ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

google-seo- ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ-ΠΕΛΑΤΩΝ
SEO Μαρτυρ?ε? Πελατ?ν που βγ?καν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google

Τι λ?νε οι πελ?τε? μου για μ?να και το SEO, αφο? ?χουνε βγει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Το ξ?ρω ?τι κ?νω απ?στευτη δουλει?, αλλ? κανε?? δεν εδοξ?σθηκε μ?νο? του!

“Ε?χα δ?σει π?ρα πολλ? σε διαφ?μιση και ο ανταγωνισμ?? στον χ?ρο μα? γιν?τανε ?λο και μεγαλ?τερο?.Η πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?χε γεμ?σει με site ανταγωνιστ?ν μα?. ?βλεπα τη δουλει? να π?φτει και ?πρεπε να βρω μια λ?ση να ξαναβγ? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Οι πελ?τε? μα? μα? βρ?σκουν κατ? κ?ριο λ?γο μ?σα απ? το ?ντερνετ και ?πω? καταλαβα?νετε το SEO και η πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι σημαντικ? για τη βιωσιμ?τητα τη? επιχε?ρηση? μα? που λειτουργε? στην Αθ?να απ? το 1990. Προσωπικ? δεν ?κανα τ?ποτα, ?λα τα αν?λαβε ο ειδικ?? SEO, Γι?ννη? Διβρ?μη? απ? τη Λ?ρισα. Στην αρχ? ε?χα ενδοιασμο?? στο να τον εμπιστευθ? κ?ποιον εξ αποστ?σεω?. Εγ? στην Αθ?να και αυτ?? στη Λ?ρισα! Τελικ? π?ρα το αυτοκ?νητο και π?γα να τον βρω στη Λ?ρισα για να τον γνωρ?σω προσωπικ?! Το site μου αν?βηκε ξαν? στην πρ?τη θ?ση τη? Google, η δουλει? αν?βηκε και συνεχ?ζουμε τη συνεργασ?α ακ?μα και σ?μερα! Το θετικ? με το SEO ε?ναι ?τι ε?ναι διαχρονικ? σε αντ?θεση με τη διαφ?μιση στη Google και συνεχ?ζει? να ?χει? traffic και κ?νηση στο site σου για πολλ? χρ?νια μετ?. “

Γι?ργο? Αντων?ου, Αθ?να, Αποφρ?ξει? Αντων?ου

“Ο μ?γο? του SEO, ?τσι θα μπορο?σαν χαρακτηρ?σω το Γι?ννη Διβρ?μη και θα ?ταν και λ?γο. ?λλο να στο λ?νε και ?λλο να το βλ?πει? να συμβα?νει. Γι?ννη σε ευχαριστ? απ? καρδι??, ?χι μ?νο για το απ?στευτο site που μου ?φτιαξε? και τα πρ?γματα που ?μαθα απ? σ?να, αλλ? και για το ?τι δ?νει? δωρε?ν μ?σα απ? τα μαθ?ματα στο site σου ?λε? τι? γν?σει? και την εμπειρ?α σου. Πραγματικ? η δουλει? σου ξεχωρ?ζει !!!”

Κ?στα? Καν?ρη?, Ηρ?κλειο Κρ?τη?, Emgoldex.com.gr

“Τον Οκτ?βριο του 2013 ?τανε μια περ?οδο? τη? ζω?? μου που ε?χα απογοητευθε? με το site μου μετ? απ? μια σφαλι?ρα τη? google και ε?χα δει αρκετ? πτ?ση στο web traffic και στα google analytics στο blog μου. Αφο? ?ψαχνα απεγνωσμ?να να βρω στο ?ντερνετ κ?ποια λ?ση, δι?βασα δι?φορα SEO forums απ? τα οπο?α και μπερδε?τηκα περισσ?τερο. Τελικ? βρ?κα τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα και την σειρ? β?ντεο μαθημ?των και επ?λεξα το πακ?το SEO Review απ? τον δ?σκαλο του SEO, Γι?ννη Διβρ?μη. Εν? δεν ?ξερα τ?ποτα απ? SEO, ξαφνικ? ?γινα και γω ειδικ??. Ο οδηγ?? και ?λη η εμπειρ?α SEO ?τανε σαν την επιφο?τηση του Αγ?ου Πνε?ματο? π?νω μου. Ο ?νθρωπο? ?τανε ο πρ?το? που ξ?ρει πω? δουλε?ει η Google σε β?θο? και μπορε? πραγματικ? να βοηθ?σει το κ?θε site να αν?βει. Μ?σα σε ?να μ?να το blog μου αν?καμψε, π?ρα π?σω το παλι? μου traffic και φυσικ? συν?χισα να ?χω εισοδ?ματα απ? το Google AdSense. Δ?σκαλε σε ευχαριστ? π?ρα πολ?! “

Videogr.gr Γι?ννη? Χο?σο?, Π?τρα,

“Ξαφνικ? βγ?κα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για τα φωτοτυπικ? μηχαν?ματα Ricoh και ?ρχισαν να με πα?ρνουν πελ?τε? τηλ?φωνο απ? ?λη την Ελλ?δα μ?σα σε μερικο?? μ?νε?. ?χω ?δη κ?νει αρκετ?? πωλ?σει? απ? το τηλ?φωνο! ?να χρ?νο πριν αυτ? μου φαιν?τανε αδιαν?ητο! Στην αρχ? αισθ?νθηκα αμ?χανα, ?μω? το καλ? με τη Google ε?ναι ?τι ?σοι πελ?τε? με βρ?κανε απ? τη Google αγορ?σανε μετρητο??, καν?να? δεν ?κανε παζ?ρι, εν? ?τανε οι πιο γρ?γορε? και πιο ε?κολε? πωλ?σει? που ?κανα ποτ?. Σ?ντομα μετ? τα φωτοτυπικ?, ?ρθε και η σειρ? των ταμειακ?ν μηχαν?ν και των συρταρι?ν! Απ? ?να μικρ? μαγαζ?κι στη Λ?ρισα κατ?ληξα να γ?νω ?να? προμηθευτ?? μεταχειρισμ?νων φωτοτυπικ?ν μηχανημ?των πανελλ?νια? εμβ?λεια?! “

?ρη? Κλε?τση?, Λ?ρισα, Φωτοτυπικ? Ricoh?

“?χω ?ναν παραδοσιακ? π?τρινο ξεν?να με 5 δωμ?τια στην ?νω Σκοτ?να στον ?λυμπο.? Ε?χα κ?νει στο παρελθ?ν και ?λλα site για τον ξεν?να μου αλλ? καν?να δεν ε?χε το παραμικρ? αποτ?λεσμα. Το πρ?το site που ε?χα κ?νει ?τανε απ? ?ναν φ?λο σε Joomla, ε?χε μ?νο φωτογραφ?ε? και δεν το ?βρισκε καν?να? παρ? μ?νο εγ? και μερικο? φ?λοι μου που του? ?δινα το link.

Προσωπικ? δεν ?χω καμ?α σχ?ση με υπολογιστ??, ξ?ρω να χρησιμοποι? μετ? β?α? Word, να στ?λνω email και να μπα?νω στο facebook. ?ιχα ?μω? την υπομον? και τη σ?νεση να ακο?σω τον ειδικ? στα θ?ματα SEO και Web Design Γι?ννη? Διβρ?μη. Φτι?ξαμε ?να site πα?ρνοντα? ?να domain name που να ταυτ?ζεται με αυτ? που ψ?χνουν οι χρ?στε? στη Google. Απ? τ?τε με ?χουνε βρει απ? ?λε? τι? χ?ρε?, ακ?μα και απ? τη Δαν?α και τη Γερμαν?α, εν? το site μου ε?ναι μ?νο στα ελληνικ?! Ε?μαι στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για ορισμ?νε? λ?ξει? κλειδι? και τ?ρα στοχε?ουμε και περισσ?τερε?.

Με βρ?σκουν στη Google και αυτ? ε?ναι το κυρι?τερο, στο μ?λλον θα ασχοληθ? περισσ?τερο με το site μου και δημιουργ?σω περισσ?τερα ?ρθρα και κε?μενα.”

Θαν?ση? Κουμορτζ??, ?νω Σκοτ?να, Ξεν?να? Απαλν?

Και σε λ?γο θα ακολουθ?σουν και ?λλε? μαρτυρ?ε? πελατ?ν.

?λε? οι παραπ?νω μαρτυρ?ε? ευχαριστημ?νων πελατ?ν αποτελο?ν ?μπνευση για μ?να για να συνεχ?σω να παρ?χω υψηλ?? ποι?τητα? μοναδικ?? υπηρεσ?ε? SEO και Web Design, γιατ? το SEO ξεκιν?ει απ? το web design.

Με κ?νουν να θ?λω να τροποποι?σω λ?γο την αποστολ? μου και να π? ?τι αλλ?ζω τι? ελληνικ?? επιχειρ?σει?, μ?α επιχε?ρηση κ?θε φορ? και την μετατρ?πω σε κερδοφ?ρα ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση.

Ελπ?ζω ?λε? οι παραπ?νω μαρτυρ?ε? να ε?ναι και για σα? ?μπνευση να ξεκιν?σετε το δικ? σα? site στο internet επιλ?γοντα? ?να πακ?το SEO web design.

?μα ?χετε ?δη site και θ?λετε να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, τ?τε μπορε?τε να επιλ?ξετε ?να πακ?το SEO.

Επιλ?ξτε ?να πακ?το SEO

google-paketa-seo

Θ?λετε να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και δεν ξ?ρετε πω?;

Το να βελτι?σετε το site σα? δεν ε?ναι ε?κολη υπ?θεση. ?πω? και ?λοι οι ιδιοκτ?τε? site, υπ?ρχουν χιλι?δε? πρ?γματα στα οπο?α θα πρ?πει να εστιαστε?τε και π?νω απ? 200 παρ?γοντε? SEO που ?χει ο αλγ?ριθμο? τη? Google.

?Εκτ?? απ? αυτ? ?χετε να εστιαστε?τε σε χιλι?δε? ?λλα πρ?γματα στο site σα? ?πω?:

  • πωλ?σει?
  • επισκεψιμ?τητα
  • μετατροπ?? και
  • εγγραφ?? στη λ?στα email

Για σα? που χρει?ζεστε τη γν?μη και τη βο?θεια εν?? ειδικο? στο SEO και στο marketing στο ?ντερνετ για να σα? βοηθ?σει να βελτι?σετε ?λα τα παραπ?νω και κερδ?σετε πολλ?? θ?σει? στη Google, οι υπηρεσ?ε? SEO που παρ?χω ε?ναι ειδικ? σχεδιασμ?νε? για σα?.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍