?τε θα ε?ναι ακατ?ρθωτο ? εξαιρετικ? δ?σκολο να βγ?λετε χρ?ματα.

?ταν διαλ?γετε το θ?μα του blog σα?, την αγορ? στ?χο δηλαδ? συνδυ?ζετε δ?ο βασικ? πρ?γματα.

 1. Τι μπορε?τε να προσφ?ρετε και το κ?νετε καλ? και με ευχαρ?στηση για να βοηθ?σετε του? ?λλου?

 2. Και τι πραγματικ? οι ?νθρωποι χρει?ζονται ? επιθυμο?ν και ε?ναι διατεθειμ?νοι να ξοδ?ψουν χρ?ματα γι’ αυτ?.

Β?μα 2: Διαλ?ξτε με κλειστ? μ?τια ?να καλ? θ?μα και το WordPress για να στ?σετε το blog σα?.

Επιλ?ξτε με κλειστ? τα μ?τια απ? ?λα τα συστ?ματα διαχε?ριση? περιεχομ?νου, το WordPress. Γιατ? ?μω? να επιλ?ξετε το WordPress;

 1. Για τ? το WordPress ?χει μια τερ?στια γκ?μα θεμ?των βελτιστοποιημ?να για SEO.

 2. Γιατ? το WordPress καλ?πτει ?λο το ε?ρο? των ιστολογ?ων, απ? το πιο απλ? blog ?ω? τι? πιο σ?νθετε? εφαρμογ??, eshop, online κρατ?σει?, ?κδοση τιμολογ?ων, διαχε?ριση μελ?ν κτλ.

 3. Τ?λο? ε?ναι πολ? απλ?, ε?χρηστο και λειτουργικ? για κ?θε επ?πεδο χρ?στη, ειδικ? αρχαρ?ου.

 

Β?μα 3: Ξεκιν?στε το blog σα?

M?λι? θα ξεκιν?σετε το blog σα?, θα πρ?πει αμ?σω? να δημιουργ?σετε ?να πυλωνικ? ?ρθρο? 3.000 ?ω? 10.000 χιλι?δων λ?ξεων που να περι?χει το θ?μα και τι? λ?ξει? κλειδι? σα? και γ?ρω του να χτ?σετε μ?σα στο μ?να τουλ?χιστον 10 ?ρθρα που να δε?χνουν προ? το πυλωνικ? ?ρθρο.

Το ιστολ?γιο μου αποτελε?ται απ? τρ?α πυλωνικ? ?ρθρα και δευτερε?οντα ?ρθρα που δε?χνουν στα πυλωνικ?:

 1. SEO Google Πρ?τη Σελ?δα

?τσι θα μπορ?σετε να δημιουργ?σετε κ?νηση προ? τη σελ?δα σα? και να βγε?τε στι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Παρ?λληλα θα πρ?πει να ασχοληθε?τε με εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση και να υλοποι?σετε στρατηγικ?? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα.

Σχολιασμ?? Σε Blog – Blog Commenting

?να? καταπληκτικ?? τρ?πο? για να αξιοποι?σετε στο ?πακρο τη δυναμικ? των ιστολογ?ων (blog) για να επιτ?χετε την καλ?τερη βελτιστοπο?ηση στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι το blog commenting ? σχολιασμ?? σε ?λλε? ιστοσελ?δε? ελληνιστ?.

Στο τ?λο? κ?θε ?ρθρου θα ?χετε παρατηρ?σει ?τι υπ?ρχει ?να πεδ?ο που μπορε?τε να αφ?σετε το σχ?λιο σα? σχετικ? με το θ?μα.

Θα πρ?πει λοιπ?ν να βρε?τε dofollow blogs με υψηλ? PageRank στη δικ? σα? αγορ? στ?χο. Τα dofollow blogs ε?ναι αυτ? που επιτρ?πουν του? εξερχ?μενου? συνδ?σμου? προ? τα ?λλα ιστολ?για να ευρετηριαστο?ν απ? την Google και να περιληφθο?ν ω? σ?νδεσμοι που παρ?χουν αξ?α στο ιστολ?γιο σα?.

 

SEO και Blog Commenting

?ταν θα ?χετε εντοπ?σει τη λ?στα με τα υποψ?φια ιστολ?για που θα αφ?σετε σχ?λια, θα πρ?πει να κ?νετε ακριβ?? αυτ? για να βγε?τε πρ?τη σελ?δα google με τι? λ?ξει? κλειδι? που θ?λετε:

 1. Β?λτε στο πεδ?ο ?νομα τη λ?ξη κλειδ? σα?. -?σω? το σημαντικ?τερο που ?χετε να κ?νετε-
 2. Χρησιμοποιε?στε μια πραγματικ? διε?θυνση email.
 3. Χρησιμοποι?στε το URL ολ?κληρο χωρ?? εκπτ?σει?, τη? σελ?δα? που θ?λετε να δε?ξετε (landing page). Μην περιλαμβ?νετε URL’s εντ?? του σχολ?ου γιατ? πιθαν?τατα θα εκληφθο?ν ω? spam.
 4. Αφ?στε ?να σχ?λιο που ε?ναι ?μεσα σχετιζ?μενο με το ?ρθρο, και ε?ναι μεγαλ?τερο απ? τρει? προτ?σει?.
 5. Κρατ?στε μια λ?στα στο excel με την πρ?οδο των σχολ?ων σε blog και καταγρ?ψτε τα αποτελ?σματα σα? και τι? επιπτ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Σημει?στε για ποιο σχ?λιο και λ?ξη κλειδ? ?ιστε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και π?σο χρ?νο χρει?στηκε για να το πετ?χετε.

Π?ντα αφ?σετε σχ?λια σε διαφορετικ? ?ρθρα και ?χι στα ?δια.

To Blog Commenting ε?ναι μια απ? τι? πιο αξι?πιστε? στρατηγικ?? χτισ?ματο? συνδ?σμων και SEO και μπορο?ν να σα? οδηγ?σουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Δοκιμ?στε το!

Δωρε?ν συστ?ματα internet blogging

Μερικ? απ? τα πλ?ον δωρε?ν και εναλλακτικ? του WordPress συστ?ματα? blogging που ?μω? δεν ε?ναι αυτοφιλοξενο?μενα και δεν παρ?χουν 100% ιδιοκτησ?α και ανεξαρτησ?α ε?ναι τα παρακ?τω:

?χω δοκιμ?σει τα π?ντα απ? τα παραπ?νω και ?χω δημιουργ?σει π?ρα πολλ? ιστολ?για. Το συμπ?ρασμ? ε?ναι ?τι ε?ναι μ?νο για εξ?σκηση και πιθαν?? για να δημιουργ?σετε μερικο?? συνδ?σμου? προ? τη σελ?δα σα?.

?Επιπλ?ον Πηγ?? SEO Πρ?τη Σελ?δα-Blogging:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον?οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€?SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα?εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

1 Σχ?λιο. Leave new

 • ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ..με βοηθησε? αρκετα με αυτα που γραφει? για το seo …αλλα ολα αυτα που λε? εινα και για τα δωρεαν blog ;;;;;;λεω να δοκιμασω τα backlinks για αρχη…..ευχαριστω

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍