ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO-POLY-MEGALES-EPIXEIRISEIS-ERGOSTASIA

SEO για πολ? μεγ?λε? επιχειρ?σει? και εργοστ?σια

Το SEO ε?ναι αναγκα?ο κακ? αλλ? και αναγκα?ο καλ? γιατ? η βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? περιλαμβ?νει εκτ?? και απ? ευθυγρ?μμιση με τον αλγ?ριθμο τη? Google και ?λε? τι? απαρα?τητε? αλλαγ?? και βελτι?σει? που χρει?ζονται για να γ?νει η ιστοσελ?δα σα? φιλικ?τερη προ? τον τελικ? χρ?στη.

Η εταιρε?α μα?, το www.comfrey-central.com δραστηριοποιε?ται απ? το 2000 με την κατασκευ? ιστοσελ?δων και ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των και απ? το 2013 με την βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων για επιχειρ?σει? και eshop.

Υπ?ρχει κ?τι διαφορετικ? στο SEO για πολ? μεγ?λε? επιχειρ?σει? και εργοστ?σια;

Το SEO και η προ?θηση μια? ιστοσελ?δα? μια? μικρ?? επιχε?ρηση? ? εν?? μικρο? καταστ?ματο? αν και ε?ναι αρκετ? πολ?πλοκη υπ?θεση δεν ?χει ιδια?τερε? δυσκολ?ε? γιατ? ο συνολικ?? ?γκο? των σελ?δων προορισμο? και των λ?ξεων κλειδι?ν ε?ναι σχετικ? μικρ??.

Συν?θω? τα μικρ? sites ?χουν ?ω? και 100 λ?ξει? κλειδι? και ?ω? και 100 σελ?δε? προορισμο?, εν? ο κ?δικα? του? και τα πρ?σθετα του? ε?ναι σχετικ? απλ??.

Τι γ?νεται ?μω? στην περ?πτωση που ?χουμε να αντιμετωπ?σουμε την βελτιστοπο?ηση μια? ιστοσελ?δα? μεγ?λη? επιχε?ρηση? με π?ρα πολλ?? γλ?σσε? και πολλ? ξεχωριστ? επιχειρηματικ? τμ?ματα (business units) που το καθ?να ?χει το δικ? του micro site μ?σα στο μητρικ? site;

Παρ?λληλα κ?ποιε? επιχειρ?σει? και εργοστ?σια ?χουν στι? ιστοσελ?δε? του? ενσωματωμ?να εσωτερικ? επιχειρηματικ? δ?κτυα (intranets και extranets) ? ?λλα λογιστικ? προγρ?μματα και CRMs που συνεργ?ζονται μεταξ? του?.

?να καλ? παρ?δειγμα ε?ναι η ιστοσελ?δα τη? εταιρε?α? Cosmote.

Π?ρα απ? το βασικ? εταιρικ? portal με την σελ?δα προορισμο? και τα προγρ?μματα για του? ιδι?τε? και τι? επιχειρ?σει?, υπ?ρχει η φ?ρμα σ?νδεση? για του? πελ?τε? για να παρακολουθο?ν τον λογαριασμ? του? καθ?? και π?ρα πολλ?? ιστοσελ?δε? θυγατρικ?ν εταιρι?ν του Ομ?λου αλλ? και ιστοσελ?δε? προ?θηση? υπηρεσι?ν και προγραμμ?των.

Τ?τοιε? ιστοσελ?δε? ε?ναι για παρ?δειγμα το WhatsUp.

Εκτ?? απ? ?λα αυτ? η Cosmote τρ?χει και το δικ? τη? εταιρικ? eshop ?που μπορε? κ?ποιο? να αγορ?σει κινητ? και smartphones εκτ?? απ? τι? υπηρεσ?ε? σταθερ?? και κινητ?? τηλεφων?α?.

Και ?μα συνεχ?σουμε την αν?λυση μα?, θα δο?με ?τι υπ?ρχουν δι?φορα ?λλα sites φτιαγμ?να σε διαφορετικ?? πλατφ?ρμε? μεταξ? του? τα οπο?α συνεργ?ζονται και ε?ναι ολοκληρωμ?να μεταξ? του?.

Η διαφορ? εδ?, αν και η φιλοσοφ?α και η μεθοδολογ?α του SEO ε?ναι ?δια ?γκειται στο ?τι ?χουμε τερ?στια πολυπλοκ?τητα και διαφορετικ?? τεχνολογ?ε? που θα πρ?πει να συνδυαστο?ν και να ληφθο?ν υπ?ψιν για να ?χουμε τα καλ?τερα αποτελ?σματα στο SEO.

Τ?τοιου ε?δου? ?ργα πληροφορικ?? ε?ναι μεγ?λα και δ?σκολα για δ?ο βασικο?? λ?γου?:

  • Γιατ? ?χουν πολλ? sites και πολλ?? σελ?δε? προορισμο? αλλ? το βασικ?τερο
  • Γιατ? αναμιγν?ονται δεκ?δε? διαφορετικο? ?νθρωποι διαφορετικ?ν ειδικοτ?των απ? δι?φορα τμ?ματα τη? επιχε?ρηση?.

Τι χρει?ζεται για να εφαρμοστε? μια καμπ?νια SEO σε μια τ?σο μεγ?λη επιχε?ρηση;

Το παρ?δειγμα τη? Cosmote ε?ναι αντιπροσωπευτικ? τ?σο για τον κλ?δο τη? εταιρε?α? ?σο και για ?λε? τι? μεγ?λε? επιχε?ρηση? που ε?ναι εργοστ?σια και ?χουν και αυτ?? παρ?μοιο ?γκο ιστοσελ?δων απ? διαφορετικ? τμ?ματα και λειτουργ?ε?.

?μω? τ?ποτα δεν ε?ναι ακατ?ρθωτο. Τα συστατικ? τη? επιτυχ?α? εδ? ε?ναι λ?γο διαφορετικ? απ? μια μικρ? ιστοσελ?δα.

Η β?ση που ?χω στι? επιχειρ?σει? λ?γω του ?τι ?χω Μ?στερ στη Διο?κηση Επιχειρ?σεων (MBA) με βοηθ?ει να μπορ?σω να κατανο?σω το τι ακριβ?? πρ?πει να γ?νει και ?τσι μπορ? να σα? απαριθμ?σω τα βασικ? πρ?γματα που ε?ναι απαρα?τητα για την επιτυχ?α τη? καμπ?νια? SEO για ?να εργοστ?σιο ? για μια μεγ?λη επιχε?ρηση.

1 Αφιερ?στε 25% στη φ?ση του σχεδιασμο? τη? εκστρατε?α? SEO

Το πρ?το β?μα ε?ναι να κ?νετε μια καταγραφ? ?λη? τη? υπ?ρχουσα? κατ?σταση? ?πω? ιστοσελ?δε?, πλατφ?ρμε?, συνεργαζ?μενα τμ?ματα, σελ?δε? προορισμο?, στ?χοι πωλ?σεων απ? το ?ντερνετ και στ?χοι τη? ιστοσελ?δα?, ανασκ?πηση τη? υπ?ρχουσα? ηλεκτρονικ?? στρατηγικ?? ? ηλεκτρονικο? πλ?νου e-business.

2 Ορ?στε ?ναν υπε?θυνο για το SEO

Θα πρ?πει να δεσμε?σετε? ?ναν ειδικ? στο SEO που θα απασχολε?τε με την παρακολο?θηση ?λη? τη? διαδικασ?α? σε καθημεριν? β?ση ?στε να υπ?ρχουν απτ? αποτελ?σματα.

Το SEO βασ?ζεται στην εξειδικευμ?νη εργασ?α και ?σο πιο πολ? εργασιακ? χρ?νο αφιερ?σετε π?νω σε αυτ?, τ?σο πιο ποιοτικ? και μακροπρ?θεσμα τα αποτελ?σματα του.

3 Ιεραρχ?στε τι? αν?γκε? και τι? προτεραι?τητε?

Σ?γουρα μια πολ? μεγ?λη επιχε?ρηση θα ?χει π?ρα πολλ?? επιμ?ρου? αν?γκε? στο SEO και στην βελτ?ωση και την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?. Το μ?λημα σα? ε?ναι να ιεραρχ?σετε αυτ?? τι? αν?γκε? και να ασχολε?στε με ?να πρ?γμα την κ?θε φορ?.

Το ?διο πρ?γμα θα πρ?πει να κ?νετε και με τι? λ?ξει? κλειδι?. Θα πρ?πει να κ?νετε αν?λογη ?ρευνα για ?λε? τι? λ?ξει? κλειδι? με την χρ?ση του Google Keyword Tool και στην συν?χεια να ξεκιν?σετε με τι? σημαντικ?τερε?.

Θα πρ?πει κ?θε φορ? να ασχολε?στε με μια συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ? ? με μια ?μοια ομ?δα λ?ξεων κλειδι?ν για να ?χετε μεγαλ?τερη διασπορ? στι? λ?ξει? κλειδι? και να μην χαρακτηριστε?τε spammers.

4 Συντ?ξτε ?να πλ?νο SEO για 12 μ?νε?

Σε μια μεγ?λη επιχε?ρηση, ο κατ?λληλο? ορ?ζοντα? για το SEO θα πρ?πει να ε?ναι 12 μ?νε? για 2 λ?γου?:

  • Γιατ? μ?σα στο 12μηνο η τεχνολογ?α του ?ντερνετ και ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? τη? Google θα ?χει αλλ?ξει δεκ?δε? φορ?? και
  • Γιατ? θα χρειαστε?τε κ?ποιο ε?λογο χρονικ? δι?στημα για να ολοκληρ?σετε τι? εν?ργειε? σα? στο SEO και για να μπορ?σουν αυτ?? οι εν?ργειε? να πιαστο?ν απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Το πλ?νο σα? θα πρ?πει να χωρ?ζεται σε μηνια?ε? δρ?σει? και στο τ?λο? κ?θε μ?να θα πρ?πει να συντ?σετε αναφορ? προ?δου στο SEO και στην κατ?ταξη στη Google και να μετρ?τε και ?λλα ζωτικ? σημε?α τη? ηλεκτρονικ?? σα? επιχε?ρηση?.

Θα πρ?πει δηλαδ? να κ?νετε το λεγ?μενο εσωτερικ? benchmarking για να δε?τε ε?ν επιτυγχ?νετε του? στ?χου? που θ?σατε στο SEO και αν χρει?ζεται διορθωτικ? δρ?ση ? επιπλ?ον δρ?σει?.

Σ?γουρα θα χρειαστε?τε για να ολοκληρ?σετε σωστ? το benchmarking στο SEO και τα αν?λογα εργαλε?α ?πω? το SEO Powersuite.

5 Αναπροσαρμ?στε το πλ?νο σα? με β?ση την αγορ?

Το κ?θε πλ?νο SEO ?χει κ?ποιε? δρ?σει? που πρ?πει να γ?νουν και κ?ποιον προ?πολογισμ?. Το συνηθ?στερο σφ?λμα ε?ναι η υποτ?μηση του ανταγωνισμο? και του βαθμο? δυσκολ?α? που ?χει μια συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ? ? η απ?κτηση τη? πολυπ?θητη? οργανικ?? επισκεψιμ?τητα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Συν?θω? το ?ψο? του προ?πολογισμο? που απαιτε?τε για να αν?βει μια ιστοσελ?δα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι διπλ?σιο ? πολλαπλ?σιο τη? αρχικ?? εκτ?μηση? και αυτ? συμβα?νει γιατ? σ?μερα ?λοι κ?νουν SEO με τον ?ναν ? ?λλο τρ?πο και η αγορ? δεν ε?ναι παρθ?να.

?μα για παρ?δειγμα εσε?? ξοδε?εται 100 ευρ? το μ?να για SEO και οι ανταγωνιστ?? σα? 200 ευρ?, τ?τε θα πρ?πει να ανεβ?σετε τον προ?πολογισμ? σα? στα 300 ευρ? για να μπορ?σετε να νικ?σετε τον ανταγωνισμ?.

6 Αξιοποι?στε τα κεν? τη? αγορ?? και του ανταγωνισμο? στην αρχ?

Η πιο ασφαλ?? και οικονομικ? στρατηγικ? SEO ε?ναι να βρε?τε τα κεν? τη? αγορ?? στη Google, τι? λ?ξει? κλειδι? ? φρ?σει? κλειδι? που δεν χρησιμοποιο?ν οι ανταγωνιστ?? σα? και πιστ?ψτε με ε?ναι χιλι?δε? οι αναξιοπο?ητε? φρ?σει? κλειδι? και να στοχε?σετε εκε? ?στε να βγε?τε αμ?σω? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Στην αρχ? θα ε?ναι αρκετ? δ?σκολο να βγε?τε για κα?ριε? λ?ξει? κλειδι? εκτ?? και ?μα ?δη βγα?νετε στην πρ?τη σελ?δα με αυτ??. Οι φρ?σει? κλειδι? θα σα? βοηθ?σουν να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα με ευκολ?α, παρακ?μπτοντα? τον ανταγωνισμ? και τα ακριβ? χτυπ?ματα στο Adwords.

7 Παρουσι?στε με στοιχε?α και ιστογρ?μματα την αναφορ? SEO

Κ?θε μ?να θα πρ?πει να συντ?σετε μια ?μορφη και κατανοητ? αναφορ? SEO, μια executive summary στο SEO και να την στ?λνετε στον πελ?τη σα? που ε?ναι η μεγ?λη εταιρε?α ? το εργοστ?σιο ? στου? συναδ?λφου? σα? με αυτ? που ?γιναν αυτ?ν το μ?να και με το τι ?χει ολοκληρωθε? μ?χρι στιγμ??.

?σο πιο απλ? και κατανοητ? ε?ναι η αναφορ? σα? στο SEO τ?σο πιο πολ?? κ?σμο? θα καταλ?βει το ?ργο σα? και θα ?μα φ?ρετε αποτελ?σματα, θα συνεχ?σει να σα? πληρ?νει για αυτ?.

Τελει?νοντα? θα ?θελα να προσθ?σω ?τι η διαδικασ?α του SEO σε μια μεγ?λη επιχε?ρηση δεν ε?ναι απλ? υπ?θεση γιατ? ?χετε να κ?νετε με πολλο?? ανθρ?που? που εμπλ?κονται και ?σω? αυτ? που θεωρο?σατε ε?κολο και παιχνιδ?κι να μετατραπε? σε εφι?λτη.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO στι? μεγ?λε? επιχειρ?σει?:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍