ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO-GREECE

SEO in Greece

Περιεχ?μενα

To SEO στην Ελλ?δα ?πω? δεν το ?χετε ξαναδε? ποτ? σα?! Απ?στευτε? και ?γνωστε? τεχνικ?? SEO για να νικ?σετε τον ανταγωνισμ? και να βγε?τε πρ?τοι στη Google.

Εν? το SEO στην Ελλ?δα εξελ?σσεται σε αστικ? θρ?λο και εν? ?λοι μιλ?νε για αυτ? σ?μερα, ελ?χιστοι κ?νουν πραγματικ? SEO in Greece ? SEO στην Ελλ?δα.

Οι διαφορ?? του ελληνικο? SEO ε?ναι πολ? μεγ?λε? σε σχ?ση με την διεθν? ? την αγγλοσαξονικ? αγορ?.? Η Ελλ?δα και το SEO in Greece απευθ?νεται σε ?να κοιν? 10 περ?που εκατομμυρ?ων, εν? η αντ?στοιχη αγγλ?φωνη αγορ? αγγ?ζει το 1 δισ. κ?σμο.

Ο ανταγωνισμ?? στο εξωτερικ? ε?ναι απ?στευτο? και τα εργαλε?α του SEO στο εξωτερικ? ε?ναι χιλι?δε?, δυστυχ?? το φρ?γμα τη? γλ?σσα? εμποδ?ζει την υιοθ?τηση ?λων των τεχνικ?ν και εργαλε?ων SEO στην Ελλ?δα.

?μω? ακ?μα και με λιγ?τερα εργαλε?α SEO στην Ελλ?δα, υπ?ρχει αισθητ? μικρ?τερο? ανταγωνισμ?? και κ?ποιο? μπορε? με ?να απλ? site σε WordPress να βγει πρ?το? στη Google ? τουλ?χιστον να κερδ?σει π?ρα πολ? traffic και να κ?νει μια βι?σιμη ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση στο ?ντερνετ.

Παρακ?τω σα? δ?νω 10 απ?στευτε? και ?γνωστε? για τον πολ? κ?σμο τεχνικ?? SEO in Greece για πετυχημ?νο ελληνικ? SEO! Απολα?στε τε?!

1. Χτ?στε το site σα? γ?ρω απ? την λ?ξη κλειδ?

Τελικ? ποιε? ε?ναι οι λ?ξει? κλειδι? που φ?ρνουν λεφτ? στο site σα?; Τα λεγ?μενα money keywords. Κ?ντε ?να check στο Google Adwords και βρε?τε ποιε? λ?ξει? κλειδι? αντιπροσωπε?ουν την αγορ? σα?. Εστιαστε?τε αρχικ? στην πρ?τη λ?ξη κλειδ? και χτ?στε το site σα? γ?ρω απ? αυτ?ν. Τοποθετε?στε τη λ?ξη κλειδ? στρατηγικ? σε ?λο το site σα?:

2. Αντιγρ?ψτε τα link των ανταγωνιστ?ν σα?

Δεν ε?ναι δ?σκολο να βρε?τε τα links των ανταγωνιστ?ν σα?, δηλαδ? απ? που ?χουν κερδ?σει αυτο? links ? backlinks. Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε το aherfs για να δε?τε με ποιου? συνδ?ονται οι ανταγωνιστ?? σα?. Λ?γοντα? ανταγωνιστ??, εννο? αυτο?? που βγα?νουν πρ?τοι στη Google και πριν απ? εσ??.

Το να κερδ?σετε ?να backlink δεν ε?ναι δ?σκολο. Να κερδ?σετε ?μω? ?να ποιοτικ? backlink που θα σα? ανεβ?σει στη Google ε?ναι μια σταθερ? και επ?πονη διαδικασ?α. Ποιοτικ? backlink μπορε?τε να κερδ?σετε με του? παρακ?τω τρ?που?:

 • Δημιουργε?στε το δικ? σα? Affiliate program
 • Κ?νοντα? σχ?λια σε blog και σε forums
 • Δημιουργ?ντα? εξαιρετικ? περιεχ?μενο

3. Συνδεθε?τε με του? ανταγωνιστ?? σα? και τα πρ?τα site στη Google

Το να δ?σετε backlinks στου? ανταγωνιστ??, στ?λνει ?να σ?μα ποι?τητα? και σχετικ?τητα? στη Google. Δεν μετρ?νε μ?νο τα εισερχ?μενα links, αλλ? και τα εξερχ?μενα links για να χαρακτηρ?σει και ταξινομ?σει η Google το site σα?.

Η ανορθ?δοξη τεχνικ? SEO in Greece να συνδεθε?τε με του? ανταγωνιστ?? σα?, δεν ανεβ?ζει μ?νο του? ανταγωνιστ?? σα? αλλ? και εσ?? στη Google.

Επ?ση? μετρ?νε και τα εσωτερικ? ? internal links στο site σα?. Η τεχνικ? των πυλωνικ?ν ?ρθρων και του πυλωνικο? περιεχομ?νου ε?ναι απ? τι? καλ?τερε? για να οδηγ?σετε το πυλωνικ? περιεχ?μενο που δεν ε?ναι ?λλο απ? την landing page στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

4. Αποφ?γετε την ανταλλαγ? συνδ?σμων

Αποφ?γετε την ανταλλαγ? συνδ?σμων και ?ποια ?λλη SEO βλακε?α ?πω? ο δι?λο? το λιβ?νι. Η Google τιμωρε? την αμοιβα?α ανταλλαγ? links, banners κτλ.

Επ?ση? απ? μαθηματικ? πλευρ?, η ανταλλαγ? links ε?ναι αποτυχημ?νη να αποτ?χει γιατ? χρει?ζεστε χιλι?δε? backlinks για να ανεβε?τε. Δεν σα? φτ?νει ο χ?ρο? και ο χρ?νο? για να ανταλλ?ξετε τεχνητ? χιλι?δε? links. Επ?ση?, ?μα το κ?νετε κινδυνε?ετε να τιμωρηθε?τε απ? τη Google για link farm. Η ανταλλαγ? συνδ?σμων ε?ναι ξεπερασμ?νη και Black Hat SEO τεχνικ?.

Ε?ναι προτιμ?τερο να στοχε?σετε για ?να αειφ?ρο, διαχρονικ? μοντ?λο SEO που να βασ?ζεται στη δημιουργ?α περιεχομ?νου χρ?σιμου για τον κ?σμο, παρ? να προσπαθε?τε με τρικ να κερδ?σετε θ?σει? στη Google που θα ε?ναι προσωριν??.

5. Δημιουργ?στε μοναδικ?, εκπληκτικ? περιεχ?μενο για τη λ?ξη κλειδ?

Δ?στε ?να καλ? λ?γο στα ?λλα site να συνδεθο?ν με σα?. Το μοναδικ? επικ? περιεχ?μενο αποτελε? ιδανικ? link bait ? δ?λεαρ για να συνδεθε? κ?ποιο? μαζ? μα?.

Μ?θετε περισσ?τερα για το επικ? περιεχ?μενο στα post:

6. Δημιουργ?στε δε?τερο και τρ?το site για την βασικ? λ?ξη κλειδ?

Ο αλγ?ριθμο? τη? Google θεωρητικ? αποκλε?ει στην ?δια σελ?δα αποτελεσμ?των ?διο domain name. ?τσι για να αποκτ?σετε πραγματικ? Google Domination ? κυριαρχ?α στη Google, χρει?ζεται μ?νο να φτι?ξετε περισσ?τερα απ? ?να sites.

Αυτ? ε?ναι κοιν? πρακτικ? του SEO in Greece, ?που υδραυλικο? και δικηγ?ροι ?χουν π?νω απ? ?να sites. Επ?ση? μπορε?τε να φτι?ξετε και διαφορετικ? sites για την κ?θε λ?ξη κλειδ? ? για γεωγραφικ? στ?χευση. Για παρ?δειγμα ?να για το keyword SEO και ?λλα για τι? λ?ξει? κλειδι? SEO Αθ?να, SEO Λ?ρισα, SEO Θεσσαλον?κη, SEO Ηρ?κλειο κτλ.

7. Κοινοποι?στε καθημεριν? σε ?λα τα social media

Στο SEO in Greece τα social media πα?ζουν εξαιρετικ? ρ?λο. Ω? μεσογειακ?? λα?? ε?μαστε εξωστρεφ??, μιλ?με σε κ?σμο, ακο?με μουσικ? και βλ?πουμε β?ντεο. Για αυτ? το νο?μερο ?να social media στην Ελλ?δα ε?ναι το YouTube και μετ? ακολουθε? το Facebook.

Η δημιουργ?α ποιοτικ?ν και ενημερωτικ?ν ?ρθρων ? blog posts κ?νει τη διαφορ?. Αφο? δημιουργ?σουμε τα post, τα δημοσι?υουμε στα social media. Υπ?ρχουν π?νω απ? 350 social media, αλλ? για τι? μικρ?? αν?γκε? του SEO in Greece μπορο?με να χρησιμοποι?σουμε 20-25 social media και social bookmarking sites. Μερικ? απ? αυτ? ε?ναι:

 • Myspace
 • Twitter
 • Google Plus
 • Facebook
 • Pinterest
 • Instapaper
 • Reddit
 • StumbleUpon

8. Δημιουργ?στε βοηθητικ? blogs στο blogger, squiddoo, tumblr, typepad, movable type, livejournal και wordpress.com

?λλοι κ?νουν site στο blogger και νομ?ζουν ?τι κ?τι ?καναν και ?λλοι χρησιμοποιο?ν το blogger και δι?φορα ?λλα social blogging networks για να αποκτ?σουν χιλι?δε? backlinks. Στο SEO in Greece, χρειαζ?μαστε μερικ? τ?τοια blogging sites απλ?? για να αποκτ?σουμε backlinks και traffic.

Υπ?ρχουν εκατοντ?δε? τ?τοια social blogging networks, και το SEO in Greece χρει?ζεται απλ?? μερικ? απ? αυτ?. Τα πιο πολλ? απ? τα blogging networks ?χουν υψηλ? PageRank και παλι?τερα ?τανε πιο δημοφιλ? για μη επαγγελματ?ε? bloggers. Με την π?ροδο του χρ?νου και την απλοπο?ηση του WordPress, τα περισσ?τερα εγκαταλε?φθηκαν απ? του? επαγγελματ?ε? του ?ντερνετ και μ?νο μερικο? ερασιτ?χνε? τα χρησιμοποιο?ν.

Μπορε?τε ακ?μη να διαλ?ξετε περισσ?τερα απ? ?να blogs με τη λ?ξη κλειδ?. Για παρ?δειγμα στο blogger μπορε?τε να δημιουργ?σετε το seoingreece.blogspot.gr και το seogreece.blogspot.gr.

9. Δημιουργ?στε ?να affiliate πρ?γραμμα, το affiliate link θα σα? εκτοξε?σει με χιλι?δε? σχετικ? backlinks στη Google

?πω? ε?πα και προηγουμ?νω? στην Ελλ?δα δεν υπ?ρχουν και πολλ? affiliate site και αντ?στοιχα καλ? affiliate προγρ?μματα. Δημιουργ?ντα? το δικ? σα? affiliate πρ?γραμμα με κ?ποια παροχ? υπηρεσι?ν ? προ??ντων, αμ?σω? θα π?ρετε αρκετ? backlinks π?σω στο site σα? απ? του? affiliate συνεργ?τε?.

Αυτ? η τεχνικ? αν και ε?ναι πολ? κοπιαστικ? γιατ? προ?ποθ?τει μεγ?λη υποδομ? στο ?ντερνετ, ε?ναι 100% αποτελεσματικ? ?τι θα νικ?σει τον ανταγωνισμ? και απ? ?ποψη traffic αλλ? και απ? ?ποψη SEO. Μπορε?τε να μ?θετε περισσ?τερα για αυτ? το μοντ?λο αν?πτυξη? στο ?ντερνετ κατεβ?ζοντα? τον οδηγ? Λεφτ? στο ?ντερνετ.

10. Π?ρτε domain name με τη λ?ξη κλειδ?

Μετ? απ? 20 χρ?νια και τ?σε? αλλαγ?? στο αλγ?ριθμο τη? Google και το exact match domain ζει και βασιλε?ει! Θ?λετε να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google;

Γλιτ?στε απ? τον εαυτ? σα? πολ? κ?πο και χρ?νο, π?ρτε ?να domain name με τη λ?ξη κλειδ?! Το domain name κοστ?ζει απ? 10€ το χρ?νο και ε?ναι η πιο φθην? επ?νδυση με μεγ?λη απ?δοση και μια απ? τι? πιο κλασικ?? τεχνικ?? τ?που SEO Greece.

Μετ? το SEO In Greece τι;

Το SEO in Greece δεν σταματ?ει εδ?. Δε?τε περισσ?τερα για τη Google, το? SEO και το web traffic:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

1 Σχ?λιο. Leave new

 • Ιω?ννα Κωστ?κη
  3 Φεβρουαρ?ου 2018 8:14 πμ

  Πολ? σωστ? το ?ρθρο κ?ριε Γι?ννη, Ε?μαι φανατικ? αναγν?στρια σα? και λαμβ?νω τι? ενημερ?σει? σα? τακτικ?. Με ?χουν βοηθ?σει π?ρα πολ? να βελτι?σω ?να fashion blog που ?χω και να αρχ?σω να βγ?ζω χρ?ματα απ? το μηδ?ν.

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍