ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO OPTIMIZATION

SEO optimization: Τι ε?ναι και πω? γ?νεται;

Το SEO optimization μπορε? να ε?ναι για πολλο?? απ? εσ?? μια ?γνωστη λ?ξη και πολλ?? φορ?? μπορε? να το συναντ?σετε στο ?ντερνετ ω? website optimization ? SEO, που σημα?νει βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Η βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? περιλαμβ?νει ?λε? αυτ?? τι? τεχνικ??, θεμιτ?? και μη για την βελτ?ωση των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? ω? προ? κ?ποιο? ?ρου? αναζ?τηση? ? λ?ξει? κλειδι?.

Οι λ?ξει? κλειδι? ε?ναι πολ? βασικ?? για να ξεκιν?σει κ?ποιο? το seo optimization μια? ιστοσελ?δα?.

Για να το διατυπ?σω αλλι??, οι λ?ξει? κλειδι? ε?ναι οι στ?χοι σα? και ?λη η διαδικασ?α για να του? πετ?χετε λ?γεται SEO optimization.

Για να σα? διαφωτ?σω σε μερικ? θ?ματα γ?ρω απ? αυτ?, θα απαντ?σω σε μερικ?? ερωτ?σει? που συν?θω? κ?νουν οι υποψ?φιοι πελ?τε? που ?ρχονται σε εμ?να αφο? ?ρθουν ? λ?γο πριν.

Διαβ?στε παρακ?τω.

Π?? κ?νει κ?ποιο? SEO optimization για μια ιστοσελ?δα;

Η διαδικασ?α χωρ?ζεται σε εντ?? σελ?δα? SEO και εκτ?? σελ?δα? SEO.

Για να μην τα κ?νω πολ?πλοκα θα σα? πω πω? ξεκιν?ει κ?ποιο? με το SEO optimization.

1 Αρχικ? εξετ?ζουμε την ιστοσελ?δα που ?χουμε προ? το SEO με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμε? ο πελ?τη? με κ?ποια SEO tools

Αφο? καταγρ?ψουμε τι? υπ?ρχουσε? θ?σει? στη Google, μετ? προ?πολογ?ζουμε ?να κ?στο? σε χρ?ματα και σε χρ?νο καθ?? και σε π?ρου? που θα πρ?πει να δεσμε?σουμε για να πι?σουμε την πρ?τη θ?ση στη Google, την πρ?τη τρι?δα στη Google, την πρ?τη πεντ?δα ? την πρ?τη σελ?δα, ?μα δεν ε?μαστε και τ?σο φιλ?δοξοι.

2 Εξετ?ζουμε την ιστοσελ?δα μα? ?μα ε?ναι ?τοιμη για SEO

Σε αυτ? το β?μα το 90% των ιστοσελ?δων κ?βεται και π?ει π?σω στο τμ?μα web design για ανασχεδιασμ?. Πριν κατασκευ?σετε μια ιστοσελ?δα ρωτ?στε του? ειδικο?? γιατ? οι προγραμματιστ?? και οι Web designers δεν ?χουν σχεδ?ν καμ?α σχ?ση με το SEO και οι περισσ?τεροι δεν θ?λουν να αποκτ?σουν.

Δεν λ?ω ?τι δεν υπ?ρχουν και οι λαμπρ?? εξαιρ?σει? αλλ? ο προγραμματισμ?? ε?ναι ?λλο? κλ?δο? τη? πληροφορικ?? και ?λλο? κλ?δο? ε?ναι το SEO.

Μην εμπιστε?εστε καν?ναν που σα? λ?ει ?τι θα σα? φτι?ξει ?να site που θα ε?ναι SEO ready, SEO friendly ? που θα ?χει γελο?ο κ?στο?.

Ο λ?γο? που φτι?χνετε μια ιστοσελ?δα ε?ναι για να βγει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google τουλ?χιστον με δυνατ?? και ανταγωνιστικ?? λ?ξει? κλειδι?, αλλι?? μην την φτι?χνετε καθ?λου.

Μια ιστοσελ?δα μπορε? να κοστ?ζει και τζ?μπα, αλλ? μια ιστοσελ?δα με SEO που να ε?ναι τ?λεια και σωστ? βελτιστοποιημ?νη (SEO optimized) κοστ?ζει χιλι?δε? ευρ? λ?γω των ταμειακ?ν ρο?ν που προσφ?ρει.

Η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι το ηλεκτρονικ? σα? μαγαζ? και μην νομ?ζετε ?τι ε?ναι κ?τι που ο καθ?να? το φτι?χνει.

3 Ξεκιν?με την πραγματικ? κατ?ταξη και εκστρατε?α SEO

Αφο? ολοκληρ?σουμε με το στ?διο του ανασχεδιασμο?, προχωρ?με στην υλοπο?ηση του πλ?νου που ?χουμε για το SEO. Θα πρ?πει να δεσμευτε?τε ?τι για 6 με 12 μ?νε? θα ε?στε σοβαρ? με την ιστοσελ?δα σα? και θα αφιερ?σετε τα χρ?ματα και τον χρ?νο που απαιτε?τε για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google κινο?νται αργ? και για τα πιο καινο?ρια site απαιτε?τε περισσ?τερο? χρ?νο? απ? ?τι για ?να παλι? site.

4 Αναλ?ουμε τα αποτελ?σματα, κ?νουμε διορθ?σει? και επαναλαμβ?νουμε την διαδικασ?α

Στα αγγλικ? το τ?ταρτο β?μα λ?γεται rinse and repeat.

Σημα?νει ?τι ?χουμε αξιολογ?σει που βρισκ?μαστε με β?ση το τι ?χουμε κ?νει και αναπροσαρμ?ζουμε τι? στρατηγικ?? μα? στο SEO optimization αν?λογα με το τι κ?νει ο ανταγωνισμ?? και αν?λογα π?ντα με τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google.

?πω? και να ?χει π?ντα θα πρ?πει να κοιτ?τε την κατ?ταξη με β?ση τι ?χετε κ?νει ?στε να μην βαδ?ζετε στα τυφλ?.

Π?? το SEO optimization επηρε?ζει και το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα?;

Το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? ?χει ?ναν διπλ? σκοπ?.

Να ενημερ?σει του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? και να πι?σει τι? λ?ξει? κλειδι? στη Google που στοχε?ετε.

Με αυτ? το κριτ?ριο θα πρ?πει να διαμορφωθε? και το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? ?στε να ε?ναι αρκετ? ελκυστικ? για του? τελικο?? χρ?στε? αλλ? και για τι? αρ?χνε? τη? Google.

Στο SEO optimization θα πρ?πει να ?χουμε αν?λογο περιεχ?μενο με την λ?ξη κλειδ? ? λ?ξει? κλειδι? για τι? οπο?ε? στοχε?ουμε και θα πρ?πει η λ?ξη κλειδ? να ε?ναι μ?σα στα κε?μενα, στον τ?τλο, στην κεφαλ?δα Η1, στι? επιμ?ρου? κεφαλ?δε? Η2, Η3 και φυσικ? να υπ?ρχουν σε bold και italics δι?σπαρτε? μ?σα στι? παραγρ?φου?.

Π?? αυξ?νω το SEO ranking μου;

Ο βασικ?τερο? παρ?γοντα? για την α?ξηση του ranking μια? ιστοσελ?δα? ε?ναι για ?λλη μια φορ? τα domains που δε?χνουν προ? την ιστοσελ?δα σα? με τι? σωστ?? λ?ξει? κλειδι?.

?σο πιο πολλ?, ποιοτικ? και σχετικ? ε?ναι τα site που ?χουν συνδεθε? με την ιστοσελ?δα σα?, τ?σο καλ?τερα θα τα π?τε και στο rankinkg.

?μα δεν σα? ικανοποιε? η σημεριν? κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? καν?να πρ?βλημα, το μ?νο που θα χρειαστε?τε ( ceteris paribus ) ε?ναι μερικ? δεκ?δε? backlinks παραπ?νω μ?χρι να πι?σετε και να διατηρ?σετε το ranking που επιδι?κετε.

Μπορ? να κ?νω SEO optimization μ?νο? μου ? ?χι;

?χω γρ?ψει δεκ?δε? ?ρθρα σε αυτ? το site αναφορικ? με το do it yourself SEO.

Η απ?ντηση μου ε?ναι εξαρτ?ται.

Εξαρτ?ται απ? τι? γν?σει? σα? στο SEO και τον χρ?νο που μπορε?τε να διαθ?σετε και συν?μα απ? τον βαθμ? δυσκολ?α? που ?χει η λ?ξη κλειδ? που θ?λετε να πι?σετε και να βγε?τε πρ?τοι στη Google.

Για να μην σα? δ?νω φρο?δε? ελπ?δε? και αποκτ?σετε ξαφνικ? μωρ?? φιλοδοξ?ε? προσπαθ?ντα? το ακατ?ρθωτο, θα ?θελα να σα? πω ?τι σ?γουρα κ?ποια πρ?γματα μπορε?τε να κ?νετε και μ?νοι σα? με κ?ποια καθοδ?γηση ?σω?.

Κ?ποια ?λλα ?μω? που ε?ναι πιο πολ?πλοκα θα απαιτ?σουν τι? γν?σει?, την δεξιοτεχν?α και την υποδομ? εν?? επαγγελματ?α στο SEO.

H Google ε?ναι γεμ?τη ?ρθρα και β?ντεο, εννο? η ?δια η εταιρε?α Google για να σα? στηρ?ξει στα πρ?τα σα? β?ματα να κατανο?σετε τι θα πει SEO optimization και μετ? να μπορ?σετε να κ?νετε την αρχ? σα? μ?νοι σα? ? με την υποστ?ριξη μια? ?μπειρη? ομ?δα? στο SEO.

Ξ?χασα κ?τι; Στε?λτε μου τι? ερωτ?σει? σα? στη φ?ρμα επικοινων?α? ? στο email και θα φροντ?σω να τι? απαντ?σω σε επ?μενο ?ρθρο.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO optimization και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-PARAMARKETING

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δε?τε περισσ?τερα για SEO optimization:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍